Kör grönt med Lime

Transporter är den största källan till utsläpp av växthusgaser och står för cirka 25% av de globala koldioxidutsläppen. För att motverka klimatförändringarna och skapa en sundare miljö i städerna behöver vi revolutionera den urbana mobiliteten. Vi måste ställa om till en delad, elektrisk och koldioxidfri framtid. Delad och elektrisk mikromobilitet har potential att bli ett av världens hållbaraste transportsätt och ersätta alla bilresor under 8 kilometer. Det är det som är vårt mål.

Det gröna alternativet

En resa med Lime genererar 75% mindre koldioxidutsläpp än en jämförbar bilresa. Och eftersom alla våra fordon drivs med förnybar energi är det alltid bättre att välja Lime istället för bilen.

Löften

Våra åtaganden

Branschledande koldioxidmål

Lime är det första mikromobilitetsföretaget som har satt upp vetenskapligt baserade mål för koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet. Dessa mål har validerats av Science Based Targets Initiative, ett av världens ledande ramverk för klimatmål. Vi följer forskningen noggrant för att minska våra tjänsters koldioxidavtryck och uppnå nettonollutsläpp senast 2030.

Ett beprövat alternativ till bilen

Våra användare har gjort sammanlagt 300 miljoner resor, vilket är den högsta siffran i branschen. Därigenom har de ersatt cirka 75 miljoner bilresor och förhindrat uppskattningsvis 30 000 ton koldioxidutsläpp.

Minskad miljöpåverkan

För att förstå hur vi påverkar miljön och identifiera förbättringsmöjligheter har vi genomfört två oberoende livscykelanalyser i enlighet med ISO-standarder. Resultaten visar att de största miljövinsterna ligger i att förlänga elsparkcyklarnas livslängd, återanvända fler delar från uttjänta fordon och använda en utsläppsfri fordonsflotta.

Hållbar design

Vi är stolta över att vara ett av de få mikromobilitetsföretag som själva designar sina elcyklar och elsparkcyklar. Det betyder att vi kan producera fordon av hög kvalitet med lång hållbarhet, modulär design och utbytbara batterier. Våra fordon har en förväntad livslängd på mer än fem år.

Utsläppsfria logistik- och underhållsfordon

Vi håller på att gå över helt till utsläppsfria fordon, bland annat elektriska transportbilar och lastcyklar. 2022 kommer vi att vara helt elektriska i Europa, och vi jobbar hårt på att fasa ut leasade fordon i resten av världen till 2023. Resultatet blir en mer hållbar tjänst för både användare och städer.

100 % förnybar energi

Lime var det första företaget för delning av elektriska fordon som började driva alla sina elcyklar, elsparkcyklar, lagerlokaler och kontor med förnybar energi. Vi samarbetar också med aktörer över hela värden för att använda förnybar energi som är lokalt producerad. På så sätt främjar vi även användningen av förnybar energi utanför vår bransch.

Lime och WWF

Som världens största mikromobilitetsleverantör har vi valt att samarbeta med världens ledande miljöorganisation för att skapa friskare städer i kampen mot klimatförändringarna. Våra globala initiativ omfattar utbildning om renare transportsätt och gräsrotsarbete för en mer hållbar urban mobilitet. WWF är den globala ledaren inom klimatarbete och ingår i Science Based Targets Initiative tillsammans med World Resources Institute och FN:s Global Compact.

Tidsplan

Våra mål

2020
100 % förnybar energi

Vi använder 100 % förnybar energi för att ladda alla våra elcyklar och elsparkcyklar och för att driva våra kontor och lagerlokaler. Vi har åtagit oss att utöka vår användning av lokalt producerad, förnybar energi på de marknader där vi verkar. Vi jobbar också på en snabb omställning till rena, elektriska logistik- och underhållsfordon.

2025
Koldioxidnegativa

Senast 2025 ska vår verksamhet, vår tjänst och hela värdekedjan (Scope 1, 2 och 3-utsläpp) vara koldioxidnegativ. Majoriteten av våra utsläpp ska då ha reducerats eller neutraliserats enligt ett av våra vetenskapligt baserade mål och de stränga krav som SBTi ställer för att vi ska uppnå målet för 2030.

Före 2030
Nettonoll

Senast 2030 ska vi ha uppnått nettonollutsläpp i enlighet med vårt omfattande vetenskapligt baserade mål och Parisavtalets mål om att begränsa den totala uppvärmningen till 1,5 grader.

Vårt branschledande och vetenskapligt baserade utsläppsmål

Vi har en externt validerad tillvägagångsstrategi för att minska koldioxidutsläppen enligt ett vetenskapligt baserat mål och i linje med Parisavtalet. Vi har åtagit oss att:

Minska våra absoluta utsläpp av växthusgaser i Scope 1 och 2 till 2030, med 2019 som jämförelseår.

Minska utsläppen av växthusgaser i Scope 3 från uppströms transporter och distribution med 82 % per användarkilometer inom samma tidsram.

Säkerställa att 80 % av vår leveranskedja (baserat på utsläpp), som inkluderar inköp av varor och tjänster och produktionsmedel, sätter upp egna vetenskapligt baserade mål före 2026.

Download The App Today