Användaravtal & Användarvillkor

Kontaktinformation till kundservice

Senaste uppdateringar till Användaravtalet och Användarvillkor: januari 2023.

Läs noggrant var och en av bestämmelserna i detta Avtal (definieras nedan). Avtalet fastställer de rättsligt bindande villkoren för din användning av Tjänsterna (definieras nedan). Användningen av våra Tjänster förutsätter ditt förtida och uttryckliga godkännande av detta avtal.

Innehållsförteckning

 1. UTHYRNING OCH ANVÄNDNING AV PRODUKTER.
 2. SÄKERHET.
 3. BETALNING OCH AVGIFTER.
 4. VILLKOR FÖR PRENUMERATIONER OCH AUTOMATISKA FÖRNYELSER.
 5. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR FÖR LIME; DITT RISKTAGANDE.
 6. AVSTÄNGNING OCH UPPSÄGNING.
 7. KONFIDENTIELL INFORMATION; INTEGRITETSPOLICY.
 8. ANVÄNDARVILLKOR.
 9. GODKÄNNANDE AV AVTAL.
 10. Formulär för ångerrätt

Det här Användaravtalet med Användarvillkor (gemensamt “Avtalet”) utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig (“Du”, “Din” eller “Användaren”) och, Lime AB, när den senare agerar och gör affärer i egenskap av LimeBike och Lime (”Lime”, ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår”).

I detta Avtal anges de villkor som reglerar Din användning av Våra Tjänster.

Våra Tjänster består av följande:

1) Våra elektriska cyklar (“Lime-E”), och elektriska skotrar(“Lime-S”). Lime-E och Lime-S benämns gemensamt “Produkterna”;

2) All annan relaterad utrustning, underhåll, laddning av Produkter, personal, mobilapplikationer, annan programvara och information som tillhandahålls eller görs tillgänglig av Oss; och

3) Användning av Vår webbplats, tillgänglig på www.li.me (inklusive versioner som optimerats för trådlösa enheter eller surfplattor), Vår mobilapplikation (“Appen”) och eventuella interaktiva funktioner och/eller andra tjänster som Vi tillgängliggör som hänvisar till detta Avtal.

Detta Avtal tillsammans med alla uppdateringar, tillägg, ytterligare villkor och alla Våra regler och policyer utgör gemensamt detta ”Avtal" mellan Dig och Oss.

Vi godkänner att Du hyr Produkterna i enlighet med villkoren i detta Avtal. Om inget annat anges ska alla monetära värden som anges i detta Avtal förstås som angivna i svenska kronor (SEK).

I vissa fall gäller både detta Avtal och separata riktlinjer, regler eller användarvillkor som kan föreskriva ytterligare eller andra villkor för Din användning av Tjänsterna (enskilt och gemensamt, "Ytterligare villkor"). Sådana Ytterligare villkor kommer att lämnas till Dig för Ditt uttryckliga godkännande. Vid konflikt mellan detta Avtal och sådana Ytterligare villkor ska detta Avtal gälla, såvida inte de Ytterligare villkoren uttryckligen föreskriver annat.

1. UTHYRNING OCH ANVÄNDNING AV PRODUKTER

1.1. Du är ensam Användare av Tjänsterna: Du intygar och godkänner att Du är ensam hyrestagare och att Du ansvarar för efterlevnaden av villkoren i detta Avtal. Du är införstådd med att när Du aktiverar en Produkt, får Produkten ENDAST ANVÄNDAS AV DIG. Du får inte tillåta andra att använda en Produkt som Du har aktiverat.

1.2. Du är minst 18 år: Du intygar att Du är minst 18 år gammal. Underårigs användning av en Produkt är förbjuden.

1.3. Du är en informerad Användare: Du intygar att Du är införstådd med hanteringen av Produkten och att Du är tillräckligt kompetent och fysiskt lämpad för att använda Produkten. När Du väljer att använda en Produkt tar Du fullt ansvar och ansvarar för risker för eventuella skador och/eller medicinska tillstånd i enlighet med vad som anges nedan. Du ansvarar för att säkerställa om förhållanden som regn, snö, hagel, is eller åskväder och/eller andra förhållanden, oavsett om dessa orsakats av väder eller på annat sätt, innebär en fara för användningen av en Produkt. Du rekommenderas att anpassa Ditt körsätt och bromsavstånd till alla förhållanden och variabler, inklusive väder och trafik.

1.4. Produkterna utgör Limes enskilda egendom: Du är medveten om att Produkterna och all Lime-utrustning i anslutning till dessa under alla omständigheter förblir Limes enskilda egendom. Du får inte demontera, skriva eller på annat sätt modifiera, reparera eller vanställa Produkterna, någon del av Produkterna eller någon annan Lime-utrustning på något sätt. Du får inte skriva på, skala av eller på annat sätt modifiera eller vanställa de klistermärken som finns på Produkterna. Du får inte använda någon Produkt i marknadsföringssyfte eller för andra kommersiella syften.

1.5. Använd endast Produkterna där det är tillåtet: Du godkänner att Du endast kommer använda Produkterna i områden där användning av Produkterna är tillåten. Du godkänner att Du inte kommer använda Produkterna inom förbjudna områden (t.ex. städer där vissa Produkter förbjudits) och Du åtar dig allt ansvar för all användning av en Produkt inom sådana förbjudna områden, inklusive eventuella böter eller avgifter som utfärdats som ett resultat av Din användning av en Produkt inom ett förbjudet område. Lime förbehåller sig rätten att kräva Dig på ersättning upp till 525 kr om Du använder Produkterna inom förbjudna områden. Om Du lämnar Produkt utanför ett område är användning är tillåten förbehåller sig Lime att kräva Dig på ersättning om 1 050 kr för hämtning av Produkt.

