<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2008938579397699&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Výzkum a spolupráce

Naším posláním ve společnosti Lime je poskytovat na požádání dopravní řešení, která lidem umožní se bezproblémově pohybovat v rámci jejich komunit. Spolupráce s místními státními úřady, vysokými školami a dalšími partnery v oblasti výzkumu je ústředním principem dosahování našich cílů v oblasti dopravy a udržitelnosti.Společnost Lime, jakožto světový lídr v oblasti mikromobility, může mít dalekosáhlý dopad na zlepšování dopravy například tím, že eliminuje místa bez dostatečné dopravní obslužnosti nebo zajišťuje spravedlivější přístup k dopravě. Základní komponentou je to, že sdílíme údaje s partnery, jako jsou ministerstva dopravy, skupiny městského plánování a vysoké školy, za účelem zlepšování a informování infrastruktury v městech, kde působíme a k čemuž jsme v některých případech zákonně zavázáni.Jsme hrdi na naše prokazatelné výsledky partnerství s místními komunitami s cílem utváření budoucnosti městské dopravy. 

Jak to funguje

Všechna kola Lime-E a koloběžky Lime-S mají zabudovanou technologii podpory navigace 3G/GPS. To nám umožňuje získávat údaje o jezdění, jako je počet ujetých kilometrů a počet a konkrétní trasy ujetých cest. Odstraňujeme jisté identifikátory, například vaše jméno, telefon a e-mailovou adresu (pokud byly poskytnuty) a kombinujeme výsledné informace s podobnými informacemi od ostatních uživatelů. Výsledné informace, včetně záznamů individuálních cest a historie polohy cesty, v některých případech spojené s identifikačním číslem konkrétní koloběžky, sdílíme se třetími stranami pro výzkumné, obchodní nebo jiné účely.Údaje o jezdění pomáhají získat obrázek o tom, jak lidé jezdí a pohybují se ulicemi města a jak se toto chování mění v různých ročních obdobích, dnech v týdnu, časech dne a poté, co je vybudována infrastruktura. To umožňuje místním státním úřadům, vysokým školám a dalším výzkumným partnerům porozumět navigaci dopravy a cestovním modelům ve městě.

Jak toto může pomoci místním státním úřadům při rozhodování, kde vybudovat či jak zlepšit dopravní infrastrukturu?

Díky těmto sdíleným údajům mohou místní státní úřady lépe porozumět celkovému toku lidí a dopravy ulicemi v průběhu doby.Data poskytují takové údaje, jako např.:   

 • Použití (denně/čtvrtletně/každoročně)
 • Kilometry celkem (denně/čtvrtletně/každoročně)
 • Přehled o rozložení a přirozeném pohybu na základě GPS
 • Čas ušetřený obyvateli a dojíždějícími
 • Snížené emise skleníkových plynů

Lepší analýza dat je katalyzátorem změny. Výsledkem je lepší rozhodování, chytřejší plánování, bezpečnější ulice a více lidí, kteří jezdí na kolech a koloběžkách.Více si můžete přečíst na našem blogu Lime.

Forskning og samarbejde

Hos Lime er vores mission at levere on-demand transportløsninger, der hjælper folk med at bevæge sig problemfrit gennem deres lokalsamfund. Samarbejde med lokale statslige myndigheder, universiteter og andre forskningspartnere er et grundprincip i opnåelsen af vores transport- og bæredygtighedsmål.Som den globale leder inden for mikromobilitet kan Lime have en dybtgående indvirkning på forbedring af transport ved, for eksempel, at eliminere transitørkener eller tilvejebringe mere retfærdig adgang til transport. Som en vigtig del af dette, deler vi oplysninger med partnere såsom transportministerier, byplanlægningsgrupper og universiteter for at forbedre og informere infrastrukturen i de byer, hvor vi driver virksomhed ,og somme tider kræves det ved lov, at vi gør det.Vi er stolte af vores tradition med at indgå samarbejde med lokalsamfund for at bygge fremtidens urbane transport. 

Sådan fungerer det

Alle Lime-E-cykler og Lime-S-scootere har indbygget 3G/GPS-aktiveret teknologi. Dette giver os mulighed for at tilegne os kørselsdata, såsom antal tilbagelagte kilometer og det antal og de specifikke ruter for turene. Vi fjerner visse identifikatorer, såsom dit navn, telefon og e-mailadresse (hvor den er angivet), og vi kombinerer oplysningerne med lignende oplysninger fra andre brugere. Vi deler de oplysninger, der kommer ud af det, herunder individuelle turoptegnelser og bestemmelsesstedshistorik for turene (rejser), sommetider forbundet med et individuelt scooteridentifikationsnummer, med tredjeparter til forskning, forretning eller andre formål.Kørselsdata hjælper med at tegne et billede af, hvordan folk kører og bevæger sig på tværs af gaderne, og hvordan denne adfærd ændrer sig på bestemte tidspunkter af året, ugedage, i løbet af dagen eller efter opførsel af infrastruktur. Dette gør det muligt for lokale myndigheder, universiteter og andre forskningspartnere at forstå navigationstrafik og rejsemønstre i en by.

Hvordan kan dette hjælpe lokale statslige myndigheder med at beslutte, hvor de skal bygge eller forbedre transportinfrastrukturen?

Med disse delte data kan de lokale statslige myndigheder bedre danne sig et overblik over den generelle strøm af mennesker og trafik på deres gader over tid.Dataene giver indsigt såsom:   

 • Anvendelse (dagligt/kvartalsvis/årligt)
 • Samlet antal kilometer (dagligt/kvartalsvis/årligt)
 • Oversigt over distribution og GPS-baseret naturlig bevægelse
 • Tidsbesparelse af beboere og pendlere
 • Formindskede drivhusgasemissioner

Bedre dataanalyse er en katalysator for forandring. Resultatet er bedre beslutningstagning, mere intelligent planlægning, sikrere gader og flere mennesker, der cykler og kører på scooter.Du kan læse mere på vores Lime blog.

Forschung und Kooperationen

Das Ziel von Lime ist es, On-Demand-Transportlösungen anzubieten, die Menschen dabei unterstützen sollen, sich problemlos in ihren Gemeinden fortzubewegen. Die Zusammenarbeit mit lokalen Regierungsbehörden, Universitäten und anderen Forschungspartnern ist ein zentraler Grundsatz bei der Erreichung unserer Verkehrs- und Nachhaltigkeitsziele.Als weltweit führender Anbieter von Mikromobilität kann Lime einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssituation leisten, indem wir beispielsweise Transitwüsten beseitigt oder einen gerechteren Zugang zu Verkehrsmitteln ermöglichen. Ein Kernelement dabei ist der Austausch von Daten mit Partnern wie Verkehrsministerien, Stadtplanungsgruppen und Universitäten, um die Infrastruktur in Städten, in denen wir tätig sind, zu verbessern und weiterzuentwickeln, und manchmal sind wir zu diesem gesetzlich  verpflichtet.Wir sind stolz auf unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden, um die Zukunft des städtischen Verkehrs entscheidend mitzugestalten. 

