<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2008938579397699&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Umowa Użytkownika i Warunki korzystania z Usług

Dane kontaktowe Obsługi Klienta:

Email:

Telefon:

SMS:

Ostatnia aktualizacja Umowy z Użytkownikiem i Warunków korzystania z Usług: 27 czerwca 2018 r.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z KAŻDYM POSTANOWIENIEM NINIEJSZEJ UMOWY. OKREŚLA ONA PRAWNIE WIĄŻĄCE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG (OKREŚLONE PONIŻEJ). KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG PODLEGA WCZEŚNIEJSZEMU ZATWIERDZENIU NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Spis treści

 1. WYNAJEM I UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW.
 2. BEZPIECZEŃSTWO.
 3. PŁATNOŚCI I OPŁATY.
 4. WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO ABONAMENTÓW I AUTOMATYCZNEGO ODNOWIENIA.
 5. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LIME; PRZEJĘCIE RYZYKA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
 6. ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE.
 7. POUFNOŚĆ INFORMACJI; POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 8. WARUNKI KORZYSTANIA.
 9. PRZYJĘCIE UMOWY.
 10. Wzór formularza odstąpienia.

 

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem i Warunki korzystania z Usług (łącznie „Umowa”) stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem („Użytkownik”) i Lime Network B.V., prowadzącą działalność pod marką LimeBike oraz pod marką Lime („Lime”, „My,” „Nas”, „Nasz”). Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez holenderską Izbę Handlową. Nasz numer w rejestrze to 72024100, a nasza siedziba znajduje się w Amsterdamie w Holandii.  Nasz numer NIP to 858950509.

Niniejsza Umowa określa istotne warunki, które regulują korzystanie przez Użytkownika z Naszych Usług.

Nasze Usługi obejmują:

1) Nasze rowery elektryczne („Lime-E”), i skutery elektryczne („Lime-S”). Lime-E i Lime-S są określane łącznie jako „Produkty”,

2) wszelkie inne związane z nimi wyposażenie, konserwację, ładowanie Produktów, personel, aplikacje mobilne, inne oprogramowanie i informacje dostarczane lub udostępnione przez Nas; oraz

3) korzystanie z Naszej strony internetowej, dostępnej pod adresem www.li.me (w tym wszelkich wersji zoptymalizowanych do oglądania na urządzeniu bezprzewodowym lub tablecie), Naszej aplikacji mobilnej („Aplikacja”) oraz wszelkich usług interaktywnych i/lub innych usług, które udostępniamy i które zawierają łącze do niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi aktualizacjami, uzupełnieniami, dodatkowymi warunkami oraz wszystkimi Naszymi zasadami i politykami wspólnie stanowią „Umowę” pomiędzy Użytkownikiem a Nami.

Wyrażamy zgodę na umożliwienie Użytkownikowi wynajęcia Produktów, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej Umowie. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie wartości pieniężne określone w niniejszej Umowie będą uważane za denominowane w euro.

W niektórych przypadkach zarówno niniejsza Umowa, jak i odrębne wytyczne, zasady lub warunki użytkowania, określające dodatkowe lub odmienne warunki, będą miały zastosowanie do korzystania z Usług przez Użytkownika (zwane osobno lub łącznie „Dodatkowymi warunkami”). Takie Dodatkowe warunki zostaną przekazane Użytkownikowi w celu wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej akceptacji. W zakresie, w jakim istnieje konflikt pomiędzy niniejszą Umową a wszelkimi Dodatkowymi warunkami, niniejsza Umowa ma moc decydującą, chyba że Dodatkowe warunki wyraźnie stanowią inaczej.

 

1. WYNAJEM I UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW.

1.1. Użytkownik jest wyłącznym użytkownikiem Usług: Użytkownik niniejszym zaświadcza i wyraźnie wyraża zgodę, że jest jedynym wynajmującym i odpowiada za przestrzeganie wszystkich warunków zawartych w niniejszej Umowie. Użytkownik rozumie, że gdy uruchomi Produkt, taki Produkt musi być używany WYŁĄCZNIE PRZEZ UŻYKOWNIKA. Użytkownik nie może pozwolić innym na używanie Produktu, który został aktywowany przez Użytkownika.

1.2. Użytkownik ma co najmniej 18 lat: Użytkownik oświadcza i potwierdza, że ma co najmniej 18 lat. Zabrania się używania lub stosowania jakichkolwiek Produktów przez osobę nieletnią.

1.3. Użytkownik jest wykwalifikowanym operatorem: Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zaznajomił się z funkcjonowaniem Produktu i jest kompetentny i fizycznie zdolny do korzystania z Produktu. Decydując się na jazdę Produktem, Użytkownik przejmuje wszystkie obowiązki i ryzyko związane z wszelkimi urazami i/lub schorzeniami, jak określono poniżej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie, czy warunki, w tym deszcz, śnieg, grad, lód lub wyładowania elektryczne, lub wszelkie inne warunki, pogodowe lub inne, sprawiają, że korzystanie z Produktu jest niebezpieczne. Zaleca się dostosowanie zachowania Użytkownika i drogi hamowania do wszystkich warunków i zmiennych, w tym warunków pogodowych i ruchu.

1.4. Produkty stanowią wyłączną własność Lime: Użytkownik zgadza się, że Produkty oraz wszelkie związane z nim wyposażenie Lime pozostają wyłączną własnością Lime. Użytkownik nie może rozmontowywać Produktów ani dowolnej części Produktów ani jakiegokolwiek innego wyposażenia Lime ani po nich pisać, ani też w jakikolwiek inny sposób dokonywać ich modyfikacji, naprawy lub zniszczenia. Użytkownik nie może w jakikolwiek sposób odrywać ani w inny sposób modyfikować ani usuwać żadnych naklejek na Produktach ani też na nich pisać. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych Produktów do celów reklamowych lub komercyjnych.

1.5. Stosowanie Produktów wyłącznie w dozwolonych miejscach: Użytkownik wyraźnie zgadza się na korzystanie z Produktów wyłącznie w miejscach, w których Produkty są dozwolone. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Produktów na żadnych obszarach objętych ograniczeniami (takich jak miasta, które zakazują pewnych Produktów) i przejmuje wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek korzystanie z jakiegokolwiek Produktu na dowolnym obszarze objętym ograniczeniami, w tym za wszelkie grzywny lub opłaty wynikające z korzystania przez Użytkownika z któregokolwiek z Produktów na jakichkolwiek obszarach objętych ograniczeniami. Lime zastrzega sobie prawo do pobrania od Użytkownika opłaty w wysokości do 50 €, jeżeli Użytkownik skorzysta z któregokolwiek z Produktów na jakichkolwiek obszarach objętych ograniczeniami. W przypadku pozostawienia przez Użytkownika Produktów poza dozwolonym obszarem, Lime zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika opłatą za zwrot w wysokości 100 € według wyłącznego uznania Lime.

1.6. Zgodność z przepisami prawa: Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich przepisów ustawowych, wykonawczych, zasad i/lub rozporządzeń odnoszących się do użytkowania i/lub eksploatacji Produktów oraz jazdy nimi, w tym na obszarze, na którym Użytkownik korzysta z Produktów, w tym, bez ograniczeń, przepisów dotyczących kasków.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia przepisów ustawowych, wykonawczych, zasad i/lub rozporządzeń w trakcie korzystania z Usług, w tym z tytułu niewłaściwego kierowania i/lub parkowania, i zgadza się ponosić odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, roszczenia, żądania, powody czynności, straty, zobowiązania, odszkodowania, szkody, koszty i wydatki, kary, opłaty adwokackie, wyroki, grzywny (w tym opłaty z tytułu konfiskaty pobierane przez jakiekolwiek władze lokalne) i/lub wypłaty wszelkiego rodzaju lub typu, bez względu na to, czy są one przewidywalne czy nieprzewidywalne oraz znane lub nieznane, w związku z korzystaniem przez Użytkownika z dowolnych Usług.

1.7. Płatność grzywien i opłat: Użytkownik zgadza się zapłacić wszelkie grzywny, opłaty, kary, opłaty za konfiskatę i/lub wszelkie inne opłaty poniesione przez Lime, które wynikają z parkowania przez Użytkownika jakiegokolwiek Produktu w sposób niewłaściwy lub w wyniku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek prawa, zasady, przepisu lub zarządzenia przy korzystaniu z Usług.