1.6. Regelefterlevnad: Du åtar dig att följa alla lagar, regler, föreskrifter och/eller förordningar som gäller för användningen av Produkterna, inklusive de regler som gäller för Produkterna i det område där Du använder Produkterna, inklusive men inte begränsat till hjälmlagar.

Du är ensamt ansvarig för eventuella brott mot lagar, regler, föreskrifter och/eller förordningar vid användandet av Tjänsterna, inklusive bristfällig körning och/eller parkering. Du är införstådd med att Du är ensamt ansvarig för alla konsekvenser, krav, anspråk, fordringar, förluster, skulder, skadestånd, skador, kostnader och utgifter, sanktioner, advokatkostnader, domar, avgifter (inklusive myndighets straffavgift) och/eller utbetalningar av något slag eller natur, oavsett om de är förutsebara eller oförutsebara och oavsett om de är kända eller okända, som har uppkommit genom Din användning av någon av Tjänsterna.

1.7. Betalning av böter och avgifter: Du godkänner att betala böter, avgifter, straffavgifter, skatter och/eller andra avgifter som drabbar Lime och som har uppkommit genom att Du parkerat en Produkt felaktigt eller att Du handlat i strid med någon lag, regel, föreskrift och/eller författning vid användning av Tjänsterna.

1.8. Förbjudna handlingar: Du intygar att Du inte kommer att:

1.8.1. Använda en Produkt i strid med lagar, regler, föreskrifter och/eller förordningar, inklusive alla regler som gäller för framförandet av en Produkt på trottoarer och/eller parkeraning av en Produkt.

1.8.2. Använda en Produkt medan Du bär en portfölj, ryggsäck, väska eller annat föremål om det hindrar Din förmåga att hantera Produkten på ett säkert sätt.

1.8.3. Använda en mobiltelefon, enhet för textmeddelande, bärbar musikspelare och/eller annan enhet som kan distrahera dig från att hantera Produkten på ett säkert sätt.

1.8.4. Använda en Produkt under påverkan av alkohol, droger, mediciner och/eller annat ämne som kan försämra Din förmåga att hantera Produkten på ett säkert sätt.

1.8.5. Transportera en annan person på en Produkt.

1.8.6. Använda andra låsmekanismer än de som Lime tillhandahåller.

1.8.7. Parkera en Produkt på ett sätt som inte strikt följer alla gällande lagar, regler och/eller föreskrifter. Du godkänner uttryckligen att Du ansvarar för att känna till de lagar, regler och/eller föreskrifter som gäller för den plats Du använder Produkten på.

1.8.8. Parkera eller placera en Produkt på ett sätt som hindrar Lime från att komma åt den. Om Du bryter mot detta villkor kan Lime kräva Dig på upp till 4 095 kr för den skada som Lime drabbats av genom att inte kunna få tillgång till Produkten och den förlorade möjligheten att hyra ut Produkten till andra användare.

1.9. Produkter är endast avsedda för vissa användningsområden: Du godtar att inte använda en Produkt för racing, körning på berg, stunt- eller trickkörning. Du intygar att Du inte kommer att använda Produkter på icke-asfalterade vägar, genom vatten (utöver normal nivåer i städer) eller på annan plats som är otillåten, olaglig och/eller till olägenhet för andra. Du godtar att inte använda Produkterna för uthyrning eller erbjuda Produkterna som belöning samt att inte heller använda Produkterna i strid med lag, regel, föreskrift och/eller förordning.

1.10. Vikt- och lastgränser: Du får inte överskrida lastgränsen för en Produkt (136 kg) eller Produktens lastbärare/korg (7 kg), Du får inte använda lastbäraren felaktigt med avseende på innehåll eller någon visuell obstruktion eller hinder. Du är medveten om att den främre och/eller bakre lastbäraren/korgen som återfinns på en Produkt endast är avsedd för lätta varor och att Du inte får transportera andra människor eller djur på en Produkt.

1.11. Ingen manipulering: Du får inte manipulera, försöka få obehörig tillgång till eller på annat sätt använda någon Tjänst på ett sätt som inte överensstämmer med detta Avtal.

1.12. Rapportering av skada eller krock: Du måste anmäla olycka, krock, skada, personskada, stulen eller förlorad Produkt till Lime så fort som möjligt. Om det rör sig om en krock som involverar person- eller sakskada, eller om en Produkt är stulen, måste Du lämna in en rapport till lokal polis inom 24 timmar.

1.13. Du ansvarar för produktskada: Du intygar att returnera en Produkt till Lime i samma skick som den var i när Produkten hyrdes ut. Du är införstådd med att Du ansvarar för reparationskostnader och/eller ersättning för någon Produkt som Du skadar. Du kommer inte att vara ansvarig för normalt slitage på Produkterna. Om Du vandaliserar en Produkt är Du ansvarig för att ersätta skadan med ett belopp upp till 18 055 kr för varje Lime-E, [och 13 540 kr för varje Lime-S.

1.14. Tillgänglighet och användning av Produkter: Du är införstådd med att Produkterna inte alltid är tillgängliga. Produkterna kräver regelbunden laddning av dess batterier för att kunna fungera. Du godkänner att framföra och använda Produkterna på ett säkert och försiktigt sätt samt att följa alla restriktioner och krav som ställs på användning av Produkterna i enlighet med tillämpliga lagar, regler, föreskrifter och/eller förordningar. Du förstår och godtar följande:

1.14.1. Den laddningsnivå som finns i Produkten minskar vid användning av Produkten (både över tid och distans). När laddningsnivån minskar kan Produktens hastighet och andra driftsfunktioner minska (eller upphöra helt).

1.14.2. Produktens laddningsnivå när Du börjar använda den är inte garanterad och varierar med varje uthyrning.

1.14.3. Den förlust som sker av mängden laddningsnivå vid användning av Produkten är inte garanterad och kommer variera beroende på Produkten, vägförhållanden, väderförhållanden och/eller andra faktorer.