Funktionsweise

Alle Lime-E-Bikes und Lime-S-Roller verfügen über eine integrierte 3G- bzw. GPS-fähige Technologie. Auf diese Weise können wir Fahrgastdaten, wie beispielsweise die Anzahl der zurückgelegten Kilometer und die Anzahl und konkreten Routen der unternommenen Fahrten erfassen.  Wir entfernen bestimmte Kennzeichen wie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse (wo bereitgestellt) und wir kombinieren die resultierenden Informationen mit ähnlichen Informationen anderer Benutzer. Wir geben die resultierenden Informationen, einschließlich Aufzeichnungen zu Einzelfahrten und Standort(Reise-)verlauf, die manchmal mit einer individuellen Roller-Identifikationsnummer verbunden sind, für Forschungs-, Geschäfts- oder andere Zwecke an Dritte weiter.Fahrgastdaten helfen bei der Erstellung einer Übersicht darüber, wie Menschen sich auf den Straßen bewegen und wie sich dieses Verhalten zu bestimmten Jahreszeiten, Wochentagen, Tageszeiten oder nachdem eine Infrastruktur aufgebaut wurde, ändert. Dies ermöglicht es lokalen Regierungsbehörden, Universitäten und anderen Forschungspartnern, das städtische Verkehrs- und Reiseverhalten besser zu verstehen.

Wie kann dies den lokalen Regierungsbehörden bei der Entscheidungsfindung für den Bau oder die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur helfen?

Mithilfe dieser Daten können lokale Regierungsbehörden den allgemeinen Menschenstrom und den Verkehr auf ihren Straßen über einen längeren Zeitraum hinweg besser nachvollziehen.Diese Daten liefern beispielweise Erkenntnisse über Folgendes:   

 • Nutzung (täglich/vierteljährlich/jährlich)
 • Gesamtkilometer (täglich/vierteljährlich/jährlich)
 • Zusammenfassung der Verteilung und der GPS-basierten natürlichen Bewegung
 • Zeitersparnis für Anwohner und Pendler
 • Reduzierung der Treibhausgasemissionen

Eine bessere Datenanalyse ist ein Katalysator für Veränderungen. Das Ergebnis sind fundiertere Entscheidungen, intelligentere Planungen, sicherere Straßen und mehr Menschen, die mit dem Fahrrad und dem Roller unterwegs sind.Mehr dazu erfahren Sie in unserem Lime-Blog.

Research and Collaborations

At Lime, our mission is to provide on-demand transportation solutions that help people move seamlessly throughout their communities. Collaborating with local government authorities, universities and other research partners is a central tenet of achieving our transportation and sustainability goals.As the global leader in micro mobility, Lime can have a profound impact on improving transportation by, for example, eliminating transit deserts or providing more equitable transportation access. As a core component of this, we share information with partners such as departments of transportation, city planning groups and universities to improve and inform infrastructure in cities in which we operate, and we are sometimes required by law to do this.We are proud of our track record of partnering with local communities to build the future of urban transportation.

How it works

All Lime-E bikes and Lime-S scooters have built-in 3G/GPS-enabled technology. This allows us to acquire ridership data, such as number of miles travelled and the number and specific routes of trips taken. We remove certain identifiers, such as your name, phone, and e-mail address (where provided), and we combine the resulting information with similar information from other users. We share the resulting information, including individual trip records and trip location (journey) history, sometimes linked to an individual scooter identification number, with third parties for research, business or other purposes.Ridership data helps to paint a picture of how people ride and move throughout the streets and how that behavior changes at certain times of year, days of week, times of day or after infrastructure is built. This allows local government authorities, universities and other research partners to understand navigation traffic and travel patterns in a city.

How can this help local government authorities decide where to build or improve transportation infrastructure?

With this shared data, local government authorities can better understand the general flow of people and traffic across their streets over time.The data provides insights such as:   

 • Usage (daily/quarterly/annually)
 • Total miles (daily/quarterly/annually)
 • Summary of distribution and GPS-based natural movement
 • Time saved by residents and commuters
 • Greenhouse gas emissions reduced

Better data analytics is a catalyst for change. The result is better decision-making, smarter planning, safer streets and more people biking and scooting.You can read more on our Lime blog.

Investigación y Colaboraciones

En Lime, nuestra misión es proporcionar soluciones de transporte a pedido que ayuden a las personas a moverse sin problemas en sus comunidades. La colaboración con las autoridades gubernamentales locales, universidades y otros socios de investigación es un principio central para lograr nuestros objetivos de transporte y sostenibilidad.Como líder mundial en micro movilidad, Lime puede tener un profundo impacto en la mejora del transporte, por ejemplo, eliminando los desiertos de tránsito o proporcionando un acceso más equitativo al transporte. Como componente central de esto, compartimos información con socios como departamentos de transporte, grupos de planificación de ciudades y universidades, a fin de mejorar y conformar la infraestructura en las ciudades en las que operamos y a veces la ley nos obliga a ello.Estamos orgullosos de nuestro historial de asociación con las comunidades locales para construir el futuro del transporte urbano.

Cómo funciona

Todas las motos Lime-E y los patinetes Lime-S tienen tecnología 3G/GPS integrada incorporada. Esto nos permite adquirir datos sobre el número de usuarios, como el número de kilómetros recorridos y las rutas tomadas de los viajes realizados. Eliminamos ciertos identificadores, como su nombre, teléfono y dirección de correo electrónico (si se suministró), y combinamos la información resultante con información similar de otros usuarios.  Compartimos la información resultante, incluidos los registros de viajes individuales y el historial de localización (trayecto) del viaje, a veces vinculados a un número de identificación de patinete individual, con terceros para fines de investigación, negocios u otros La información sobre el número de usuarios ayuda a dibujar una imagen de cómo las personas viajan y se mueven por las calles y cómo cambia ese comportamiento en ciertas épocas del año, días de la semana, horas del día o después de la construcción de la infraestructura. Esto permite a las autoridades gubernamentales locales, universidades y otros socios de investigación comprender el tráfico de navegación y los patrones de viaje en una ciudad.

¿Cómo puede esto ayudar a las autoridades gubernamentales locales a decidir dónde construir o mejorar la infraestructura de transporte?

Con estos datos compartidos, las autoridades gubernamentales locales pueden comprender mejor el flujo general de personas y el tráfico en sus calles a lo largo del tiempo.Los datos proporcionan un mejor entendimiento de aspectos tales como:   

 • Uso (diario/trimestral/anual)
 • Total de kilómetros (diarios/trimestrales/anuales)
 • Resumen de distribución y movimiento natural basado en GPS
 • Tiempo ahorrado por residentes y viajeros
 • Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Un mejor análisis de datos es un catalizador para el cambio. El resultado es una mejor toma de decisiones, una planificación más inteligente, calles más seguras y más personas en bicicleta y patinete.Puede leer más información en nuestro blog Lime.

Investigación y colaboraciones

En Lime, nuestra misión es brindar soluciones de transporte a demanda que ayuden a la gente a moverse de manera impecable por todas sus comunidades. Colaborar con las autoridades gubernamentales locales, las universidades y otros socios en investigación es un principio central que nos permite alcanzar nuestras metas de transporte y sustentabilidad.Como líder mundial en micro movilidad, Lime puede tener un profundo impacto mejorando el transporte al eliminar, por ejemplo, desiertos de tránsito o brindando acceso a un transporte más equitativo. Como un componente central de esto, compartimos información con socios, entre ellos departamentos de transporte, grupos de planificación urbana y universidades, para mejorar e informar la infraestructura en las ciudades en las que operamos y, en ocasiones, estamos obligados por ley a hacerlo.Estamos orgullosos de nuestra trayectoria en asociaciones con comunidades locales para construir el futuro del transporte urbano. 