1.8. Działania zakazane: Użytkownik zaświadcza i zgadza się:

1.8.1. nie prowadzić żadnego Produktu z naruszeniem jakichkolwiek przepisów ustawowych, wykonawczych, zasad i/lub rozporządzeń, w tym jakichkolwiek przepisów dotyczących jazdy którymikolwiek Produktami po chodnikach i/lub parkowania Produktów,

1.8.2. nie prowadzić żadnego Produktu przy jednoczesnym przewożeniu jakiejkolwiek teczki, plecaka, torby lub innego przedmiotu, które mogą utrudnić Użytkownikowi bezpieczne użytkowanie Produktu,

1.8.3. nie korzystać z telefonu komórkowego, urządzenia do wysyłania komunikatów tekstowych, przenośnych odtwarzaczy muzycznych i/lub jakiegokolwiek innego urządzenia, które może rozpraszać Użytkownika i przeszkadzać mu w bezpiecznym użytkowaniu Produktu,

1.8.4. nie prowadzić żadnego Produktu pod wpływem jakiegokolwiek alkoholu, narkotyków, leków i/lub jakiejkolwiek innej substancji, która może wpłynąć na jego zdolność do bezpiecznego użytkowania jakiegokolwiek Produktu,

1.8.5. nie przewozić jakiejkolwiek innej osoby żadnym Produktem,

1.8.6. nie stosować mechanizmów blokujących innych niż te, które zostały dostarczone przez Lime,

1.8.7. nie parkować jakiegokolwiek Produktu w sposób, który nie jest ściśle zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i/lub rozporządzeniami. Użytkownik wyraźnie zgadza się ponosić odpowiedzialność za zaznajomienie się z wszelkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i/lub rozporządzeniami obowiązującymi w miejscu, w którym Użytkownik korzysta z jakiegokolwiek Produktu,

1.8.8. Nie parkować lub nie umieszczać jakiegokolwiek Produktu w sposób uniemożliwiający Lime uzyskanie do niego dostępu. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu, Lime może obciążyć Użytkownika z tytułu strat poniesionych przez Lime, wynikających z braku możliwości uzyskania dostępu do Produktu przez Lime oraz wynajmu takiego Produktu innym Użytkownikom opłatą w wysokości do 390 € według własnego i wyłącznego uznania.

1.9. Przeznaczenie Produktów wyłącznie do ograniczonych rodzajów stosowania: Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać żadnych Produktów do wyścigów, jazdy po górach, wykonywania akrobacji lub sztuczek. Użytkownik zgadza się nie prowadzić i/lub nie używać żadnych Produktów na nieutwardzonych drogach, podczas przejeżdżania przez wodę (z wyłączeniem normalnej jazdy miejskiej) lub w jakiejkolwiek lokalizacji, która jest zabroniona, nielegalna i/lub uciążliwa dla innych. Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać żadnych Produktów do wypożyczenia ani w ramach nagrody, ani nie będzie wykorzystywać żadnych Produktów z naruszeniem jakiegokolwiek prawa, zasady, rozporządzenia i/lub zarządzenia.

1.10. Waga i nośność: Użytkownik nie może przekroczyć maksymalnego limitu wagowego dla wszystkich Produktów (136 kg) lub dla bagażnika/koszyka ładunkowego na wszystkich Produktach (7 kg) ani też w inny sposób niewłaściwie korzystać z bagażnika w odniesieniu do rodzaju zawartości lub jakichkolwiek przedmiotów zasłaniających widok lub utrudniających jazdę. Użytkownik potwierdza, że przedni bagażnik/koszyk i/lub tylny koszyk każdego Produktu przeznaczony jest wyłącznie do przewozu lekkich towarów i że nie będzie przewozić ludzi ani zwierząt w dowolnym miejscu na jakimkolwiek Produkcie.

1.11. Brak ingerencji osób niepowołanych: Użytkownik nie może manipulować Usługami, podejmować próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do nich lub w inny sposób korzystać z Usług w sposób niezgodny z niniejszą Umową.

1.12. Zgłaszanie uszkodzeń lub kolizji: Użytkownik musi jak najszybciej zgłosić Lime wszelkie wypadki, kolizje, uszkodzenia ciała, kradzież lub utratę Produktu. Jeżeli doszło do kolizji związanej z uszkodzeniami ciała lub uszkodzeniem mienia, lub jeżeli dany Produkt został skradziony, Użytkownik zgłosi zdarzenie na Policję w ciągu 24 godzin.

1.13. Odpowiedzialność Użytkownika za uszkodzenia Produktu: Użytkownik zgadza się zwrócić Lime każdy Produkt w takim samym stanie, w jakim Produkt ten został wynajęty. Użytkownik zgadza się ponosić odpowiedzialność za koszty naprawy i/lub wymiany wszelkich Produktów, które Użytkownik uszkodzi lub których uszkodzenie spowoduje. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie Produktów. W przypadku zniszczenia jakiegokolwiek Produktu Użytkownik ponosi pan do wysokości 1720 € za każdy Lime-E oraz 1290 € za każdy Lime-S, według wyłącznego uznania Lime.

1.14. Dostępność i wykorzystanie Produktów: Użytkownik zgadza się i potwierdza, że Produkty mogą nie być dostępne w każdym czasie. Produkty wymagają do działania okresowego ładowania baterii. Użytkownik wyraża zgodę na bezpieczne i ostrożne korzystanie z Produktów oraz na przestrzeganie wszelkich ograniczeń i wymogów związanych z Produktami, określonych w wszelkich obowiązujących przepisach ustawowych, wykonawczych, zasadach i/lub rozporządzeniach. Użytkownik wyraża zgodę i rozumie, że:

1.14.1. poziom naładowania Produktu będzie się zmniejszał wraz z użyciem Produktu (zarówno w czasie, jak i w miarę przebytej odległości), oraz że w miarę spadku poziomu naładowania prędkość i inne parametry eksploatacyjne Produktu mogą ulec pogorszeniu (lub zaniknąć w całości).

1.14.2. Poziom naładowania Produktu w momencie rozpoczęcia najmu lub eksploatacji Produktu nie jest gwarantowany i będzie różny w odniesieniu do każdego przypadku użytkowania.

1.14.3. Tempo rozładowywania podczas użytkowania Produktu nie jest gwarantowane i będzie się różnić w zależności od Produktu, warunków drogowych, warunków pogodowych i/lub innych czynników.

1.14.4. Przed rozpoczęciem eksploatacji Produktu Użytkownik powinien sprawdzić poziom naładowania Produktu i upewnić się, że jest on odpowiedni do jazdy.

1.14.5. Lime nie gwarantuje odległości i/lub czasu, przez jakie Użytkownik będzie mógł eksploatować jakikolwiek Produkt zanim ulegnie on całkowitemu rozładowaniu. Produkt może ulec całkowitemu rozładowaniu i przestać działać w dowolnym momencie w trakcie trwania wynajmu Produktu przez Użytkownika, w tym przed osiągnięciem przez Użytkownika pożądanego miejsca przeznaczenia.

2.  BEZPIECZEŃSTWO

2.1. Kontrola bezpieczeństwa: Użytkownik zgadza się nie korzystać z Produktu, jeśli pojawią się jakiekolwiek zauważalne problemy, oraz niezwłocznie powiadomić Lime o wszelkich problemach.

2.1.1. Jeżeli w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy przed rozpoczęciem, w trakcie lub po korzystaniu z jakiegokolwiek Produktu Użytkownik odkrył jakiekolwiek wady lub zauważył jakikolwiek inny potencjalnie niebezpieczny stanie dowolnego Produktu, bez względu na to, jak nieznaczny będzie, Użytkownik nie może korzystać z Produktu lub, jeżeli Użytkownik jest już w trakcie jazdy, Użytkownik musi natychmiast zaprzestać jazdy, gdy będzie to bezpieczne.

2.1.2; Użytkownik zgadza się niezwłocznie zgłosić Lime wadę lub uszkodzenie.

2.2. Utracone lub skradzione Produkty: Jeżeli Produkt nie zostanie zwrócony w ciągu 48 kolejnych godzin, Produkt może być uznany za utracony lub skradziony, według wyłącznego uznania Lime, a przeciwko Użytkownikowi może zostać złożone zawiadomienie do organów ścigania. Dane wygenerowane przez komputer Usług stanowią dowód w zakresie okresu użytkowania Produktów przez Użytkownika. Użytkownik musi natychmiast lub jak najszybciej zgłosić Lime każde zaginięcie lub kradzież jakiegokolwiek Produktu.

2.3. Kaski, bezpieczeństwo: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje obowiązek noszenia kasku posiadającego oznakowanie CE przez cały czas użytkowania dowolnych Usług, Produktów i/lub powiązanych urządzeń, niezależnie od tego, czy jest to wymagane przez prawo, czy też nie.