1.14.4. Det är Ditt ansvar att kontrollera Produktens laddningsnivå och säkerställa att den är tillräcklig för Din körning innan Du börjar använda Produkten.

1.14.5. Lime garanterar inget avstånd och/eller tid som Du kan använda Produkten innan den förlorar hela sin laddningsnivå. Produkten kan komma att laddas ur och därmed upphöra att fungera när som helst under den tid Du hyr Produkten, inklusive innan Du nått Din destination.

2. SÄKERHET

2.1. Säkerhetskontroll: Du intygar att inte köra Produkten om det finns några märkbara problem och att omedelbart meddela Kundservice för att varna Lime om eventuella problem.

2.1.1. Om Du, under vilken tidpunkt som helst, antingen före, under eller efter att ha kört en Produkt, upptäcker någon defekt eller märker något annat potentiellt osäkert tillstånd på en Produkt, oavsett hur litet det är, får Du inte använda Produkten. Om Du redan kör Produkten måste Du omedelbart upphöra med Din körning när så är säkert.

2.1.2. Du godkänner att omedelbart anmäla defakten eller tillståndet till Lime.

2.2. Förlorade eller stulna Produkter: Om en Produkt inte returneras inom 48 timmar kan Lime anse Produkten förlorad eller stulen och en polisanmälan kan upprättas mot Dig. Den data som genereras av Tjänsternas dator är ett avgörande bevis för den användarperiod under vilken Produkterna använts av Dig. Du måste omedelbart eller så snart som möjligt anmäla eventuella försvinnanden eller stölder av Produkter till Lime.

2.3. Hjälmar; Säkerhet: Du är införstådd med att Du alltid måste ha en CE-märkt hjälm när Du använder någon av Tjänsterna, Produkterna och/eller relaterad utrustning, oavsett om det krävs enligt lag eller inte.

2.3.1. Du måste ha en CE-märkt hjälm som är korrekt dimensionerad, monterad och fastspänd enligt tillverkarens anvisningar.

2.3.2. Om det finns ett krav på hjälm i de lagar, regler, föreskrifter och/eller förordningar som gäller för det område där Produkten används, accepterar Du att alltid följa sådana lagar och föreskrifter.

2.3.3. Du godtar att Du kan behöva vidta ytterligare säkerhetsåtgärder eller försiktighetsåtgärder som inte specifikt behandlas i detta Avtal. Du bekräftar och godkänner även att det är Ditt eget ansvar, inte Limes, att bedöma om Du måste vidta sådana åtgärder.

2.4. Rutter: Du är medveten om att Lime inte tillhandahåller eller underhåller platser att använda Produkterna på och att Lime inte garanterar att det alltid kommer att finnas en säker plats att framföra en viss Produkt på. Vägar, cykelvägar och rutter kan bli farliga på grund av väder, trafik och/eller andra faror utanför Limes kontroll. Lime är inte i något fall ansvarig för något av det föregående. Du är ensamt ansvarig för att välja en ansvarsfull och säker rutt. Du måste alltid lyda alla lagar när Du väljer en rutt och det är Ditt eget ansvar att känna till gällande lagar, regler, föreskrifter och/eller förordningar för den jurisdiktion där Du använder Limes Tjänster och/eller Produkter.

2.5. Begränsningar av uthyrning: Du är införstådd med att Lime inte är en trafikoperatör. Alternativa medel för offentlig och privat transport är tillgängliga för allmänheten och Dig. Lime tillhandahåller Tjänsterna och Produkterna endast som en bekvämlighet och uthyrningen är endast avsedd att användas av personer som är kompetenta och kvalificerade att använda Produkterna på egen hand och som har godkänt alla villkor i detta Avtal.

3. BETALNING OCH AVGIFTER.

3.1. Avgifter: Du får använda Produkterna genom att betala per användningstillfälle eller på annat sätt i enlighet med de priser som anges i Appen. När Du har registrerat och skapat ett konto hos Oss kan Produkterna användas genom att Du klickar på den betalningsmetod Du vill använda för att sedan följa de anvisningar som visas på skärmen. Du kan kontrollera och korrigera eventuella inmatningsfel i Din betalning fram till den tidpunkt Du skickar in betalningen till Oss. Detta gör Du genom att klicka på "Betal"-knappen eller genom att på annat sätt godkänna betalningsskyldigheten för Produkterna eller prenumerationen. Avgifterna inkluderar inte skatter (till exempel indirekta skatter) och inkluderar andra tillämpliga offentliga avgifter. Lime kommer debitera Ditt kreditkort eller betalkort (gemensamt Ditt "Kort") eller annan överenskommen betalningsmetod med de avgifter som anges i detta Avtal. Efter att Du har betalat för Produkterna eller prenumerationen får Du en orderbekräftelse från Oss via e-post vid vilken tidpunkt avtalet mellan Dig och Oss ska anses ingånget ("Bekräftelse").

3.2. Kampanjkoder: Kampanjkoder ("Rabatter") är engångserbjudanden och kan bara lösas in via Appen. Lime förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Rabatter när som helst. Rabatter är begränsade till en per kund och konto och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Rabatter är inte överlåtbara och får inte återförsäljas.

3.3. Maximal hyrestid och avgifter: Maximal hyrestid är 24 timmar. Du intygar att Du kommer att inaktivera Produktuthyrningen inom 24 timmar från det att uthyrningen av Produkten påbörjades och Du kan då hyra Produkten igen. Du godtar att Du är ensamt ansvarig för att ta reda på hur lång tid passerat i samband med att Du tillfälligt låser en Produkt. Den maximala avgiften för en Produkt är 175 kr under en 24-timmarsperiod. Efter att Produkten återlämnats debiteras Du den lägre avgiften av de samlade uthyrningsavgifterna eller den maximala 24-timmarsavgiften. Produkter som inte returneras som låst och med avslutad åktur inom 48 timmar kommer att betraktas som förlorade eller stulna och Du kan debiteras ett belopp upp till 18 055 kr för varje Lime-E och 13 540 kr för varje Lime-S, och en polisanmälan kan komma att göras mot Dig. Vi kan också bestämma att ta ut en serviceavgift på 250 kr för sådan uthyrning som pågått över 24 timmar, i de fall Produkten inte ska anses vara förlorad eller stulen.