Cómo funciona

Todas las bicicletas Lime-E y scooters Lime-S tienen tecnología 3G/con GPS habilitado incorporada. Esto nos permite adquirir datos de los viajes, inclusive la cantidad de millas recorridas y la cantidad, junto con las rutas específicas, de los viajes realizados. Eliminamos ciertos identificadores, entre ellos su nombre, y la agrupamos combinándola con información similar de otros usuarios.  Compartimos la información resultante, incluidos los registros de viajes individuales y el historial de lugares de viaje (viaje), en ocasiones vinculados a un número de identificación de un scooter individual, con terceros para fines de investigación, comerciales o de otro tipo. Los datos de viajes ayudan a trazar una imagen de la forma en la que viajan y se mueven las personas por las calles y la forma en la que ese comportamiento cambia en ciertas épocas de año, días de la semana, horas del día, o una vez construida la infraestructura. Esto permite que las autoridades gubernamentales locales, las universidades y los otros socios en investigación comprendan el tránsito de navegación y los patrones de viajes en una ciudad.

¿Cómo puede ayudar esto a las autoridades gubernamentales locales a decidir dónde construir o mejorar la infraestructura de transporte?

Con estos datos compartidos, las autoridades gubernamentales locales pueden comprender mejor el flujo general de personas y el tránsito por sus calles en el tiempo.Los datos brindan perspectivas, entre ellas:   

 • Uso (diario/trimestral/anual)
 • Total de millas (diarias/trimestrales/anuales)
 • Resumen de la distribución y el movimiento natural basado en GPS
 • Tiempo ahorrado por los residentes y pasajeros diarios por trabajo
 • Reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero

Una mejor analítica de datos es un catalizador para el cambio. El resultado es una mejor toma de decisiones, una planificación más inteligente, calles más seguras y mayor cantidad de personas en bicicleta y scooters.Podrá encontrar más información en nuestro Lime blog.

Tutkimus ja yhteistyö

Lime-yhtiön missiona on tarjota tilauspohjaisia kuljetusratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä liikkumaan saumattomasti yhteisöissään. Yhteistoiminta paikallisten viranomaisten, yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa on keskeinen periaate, jolla pyrimme saavuttamaan kuljetukseen ja kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteemme.

Mikrotason liikkuvuuden maailmanlaajuisesti johtavana yrityksenä Lime-yhtiö pystyy vaikuttamaan merkittävästi kuljetusmahdollisuuksien parantamiseen poistamalla esimerkiksi katvealueet, joilta puuttuvat kuljetusvälineet tai tarjoamalla tasa-arvoisempia liikkumiskeinoja. Pyrkimyksen ydinkomponentti on se, että luovutamme tietoja kumppaneillemme, kuten kuljetuslaitoksille, kaupunkisuunnittelun työryhmille ja yliopistoille, jotta ne voivat parantaa ja kehittää infrastruktuuria kaupungeissa, joissa toimimme. Toisinaan laki vaatii meitä luovuttamaan tietoja.

Olemme ylpeitä kumppanuudestamme paikallisten yhteisöjen kanssa ja saavutuksistamme tulevaisuuden urbaanien kuljetustapojen muokkaamisessa. 

Kuinka se toimii

Kaikissa Lime-E-sähköpyörissä ja Lime-S-sähköpotkulaudoissa on sisäänrakennettua 3G- tai GPS-yhteensopivaa tekniikkaa. Sen avulla pystymme saamaan selville ajotietoja, kuten ajetun kilometrimäärän, erityiset reitit ja niiden lukumäärän. Poistamme asiakkaan tiedoista tiettyjä tunnistetietoja, kuten nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen (mikäli annettu), ja yhdistämme loput tiedot samankaltaisiin, muilta käyttäjiltä saatuihin tietoihin. Näin saatuja tietoja, myös yksilöllisiä matkatietoja ja sijaintipaikkoja (matkoja), jotka toisinaan ovat liitettävissä yksittäisen potkulaudan tunnistenumeroon, luovutamme kolmansille osapuolille tutkimuksellisiin, liiketoiminnallisiin ja muihin tarkoituksiin.

Ajotiedot auttavat kartoittamaan, miten ihmiset ajavat ja liikkuvat kaduilla ja miten heidän käyttäytymisensä muuttuu tiettyinä aikoina vuodesta, eri viikonpäivinä, eri kellonaikoina tai tietyn infrastruktuurin rakentamisen jälkeen. Tämän avulla paikalliset viranomaiset, yliopistot ja muut yhteistyötä tekevät tutkimuslaitokset pystyvät ymmärtämään paremmin kaupunkinsa liikenne- ja matkustuskuvioita.

Miten tämä voi auttaa paikallisia viranomaisia päättämään, mihin rakentaa infrastruktuuria tai miten parantaa kuljetusrakenteita?

Näiden yhteisten tietojen pohjalta paikalliset viranomaiset kykenevät ymmärtämään paremmin ihmisten yleisiä liikkumistapoja ja liikennevirtoja, joita esiintyy kaduilla eri aikoina.Tietojen perusteella selvitetään esimerkiksi:   

 • Käyttö (päivittäinen, neljännesvuosittainen, vuosittainen)
 • Ajokilometrit yhteensä (päivittäinen, neljännesvuosittainen, vuosittainen)
 • Yhteenveto välineiden käyttöalueesta ja GPS-pohjaisesti luonnollinen liike
 • Asukkaiden ja työmatkalaisten säästämä aika
 • Vähentyneiden kasvihuonepäästöjen määrä

Tarkemmilla tietoanalyyseillä saadaan aikaan muutoksia. Tuloksena ovat parempi päätöksenteko, älykkäämpi suunnittelu, turvallisemmat kadut sekä suurempi ihmisjoukko, joka käyttää pyöriä ja potkulautoja.

Voit lukea lisää Lime-blogistamme.

Recherche et collaborations

Chez Lime, notre mission est d’offrir des solutions de transport à la demande qui aident les gens à se déplacer facilement dans leur quartier. La collaboration avec les autorités publiques locales, les universités et d’autres partenaires de recherche est un principe central pour atteindre nos objectifs de transport et de durabilité.En tant que leader mondial de la micro mobilité, Lime peut avoir un impact profond sur l’amélioration des transports, par exemple en éliminant les déserts de transport ou en fournissant un accès plus équitable aux transports. Nous partageons des données avec des partenaires tels que les services de transport, les groupes d’urbanisme et les universités afin d’améliorer et d’informer l’infrastructure des villes dans lesquelles nous sommes présents’’ et dans la mesure où la loi nous impose parfois de le faire.Nous sommes fiers de notre bilan en matière de partenariat avec les collectivités locales pour bâtir l’avenir du transport urbain.