2.3.1.  Użytkownik musi nosić kas posiadający oznakowanie CE, który został odpowiednio dobrany pod kątem rozmiaru, dopasowany i zapięty zgodnie z instrukcjami producenta.

2.3.2. Jeżeli prawo, przepisy ustawowe, wykonawcze i/lub zasady mające zastosowanie do obszaru, w którym Produkt jest eksploatowany wymagają noszenia kasku, Użytkownik zgadzają się zawsze przestrzegać takich przepisów ustawowych i wykonawczych.

2.3.3. Użytkownik wyraźnie potwierdza i zgadza się, że może musieć wdrożyć dodatkowe środki bezpieczeństwa lub środki ostrożności, które nie zostały wyraźnie uwzględnione w niniejszej Umowie, i Użytkownik wyraźnie potwierdza i zgadza się, że wyłącznie Użytkownik, a nie Lime, pozostaje odpowiedzialny za określenie, czy Użytkownik musi to zrobić.

2.4. Trasy: Użytkownik zgadza się, że Lime nie zapewnia ani nie utrzymuje miejsc do używania Produktów i że Lime nie gwarantuje, że bezpieczne miejsce do jazdy danym Produktem będzie zawsze dostępne. Drogi, pasy i trasy rowerowe mogą stać się niebezpieczne ze względu na warunki pogodowe, ruch drogowy lub inne zagrożenia niezależne od Lime. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Lime bez ograniczeń nie ponosi odpowiedzialności za którekolwiek z powyższych zdarzeń. Użytkownik jest odpowiedzialny za wybór odpowiedzialnej i bezpiecznej trasy. Wybierając trasę Użytkownik musi zawsze przestrzegać wszystkich przepisów prawa, a jego obowiązkiem jest zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi, zasadami i/lub rozporządzeniami w jurysdykcji, w której Użytkownik korzysta z Usług i/lub Produktów Lime.

2.5. Ograniczenia najmu: Użytkownik zgadza się, że Lime nie jest przewoźnikiem. Dla ogółu społeczeństwa i dla Użytkownika są dostępne alternatywne środki transportu publicznego i prywatnego. Lime świadczy Usługi i udostępnia Produkty wyłącznie jako udogodnienie, a dostępność najmu jest przeznaczona do wykorzystania wyłącznie przez osoby, które są zdolne i posiadają kwalifikacje do samodzielnej eksploatacji Produktów i które wyraziły zgodę na wszelkie warunki niniejszej Umowy.

3. PŁATNOŚCI I OPŁATY.

3.1. Opłaty: Użytkownik może korzystać z Produktów na zasadzie opłaty za jazdę lub w inny sposób zgodnie z zasadami ustalania cen opisanymi w Aplikacji. Po zarejestrowaniu i utworzeniu konta u Nas, Produkty mogą być wykorzystywane przez kliknięcie w metodę płatności, którą Użytkownik zamierza wykorzystać, a następnie w wyniku postępowania zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie. Użytkownik może sprawdzić i skorygować wszelkie błędy w danych dotyczących płatności do momentu jej realizacji przez kliknięcie przycisku „Zapłać” lub wyrażenia zgody na do zapłaty za Produkty lub abonament w inny sposób. Opłaty obejmują podatek VAT.  Lime obciąży kartę kredytową lub kartę debetową Użytkownika (łącznie „Karta” Użytkownika) lub inne uzgodnione metody płatności opłatami w wysokości opisanej w niniejszej Umowie. Po opłaceniu Produktów lub abonamentu Użytkownik otrzyma od Nas pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia, gdy pomiędzy Użytkownikiem a Nami zostanie zawarta Umowa („Potwierdzenie”).

3.2. Kody promocyjne: Kody promocyjne („Rabaty”) są ofertami jednorazowymi i mogą być wykorzystywane jedynie za pośrednictwem Aplikacji. Lime zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania Rabatów w dowolnym momencie. Rabaty są ograniczone do jednego na Klienta i nie mogą być łączone z innymi ofertami. Rabaty są niezbywalne i nie mogą być odsprzedane.

3.3. Maksymalny czas najmu i opłaty: Maksymalny czas wynajmu wynosi 24 godziny. Użytkownik zgadza się dezaktywować wynajem Produktów w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia wynajmu Produktu. Użytkownik może następnie wynająć Produkt ponownie. Użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za bycie świadomym upływu czasu związanego z terminową blokadą jakiegokolwiek Produktu. Maksymalna opłata wynosi 175 € za każdy Produkt za okres 24 godzin. Po zwrocie Produktu Użytkownik zostanie obciążony opłatą za najem lub maksymalną opłatą za 24-godziny, w zależności od tego, która z tych opłat będzie niższa. Produkty, które nie zostały zwrócone (zablokowane, i dla których podróż została zakończona) w ciągu 48 godzin zostaną uznane za utracone lub skradzione, i Użytkownik może zostać obciążony kwotą do 1720 € za każdy Lime-E oraz 1290 € za każdy Lime-S. Ponadto, w stosunku do Użytkownika może zostać dokonane zgłoszenie na Policję. Możemy także naliczyć opłatę manipulacyjną wysokości 25 € według Naszego własnego uznania za najem przekraczający 24 godziny, jeżeli Produkt nie zostanie uznany za utracony lub skradziony.

3.4. Ważna karta kredytowa lub debetowa: Użytkownik musi wprowadzić poprawny numer Karty i datę wygaśnięcia, zanim zostanie zarejestrowany w celu skorzystania z Usług. Użytkownik potwierdza, że jest upoważniony do korzystania z wszelkich Kart, których dane są nam udostepniane. Użytkownik upoważnia Lime do obciążania Karty za wszelkie poniesione przez Użytkownika opłaty. Jeżeli Użytkownik zakwestionuje jakiekolwiek obciążenie swojej Karty, musi skontaktować się z Lime jak najszybciej po uzyskaniu informacji o obciążeniu i przekazać Lime wszystkie informacje dotyczące przejazdu, które są niezbędne do identyfikacji spornej opłaty, takie jak data przejazdu oraz przybliżony czas jego rozpoczęcia i zakończenia. Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczne informowanie Lime o wszelkich zmianach dotyczących jego Karty.

3.5. Opłaty za odbiór: Jeżeli Użytkownik nie jest w stanie zwrócić jakiegokolwiek Produktu do właściwego obszaru (tj. dezaktywuje on Produkt na nieruchomości prywatnej, na terenie zamkniętym i/lub na jakimkolwiek innym niedostępnym obszarze) oraz zażąda, aby Produkt został odebrany przez Lime, wówczas, wedle Naszego wyłącznego uznania, możemy obciążyć Użytkownika opłatą manipulacyjną w wysokości do 105 €. Jeżeli jakikolwiek Produkt, do którego dostęp został uzyskany za pośrednictwem konta Użytkownika zostanie porzucony bez powiadomienia, Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie opłaty do momentu odzyskania i dezaktywacji produktu, oraz zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości do 150,00 € z tytułu odzyskania Produktu. Opłaty mogą ulec zmianie według wyłącznego uznania Lime i bez powiadamiania Użytkownika.

3.6 Anulowanie: Standardowo Użytkownikowi przysługuje prawo do anulowania umowy w terminie 14 dni od daty wysłania przez Nas Potwierdzenia. Niemniej jednak Użytkownik wyraźnie przyznaje i zgadza się, że niezależnie od tego, czy Użytkownik płaci za Produkty na zasadzie płatności za przejazdy czy w ramach abonamentu, jeżeli Użytkownik skorzysta z Produktów w ciągu 14 dni, nie będzie miał prawa do zmiany zdania i anulowania umowy (lub żądania zwrotu jakiejkolwiek kwoty) na podstawie przepisów mających zastosowanie do umów konsumenckich, gdy takie zdarzenie będzie miało miejsce. Jeżeli Użytkownik anuluje umowę wcześniej (i w ciągu 14 dni), otrzyma zwrot pobranych opłat za Usługi w pełnej wysokości zgodnie z Naszą polityką zwrotów (patrz poniżej).

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Użytkownik zobowiązany jest poinformować Nas pod adresem adres support@limebike.com o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego powiadomienia (na przykład pismo przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia załączonego do niniejszej Umowy.