3.4. Giltigt kreditkort eller betalkort: Du måste ange ett giltigt Kortnummer och utgångsdatum innan Du registreras för att använda Tjänsterna. Du bekräftar att Du är behörig att använda Kortet som Du använder för Tjänsterna. Du godtar att Lime debiterar Kortet för Dina avgifter. Om Du bestrider någon sådan avgift måste Du kontakta Lime så snart som möjligt efter att Du blivit medveten om avgiften och ge Lime all ruttinformation som är nödvändig för att identifiera den ifrågasatta avgiften, såsom datumet för rutten och ungefärliga start- och sluttider. Du godtar att omedelbart informera Lime om alla ändringar som rör Ditt Kort.

3.5. Upphämtningsavgifter: Om Du inte kan returnera en Produkt till ett giltigt område (dvs. om Du inaktiverar en Produkt på privat egendom, inhägnat område och/eller annat oåtkomligt område) och begär att Produkten hämtas av Lime, kan vi komma att debitera dig ersättning för upphämtningsavgift upp till 1 100 kr. Om en Produkt som används eller har använts under Ditt konto överges utan föregående meddelande, ska Du ersätta alla avgifter tills Produkten återställs och inaktiveras, samt en serviceavgift upp till 1 575 kr för att återställa Produkten. Avgifterna kan komma att förändras efter Limes beslut och utan föregående meddelande till Dig.

3.6 Ångerrätt: Du har normalt rätt att säga upp ett avtal inom 14 dagar från dagen efter det att Vi skickat en Bekräftelse till Dig. Du informeras härmed om att Du inte har rätt att ändra Dig och göra gällande din ångerrätt (eller kräva återbetalning) enligt gällande konsumentlagstiftning om Du använder Produkterna inom angiven period, oavsett om Du betalar för Produkterna vid varje användningstillfälle eller som en del av en prenumeration. Om Du avbokar innan sådan användning (och inom angiven tidsperiod) har Du rätt till full återbetalning av de avgifter som Du betalat för Tjänsten i enlighet med Vår policy för ångerrätt (se nedan).

För att göra gällande Din ångerrätt måste Du informera Oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] där du förklarar att Du vill göra gällande Din ångerrätt genom att skicka Oss en fullt ifylld ångerblankett (t.ex. per post, fax eller e-post). Du får gärna använda vår ångerblankett som finns bifogat till detta Avtal eller den ångerblankett som Konsumentverket tillhandahåller.

3.7 Återbetalningar: Om Du avbryter en betalning inom den tidsperiod som anges i avsnitt 3.6 ovan, behandlar Vi eventuell återbetalning så snart som möjligt men senast inom 14 dagar efter Ditt frånträdande. Om Du mottog någon kampanjkod eller annan Rabatt när Du betalade kommer eventuella återbetalningar endast att återspegla det belopp som Du faktiskt betalat. Återbetalningar görs med samma metod som Du ursprungligen använde för att betala för Ditt köp, om inte annat avtalats.

4. VILLKOR FÖR PRENUMERATIONER OCH AUTOMATISKA FÖRNYELSER

4.1. Allmänt: För att få tillgång till och kunna använda alla prenumerationer som erbjuds via Tjänsterna måste Du vara minst arton (18) år eller motsvarande myndig ålder i det område Du är bosatt. Innan Du köper och/eller hyr några Produkter eller Tjänster, måste Du ge Oss ett giltigt Kortnummer och tillhörande betalningsinformation, inklusive: (i) Ditt namn så som det är angivet på Kortet, (ii) Ditt Kortnummer, (iii) Kortfabrikat, (iv) utgångsdatum och (v) eventuella aktiveringsnummer eller koder som behövs för att debitera Ditt Kort eller på annat sätt använda ett giltigt presentkort. Genom att lämna sådan information till Oss eller Vår samarbetspartner för kreditkortsbetalningar ger Du Oss och/eller sådan partner behörighet att debitera Ditt kort vid tillfälle, dock senast inom trettio (30) dagar efter det att Kortet auktoriserats. För alla prenumerationer av Produkter som Du beställer via Tjänsterna godkänner Du att betala det pris som anges i Appen (inklusive eventuella försäljningsskatter och tilläggsavgifter) från den tidpunkt Du skickar in prenumerationen. Lime debiterar automatiskt Ditt Kort eller annan betalningsform som valts som en del av prenumerationsprocessen för sådant prenumerationspris. Vi erbjuder ett antal olika medlemskap, inklusive speciella kampanjer eller medlemskap med olika villkor och begränsningar. Alla villkor som väsentligen skiljer sig från de villkor som anges i detta Avtal kommer att framgå när Du blir medlem, eller kommer på annat sätt att kommuniceras till Dig för Ditt godkännande. Vissa kampanjmedlemskap kan erbjudas av tredje part i samband med tillhandahållandet av deras egna produkter och tjänster. Vi är inte ansvariga för de produkter och tjänster som tillhandahålls av sådana tredje parter. Vi förbehåller Oss rätten att ändra, avsluta eller på annat sätt ändra de medlemskap Vi tillhandahåller.