Comment ça marche

Tous les vélos Lime-E et les scooters Lime-S sont équipés de la technologie 3G/GPS intégrée. Cela nous permet d’obtenir des données sur l’utilisation, notamment le nombre de kilomètres parcourus et la quantité et les itinéraires particuliers effectués. Nous supprimons certains identifiants tels que votre nom, et nous les agrégeons en les combinant avec des informations similaires provenant d’autres utilisateurs’’. Nous partageons les informations qui en résultent, y compris l’historique des trajets individuels et des lieux de déplacement, parfois liées au numéro d’identification d’un scooter, avec des tiers à des fins de recherche, d’affaires ou autres.Les données sur les utilisateurs contribuent à représenter la façon dont les gens circulent et se déplacent dans les rues et dont ce comportement change à certaines périodes de l’année, certains jours de la semaine, à certaines heures de la journée ou après la construction d’infrastructures. Cela permet aux autorités publiques locales, aux universités et aux autres partenaires de recherche de comprendre le trafic et les schémas de déplacement dans une ville.

Comment cela peut-il aider les autorités publiques locales à décider où construire ou améliorer les infrastructures de transport ?

Grâce à ces données partagées, les autorités publiques locales peuvent mieux comprendre le flux général des personnes et de la circulation dans leurs rues au fil du temps.Les données renseignent sur ce qui suit :

 • Utilisation (quotidienne/trimestrielle/annuelle)
 • Kilométrage total (quotidien/trimestriel/annuel)
 • Résumé de la distribution et des mouvements naturels basés sur le GPS
 • Temps économisé par les résidents et les navetteurs
 • Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Une meilleure analyse des données est un catalyseur de changement. Il en résulte une meilleure prise de décision, une planification plus intelligente, des rues plus sûres et plus de gens qui font du vélo et du scooter.Vous pouvez en savoir plus en lisant notre blog Lime.

מחקר ושיתופי פעולה

המשימה שלנו ב-Lime היא לספק פתרונות תעבורה לפי דרישה המסייעים לאנשים לנוע בקלות בכל מקום בקהילה שלהם. שיתופי פעולה עם רשויות ממשל מקומיות, אוניברסיטאות ושותפי מחקר אחרים הינו עיקרון מרכזי בהשגת מטרות התעבורה והקיימוּת שלנו.כמובילה עולמית במיקרו-ניידות, Lime יכולה להיות בעלת השפעה עמוקה בשיפור התעבורה, באמצעות (לדוגמא) פתרון לאזורים בעלי צחיחות תעבורתית או אספקה של גישה תעבורתית הוגנת יותר. כרכיב מרכזי בעניין, אנו משתפים מידע עם השותפים שלנו, כגון מחלקות תעבורה, צוותי תכנון ערים ואוניברסיטאות, על-מנת לשפר ולעדכן תשתיות בערים בהן אנו פועלים, ולעתים אנו נדרשים לעשות זאת על-פי חוק.אנו מתגאים בהישגי העבר שלנו בחבירה לקהילות מקומיות על-מנת לבנות את עתיד התעבורה העירונית.

איך זה עובד

כל האופניים מסוג Lime-E וקטנועי Lime-S כוללים טכנולוגיית 3G/GPS מובנית. כך מתאפשר לנו לקבל נתוני נסיעה, כגון מספר קילומטרים ומספר מסלולים מסוימים שבוצעו בנסיעה. אנו מסירים מזהים מסוימים, כגון השם, הטלפון וכתובת המייל שלך, ומשלבים את המידע המתקבל עם מידע דומה ממשתמשים אחרים. אנו משתפים את המידע המתקבל, כולל רישומי נסיעות בודדות והיסטוריית מיקומי נסיעה, שלעתים מקושרים למספר זיהוי של קטנוע בודד, עם גורמים חיצוניים, למטרות מחקר, מטרות עסקיות או מטרות אחרות.נתוני נסיעה מסייעים בקבלת תמונה לגבי אופי הנסיעות של אנשים ותנועתם ברחובות וכיצד התנהגות זו משתנה בזמנים מסוימים לאורך שנה, יום או שבוע, זמנים מסוימים ביום או לאחר שהתשתית בנויה. כך מתאפשר לרשויות ממשל מקומיות, אוניברסיטאות ושותפי מחקר אחרים להבין דפוסי ניווט, תנועה ונסיעה בעיר.

כיצד יכול הדבר לסייע לרשויות ממשל מקומיות לקבוע היכן לבנות או לשפר תשתיות תעבורה?

עם נתונים משותפים אלו, רשויות ממשל מקומיות יכולות להבין טוב יותר את הזרימה הכללית של אנשים ותנועה ברחובות לאורך זמן.הנתונים מאפשרים תובנות כגון:

 • שימוש (יומי/רבעוני/שנתי)
 • קילומטראז' כולל (יומי/רבעוני/שנתי)
 • סיכום של פיזור ותנועה טבעית מבוססת GPS
 • זמן הנחסך על-ידי תושבים ונוסעים
 • הפחתת פליטה של גזי חממה

ניתוח נתונים טוב יותר מהווה זרז לשינוי. התוצאה: קבלת החלטות טובה יותר, תכנון חכם יותר, רחובות בטוחים יותר ומספר גדול יותר של אנשים המשתמשים באופניים ובקטנועים.ניתן לקרוא יותר בבלוג של Lime.

Kutatások és együttműködések

A Lime-nál a küldetésünk az olyan igény szerinti szállítási megoldások biztosítása, amelyek révén az emberek zökkenőmentesen közlekedhetnek közösségeikben. A helyi kormányzati hatóságokkal, egyetemekkel és egyéb kutatási partnerekkel való együttműködés középpontjában a közlekedési és fenntarthatósági célkitűzések elérése áll.A mikromobilitás területén globális vezetőként a Lime alapvető hatást gyakorol a közlekedés fejlesztésére, például a „közlekedési sivatagok” kiiktatásával, vagy a közlekedéshez való méltányosabb hozzáférés biztosításával. E törekvések központi elemeként információkat osztunk meg a partnerekkel, például közlekedési minisztériumokkal, várostervezési csoportokkal és egyetemekkel annak érdekében, hogy fejlesszük és információkkal lássuk el azon városi infrastruktúrákat, amelyekben működünk, és egyes esetekben a jogszabályok is erre köteleznek bennünket.Büszkék vagyunk arra, hogy a helyi közösségekkel való sikeres partneri együttműködésünk során a városi közlekedés jövőjét építjük.

Hogyan működik ez a kezdeményezés?

Az összes Lime-E kerékpáron és Lime-S rolleren beépített 3G/GPS-képes technológia található. Ez lehetővé teszi a számunkra, hogy közlekedési adatokat, például a megtett mérföldekre és az utak számára és útvonalára vonatkozó adatokat gyűjthessünk. Eltávolítunk bizonyos azonosítókat, például az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét (ha azt Ön megadta), és az így kapott információkat más felhasználók hasonló információival kombináljuk. Az így kapott információkat, ideértve az egyéni utazási adatokat és utazási helyszínek (kirándulások) előzményeit, bizonyos esetekben egy egyedi roller azonosító számához kapcsolva, harmadik felekkel osztjuk meg kutatási, üzleti vagy egyéb célokból.A közlekedési adatok segítenek felvázolni, hogy az emberek hogyan utaznak és közlekednek az utcákon és hogy miként változik ezirányú viselkedésük az év egyes időszakaiban, a hét napjain, a nap során, vagy az infrastruktúra kiépítését követően. Ez teszi lehetővé azt, hogy a helyi kormányzati hatóságok, az egyetemek és más kutatási partnerek megismerjék a navigációs forgalmat és egy adott városban uralkodó utazási szokásokat.