3.7 Zwroty: W przypadku anulowania płatności w ciągu 14-dniowego okresu wypowiedzenia określonego w pkt. 3.6 powyżej, dokonamy zwrotu wszelkich kwot należnych Użytkownikowi tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni od powiadomienia nas przez Użytkownika o anulowaniu umowy. Jeżeli Użytkownik otrzymał jakikolwiek rabat promocyjny lub inny rabat w momencie zapłaty, każdy zwrot będzie odzwierciedlał jedynie faktycznie zapłaconą kwotę. O ile nie uzgodniono inaczej, zwroty dokonywane są przy użyciu tej samej metody, która została pierwotnie wykorzystana przez Użytkownika do zapłaty za swój zakup.

4. WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO ABONAMENTÓW I AUTOMATYCZNEGO ODNOWIENIA.

4.1. Postanowienia ogólne: W celu zakupu dostępu i korzystania z wszelkich abonamentów oferowanych za pośrednictwem Usług Użytkownik musi mieć co najmniej osiemnaście (18) lat lub być dorosły zgodnie z prawem miejsca zamieszkania Użytkownika. Przed nabyciem i/lub wynajmem dowolnych Produktów lub Usług Użytkownik musi podać Nam poprawny ważny numer Karty oraz powiązane informacje o płatności, w tym wszystkie poniższe informacje: (i) imię i nazwisko Użytkownika w postaci, w jakiej zostało ujęte na Karcie, (ii) numer Karty Użytkownika, (iii) rodzaj Karty, (iv) datę wygaśnięcia oraz (v) wszelkie numery aktywacji lub kody niezbędne do obciążenia Karty Użytkownika lub wykorzystania ważnej karty podarunkowej w inny sposób. Podając te informacje Nam lub zewnętrznemu agentowi rozliczeniowemu kart kredytowych Użytkownik zgadza się upoważnić Nas i/lub naszego agenta rozliczeniowego do obciążania Karty Użytkownika wedle naszego uznania, ale w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia autoryzacji Karty. W odniesieniu do każdego abonamentu na Produkty, który Użytkownik zamówi w odniesieniu do Usług, Użytkownik zgadza się zapłacić cenę określoną w Aplikacji (w tym wszelkie podatki sprzedażowe i opłaty) obowiązującą na moment zamówienia abonamentu przez Użytkownika. Lime będzie automatycznie obciążać Kartę Użytkownika lub inną formę płatności wskazaną w ramach procesu abonamentowego taką ceną abonamentu. Możemy zaoferować szereg planów abonamentowych, w tym specjalnych planów promocyjnych lub członkostwa o różnych warunkach i ograniczeniach. Wszelkie istotne różnice w stosunku do warunków opisanych w niniejszej Umowie zostaną przedstawione w momencie rejestracji Użytkownika lub w innych komunikatach udostępnionych Użytkownikowi w celu ich akceptacji. Niektóre abonamenty o charakterze promocyjnym mogą być oferowane przez strony trzecie w połączeniu z dostarczaniem ich własnych produktów i świadczeniem ich usług. Nie jesteśmy odpowiedzialni za produkty dostarczane i usługi świadczone przez takie osoby trzecie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rozwiązania lub innej modyfikacji proponowanych przez Nas planów abonamentowych.

4.2. Okres obowiązywania abonamentu i wypowiedzenie: Z wyjątkiem przypadku bezpłatnej oferty próbnej, abonament Użytkownika rozpocznie się z dniem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia od Nas pocztą elektroniczną. Abonament będzie w pełni obowiązywać przez okres obowiązywania abonamentu zakupiony przez Użytkownika lub w okresach miesięcznych i będzie automatycznie kontynuowany do czasu anulowania abonamentu przez Użytkownika („Okres abonamentowy”). Udostępniając informacje dotyczące metody płatności za abonament, Użytkownik wyraża zgodę na zapłatę opłaty abonamentowej (oraz wszelkich mających zastosowanie podatków i opłat manipulacyjnych (łącznie „Opłaty”), która będzie automatycznie odnawiana, po ówcześnie obowiązującej stawce, o ile Użytkownik nie anuluje abonamentu przed upływem aktualnego Okresu abonamentowego. Opłaty będą naliczane i będą obciążać metodę płatności podaną przez Użytkownika automatycznie na początku Okresu abonamentowego, a następnie na początku każdego kolejnego Okresu abonamentowego w dniu kalendarzowym odpowiadającym dacie wejścia w życie aktualnego Okresu abonamentowego Użytkownika, chyba że Użytkownik anuluje swój abonament lub jego konto zostanie zawieszone lub usunięte na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku anulowania przez Użytkownika abonamentu w połowie Okresu abonamentowego, Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu za niewykorzystaną część takiego Okresu abonamentowego.

4.3. Zmiany opłat abonamentowych: Lime zastrzega sobie prawo do zmiany cen abonamentu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku zmiany cen, Lime opublikuje nowe ceny w Usługach i powiadomi o tym Użytkownika z góry pocztą elektroniczną na adres, który Użytkownik zarejestrował przy zakładaniu konta. Użytkownik wyraża zgodę na możliwość zmiany cen i szczegółów Naszych pakietów abonamentowych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej skierowanej do Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie chce zaakceptować zmiany ceny lub pakietu abonamentowego dokonanej przez Nas, może on anulować abonament przed wejściem w życie zmian, jak opisano poniżej. W takim wypadku zwrócimy Użytkownikowi wpłacone przez niego zaliczki proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu obowiązującego wówczas okresu abonamentowego. Jeżeli Użytkownik nie anuluje abonamentu, uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę ceny/ pakietu abonamentowego i upoważnia Lime do obciążania wybranej metody płatności Opłatami w nowej wysokości.

4.4. Anulowanie abonamentu: Użytkownik ma prawo do anulowania swojego abonamentu w dowolnym momencie z chwilą dostarczenia wypowiedzenia do Lime. W celu anulowania abonamentu, Użytkownik powinien otworzyć swój portfel w Aplikacji Lime, a następnie kliknąć „Zarządzaj” oraz „Anuluj abonament”. Za częściowo wykorzystane miesiące nie ma żadnych zwrotów ani uznań. Jeżeli Użytkownik anuluje swój abonament, może nadal korzystać z Usług aż do upływu bieżącego Okresu abonamentowego, po którym Użytkownik utraci dostęp do Usług przeznaczonych wyłącznie dla posiadaczy abonamentu. Może to obejmować wszelkie uznania i inne dane i analizy, które były przedstawiane w trakcie posiadania abonamentu przez Użytkownika.

4.5. Anulowanie przez Nas: Lime ma prawo, za pisemnym wypowiedzeniem złożonym Użytkownikowi w rozsądnym terminie, do wypowiedzenia niniejszej Umowy i zawieszenia dostępu Użytkownika do abonamentu, jeżeli Użytkownik: (a) nie zapłaci Lime jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie niniejszej Umowy i/lub (b) w istotny sposób naruszy którekolwiek z warunków niniejszej Umowy. Lime ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę i zawiesić dostęp Użytkownika do abonamentu za trzydziestodniowym (30) pisemnym wypowiedzeniem przekazanym Użytkownikowi, w którym to przypadku Użytkownik nie będzie już obciążany z tytułu dostępu do abonamentu. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny dostęp Użytkownika do abonamentu i korzystanie z niego zakończy się.

Użytkownik zgadza się, że jeżeli anulujemy najem Produktów przez Użytkownika i/lub jego abonament, jedyną i wyłączną rekompensatą przysługującą Użytkownikowi jest: (a) uznanie konta Karty Użytkownika kwotą w wysokości pobieranej za opłaty, które zostały już zapłacone w związku z Produktami lub abonamentem, ale których Użytkownik nie był w stanie wykorzystać (jeżeli Karta Użytkownika została już obciążona), lub (b) nie obciążenie Karty Użytkownika.

4.6. Darmowe okresy próbne/oferty promocyjne: Możemy zaoferować promocyjne próbne abonamenty na darmowy dostęp do Usług przez ograniczony czas lub przy zastosowaniu specjalnych obniżonych cen. Jeżeli Użytkownik zgłosi się do próbnego korzystania, prawa Użytkownika do korzystania z Usług są ograniczone warunkami takiego okresu próbnego i zostaną wypowiedziane lub wznawiane na warunkach okresu próbnego mającego zastosowanie do Użytkownika i/lub wszelkich mających zastosowanie Warunków dodatkowych. Należy mieć świadomość, że zgłaszając się do darmowego okresu próbnego Użytkownik będzie zobowiązany do podania numeru Karty, a Lime potwierdzi, czy Karta Użytkownika jest ważna. Kiedy przetwarzamy Kartę Użytkownika, niektórzy wystawcy kart kredytowych mogą założyć na koncie Użytkownika tymczasową blokadę z tytułu pierwszej płatności Użytkownika. W przypadku pytań Użytkownik powinien skontaktować się ze swoim wystawcą Karty. Należy pamiętać, że nie zapewniamy ochrony cen lub zwrotów w przypadku spadku cen lub innej oferty promocyjnej.