4.2. Prenumerationstid och uppsägning: Förutom i fall av gratis provperioder, börjar Din prenumeration från och med den dag Du mottar en Bekräftelse av Oss via e-post. Din prenumeration fortsätter gälla under den specifika prenumerationsperiod Du köpt eller månadsvis varpå den automatiskt kommer fortsätta gälla tills Du avbryter prenumerationen ("Prenumerationsperioden"). Genom att lämna Din betalningsinformation för Din prenumeration accepterar Du att betala en prenumerationsavgift (och eventuella skatter och serviceavgifter, gemensamt "Avgifter") som automatiskt fortsätter löpa enligt gällande prissättning om Du inte avbryter prenumerationen innan utgången av den aktuella Prenumerationsperioden. Avgifterna kommer automatiskt debiteras Din ursprungliga betalningsmetod i början av Din Prenumerationsperiod och i början av varje ytterligare Prenumerationsperiod därefter på den kalenderdag som motsvarar början av Din nuvarande Prenumerationsperiod, om Du inte avbryter Din prenumeration eller Ditt konto blir avstängt eller avslutas enligt detta Avtal.

Om Du avbryter en prenumeration i mitten av Din Prenumerationsperiod har Du inte rätt att erhålla återbetalning för den oanvända delen av den Prenumerationsperioden.

4.3. Ändringar av prenumerationsavgifter: Lime förbehåller sig rätten att när som helst ändra prissättningen av prenumerationen, under förutsättning att Du meddelas om detta i god tid. I händelse av prisändring kommer Lime att lägga in den nya prissättningen på Tjänsterna och meddela Dig i förväg genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress Du angett vid registreringen av Ditt konto. Du är införstådd med att Vi kan komma att ändra prissättningen och detaljerna i Våra prenumerationspaket genom digital kommunikation till Dig. Om Du inte vill acceptera Vår pris- eller prenumerationsändring måste Du avbryta Din prenumeration innan ändringarna träder i kraft enligt beskrivningen nedan. I sådana fall kommer Vi ge Dig en proportionell återbetalning av de förskottsavgifter som Du redan har betalat baserat på den återstående delen av den dåvarande Prenumerationsperioden. Om Du inte avbryter Din prenumeration anses Du ha godkänt priset/prenumerationspaketet och ger Lime tillåtelse att debitera de nya Avgifterna genom Din betalningsmetod.

4.4. Avbeställning av prenumerationsmedlemskap: Du har rätt att när som helst avbryta Ditt prenumerationsmedlemskap genom att meddela Lime. För att avbryta Ditt prenumerationsmedlemskap: Öppna Din plånbok i Limes App, välj sedan "Manage" (Hantera) och därefter på ”Cancel Membership” (Avbryt medlemskap). Inga återbetalningar eller krediter görs för delar av månader. Om Du avbryter Din prenumeration kan Du fortsätta använda Tjänsterna tills Din nuvarande Prenumerationsperiod löpt ut, vartefter Du kommer förlora tillgången till de delar av Tjänsterna som endast är avsedda för prenumererande medlemmar. Detta kan innefatta eventuella krediter samt annan information och analyser som har varit tillgängligt under Ditt prenumerationsmedlemskap.

4.5. Vår avbeställning: Lime har rätt att, efter skriftligt meddelande därtill och med skälig uppsägningstid, säga upp detta Avtal och avbryta Din tillgång till abonnemanget om: (a) Du inte betalar eventuellt belopp som ska utgå enligt detta Avtal till Lime, och/eller (b) Du bryter mot något villkor i detta Avtal. Lime har rätt att, efter skriftligt meddelande därtill med trettio (30) dagars uppsägningstid, säga upp detta Avtal och avbryta Din tillgång till prenumerationen med eller utan anledning. Du kommer i sådana fall inte längre debiteras för tillgång till prenumerationen. Din tillgång till samt användandet av Prenumerationen kommer upphöra om detta Avtal av någon anledning sägs upp eller upphör att gälla.

Du godtar att Ditt enda avhjälpande i de fall vi avslutar Din möjlighet att hyra Produkter och/eller Din prenumeration, är att: (a) Vi återbetalar Ditt Konto med det belopp som debiterats för de avgifter Du redan har betalat för Produkterna eller prenumerationen men som Du inte har använt (om Ditt Kort redan har debiterats); eller (b) Vi inte debiterar Ditt Kort.

4.6. Gratis provperioder/Erbjudanden: Vi kan komma att erbjuda provperioder där Tjänsterna är tillgängliga utan kostnad under en begränsad tid eller till rabatterade priser. Om Du anmäler upp Dig för en provperiod begränsas Dina rättigheter att använda Tjänsterna enligt villkoren för en sådan provperiod och upphör eller förnyas enligt villkoren för Din provperiod och/eller eventuella tilläggsvillkor. Vänligen observera att Du, när Du skriver upp dig för en kostnadsfri provperiod, kommer att behöva lämna Ditt Kortnummer och att Lime kommer att behöva bekräfta att Ditt Kort är giltigt. När vi behandlar Ditt Kort kan vissa kreditkortsföretag tillfälligt hålla in ett belopp på Ditt konto för Din första betalning. Kontakta Ditt Kortföretag om Du har frågor. Observera att Vi inte erbjuder prisgaranti eller återbetalning vid prisnedgång eller annat erbjudande.

När Din kostnadsfria provperiod avslutas kommer Vi eller en tredje betalningspart debitera Din angivna betalningsmetod med jämna mellanrum för Din prenumeration, såvida Du inte avbryter Din prenumeration innan Din kostnadsfria provperiod avslutas. Om Din kostnadsfria provperiod avslutas och Din prenumeration börjar, kommer Din prenumeration automatiskt förnyas och Du kommer att debiteras löpande för Din prenumeration tills Du avbryter den. Instruktioner för att avbryta Din medlemsprenumeration beskrivs ovan. Observera att Du inte kommer att få ett meddelande från Oss om att Din kostnadsfria provperiod har upphört eller att den avgiftsbelagda delen av Din prenumeration har påbörjats.