Hogyan segíti ez a helyi kormányzati hatóságokat abban, hogy eldöntsék, hol kell építeni vagy fejleszteni a közlekedési infrastruktúrát?

E megosztott adatok segítségével a helyi kormányzati hatóságok jobban meg tudják érteni az emberek általános áramlását és a forgalmat az utcáikon az idő előrehaladásával.Az adatok betekintést nyújtanak a következőkbe:

 • Használat (napi/negyedéves/éves)
 • Megtett távolság (napi/negyedéves/éves)
 • Az eloszlás összefoglalása és a GPS-alapú természetes mozgás
 • A lakók és az ingázók által megspórolt idő
 • Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése

A jobb adatelemzés a változások katalizátora. Az eredmény a jobb döntéshozatal, az okosabb tervezés, a biztonságosabb utcák és több kerékpárt és rollert használó ember.Többet is megtudhat a Lime blogunkon.

Ricerca e collaborazioni

La missione di Lime è quella di fornire soluzioni di trasporto on-demand che aiutino le persone a spostarsi facilmente all’interno delle loro comunità. La collaborazione con le autorità governative locali, le università e altri partner di ricerca è un principio fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi di trasporto e sostenibilità.In qualità di leader globale nel settore della micromobilità, Lime può avere un impatto profondo sul miglioramento dei trasporti, ad esempio, eliminando aree con un’offerta limitata di trasporto o fornendo un accesso ai trasporti più equo. Una parte fondamentale di tale missione è la condivisione di informazioni con partner come dipartimenti di trasporto, gruppi urbanistici e università per migliorare e informare le infrastrutture nelle città in cui operiamo e a volte siamo tenuti per legge a farlo.Siamo orgogliosi della nostra esperienza di collaborazione con le comunità locali per costruire il futuro del trasporto urbano.

Funzionamento

Tutte le biciclette Lime-E e i monopattini Lime-S sono dotati di tecnologia 3G/GPS integrata che ci permette di acquisire dati di utilizzo, come il chilometraggio e il numero e i tragitti specifici di viaggi effettuati. Rimuoviamo determinati identificativi come il nome dell’utente e li aggreghiamo combinandoli con informazioni simili di altri utenti. Condividiamo le informazioni risultanti, inclusi singoli registri di viaggio e la cronologia dei viaggi, a volte connessi al numero di identificazione di uno specifico monopattino, con terze parti per fini di ricerca, commerciali o di altra natura.I dati sulle corse aiutano a delineare un quadro della mobilità delle persone lungo le strade e delle variazioni nelle abitudini di spostamento in determinati periodi dell’anno, giorni della settimana, ore del giorno o dopo la costruzione di un’infrastruttura. Questo consente alle autorità governative locali, alle università e ad altri partner di ricerca di comprendere il traffico e i modelli di mobilità in una città.

In che modo ciò può aiutare le autorità governative locali a decidere siti di edificazione o migliorare le infrastrutture di trasporto?

Grazie a questi dati condivisi, le autorità governative locali possono comprendere meglio il flusso generale di persone e il traffico attraverso le strade nel corso del tempo.I dati forniscono una visione su elementi come:

 • Utilizzo (giornaliero/trimestrale/annuale)
 • Chilometraggio (giornaliere/trimestrali/annuali)
 • Sintesi della distribuzione e del movimento naturale basato sul GPS
 • Tempo risparmiato da residenti e pendolari
 • Riduzione delle emissioni di gas serra

Una migliore analisi dei dati funge da catalizzatore per il cambiamento. Il risultato è un migliore processo decisionale, una pianificazione più intelligente, strade più sicure e più persone che si spostano in bicicletta e in monopattino.Per maggiori informazioni, leggere il nostro blog Lime.

Onderzoek en samenwerking

Bij Lime is het onze missie om on-demand transportoplossingen te bieden die mensen helpen zich naadloos te verplaatsen doorheen hun gemeenschap. Samenwerking met lokale overheidsinstanties, universiteiten en andere onderzoekspartners staat centraal bij het bereiken van onze doelstellingen op het gebied van transport en duurzaamheid.Als wereldleider op het gebied van micromobiliteit kan Lime een grote invloed hebben op de verbetering van de mobiliteit, bijvoorbeeld door het elimineren van gebieden met een beperkt transportaanbod of het bieden van een rechtvaardigere toegang tot mobiliteit. Als essentieel onderdeel hiervan delen we informatie met partners zoals transportdepartementen, stedenbouwkundige groepen en universiteiten om de infrastructuur in de steden waarin we actief zijn, te verbeteren en erover te informeren, en soms zijn we hiertoe wettelijk verplicht..We zijn trots op onze staat van dienst in de samenwerking met lokale gemeenschappen om te bouwen aan de toekomst van het stedelijk vervoer.

Hoe het werkt

Alle Lime-E fietsen en Lime-S scooters hebben ingebouwde 3G/GPS-technologie. Dit stelt ons in staat om gebruikersgegevens te verzamelen, zoals het aantal afgelegde kilometers en het aantal en de specifieke routes van de ritten. We verwijderen bepaalde identificatoren, zoals uw naam, telefoon en e-mailadres (indien verstrekt) en we combineren de resulterende informatie met soortgelijke informatie van andere gebruikers. We delen de resulterende informatie, met inbegrip van individuele ritgegevens en ritgeschiedenis, soms gekoppeld aan een individueel scooteridentificatienummer, met derden voor onderzoeks-, zakelijke of andere doeleinden.Gebruikersgegevens helpen om een beeld te schetsen van hoe mensen rijden en bewegen door de straten en hoe dat gedrag verandert op bepaalde tijdstippen tijdens het jaar, op dagen van de week, op tijdstippen van de dag of na de bouw van infrastructuur. Dit stelt lokale overheidsinstanties, universiteiten en andere onderzoekspartners in staat om inzicht te krijgen in het navigatieverkeer en de reispatronen in een stad.

Hoe kan dit lokale overheidsinstanties helpen beslissen waar transportinfrastructuur te bouwen of te verbeteren?

Met deze gedeelde gegevens kunnen lokale overheidsinstanties een beter inzicht krijgen in de algemene doorstroming van mensen en verkeer over hun straten in de tijd.De gegevens leveren inzichten op zoals:   

 • Gebruik (dagelijks/driemaandelijks/jaarlijks)
 • Totaal aantal kilometers (dagelijks/driemaandelijks/jaarlijks)
 • Samenvatting van de verdeling en de natuurlijke beweging op basis van GPS
 • Tijdsbesparing door bewoners en forenzen
 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Betere gegevensanalyse is een katalysator voor verandering. Het resultaat is betere besluitvorming, slimmere planning, veiligere straten en meer mensen die op de fiets of scooter rijden.U kunt meer lezen op onze Lime blog.

Forskning og samarbeid

Vårt mål hos Lime er å tilby transportløsninger på forespørsel som hjelper folk med å bevege seg sømløst gjennom hele lokalsamfunnet. Samarbeid med lokale myndigheter, universiteter og andre forskningspartnere er et sentralt prinsipp for å oppnå våre mål for transport og bærekraftighet.