Po zakończeniu darmowego okresu próbnego My lub agent rozliczeniowy rozpoczniemy rozliczanie wybranej przez Użytkownika metody płatności w sposób powtarzający się w odniesieniu do abonamenty, chyba że Użytkownik anuluje swój abonament przed końcem darmowego okresu próbnego. W przypadku zakończenia darmowego okresu próbnego i rozpoczęcia biegu abonamentu, abonament będzie ulegać automatycznemu odnowieniu, a Użytkownik będzie obciążany w sposób powtarzający się za każdy abonament aż do jego anulowania. Instrukcje dotyczące anulowania abonamentu zostały przedstawione powyżej. Należy zauważyć, że Użytkownik nie otrzyma od Nas zawiadomienia o zakończeniu darmowego okresu próbnego lub rozpoczęciu płatnej części abonamentu Użytkownika.

4.7. Zmiany cen lub warunków naliczania opłat: Zakup i/lub wynajem Produktów i/lub Usług odbywa się z zastrzeżeniem ich dostępności. Produkty i Usługi pokazywane w usługach mogą nie być dostępne w każdym czasie w obszarze, w którym Użytkownik się znajduje, i mogą być w każdej chwili zastąpione innymi lub ich udostępnianie może zostać zaniechane. Lime zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do zmiany cen i metod naliczania opłat za usługi, z zastrzeżeniem uprawnień Użytkownika do anulowania określonych w pkt. 4.3.

4.8. Rejestracja konta i bezpieczeństwo: Użytkownik rozumie, że uzyskanie dostępu do Usług wymaga utworzenia konta. Użytkownik: (a) poda prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje dotyczące Użytkownika zgodnie z wymaganiami podanymi na stronie rejestracji lub wyboru abonamentu w Usługach (takie informacje stanowią „Dane rejestracyjne”) oraz (b) będzie utrzymywał i niezwłocznie aktualizował Dane rejestracyjne, aby zachować ich prawdziwość, dokładność, aktualność i kompletność. Jeżeli Użytkownik przekaże jakiekolwiek informacje, które będą niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne lub niepełne, lub Lime poweźmie uzasadnione podstawy do podejrzeń, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niepełne, wówczas Lime ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika oraz odmowy jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Usług (lub dowolnej ich części). Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i poufność swojego hasła i konta. Ponadto, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, które występują na jego koncie. Użytkownik nie będzie dzielić się informacjami o koncie lub swoją nazwą użytkownika i hasłem z osobami trzecimi ani pozwalać osobom trzecim na logowanie się do Usług z wykorzystaniem informacji o koncie Użytkownika. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Nas o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu konta Użytkownika lub innych naruszeniach bezpieczeństwa, o których się dowiedział. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie środków ostrożności i zapewnienie środków bezpieczeństwa najlepiej dostosowanych do sytuacji Użytkownika i zamierzonego sposobu korzystania z Usług. Należy pamiętać, że każdy, kto jest w stanie przedstawić dane osobowe Użytkownika umożliwiające ujawnienie jego tożsamości będzie mógł uzyskać dostęp do konta Użytkownika, dlatego też Użytkownik powinien podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony tych danych.

5. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LIME; PRZEJĘCIE RYZYKA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

5.1. Ograniczona odpowiedzialność: Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza ani nie wyklucza Naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika:

5.1.1          z tytułu śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych Naszym zaniedbaniem,

5.1.2          w przypadku podstępnego wprowadzenia w błąd,

5.1.4          w odniesieniu do wszelkich innych zobowiązań, które zgodnie z prawem nie mogą być ograniczone lub wykluczone.

6. ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE.

6.1    Od czasu do czasu, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia, możemy zawiesić działanie wszelkich Usług (w całości lub w części) w celu przeprowadzenia naprawy lub konserwacji lub w celu aktualizacji lub modernizacji wszelkich treści, funkcji lub funkcjonalności.

6.2    Możemy, za uprzednim powiadomieniem, rozwiązać każdą umowę lub zawiesić lub wypowiedzieć wszelkie Usługi i/lub korzystanie przez Użytkownika z konta w przypadku, gdy:

6.2.1     Użytkownik naruszył którykolwiek z niniejszych warunków, lub

6.2.2  Użytkownik nie zapłacił jakichkolwiek prawidłowo zafakturowanych opłat terminie momencie ich wymagalności.

6.3    Jeżeli Użytkownik naruszył te warunki, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za właściwe. Takie naruszenie przez Użytkownika może skutkować podjęciem przez Nas, za powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia, wszystkich lub któregokolwiek z następujących działań:

6.3.1     wydanie Użytkownikowi ostrzeżenia,

6.3.2     natychmiastowe, tymczasowe lub stałe odebranie prawa do korzystania z Usług lub Produktów,

6.3.3     wszczęcie sądowego postępowania przeciwko Użytkownikowi z tytułu wynagrodzenia wszelkich możliwych do odzyskania strat i szkód wynikających z naruszenia, i/lub

6.3.4     ujawnienie wszelkich istotnych informacji, które uważamy za konieczne, organom ścigania.

Opisane powyżej reakcje nie są wyłączne i możemy podjąć wszelkie inne działania, które uważamy za właściwe.

6.4    Po rozwiązaniu umowy najmu Produktów, abonamentu Użytkownika lub usunięciu jego konta, z dowolnej przyczyny (w tym w sytuacji, gdy zgodnie z niniejszymi warunkami Użytkownik anuluje lub nie przedłuża swojego abonamentu):

6.4.1     wszelkie prawa przyznane Użytkownikowi na podstawie niniejszych warunków natychmiast wygasają,

6.4.2     Użytkownik musi niezwłocznie zaprzestać używania danej Usługi i/lub Produktów, oraz

6.4.3     Użytkownik musi zapłacić Nam wszystkie zaległe kwoty, które jest nam winien.

7. POUFNOŚĆ INFORMACJI; POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Informacje przechowywane zgodnie z Polityką prywatności: Wszelkie informacje pozwalające na identyfikację tożsamości, które znajdują się w posiadaniu Lime i odnoszą się do Użytkownika, w tym wszystkie nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, numery Kart i/lub numery dokumentów będą przechowywane przez Lime zgodnie z jej Polityką prywatności.

8.  WARUNKI KORZYSTANIA.

8.1. Ograniczenie dostępności Usług: Lime dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Usługi przez 365 dni w roku, ale nie gwarantujemy, że Usługi będą zawsze dostępne, jako że zdarzenia siły wyższej lub inne okoliczności mogą uniemożliwić Lime świadczenie usług. Dostęp do Usług zależy również od dostępności Produktów. Lime nie oświadcza ani nie gwarantuje dostępności jakichkolwiek Usług lub dostępności Produktów w jakimkolwiek momencie. Użytkownik zgadza się, że Lime może wymagać od Użytkownika zwrotu Produktu w dowolnym momencie.

8.2. Licencja na dostęp: Z zastrzeżeniem ścisłego przestrzegania przez Użytkownika niniejszej Umowy i Warunków dodatkowych, Lime udziela Użytkownikowi ograniczonej, możliwej do odwołania, niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na pobieranie (wyłącznie w celu tymczasowego przechowywania), wyświetlanie, przeglądanie, używanie, odtwarzanie i/lub wydrukowanie jednego egzemplarza Treści (z wyłączeniem kodu źródłowego i obiektowego w postaci surowej lub w innej postaci, innej niż udostępniona do dostępu i wykorzystania w celu umożliwienia wyświetlania i funkcjonalności) na komputer osobisty, telefon komórkowy lub inne urządzenie umożliwiające bezprzewodowe lub inne korzystanie z Internetu (każde z nich zwane „Urządzeniem”) wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Niniejsza licencja nie obejmuje żadnej odsprzedaży ani wykorzystania komercyjnego Usług lub ich treści; jakiegokolwiek gromadzenia i wykorzystywania wszelkich wykazów produktów, opisów lub cen; jakiegokolwiek wykorzystania praw pochodnych do Usług lub ich treści; jakiegokolwiek pobierania lub kopiowania informacji z konta na rzecz innego partnera handlowego; ani żadnego korzystania z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i pozyskiwania danych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, Usługi i/lub dowolna część Usług nie mogą być kopiowane, sprzedawane, odsprzedane, odwiedzane lub w inny sposób wykorzystywane w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody Lime. Wszelkie nieuprawnione użycie automatycznie odwołuje zgody lub licencje udzielone przez Nas Użytkownikowi. Powyższa ograniczona licencja: (i) nie daje Użytkownikowi żadnej własności ani żadnego innego prawa własności intelektualnej do jakiejkolwiek Treści, oraz (ii) może zostać natychmiast zawieszona lub rozwiązana z jakiegokolwiek powodu, według wyłącznego uznania Lime i bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności.