4.7. Ändringar av priser eller betalningsvillkor: Köp och/eller hyra av Produkter och/eller Tjänster är beroende av dess tillgänglighet. Produkter och Tjänster som framgår av tjänsterna kanske inte alltid är tillgängliga i det område Du befinner Dig och kan komma att bytas ut eller upphöra när som helst. Lime förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser och faktureringsmetoder för Tjänster, med förbehåll för de avbeställningsrättigheter som anges i avsnitt 4.3.

4.8. Kontoregistrering och -säkerhet: Du är medveten om att Du måste skapa ett konto för att få tillgång till Tjänsterna. Du måste: (a) tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om Dig enligt Tjänstens registrerings- eller prenumerationssida (sådan information utgör "Registreringsinformation") och (b) upprätthålla och omedelbart uppdatera sådan Registreringsinformation för att hålla den är sann, korrekt, aktuell och fullständig. Om Du lämnar information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig eller om Lime har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, har Lime rätt att avbryta eller avsluta Ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av Tjänsterna (eller någon del därav). Du är ansvarig för säkerheten och sekretessen hos Ditt lösenord och konto. Du är även ansvarig för alla aktiviteter som sker på Ditt konto. Du ska inte dela Din kontoinformation eller Ditt användarnamn och lösenord med någon tredje part eller tillåta någon tredje part att logga in på Tjänsterna med hjälp av Din kontoinformation. Du godtar att omedelbart meddela Oss om obehörig användning sker av Ditt konto eller om annan bristande säkerhet som Du blir medveten om. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder och säkerhetsåtgärder som passar bäst för Din situation och Din avsedda användning av Tjänsterna. Observera att alla som kan ange Din personliga information kommer att kunna komma åt Ditt konto och att Du därför bör vidta rimliga åtgärder för att skydda sådan information.

5. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR FÖR LIME; DITT RISKTAGANDE.

5.1. Ansvarsbegränsning: Ingenting i dessa villkor ska begränsa eller utesluta Vårt ansvar gentemot Dig avseende:

5.1.1 dödsfall eller personskada orsakad av Vår vårdslöshet;

5.1.2 Vårt bedrägligt beteende;

5.1.4 annat ansvar som enligt lag inte får begränsas eller uteslutas.

6. AVSTÄNGNING OCH UPPSÄGNING

6.1 Vi kan komma att, med eller utan föregående meddelande, tillfälligt avbryta driften av någon Tjänst (helt eller delvis) för underhåll eller för att uppdatera eller uppgradera innehåll, verktyg eller funktioner.

6.2 Vi kan komma att, med eller utan föregående meddelande, säga upp ett avtal eller avbryta och/eller avsluta någon Tjänst och/eller Din användning av Ditt konto om:

6.2.1 Du har brutit mot något av dessa villkor; eller

6.2.2 Du inte betalar utestående avgifter när dessa förfaller till betalning.

6.3 Om Du har överträtt dessa villkor kan Vi vidta sådana åtgärder som Vi anser är lämpliga. Din överträdelse kan leda till att Vi, med eller utan förvarning, vidtar samtliga eller någon av följande åtgärder:

6.3.1 utfärdar en varning till Dig;

6.3.2 omedelbart, tillfälligt eller permanent återkallar Din rätt att använda någon Tjänst eller Produkt;

6.3.3 inleder rättsligt förfarande mot Dig med krav på all ersättningsbar förlust och skada som uppkommit till följd av överträdelse; och/eller

6.3.4 lämnar all relevant information till brottsbekämpande myndigheter i den utsträckning vi anser nödvändigt.

De åtgärder som anges ovan är inte uttömmande och Vi kan vidta andra åtgärder som Vi anser lämpliga.

6.4 Vid uppsägning, oavsett anledning, av Din hyra av Produkter, Din prenumeration eller Ditt konto (inklusive fall där Du, i enlighet med dessa villkor, avbokar eller inte förnyar Din prenumeration):

6.4.1 upphör omedelbart alla rättigheter som beviljats Dig enligt detta Avtal;

6.4.2 måste Du omedelbart avbryta all användning av aktuell Tjänst och/eller Produkt; och

6.4.3 måste Du betala alla utestående belopp som Du är skyldig Oss.

7. KONFIDENTIELL INFORMATION; INTEGRITETSPOLICY.

Information som lagras i enlighet med Vår integritetspolicy: All personlig identifierbar information som innehas av Lime och som avser Dig, inklusive alla namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, Kortnummer och/eller passnummer, lagras av Lime i enlighet med Vår

8. ANVÄNDARVILLKOR.

8.1. Begränsningar av Tjänsternas tillgänglighet: Lime gör allt för att tillhandahålla Tjänsterna på alla årets dagar, men Vi garanterar inte att Tjänsterna kommer att vara tillgängliga jämt eftersom händelser utanför vår kontroll (force majeure) eller andra omständigheter kan hindra Lime från att tillhandahålla Tjänsterna. Tillgången till Tjänsterna är också beroende av tillgången på Produkter. Lime garanterar inte tillgängligheten för Tjänster eller tillgången till Produkter vid någon tidpunkt. Du godtar att Lime kan kräva att Du återlämnar en Produkt när som helst.