Som den globale lederen innen mikromobilitet, kan Lime ha en dyptgående innvirkning på forbedring av transport ved for eksempel å eliminere transitt-ørkener eller gi mer rimelig transporttilgang. Som en kjernekomponent av dette deler vi informasjon med partnere som transportavdelinger, byplanleggingsgrupper og universiteter for å forbedre og informere infrastruktur i byer hvor vi opererer, og vi er noen ganger pålagt av loven å gjøre dette.

Vi er stolte av vår historie med å samarbeide med lokalsamfunn for å bygge fremtiden for urban transport. 

Hvordan det fungerer

Alle Lime-E-sykler og Lime-S-mopeder har innebygd 3G/GPS-teknologi. Dette gjør det mulig for oss å innhente data om ryttere, som antall kilometer som er reist og antallet og spesifikke reiseruter tatt. Vi fjerner visse identifikatorer, slik som navn, telefon og e-postadresse (der oppgitt), og vi kombinerer den gjenværende informasjonen med lignende informasjon fra andre brukere. Vi deler den gjenværende informasjonen, inkludert individuell reiseinformasjon og reiselokasjonshistorie, noen ganger knyttet til et individuelt mopedidentifikasjonsnummer, med tredjeparter for forskning, forretninger eller andre formål.

Rytterdata bidrar til å danne et bilde av hvordan folk kjører og beveger seg gjennom gatene og hvordan den atferden endres på visse tider av året, ukedager, tider på dagen eller etter at infrastruktur er bygd. Dette gjør det mulig for lokale myndigheter, universiteter og andre forskningspartnere å forstå navigasjonstrafikk og reisemønstre i en by.

Hvordan kan dette hjelpe lokale myndigheter med å avgjøre hvor de skal bygge eller forbedre transportinfrastrukturen?

Med denne delte informasjonen kan lokale myndigheter bedre forstå den generelle flyten av mennesker og trafikk over sine gater over tid.Dataene gir innsikt som:   

 • Bruk (daglig/kvartalsvis/årlig)
 • Totalt antall kilometer (daglig/kvartalsvis/årlig)
 • Oppsummering av distribusjon og GPS-basert naturlig bevegelse
 • Tid spart av innbyggere og pendlere
 • Klimagassutslipp redusert

Bedre dataanalyse er en katalysator for endring. Resultatet er bedre beslutningstaking, smartere planlegging, tryggere gater og flere personer som sykler og bruker mopeder.

Du kan lese mer på vår Lime-blogg.

Badania i współpraca

W firmie Lime naszą misją jest dostarczanie rozwiązań transportowych na żądanie, które pomagają osobom bezproblemowo poruszać się w swoich społecznościach. Współpraca z samorządami, uniwersytetami i innymi partnerami badawczymi jest główną metodą osiągnięcia naszych celów w zakresie transportu i zrównoważonego rozwoju.Jako światowy lider w dziedzinie mikromobilności, Lime może mieć ogromny wpływ na poprawę transportu, na przykład poprzez wyeliminowanie pustyń tranzytowych lub zapewnienie bardziej sprawiedliwego dostępu do transportu. Jako główny element tego procesu dzielimy się danymi z partnerami, takimi jak departamenty transportu, grupy planowania miast i uniwersytety, w celu poprawy i informowania infrastruktury w miastach, w których działamy, oraz czasem jesteśmy zmuszeni do tych działań przez przepisy prawne.Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w zakresie współpracy z lokalnymi społecznościami w celu budowania przyszłości transportu miejskiego.

Jak to działa

Wszystkie rowery Lime-E i skutery Lime-S mają wbudowaną technologię 3G/GPS. Dzięki temu możemy uzyskać dane dotyczące liczby pasażerów, takie jak liczba przejechanych kilometrów liczba i konkretne trasy przejazdów. Usuwamy pewne identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, telefon i adres e-mail (jeśli jest podany), oraz łączymy uzyskane informacje z podobnymi informacjami od innych użytkowników. Udostępniamy informacje wynikowe, w tym indywidualne rejestry podróży i historię lokalizacji podróży (przejazdów), czasami powiązane z indywidualnym numerem identyfikacyjnym skutera, osobom trzecim w celach badawczych, biznesowych lub innych.Dane dotyczące przejazdów pomagają nam zobrazować, jak ludzie jeżdżą i poruszają się po ulicach oraz jak zmieniają się zachowania w określonych porach roku, dniach tygodnia, porach dnia lub po wybudowaniu infrastruktury. Pozwala to samorządom, uniwersytetom i innym partnerom badawczym na zrozumienie ruchu nawigacyjnego i wzorców podróży w mieście.

W jaki sposób może to pomóc samorządom w podjęciu decyzji, gdzie zbudować lub poprawić infrastrukturę transportową?

Dzięki tym wspólnym danym samorządy mogą lepiej zrozumieć ogólny przepływ ludzi i ruchu na ulicach w czasie.Dane zapewniają takie informacje, jak: 

 • Wykorzystanie (dzienne/kwartalne/roczne)
 • Całkowite kilometry przejechane (dzienne/kwartalne/roczne)
 • Podsumowanie dystrybucji i naturalnego ruchu opartego na GPS
 • Czas zaoszczędzony przez mieszkańców i osoby dojeżdżające do pracy
 • Ograniczona emisja gazów cieplarnianych

Lepsza analiza danych jest katalizatorem zmian. Rezultatem jest lepsze podejmowanie decyzji, mądrzejsze planowanie, bezpieczniejsze ulice i więcej osób jeżdżących na rowerze i skuterze.Dowiedz się więcej na blogu Lime.

Investigação e Colaborações

Na Lime, a nossa missão é providenciar soluções de transporte a pedido que ajudem as pessoas a movimentar-se sem problemas pelas suas comunidades. A colaboração com as autoridades governamentais, universidades e outros parceiros de investigação locais é um pilar central na prossecução dos nossos objetivos de transporte e sustentabilidade.Enquanto líder global em termos de micro mobilidade, a Lime pode ter um impacto profundo na melhoria do transporte, por exemplo, eliminando os “desertos” de trânsito ou providenciando um acesso mais equitativo ao transporte. Como componente essencial desta dinâmica, partilhamos informações com parceiros tais como departamentos de transporte, grupos de planeamento urbano e universidades para melhorar e esclarecer as infraestruturas nas cidades em que operamos e onde estamos, por vezes, obrigados legalmente a fazê-lo.Orgulhamo-nos do nosso histórico de parcerias com as comunidades locais na construção do futuro dos transportes urbanos.

Como Funciona

Todas as bicicletas Lime-E e scooters Lime-S têm tecnologia 3G/GPS incorporada. Isto permite-nos adquirir dados relativos às deslocações, tais como o número de quilómetros percorridos e destinos específicos tomados. Nós removemos determinados identificadores, tais como o seu nome, e agregamo-los combinando-os com informações similares de outros utilizadores. A informação resultante, incluindo os registos de deslocações individuais e o histórico de destinos (viagem), por vezes associados ao número de identificação de uma scooter individual, são partilhados com terceiros para fins de pesquisa, negócios, entre outros.Os dados das deslocações ajudam-nos a ter uma ideia de como é que as pessoas se deslocam e movimentam ao longo das vias e como é que esse comportamento se altera em determinadas alturas do ano, dias da semana, horas do dia ou após a construção de uma infraestrutura. Isto permite às autoridades governamentais, universidades e outros parceiros de investigação locais, compreender o tráfego de navegação e padrões de deslocações numa cidade,

Como é que isto ajuda as autoridades governamentais locais a decidir onde construir ou melhorar infraestruturas de transporte?