8.3. Prawa autorskie i własności: Wszystkie treści umieszczone lub wyświetlane w Usługach, w tym m. in. tekst, grafiki, fotografie, obrazy, ruchome obrazy, dźwięk i ilustracje („Treść”) stanowią własność Lime, jej licencjodawców, sprzedawców, agentów i/lub dostawców Treści. Wszystkie elementy Usług, w tym m. in. ogólny projekt i Treść, są chronione prawami autorskimi, autorskimi prawami osobistymi, znakami towarowymi i innymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej. Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie do zamierzonego celu, dla którego takie Usługi są udostępniane. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w prawie autorskim, Użytkownik nie może modyfikować żadnych materiałów i nie może kopiować, rozpowszechniać, przekazywać, wyświetlać, wykonywać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć utworów pochodnych, przenosić ani sprzedawać żadnych informacji lub prac zawartych w tych Usługach. Z wyjątkiem przypadków dopuszczonych zgodnie z prawem autorskim, Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwolenia przed ponownym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, które są dostępne w Usługach. Użytkownik będzie przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, ustaw, rozporządzeń i przepisów dotyczących korzystania z Usług przez Użytkownika. Usługi, ich Treść i wszelkie prawa pokrewne pozostają wyłączną własnością Lime lub jej licencjodawców, sprzedawców, agentów lub dostawców Treści, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Użytkownik nie będzie usuwał żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych informacji zastrzeżonych z materiałów znalezionych w Usługach.

8.4. Znaki towarowe/brak zezwolenia: Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe Lime użyte w niniejszej Umowie (w tym m. in.: nazwa LimeBike, logo LimeBike, nazwa Lime, logo Lime, nazwa Usług, projekt i/lub wszelkie logo Usług) (łącznie „Znaki”) to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Lime lub jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów, sprzedawców lub licencjodawców. Użytkownik nie może wykorzystywać, kopiować, powielać, ponownie publikować, umieszczać, przesyłać, przekazywać, rozpowszechniać ani modyfikować żadnych znaków towarowych w żaden sposób, w tym w dotyczących Usług reklamach lub materiałach podawanych do wiadomości publicznej bez uprzedniej pisemnej zgody Lime. Użytkownik nie może używać nazwy ani żadnych wyrażeń, obrazów ani symboli, które mogłyby, wedle uznania Lime, implikować zezwolenie Lime na jakiekolwiek (i) pisemne lub ustne prezentację lub ogłoszenie lub (ii) broszurę, biuletyn, książkę lub inny materiał pisany, niezależnie od jego rodzaju, bez uprzedniej pisemnej zgody.

8.5. Polityka dotycząca zleconych treści: W przypadku, gdy firma Lime konkretnie zaprosiła lub wystąpiła z prośbą o przedstawienie materiałów lub uwag, Lime zachęca Użytkownika do zgłaszania Lime treści (np. uwag do postów na blogach, udziału w społecznościach, porad itp.), jakie Użytkownik stworzył, w celu ich rozpatrzenia w związku z Witryną („Materiały Użytkownika”). Materiały użytkowników pozostają własnością intelektualną danego użytkownika. Poprzez umieszczenie treści na naszej Witrynie Użytkownik wyraźnie przyznaje Lime niewyłączną, bezterminową, nieodwołalną, nieodpłatną, w pełni opłaconą, obowiązującą na całym świecie, podlegającą dalszemu pod-licencjonowaniu w pełni prawo i licencję na korzystanie, odtwarzanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie utworów pochodnych, rozpowszechnianie, przekazywanie, wykonywanie i wyświetlanie takich treści oraz nazwiska, głosu i/lub wizerunku Użytkownika zawartych w Materiałach Użytkownika, w całości lub w części, oraz w jakiejkolwiek formie na całym świecie w jakimkolwiek środowisku lub technologii, niezależnie od tego, czy są one znane lub odkryte później, łącznie z wszelkimi formami promocji, reklamy, marketingu, sprzedaży, reklamy i innych dodatkowych zastosowań, w tym nieograniczonego prawa do sub-licencjonowania takich praw, w sposób bezterminowy. Wszelkie takie Materiały Użytkownika uznaje się za niepoufne. Lime nie jest zobowiązana do zachowania poufności jakichkolwiek informacji, niezależnie od ich formy, zawartych w jakimkolwiek Materiale Użytkownika.

8.6. Niewłaściwe Materiały Użytkowników: Lime nie zachęca i nie zwraca się o przedstawianie Materiałów Użytkowników wynikających z jakiegokolwiek działania, które: (i) może stwarzać ryzyko szkody, utraty, obrażeń fizycznych lub psychicznych, niepokoju, śmierci, niepełnosprawności, zniekształcenia ciała lub choroby fizycznej lub umysłowej Użytkownika, jakiejkolwiek innej osoby lub jakiegokolwiek zwierzęcia, (ii) mogą stwarzać ryzyko jakiejkolwiek innej straty lub szkody dla na jakiejkolwiek osobie lub mieniu, lub (iii) mogą stanowić przestępstwo lub czyn niedozwolony. Użytkownik zgadza się, że nie angażował się i nie będzie angażował się w żadną z powyższych czynności w związku z przygotowaniem Materiałów Użytkownika. Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik zgadza się, że w związku z Materiałami Użytkownika nie będzie niepokoić innych osób, nie będzie poniżać innych osób (publicznie lub w inny sposób), nie będzie napastować innych osób ani im grozić, nie wejdzie na teren prywatny prywatną bez pozwolenia, nie będzie podawał się za żadną inną osobę ani nie będzie składał fałszywych oświadczeń co do organizacji, stanowiska lub zakresu władzy Użytkownika, ani też nie będzie w inny sposób angażować się w żadną działalność, która może prowadzić do powstania obrażeń, śmierci, szkody majątkowej lub jakiejkolwiek odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju. Lime będą odrzucać wszelkie Materiały Użytkowników, co do których Lime będzie przypuszczać, wedle własnego uznania, że takie czynności miały miejsce. W przypadku powiadomienia przez Użytkownika o materiałach, które rzekomo naruszają którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, Lime zastrzega sobie prawo do określenia, według własnego uznania, czy doszło do takiego naruszenia, oraz do usunięcia wszelkich takich materiałów z Usług w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

8.7. Niewłaściwe Materiały: Użytkownikowi zabrania się korzystania z Usług w celu umieszczania lub wysyłania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, naruszających przepisy prawa, stanowiących groźby, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub bluźnierczych lub jakichkolwiek materiałów, które naruszają lub sprzeniewierzają własność intelektualną osób trzecich lub mogą stanowić lub zachęcać do postępowania, które byłyby uznawane za przestępstwo lub w inny sposób naruszają przepisy prawa. Ponadto, Użytkownik zgadza się, że niniejsza Umowa wyraźnie zakazuje wysyłania lub umieszczania niezamówionych reklam lub „spamu” w Usługach lub za ich pośrednictwem. Oprócz wszelkich środków zaradczych, które mogą Nam przysługiwać na mocy prawa lub na zasadzie słuszności, jeżeli stwierdzimy, wedle naszego wyłącznego uznania, że Użytkownik naruszył lub może naruszać powyższe zakazy lub jakiekolwiek mające zastosowanie zasady lub polityki, o których mowa w niniejszej Umowie, możemy podjąć wszelkie działania, jakie uznamy za niezbędne do naprawienia tego naruszenia lub zapobieżenia mu, w tym, bez ograniczeń, zakazać Użytkownikowi korzystania z Usług i/lub natychmiastowo usunąć powiązane materiały z Usług w dowolnym momencie bez powiadomienia. Będziemy w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub postępować zgodnie z nakazem sądowym lub pozwem, żądającym od Nas lub nakazującym Nam ujawnienie tożsamości dowolnej osoby umieszczającej takie materiały.