8.2. Tillgångslicens: Med förbehåll att Du följer villkoren i detta Avtal och Ytterligare villkor, beviljar Lime dig en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-överförbar licens att ladda ner (endast för tillfällig lagring), visa, granska, använda, spela och/eller skriva ut en kopia av innehållet (exklusive käll- och objektkod i råformat eller på annat sätt, annat än vad som görs tillgängligt för åtkomst och användning i syfte att möjliggöra visning och funktionalitet) på en persondator, mobiltelefon eller annan trådlös eller via Internet aktiverad enhet (var och en "Enhet") för Din personliga och icke-kommersiella användning. Denna licens omfattar inte någon typ av återförsäljning eller kommersiell användning av Tjänsterna eller dess innehåll; insamling och användning av produktförteckningar, beskrivningar eller priser; bearbetningar av Tjänsterna eller deras innehåll; nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för en annan näringsidkare; eller användning genom informationsutvinning (s.k. data mining), robotar eller liknande datainsamling och extraktionsverktyg. Tjänster och/eller delar av Tjänsterna får inte återskapas, säljas, vidareförsäljas, besökas eller på annat sätt utnyttjas för något ändamål utan att detta uttryckligen och skriftligen har godkänts av Lime. Vid all obehörig användning upphör automatiskt de rättigheter och/eller licenser som Du har tilldelats av Oss att gälla. Den ovannämnda, begränsade licensen: (i) ger dig inget ägande eller något annat intresse av immateriella rättigheter i något innehåll, och (ii) kan omedelbart upphävas eller avslutas efter beslut av Lime av valfri anledning och utan förvarning eller ansvar.

8.3. Upphovsrätt och äganderätt: Allt innehåll som presenteras eller visas på Tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, text, grafik, fotografier, bilder, rörliga bilder, ljud och illustrationer ("Innehåll") ägs av Lime, dess licensgivare, säljare, agenter och/eller dess Innehållsleverantörer. Alla delar av Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till den allmänna utformningen och Innehållet, skyddas av upphovsrätt, ideella rättigheter, varumärkesrätt och annan immaterialrättslagstiftning. Tjänsterna får endast användas för det avsedda ändamålet för vilket sådana tjänster gjorts tillgängliga. Med undantag för vad som är tillåtet enligt upphovsrättslagstiftning får Du inte ändra något i materialet. Du får inte heller kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, återskapa, publicera, licensera, skapa bearbetningar, överföra eller sälja någon av den information eller det arbete som Tjänsterna innehåller. Med undantag för vad som är tillåtet enligt upphovsrättslagstiftning, ansvarar Du för att erhålla tillstånd innan Du återanvänder upphovsrättsskyddat material som tillgängliggörs på Tjänsterna. Du ska följa alla tillämpliga nationella och internationella lagar, stadgar, förordningar och föreskrifter avseende Din användning av Tjänsterna. Tjänsterna, dess Innehåll och alla relaterade rättigheter är och ska förbli Limes eller dess licensgivares, säljares, agenters och/eller dess innehållsleverantörers enskilda egendom, såvida inte annat uttryckligen överenskommits. Du får inte ta bort upphovsrättsliga, varumärkesrättsliga eller andra ägandemärken från material som finns på Tjänsterna.

8.4. Varumärken/Ingen representation: Alla varumärken, kännetecken och företagsnamn som används av Lime (inklusive men inte begränsat till: namnet LimeBike, företagslogotypen LimeBike, namnet Lime, företagslogotypen Lime, namnet på Tjänsterna, Tjänsternas design och/eller logotyper, gemensamt ”Märkena") utgör inarbetade eller registrerade varumärken som tillhör Lime eller dess dotterbolag, partners, säljare eller licensgivare. Du får inte använda, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka, överföra, distribuera eller ändra Lime-varumärken på något sätt, inbegripet när det kommer till reklam eller publicitet avseende distribution av material på Tjänsterna, utan Limes föregående skriftliga samtycke. Du får inte använda Lime-namnet eller något uttryck, bilder eller symboler som enligt Limes bedömning kan antyda att Lime stödjer (i) skriftlig eller muntlig reklam eller presentation, eller (ii) broschyr, nyhetsbrev, bok eller annat skriftligt material oavsett natur, utan Limes föregående skriftliga samtycke.

8.5. Policy om begärt material: När Lime specifikt har uppmuntrat eller begärt yttranden eller kommentarer, uppmanar Lime Dig att skicka sådant innehåll (t.ex. kommentarer till blogginlägg, deltagande i samhällsaktiviteter, tips, etc.) som Du skapat för användning i samband med webbplatsen ("Användarinnehåll"). Användarinnehåll utgör Användarens immateriella rättigheter. Genom att lägga ut sådant innehåll på Vår webbplats ger Du uttryckligen Lime en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, royaltyfri, gottgjord, global, fullständigt underlicensierbar rättighet och licens att använda, återskapa, modifiera, anpassa, publicera, översätta, bearbeta, distribuera, överföra, utföra och visa sådant innehåll och Ditt namn, röst och/eller likhet som finns i Ditt Användarinnehåll, helt eller delvis, och i vilken form som helst i hela världen i vilket format eller teknik som helst, oavsett om den nu är känd eller senare upptäcks, inklusive all kampanj, reklam, marknadsföring, merchandising, publicitet och andra tillhörande användningar därav, och inklusive den oförhindrade rätten att underlicensiera sådana rättigheter i all evighet. Eventuellt Användarinnehåll anses vara icke-konfidentiellt och Lime ska inte vara skyldigt att upprätthålla sekretess på någon information, oavsett form, som finns i Användarinnehåll.

8.6. Olämpligt Användarinnehåll: Lime uppmuntrar inte och eftersöker inte Användarinnehåll som är en följd av en aktivitet som: (i) kan orsaka risk för skada, förlust, fysisk eller psykisk skada, känslomässig nöd, död, funktionshinder, vanställande eller fysisk eller psykisk ohälsa för Dig, någon annan person eller något djur (ii) kan skapa risk för annan förlust eller skada på person eller egendom eller (iii) kan utgöra ett brott eller kränkning. Du godtar att Du inte har och inte ska delta i någon av föregående nämnda aktiviteter i samband med att Du skapar Ditt Användarinnehåll. Utan att begränsa vad som sagts intygar Du att Du inte kommer att orsaka känslomässigt lidande hos andra människor, inte förödmjuka andra människor (offentligt eller på annat sätt), inte överfalla eller hota andra människor, inte gå in på enskild egendom utan tillstånd, inte efterlikna någon annan person eller förvränga Din anknytning, titel eller auktoritet och att Du inte annars kommer att engagera Dig i någon aktivitet som kan leda till skada, dödsfall, egendomsskada och/eller något form av ansvar av något slag. Lime kommer efter eget beslut att avvisa Användarinnehåll där Lime tror att någon sådan aktivitet har förekommit. Om du rapporterar Användarinnehåll som påstås bryta mot någon bestämmelse i detta Avtal förbehåller sig Lime rätten att besluta om en sådan överträdelse har inträffat och att när som helst och utan förvarning ta bort sådana insändare från Tjänsterna.