Com estes dados partilhados, as autoridades governamentais locais podem compreender melhor o fluxo geral de pessoas e de tráfego nas suas estradas, ao longo do tempo.Os dados proporcionam esclarecimentos como:

 • Utilização (diária/trimestral/anual)
 • Quilómetros totais (diários/trimestrais/anuais)
 • Resumo da distribuição e movimento natural com base em GPS
 • Tempo poupado pelos residentes e passageiros pendulares
 • Redução de emissão de gases com efeito de estufa

Uma melhor análise de dados é catalisadora da mudança. O resultado é uma melhor tomada de decisões, um planeamento mais inteligente, estradas mais seguras e mais pessoas a andar de bicicleta e de scooters.Pode ler mais no nosso blogue Lime .

Cercetare și colaborări

La Lime, misiunea noastră este de a oferi soluții de transport la cerere care ajută oamenii să se deplaseze perfect în comunitățile lor. Colaborarea cu autoritățile guvernamentale locale, universitățile și alți parteneri de cercetare reprezintă o componentă centrală pentru îndeplinirea obiectivelor noastre privind transportul și durabilitatea.Ca lider global în micromobilitate, Lime poate avea un impact profund asupra îmbunătățirii transportului, de exemplu, prin eliminarea zonelor cu transport limitat sau prin asigurarea accesului echitabil la transport. Ca o componentă principală a acestuia, partajăm informații cu parteneri precum departamentele de transport, grupuri de planificare urbană și universități, pentru a îmbunătăți și informa cu privire la infrastructura din orașele în care ne desfășurăm activitatea, și uneori suntem obligați prin lege să facem acest lucru.Suntem mândri de istoricul nostru de parteneriat cu comunitățile locale pentru a construi viitorul transportului urban. 

Cum funcționează

Toate bicicletele Lime-E și scuterele Lime-S au tehnologie 3G/GPS încorporată. Acest lucru ne permite să obținem date cu privire la utilizatorii transportului în comun, precum numărul de kilometri parcurși, numărul și traseele specifice ale călătoriilor efectuate. Eliminăm anumiți identificatori, cum ar fi numele dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail (dacă este furnizată), și combinăm informațiile rezultate cu informații similare de la alți utilizatori. Partajăm informațiile rezultate cu părți terțe, pentru cercetare sau alte scopuri, inclusiv înregistrări individuale ale călătoriei și istoricul locațiilor de călătorie (traseul), aferente uneori unui număr de identificare individual al unui scuter.Datele privind utilizatorii de transport în comun ajută la construirea unei imagini cu privire la modul în care oamenii merg și se deplasează pe străzi și modul în care comportamentul se schimbă în anumite momente ale anului, ale zilelor săptămânii, ori după ce se construiește infrastructura. Acest lucru permite autorităților guvernamentale locale, universităților și altor parteneri de cercetare să înțeleagă traficul de circulație și modelele de călătorie dintr-un oraș.

Cum poate acest lucru să ajute autoritățile guvernamentale locale să decidă unde să construiască sau să îmbunătățească infrastructura de transport?

Cu aceste date partajate, autoritățile guvernamentale locale pot înțelege mai bine fluxul general al persoanelor și traficului pe străzile lor, de-a lungul timpului.Datele oferă perspective precum:   

 • Utilizare (zilnică/trimestrială/anuală)
 • Total km (zilnic/trimestrial/anual)
 • Rezumatul distribuției și mișcării fizice bazată pe GPS
 • Timpul economisit de rezidenți și navetiști
 • Emisiile de gaze cu efect de seră reduse

O analiză mai bună a datelor reprezintă un catalizator pentru schimbare. Rezultatul înseamnă un proces decizional mai bun, o planificare mai inteligentă, străzi mai sigure și mai multe persoane care se deplasează pe biciclete și scutere.Puteți citi mai multe pe blogul nostru Lime.

Forskning och samarbete

På Lime är vårt uppdrag att erbjuda efterfrågade transportlösningar som hjälper människor att transportera sig smidigt i sina samhällen. Att samarbeta med lokala myndigheter, universitet och andra forskningspartners är en central grund till att uppnå våra transport- och hållbarhetsmål.Som världsledande inom mikromobilitet kan Lime ha en djupgående inverkan på att förbättra transporter genom att till exempel eliminera ”transitöken” eller tillhandahålla mer rättvis transportåtkomst. Som en viktig del av detta delar vi information med partners som transportavdelningar, stadsplaneringsgrupper och universitet för att förbättra och informera infrastrukturen i de städer där vi har verksamhet och ibland kräver lagen att vi gör detta.Om det krävs av vissa lagar och lokala lagkrav kan vi också behöva dela faktiska resedata från våra användare med lokala myndigheter och andra organ.Vi är stolta över våra bakgrund av att samarbeta med lokala samhällen för att bygga framtidens stadstransport.

Hur det fungerar

Alla Lime-E-cyklar och Lime-S-skotrar har inbyggd 3G/GPS-aktiverad teknik. Detta gör det möjligt för oss att förvärva kördata, såsom antal genomförda miles och specifika rutter för resor som genomförts. Vi tar bort vissa identifierare, till exempel ditt namn, telefonnummer och e-postadress (där de tillhandahålls) och vi kombinerar den resulterande informationen med liknande information från andra användare. Vi delar resultatinformationen, inklusive individuell reseinformation och reseplatshistorik (resor), som ibland är förknippat till ett enskilt scooter-identifikationsnummer, med tredje parter i forsknings-, företags- eller andra ändamål.Förardata hjälper till att skapa en bild av hur människor kör och rör sig över gatorna och hur detta beteende förändras vid vissa tider av året, veckodagar, tidpunkter på dagen eller efter att infrastrukturen har byggts upp. Detta gör det möjligt för lokala myndigheter, universitet och andra forskningspartners att förstå navigeringstrafik och resmönster i en stad.

Hur kan det hjälpa lokala myndigheter att avgöra var man ska bygga eller förbättra transportinfrastrukturen?

Med denna delade data kan de lokala myndigheterna bättre förstå det allmänna flödet av människor och trafik över gatorna över tid.Uppgifterna ger insikter så som:   

 • Användning (daglig/kvartalsvis/årlig)
 • Totalt antal miles (daglig/kvartalsvis/årlig)
 • Sammanfattning av distribution och GPS-baserad naturlig rörelse
 • Tid sparad av invånare och pendlare
 • Mängden av minskade utsläppen av växthusgaser

Bättre dataanalys är en katalysator för förändring. Resultatet är bättre beslutsfattande, smartare planering, säkrare gator och fler cyklar och skotrar.Du kan läsa mer på vår Lime-blogg.

