Legal Bases

Podstawy prawne

Na mocy europejskich przepisów o ochronie danych mam obowiązek określić cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika i podstawę prawną, na jakiej gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i w inny sposób przetwarzamy informacje na temat naszych użytkowników. Jeżeli użytkownik zazwyczaj zamieszkuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii albo Zjednoczonego Królestwa, przysługują mu określone prawa. Niektóre z tych praw mają zastosowanie ogólnie, podczas gdy inne prawa mają zastosowanie tylko w zależności od podstaw prawnych, zgodnie z którymi Lime przetwarza dane.

Podstawy prawne

W celu oferowania Usług Lime

Zgodnie z Umową z użytkownikiem Usługi nie mogą być świadczone i Lime nie może wywiązać się z Umowy bez przetwarzania danych na temat użytkownika, w tym danych dotyczących lokalizacji. Na przykład:

 • potrzebujemy informacji na temat lokalizacji każdego roweru albo hulajnogi, z których użytkownik korzysta, oraz tras które rower albo hulajnoga pokonują w celu zapewnienia Usług użytkownikowi;

 • udostępniamy informacje w ramach Partnerstwa zintegrowanego, aby użytkownik miał dostęp do Usług Lime przez aplikacje partnerów_;_

 • komunikujemy się z użytkownikiem na temat konta użytkownika, interakcji albo transakcji, w tym ogłoszeń związanych z Usługami takich jak zmiany naszych zasad.

Za zgodą użytkownika

Prosimy o zgodę na przetwarzanie informacji w określonych celach, zaś użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Opieramy się na zgodzie użytkownika w następujących sytuacjach:

 • za wyraźną zgodą użytkownika będziemy stosować naszą technologię rozpoznawania twarzy, w celu weryfikacji czy prawo jazdy odpowiada selfie użytkownika przesłanemu przez niego. Wykorzystywana do tego technologia rozpoznawania twarzy wykorzystuje dane objęte specjalną ochroną na mocy przepisów prawa UE, więcej informacji na temat naszej technologii rozpoznawania twarzy można znaleźć tutaj;
 • jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, by wysyłać użytkownikowi wiadomości marketingowe;
 • kiedy użytkownik powiąże, połączy się albo zaloguje się do Lime korzystając z usługi podmiotu zewnętrznego (np. Facebooka). Takie informacje mogą zawierać identyfikator konta albo „nazwę użytkownika" i informacje, które są nam udostępniane na tej stronie albo koncie;
 • aby otrzymywać informacje za pomocą włączonych przez użytkownika ustawień urządzenia (takich jak dostęp do aparatu albo zdjęć), co pozwoli nam na udostępnianie funkcji i usług opisanych po włączeniu ustawień.

W innych sytuacjach, w których poprosimy użytkownika o zgodę, będziemy wykorzystywać dane w sposób opisany w naszej prośbie.

Kiedy przetwarzamy dane, które użytkownik nam przekazuje na podstawie wyrażonej przez siebie zgody, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Obowiązek prawny albo ustalenie podstawy prawnej, dochodzenia albo odpierania roszczeń prawnych

Udostępniamy i w inny sposób przetwarzamy dane, kiedy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Kategorie danych zależeć będą od określonego stanu faktycznego, ale mogą zawierać udostępnianie danych konta takich jak identyfikator użytkownika Lime, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, prawo jazdy, informacje dotyczące trasy i lokalizacji. W przypadkach wymaganych prawem udostępniamy informacje:

 • w odpowiedzi na ważny wniosek organów ścigania i innych organów administracji publicznej o udostępnienie danych konkretnego użytkownika;
 • możemy być zobowiązani do przetworzenia danych użytkownika w celu weryfikacji prawa jazdy albo dowodu osobistego, w celu zarządzania ubezpieczeniem, albo podjęcia czynności w związku z działaniami niezgodnymi z prawem, wykroczeniami drogowymi albo naruszeniem naszej Umowy z użytkownikiem;
 • możemy również być prawnie zobowiązani do udostępnienia informacji na temat konkretnego użytkownika, w tym informacji o koncie, informacji na temat podróży i danych dotyczących lokalizacji miastom, władzom lokalnym i operatorom transportu publicznego, kiedy to konieczne dla wypełnienia warunków pozwoleń albo koncesji udzielonych nam przez te podmioty;
 • dodatkowo, przetwarzanie danych może nam być potrzebne do ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń na gruncie prawa cywilnego bądź karnego w odniesieniu do faktycznego albo potencjalnego sporu sądowego, w tym w celu ochrony naszych Usług, naszej własności albo innych praw włączając prawa naszych użytkowników.

Aby chronić żywotne interesy

Przetwarzamy dane tam, gdzie jest to konieczne, aby chronić interes, który jest istotny dla czyjegoś życia albo aby chronić każdą osobę przed poważnymi szkodami. Kategorie danych i przetwarzania zależeć będą od określonego stanu faktycznego, na przykład może oznaczać to przetwarzanie informacji w celu zwalczania szkodliwych zachowań nie tylko przy korzystaniu z naszych Usług.

Wykonywanie zadań w interesie publicznym

W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa UE, albo prawa konkretnego państwa członkowskiego UE, Szwajcarii albo Zjednoczonego Królestwa, możemy przetwarzać dane w interesie publicznym. Może to oznaczać ochronę przed szkodą i podjęcie badań dla dobra wspólnego; kategorie danych i rodzaje przetwarzania zależeć będą zazwyczaj od określonego stanu faktycznego.