8.8. Dostęp i zakłócenia: Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać żadnych robotów, pająków, scraperów lub innych zautomatyzowanych środków dostępu do Usług w jakimkolwiek celu bez Naszej wyraźnej pisemnej zgody. Ponadto, Użytkownik zgadza się: (i) nie podejmować żadnych działań, które nakładają lub mogą nakładać, wedle Naszego wyłącznego uznania, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę; (ii) nie zakłócać ani nie próbować ingerować w właściwe działanie witryny lub czynności przeprowadzanych w Usługach, lub (iii) nie omijać żadnych środków, które możemy wykorzystać w celu zapobiegania lub ograniczenia dostępu do Usług.

8.9. Prawo do usuwania treści: Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w naszej Polityce prywatności, nie będziemy monitorować, edytować ani ujawniać treści wiadomości e-mail Użytkownika ani Treści przekazywanych do Usług, chyba że jest to wymagane w trakcie normalnego utrzymania Usług i ich systemów lub jest to wymagane przez prawo, lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do: (1) zachowania zgodności z prawem lub zgodności z pismem procesowym doręczonym Lime lub dotyczącym Usług, (2) ochrony i obrony praw lub własności Lime, Usług lub użytkowników Usług, lub (3) działania w sytuacji zagrożenia w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego naszych użytkowników, Usług lub opinii publicznej. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść swoich wiadomości i nie mają obowiązku zgłaszania takich treści. Jednakże, przysługuje Nam prawo, wedle Naszego wyłącznego uznania, do edycji, odmowy umieszczenia lub usunięcia wszelkich materiałów przekazanych do Usług lub w nich umieszczonych w dowolnym momencie bez powiadomienia. Bez uszczerbku dla powyższego, będziemy mieli prawo usunąć wszelkie materiały, które uznamy za niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, oraz dodatkowe prawo do odmowy każdemu użytkownikowi, który nie spełnia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, dostępu do Usług lub jakiejkolwiek ich części.

8.10. Treści opublikowane przez Użytkownika: Treści opublikowane przez Użytkowników i Materiały Użytkowników nie przedstawiają poglądów Lime ani żadnej osoby fizycznej związanej z Lime, a My nie kontrolujemy takich Treści. W żadnym wypadku Użytkownik nie może stwierdzać ani sugerować, bezpośrednio lub pośrednio, faktu zatwierdzenia przez Lime Treści publikowanych przez użytkownika. Lime nie weryfikuje prawdziwości lub wiarygodności jakichkolwiek Treści publikowanych przez Użytkowników w Naszych Usługach lub Materiałach Użytkownika publikowanych za pośrednictwem Naszych Usług, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, które Użytkownik może państwo podjąć w wyniku przeglądu dowolnych takich Treści opublikowanych przez użytkowników lub Materiałów Użytkownika. Korzystając z Usług Użytkownik może być narażony na Treści, które Użytkownik może uznać za obraźliwe, budzące sprzeciw, szkodliwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd. Może istnieć również ryzyko wchodzenia w relacje z osobami niepełnoletnymi, osobami działającymi pod fałszywym pretekstem, kwestiami handlu międzynarodowego i obcokrajowcami.

8.11. Łącza do stron trzecich: Okresowo Usługi mogą zawierać łącza do stron internetowych, które nie są własnością, nie są zarządzane lub kontrolowane przez Lime lub jej podmioty stowarzyszone. Wszystkie takie łącza są dostarczane wyłącznie jako udogodnienie dla Użytkownika. Jeżeli Użytkownik korzysta z takich łączy, zostanie przekierowany poza Usługi. Ani My, ani żaden z naszych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, materiały lub inne informacje znajdujące się na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub dostępne z jakiejkolwiek innej strony internetowej. Ani My, ani żaden z naszych podmiotów powiązanych nie zatwierdzamy, nie gwarantujemy ani nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących innych stron internetowych lub innych informacji znajdujących się lub dostępnych na innych stronach internetowych, ani wyników, które Użytkownik może uzyskać w trakcie korzystania z innych stron internetowych. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do jakichkolwiek innych stron internetowych, do których łącza są zawarte w Usługach, Użytkownik robi to w całości na własne ryzyko.

8.12. Partnerzy transakcyjni: W niektórych przypadkach współpracujemy z inną firmą, aby współpromować jej usługi w ramach naszych Usług. W takich przypadkach Użytkownik działa bezpośrednio z taką inną firmą. Na tych stronach lub w takich lokalizacjach umieszczone są wyraźnie widoczne marki partnerów oraz opublikowane są ich umowy. W przypadku korzystania z takich stron partnerskich Użytkownik oprócz niniejszej Umowy jest związany umową partnera. Jeżeli istnieje konflikt pomiędzy niniejszą Umową a umową partnera, decydujące znaczenie ma Nasza Umowa.

8.13. Oświadczenia dotyczące Materiałów Użytkownika: Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jego Materiały Użytkownika oraz wszystkie ich elementy (a) stanowią własność lub są kontrolowane wyłącznie przez niego, Użytkownik posiada uzyskane uprzednio pisemne zezwolenie prawowitego właściciela treści zawartych w Materiałach Użytkownika, lub jest w inny sposób uprawniony do przyznania Lime całości praw przyznanych w niniejszej Umowie, oraz (b) korzystanie przez Lime z Materiałów Użytkownika opisanych lub rozważanych w niniejszej Umowie nie narusza i nie będzie naruszać praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw reklamowych lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, nie narusza prawa, przepisów lub regulacji wszelkiego rodzaju ani nie prowadzi do jakiegokolwiek roszczenia lub odpowiedzialności, w tym, bez ograniczeń, z tytułu prawa do reklamy i prywatności oraz zniesławienia. Ponadto, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Materiały Użytkownika i konsekwencje ich zamieszczania lub publikacji.

8.14. Funkcje bezprzewodowe: Usługi mogą oferować pewne cechy i usługi, które są dostępne dla Użytkownika za pośrednictwem Urządzenia bezprzewodowego Użytkownika. Takie cechy i usługi mogą obejmować możliwość dostępu do funkcji Usług oraz przesyłania treści do Usług, odbieranie wiadomości (w tym wiadomości tekstowych i SMS) od Usług oraz pobieranie aplikacji na Urządzenie bezprzewodowe Użytkownika (łącznie „Funkcje bezprzewodowe”). Korzystanie z Funkcji bezprzewodowych może wiązać się z pobieraniem przez operatora Użytkownika standardowych opłat za przesyłanie wiadomości, danych oraz innych opłat. Opłaty mogą pojawiać się na rachunku bezprzewodowym Użytkownika lub pomniejszać jego saldo przedpłacone. Operator Użytkownika może zabronić korzystania lub ograniczyć niektóre Funkcje bezprzewodowe, a niektóre Funkcje bezprzewodowe mogą być niezgodne z operatorem Użytkownika lub Urządzeniem bezprzewodowym. Należy skonsultować się z operatorem Użytkownika, aby dowiedzieć się, jakie plany są dostępne i ile kosztują. Aby uzyskać odpowiedź na pytania związane z tymi kwestiami, Użytkownik powinien skontaktować się ze swoim operatorem. Użytkownik potwierdza, że jest aktualnym abonentem i/lub zwyczajowym użytkownikiem numeru komórkowego zarejestrowanego w Usługach i uprawnionym do ponoszenia wszelkich opłat z tytułu przesyłania wiadomości lub opłat za transmisję danych, które mogą być pobierane przez operatora Użytkownika. Surowo zabrania się rejestracji numeru komórkowego, który nie należy do Użytkownika. Jeżeli odkryjemy, że jakiekolwiek przekazane Nam informacje są nieprawdziwe lub niedokładne, możemy w dowolnym momencie wstrzymać, zawiesić lub zakończyć dostęp Użytkownika do Usług. Udział Uczestnika w usługach jest całkowicie dobrowolny.

8.15. Siła wyższa: Ani Lime, ani Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub opóźnienia niewypełnienie zobowiązań wynikające z działań lub zdarzeń niezależnych od nich, w tym m. in. z pożaru, wyładowań atmosferycznych, eksplozji, przepięć lub awarii zasilania, zalania wodą, siły wyższej, wojny, rewolucji, zamieszek lub działań władz cywilnych lub wojskowych lub wrogów publicznych, wszelkich przepisów prawa, zarządzeń, rozporządzeń lub wymagań jakiegokolwiek rządu lub organu prawnego lub jakiegokolwiek przedstawiciela jakiegokolwiek takiego rządu lub organu prawnego, lub zamieszek pracowniczych, w tym, bez ograniczeń, strajków, opieszałości, pikiet lub bojkotów, niemożliwości uzyskania surowców, braku dostępu do infrastruktury transportowej, niedoborów paliwa lub energii lub działania albo zaniechania przewoźników.

8.16. Postanowienia ogólne: Niniejsza Umowa będzie podlegać prawu polskiemu.  Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję polskich sądów.