Έρευνα και Συνεργασίες

Στην Lime, η αποστολή μας είναι να παρέχουμε λύσεις συγκοινωνιών κατά παραγγελία, που βοηθούν τους ανθρώπους να μετακινούνται χωρίς προβλήματα στις κοινότητές τους. Σε συνεργασία με τις τοπικές κρατικές αρχές, τα πανεπιστήμια και άλλους ερευνητικούς εταίρους, αυτό αποτελεί βασική αρχή της επίτευξης των στόχων συγκοινωνίας και βιωσιμότητας.Ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κινητικότητας με μικρά μέσα, η Lime μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στη βελτίωση των συγκοινωνιών, για παράδειγμα, εξαλείφοντας τις περιοχές με ελάχιστα μέσα συγκοινωνίας ή παρέχοντας πιο δίκαιη πρόσβαση στις συγκοινωνίες. Ως βασική συνιστώσα αυτού, μοιραζόμαστε πληροφορίες με συνεργάτες μας, όπως με υπηρεσίες συγκοινωνιών, πολεοδομικές ομάδες και πανεπιστήμια για τη βελτίωση και την ενημέρωση των υποδομών στις πόλεις όπου λειτουργούμε και μερικές φορές είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από τη νομοθεσία.Είμαστε υπερήφανοι για το ιστορικό της συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες για την οικοδόμηση του μέλλοντος των αστικών συγκοινωνιών. 

Πώς λειτουργεί

Όλα τα ποδήλατα Lime-E και τα σκούτερ Lime-S διαθέτουν ενσωματωμένη τεχνολογία 3G/GPS. Αυτό μας επιτρέπει να λαμβάνουμε δεδομένα χρήσης, όπως ο αριθμός των μιλίων και ο αριθμός και οι συγκεκριμένες διαδρομές που εκτελέστηκαν. Αφαιρούμε ορισμένα αναγνωριστικά στοιχεία, όπως το όνομα, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση email σας (όπου παρέχεται) και συνδυάζουμε τις πληροφορίες που προκύπτουν με παρόμοιες πληροφορίες από άλλους χρήστες Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που προκύπτουν, όπως και τα μεμονωμένα αρχεία ταξιδιών και το ιστορικό της τοποθεσίας (του ταξιδιού), που μερικές φορές συνδέονται με έναν ατομικό αριθμό αναγνώρισης του σκούτερ, με τρίτους για ερευνητικούς, επιχειρηματικούς ή άλλους σκοπούς.Τα δεδομένα χρήσης μας βοηθούν να σχηματίσουμε μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι ταξιδεύουν και μετακινούνται στους δρόμους και πώς αλλάζει αυτή η συμπεριφορά σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους, ημέρες της εβδομάδας, ώρες της ημέρας ή μετά την κατασκευή της υποδομής. Αυτό επιτρέπει στις κρατικές τοπικές αρχές, τα πανεπιστήμια και άλλους ερευνητικούς εταίρους να κατανοήσουν την κυκλοφορία περιήγησης και τα πρότυπα διαδρομών σε μια πόλη.

Πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει τις τοπικές κρατικές αρχές να αποφασίσουν πού θα οικοδομήσουν ή θα βελτιώσουν την υποδομή συγκοινωνιών;

Με αυτά τα κοινοποιημένα δεδομένα, οι τοπικές κρατικές αρχές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη γενική ροή των ανθρώπων και την κίνηση στους δρόμους με την πάροδο του χρόνου.Τα δεδομένα παρέχουν πληροφορίες όπως:   

 • Χρήση (ημερήσια/ τριμηνιαία/ ετήσια)
 • Συνολικά χιλιόμετρα (ημερήσια/ τριμηνιαία/ ετήσια)
 • Περίληψη της διανομής και φυσικής κίνησης βάσει GPS
 • Χρόνος που εξοικονομούν οι κάτοικοι και οι επιβάτες
 • Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που μειώθηκαν

Η καλύτερη ανάλυση δεδομένων αποτελεί καταλύτη για την αλλαγή. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερη λήψη αποφάσεων, εξυπνότερος προγραμματισμός, ασφαλέστεροι δρόμοι και περισσότεροι χρήστες ποδηλάτων και σκούτερ.Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο ιστολόγιο της Lime.

연구 및 협력

Lime은 사람들이 지역사회에서 원활하게 이동하는 데 도움이 되는 주문형 운송 솔루션을 제공하는 것을 사명으로 하고 있습니다. 현지 지방 당국, 대학 및 기타 연구 파트너와 협력하는 것이 당사의 운송 및 지속 가능성 목표를 달성하기 위한 핵심 원칙입니다. 

전 세계 소형 이동수단(micro mobility) 시장의 선도업체로서 Lime은 예를 들어 운송의 사각지대를 없애거나 좀 더 공평한 운송수단을 제공함으로써 교통을 개선하는 데 지대한 영향을 미칠 수 있습니다. 이를 위한 핵심 구성 요소로서, 당사는 사업 활동을 하는 도시에서 인프라를 개선하고 알리기 위해 교통부, 도시 계획 집단, 대학 등의 파트너와 함께 정보를 공유하고, 때로는 법에 의해 정보를 공유해야 할 때도 있습니다. 

당사는 도시 교통의 미래를 구축하기 위해 지역사회와 파트너십을 맺은 성과를 자랑스럽게 생각합니다. 

작동 방식

모든 Lime-E 자전거와 Lime-S 스쿠터에는 3G/GPS 지원 기술이 내장되어 있습니다. 이를 통해 당사는 여행 거리 및 구체적인 여행 경로의 수와 같은 승차 데이터를 수집할 수 있습니다. 당사는 귀하의 이름, 전화번호 및 이메일 주소(제공된 경우)와 같은 특정 식별자를 제거하고, 결과 정보를 다른 이용자의 유사 정보와 결합합니다. 당사는 때로는 개별 스쿠터 식별 번호와 연결된 결과 정보(개별 여행 기록 및 여행 장소 이력 포함)를 연구, 비즈니스 또는 기타 용도로 제3자와 공유합니다. 

승차 데이터는 사람들이 모든 거리에서 어떻게 타고 이동하는지, 그리고 이러한 행동이 일년의 특정 시기, 한 주의 특정 요일, 하루 중 특정 시간대, 또는 인프라가 구축된 후 어떻게 변화하는지에 대한 전모를 파악하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 현지 지방 당국, 대학 및 기타 연구 파트너는 도시의 교통 주행 및 여행 패턴을 이해할 수 있습니다. 

현지 정부 당국이 공유 데이터를 통해 교통 인프라 구축 또는 개선 지역을 결정하는 데 도움을 받는 방법

이 공유 데이터를 이용하여 현지 정부 당국은 향후 거리에서 사람과 교통의 일반적인 흐름을 더 잘 이해할 수 있습니다. 

이 데이터는 다음과 같은 통찰력을 제공합니다. 

 • 이용량(일일/분기별/연간)
 • 총 이동거리(일일/분기별/연간)
 • 분포 및 GPS 기반의 자연스러운 이동에 대한 요약
 • 주민과 통근자가 절약한 시간
 • 감소된 온실 가스 배출량

더 나은 데이터 분석은 변화의 촉매제입니다. 그 결과로서, 더 나은 의사 결정이 이루어지고, 더 똑똑한 계획이 수립되고, 더 안전한 거리가 만들어지고, 더 많은 사람들이 자전거와 스쿠터를 타게 됩니다. 

당사의 Lime 블로그에서 더 많은 내용을 알 수 있습니다.