W naszym prawnie uzasadnionym interesie

Przetwarzamy dane użytkownika kiedy jest to konieczne w prawnie uzasadnionym interesie naszym albo podmiotów zewnętrznych, stosując odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony prywatności, praw i interesu użytkownika. Robimy to w następujących celach:

 • zarządzanie flotą naszych pojazdów Lime, w tym: zapewnienie dostępności, monitorowanie poziomów zużycia i śledzenie poziomów naładowania akumulatorów. W naszym interesie jest zapewnienie pojazdów w dobrym stanie technicznym i ochrona naszej własności przed uszkodzeniem albo kradzieżą;
 • zbieranie obrazów takich jak selfie użytkowników w kaskach lub materiały wideo z kamer na niektórych pojazdach Lime, takich jak skutery elektryczne. Jest w naszym (i użytkownika) interesie potwierdzenie, że użytkownik założył (i nosi) kask oraz inne wymagane wyposażenie ochronne i jeździ bezpiecznie;
 • pokazywanie i personalizowanie reklam oglądanych przez użytkownika w oparciu o informacje, które dostarczył nam i naszym partnerom reklamowym. Jest w naszym interesie wspieranie i finansowanie naszej działalności i zapewnienie, że treści widziane przez użytkownika odpowiadają jego preferencjom;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi kiedy leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie w celu wspierania i finansowania naszej działalności – udostępniamy dane użytkowników Lime w postaci danych zbiorczych jako wnioski ogólne do celów prowadzenia badań i projektów biznesowych. W tym celu usuwamy określone dane identyfikujące, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail użytkownika (o ile podano), a pozostałe informacje łączymy z podobnymi informacjami dotyczącymi innych użytkowników. Możemy wykorzystywać takie dane, udzielać na nie licencji i udostępniać je podmiotom zewnętrznym do celów badawczych, biznesowych albo innych. Możemy na przykład udostępnić dane dotyczące użytkowania pojazdów Lime firmie konsultingowej dla wsparcia starań o stworzenie obszarów o zerowej emisji w określonych lokalizacjach geograficznych;
 • w interesie społeczności, na rzecz których działamy, miast, władz lokalnych i społeczeństwa w ogólności – udostępniamy zagregowane albo zanonimizowane dane zbiorcze użytkowników Lime miastom, władzom lokalnym i uczelniom do celów badawczych takich jak próby lepszego zrozumienia przepływu ludzi i schematów ruchu ulicznego w czasie. Przykładowo, Lime współpracuje z uniwersytetami i organami administracji publicznej w zakresie projektów badawczych dotyczących między innymi zrozumienia wzorców ruchu ulicznego i podróży w mieście. Więcej informacji o tej współpracy można znaleźć tutaj;
 • poprawa naszych Usług przez prowadzenie badań i analiz dotyczących tego, jakich produktów i usług oczekują nasi użytkownicy, w jaki sposób użytkownicy chcieliby, byśmy rozwijali nasze Usługi, a także identyfikacja wszelkich zagadnień, które mogą poprawić doświadczenie naszych użytkowników. W interesie Lime (i użytkowników) leży zapewnienie innowacyjnych i łatwo dostępnych usług. Możemy również, kiedy leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie, wykorzystać informacje użytkowników takie jak przesłane przez użytkowników selfie w kaskach do stworzenia i szkolenia naszych modeli uczenia maszynowego w celu poprawienia dokładności oprogramowania do wykrywania kasków;
 • utrzymanie bezpieczeństwa naszych Usług poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie informacji do wykrycia, zapobiegania albo dochodzenia naruszeń naszej Umowy z użytkownikiem, oszustwa, niezgodności z prawem albo nadużycia i w celu wykrycia, zapobiegania albo dochodzenia nieuprawionego korzystania z pojazdów Lime. W naszym interesie i interesie naszych użytkowników leży podjęcie kroków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych usług;
 • udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym, w tym organom ścigania i innym organom administracji publicznej (takim jak władze miejskie i lokalne) w celu wykrycia albo zbadania naruszeń naszej Umowy z użytkownikiem, oszustwa, niezgodności z prawem albo nadużycia i zapobiegania im, a także w celu wykrycia albo zbadania nieuprawionego korzystania z pojazdów Lime i zapobiegania mu, co wynika z ich prawnie uzasadnionego interesu w dochodzeniu i ściganiu przestępstw oraz zapobieganiu im;
 • promowanie naszych Usług, włączając reklamowanie Usług użytkownikowi za pośrednictwem usług podmiotów zewnętrznych (w tym mediów społecznościowych) i prowadzenie kampanii marketingowych, w celu poinformowania użytkownika o różnych usługach w naszej ofercie i wysyłania mu ofert promocyjnych. W naszym interesie leży promowanie Usług, a w interesie użytkowników Lime leży otrzymywanie ofert specjalnych i promocyjnych, takich jak darmowe odblokowania;
 • zrozumienie opinii zwrotnych użytkownika i odpowiadanie na nie. Odpowiadanie na prośby, rozwiązywanie problemów i zapobieganie złym doświadczeniom leży w interesie naszych użytkowników.

Użytkownik ma prawo sprzeciwiać się przetwarzaniu przez nas danych użytkownika w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes i wnosić o ograniczenie takiego przetwarzania. Użytkownik może skorzystać z tego prawa wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]