8.17. Rozwiązywanie sporów: Europejska platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostarcza informacji na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów, które mogą być przedmiotem zainteresowania. Musimy poinformować Użytkownika, że mogą on wykorzystać tą platformę w przypadku sporu, który nie może być rozwiązany pomiędzy Użytkownikiem a Nami.

8.18. Aktualizacje warunków: Ponieważ nasze Usługi ewoluują, warunki, na jakich oferujemy usługi mogą ulegać zmianie pod warunkiem, że nie będziemy, o ile Użytkownik nie wyrazi na to zgody, dokonywać żadnych zmian w odniesieniu do jakichkolwiek Usług, które zostały już opłacone, które to zmiany mogłyby znacząco zmniejszyć rodzaj lub poziom usług otrzymywanych przez Użytkownika (z wyjątkiem sytuacji, w których musimy to zrobić ze względów bezpieczeństwa, prawnych lub regulacyjnych). Będziemy zawsze powiadamiali Użytkownika o istotnych zmianach tak dalece, jak będzie to w uzasadniony sposób możliwe, rozumiejąc, że Użytkownik ma możliwość ich przyjęcia lub anulowania abonamentu bez ponoszenia konsekwencji, w którym to przypadku Użytkownik powinien poinformować nas, że zamierza anulować abonament (patrz pkt. 4.4 Anulowanie abonamentu). Jeżeli Użytkownik nie anuluje abonamentu przed datą wejścia w życie zmian (o czym Użytkownik zostanie powiadomiony), oznacza to, że Użytkownik zaakceptował takie zmiany.

8.19. Kontakt z Nami: W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Umowy lub Naszych Usług, prosimy o kontakt z nami pod adresem contact@li.me, do wiadomości legal@li.me.

8.20. Warunki mające zastosowanie do systemu operacyjnego iOS firmy Apple: Jeżeli Aplikacja, którą Użytkownik pobiera, uzyskuje do niej dostęp i/lub korzysta została pobrana z sklepu App Store prowadzonego przez Apple Inc. („Apple”):

 • licencja na korzystanie z Aplikacji jest ograniczona do licencji nieprzenaszalnej do korzystania z Aplikacji na urządzeniu marki Apple będącym własnością lub pod kontrolą Użytkownika i zgodnie z przepisami dotyczącymi wykorzystania przez Apple, opublikowanymi w warunkach korzystania z usług sklepu App Store, z zastrzeżeniem, że Aplikacja może być uruchamiana, nabyta i wykorzystywana przez inne konta powiązane z Użytkownikiem za pośrednictwem funkcji Family Sharing lub zakupów hurotwych,
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:
  • firma Apple nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług wsparcia lub utrzymania w odniesieniu do Aplikacji. Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące utrzymania lub wsparcia w odniesieniu do Aplikacji, prosimy o kontakt z Nami, a nie Apple, korzystając z Naszych danych kontaktowych w niniejszych warunkach,
  • to My, a nie Apple jesteśmy odpowiedzialni za rozpatrywanie wszelkich roszczeń Użytkownika lub osób trzecich dotyczących Aplikacji lub posiadania i/lub użytkowania Aplikacji przez Użytkownika, w tym (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt, (ii) wszelkich roszczeń, że Aplikacja nie spełnia obowiązujących przepisów prawnych lub regulacyjnych oraz (iii) roszczeń wynikających z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów prawnych,
  • w przypadku niespełnienia przez Aplikację jakiejkolwiek mającej zastosowanie gwarancji Użytkownik może powiadomić Apple, a Apple zwróci Użytkownikowi cenę zakupu Aplikacji,
  • w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie będzie miało żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji, a wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, odszkodowania, koszty i wydatki, które mogą być spowodowane jakimkolwiek brakiem zgodności z jakąkolwiek gwarancją, będą naszą wyłączną odpowiedzialnością i ponosimy wyłączną odpowiedzialność za wszelkie gwarancje dotyczące produktów, wyraźne lub dorozumiane przez prawo, w zakresie, w jakim nie zostały one skutecznie odrzucone,
  • w przypadku stwierdzenia przez osobę trzecią, że posiadanie lub wykorzystanie (zgodnie z niniejszymi warunkami) Aplikacji przez Użytkownika narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, Apple nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z tym roszczeniem, oraz
  • mimo, że niniejsze warunki zostały zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Nami (a nie Apple), Apple i jej spółki zależne są ich beneficjentami nie będącymi ich stroną oraz, po przyjęciu niniejszych warunków przez Użytkownika, Apple Inc. (co do której uważa się, że zaakceptowała to prawo) mogą egzekwować niniejsze warunki wobec Użytkownika jako ich beneficjenci nie będący ich stroną,
 • Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
  • nie znajduje się w kraju, który podlega embargu rządu Stanów Zjednoczonych lub został oznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj, „wspierający terroryzm” i nie będzie znajdował się w takim kraju, oraz
  • nie znajduje się na żadnej sporządzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych liście podmiotów zakazanych lub podlegających ograniczeniom, oraz
 • musi przestrzegać wszelkich obowiązujących warunków umowy z osobami trzecimi przy korzystaniu z Aplikacji, takich jak umowa dotycząca korzystania z transmisji danych dostawcy telefonu komórkowego.

8.21. Warunki mające zastosowanie do Google

 Jeżeli Aplikacja, którą Użytkownik pobiera, uzyskuje do niej dostęp i/lub korzysta została pobrana z sklepu Google Play:

Użytkownik ma prawo do nieograniczonej liczby ponownych instalacji Aplikacji bez jakiejkolwiek opłaty dodatkowej, pod warunkiem, że jeżeli Aplikacja zostanie usunięta ze sklepu Google Play z powodu (a) zarzutu naruszenia lub rzeczywistego naruszenia prawa własności intelektualnej osób trzecich, (b) zarzutu lub faktycznego naruszenia praw osób trzecich, lub (c) zarzutu lub stwierdzenia, że taki Produkt nie jest zgodny z obowiązującym prawem (łącznie „Wycofanie z przyczyn prawnych”), Aplikacja zostanie usunięta ze wszystkich części sklepu Google Play i Użytkownik nie będzie już miał prawa lub możliwości ponownej instalacji Aplikacji.

Użytkownik może także ubiegać się o zwrot od Google w odniesieniu do zakupów dokonywanych w Aplikacji, jeśli kwalifikuje się w ramach polityki zwrotów Google Play dostępnej pod adresem https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?p=play_refund.

Udzielamy Użytkownikowi niewyłącznej, światowej i bezterminowej licencji na wykonywanie, wyświetlanie i korzystanie z Aplikacji. „Użytkownik” oznacza użytkownika i może także obejmować, między innymi, grupę rodzinną i członków rodziny, których konta zostały połączone dla celów utworzenia grupy rodzinnej. Grupy rodzinne w sklepie Google Play będą podlegać uzasadnionym ograniczeniom, mającym na celu zapobieganie nadużywaniu funkcji współdzielenia w rodzinie.

8.22. Mapy Google: Dane z map, które przekazujemy Użytkownikowi w naszej Aplikacji, opierają się na aktualnych, dostępnych dla Nas informacjach z map, które mogą być dostarczone przez osobę trzecią, np. poprzez włączenie API Google Maps, i mogą być niedokładne lub niekompletne. Jeżeli Użytkownik korzysta z funkcjonalności map, które udostępniamy za pośrednictwem Aplikacji, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na związanie się Dodatkowymi warunkami korzystania z usług Google Maps/Google Earth firmy Google Inc., dostępnymi pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

 

PRZYJĘCIE UMOWY

Oświadczam, że mam co najmniej 18 lat, i że zapoznałem/zapoznałam się i wyraźnie zgadzam się z warunkami określonymi w niniejszej Umowie.

 

 

Wzór formularza odstąpienia

Jeżeli Użytkownik chce wycofać się z niniejszej Umowy, należy wypełnić poniższy formularz i odesłać go do Nas na następujący adres (proszę uzupełnić):

Wzór formularza odstąpienia

 

Adresat: LimeBike

Adres: [proszę uzupełnić]

E-mail: contact@li.me

 

Niniejszym ja/my (*) odstępuję/odstępujemy od Umowy o udostępnianie następujących Produktów (lub Usług) zawartej przeze mnie/przez nas (*):

Zamówienie na Produkty/Usługi:

Zamówiono dnia (*) / otrzymano dnia (*):

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów:

Adres konsumenta/konsumentów:

Podpisy konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku zgłoszenia na papierze)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.