8.7. Olämpligt material: Du får inte använda Tjänsterna för att publicera eller skicka olagligt, kränkande, hotfullt, förolämpande, obscent, pornografiskt eller respektlöst material eller material som inkräktar på eller missbrukar immateriella rättigheter från tredje part eller som kan utgöra eller uppmuntra uppförande som skulle kunna anses vara ett brott eller på annat sätt bryter mot lag. Du är vidare medveten om att ingivande eller publicerande av oönskade annonser eller "spam" på eller via Tjänsterna uttryckligen är förbjudet enligt detta Avtal. Utöver eventuella rättsmedel som Vi kan ha rätt till enligt lag eller på annan grund, kan Vi, om vi efter eget beslut anser att Du har kränkt eller sannolikt bryter mot ovanstående förbud eller tillämpliga regler eller policyer som detta Avtal hänvisar till, vidta de åtgärder som Vi anser vara nödvändiga för att råda bot på eller förebygga överträdelsen, inklusive, men inte begränsat till, att förbjuda Dig från att använda Tjänsterna och/eller omedelbart ta bort det aktuella materialet från Tjänsterna när som helst och utan föregående meddelande. Vi kommer att samarbeta med och följa alla brottsbekämpande myndigheter, domstolsbeslut eller stämningsansökningar som begär eller kräver att Vi ska avslöja identiteten av någon som lägger ut sådant material.

8.8. Tillträde och störningar: Du intygar att Du inte använder någon robot, ”spider”, ”scraper” eller annat automatiskt medel för att få tillgång till Tjänsterna för något ändamål utan Vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Du intygar även att Du inte kommer att: (i) vidta några åtgärder som Lime anser ålägger, eller kan ålägga, en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Vår infrastruktur, (ii) störa eller försöka störa webbplatsens arbete eller de aktiviteter som utförs på Tjänsterna, eller (iii) kringgå några åtgärder som Vi kan använda för att förhindra eller begränsa tillgången till Tjänsterna.

8.9. Rätt att radera innehåll: Med undantag för det som föreskrivs i Vår Integritetspolicy, kommer Vi inte övervaka, redigera eller avslöja innehållet i Din e-post eller det Innehåll som läggs upp på Tjänsterna, såvida det inte krävs under normalt underhåll av Tjänsterna och dess system eller såvida det inte krävs enligt lag eller det i god tro anses att sådan åtgärd är nödvändig för att: (1) efterleva lag eller rättslig process vidtagen mot Lime eller Tjänsterna; (2) skydda och försvara Limes rättigheter eller egendom, Tjänsterna eller Användarna av Tjänsterna; eller (3) agera i en nödsituation för att skydda Våra Användares, Tjänstens eller allmänhetens personliga säkerhet. Användarna ska förbli ensamt ansvariga för innehållet i deras meddelanden och Lime ska inte ha någon skyldighet att förhandsgranska sådant innehåll. Vi har dock rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra, ta bort eller vägra publicera material som skickas till eller publiceras på Tjänsterna. Utan att begränsa det föregående har Vi rätt att ta bort material som Vi anser strida mot dessa villkor eller som annars framstår som stötande. Vi har även rätt att neka Användare som inte följer villkoren i detta Avtal tillgång till Tjänster eller någon del därav.

8.10. Innehåll som publicerats av Användaren: Innehåll som publicerats av Användaren och/eller Användarinnehåll representerar inte Limes eller med Lime förknippad persons synpunkter och Vi kontrollerar inte sådant innehåll. Du ska inte under några omständigheter påstå eller antyda, direkt eller indirekt, Limes stöd av Innehåll som publicerats av Användare eller Användarinnehåll. Lime svarar inte för noggrannheten eller trovärdigheten av något Innehåll som publicerats av en Användare på Våra Tjänster eller sådant Användarinnehåll som publicerats på Våra Tjänster och tar inget ansvar för eventuella åtgärder som Du kan komma att vidta genom att granska sådant publicerat Innehåll eller Användarinnehåll. Du kan genom Din användning av Tjänsterna komma att exponeras för Innehåll som Du kan finna stötande, obehaglig, skadlig, felaktig eller vilseledande. Det förekommer även en risk för att råka ut för minderåriga personer, personer som verkar under falsk företeelse, internationella handelsfrågor och utländska medborgare.

8.11. Tredjepartslänkar: Tjänsterna kan från tid till annan innehålla länkar till webbplatser som inte ägs, drivs eller kontrolleras av Lime eller dess närstående bolag. Sådana länkar tillhandahålls endast i underlättande syfte för Dig. Om Du använder någon av dessa länkar, lämnar Du Tjänsterna. Varken Vi eller något av Våra respektive dotterbolag ansvarar för det innehåll, material eller övrig information som finns tillgänglig på en annan webbplats. Varken Vi eller något av Våra respektive närstående bolag stödjer, garanterar, påstår eller lämnar några garantier avseende andra webbplatser och dess innehåll, material och övriga information som finns lokaliserad eller tillgänglig, samt resultatet av att Du besökt någon annan webbplats. Om Du väljer att besöka andra webbplatser som på något sätt är kopplade till Tjänsterna, gör Du det på egen risk.

8.12. Affärssamarbeten: I vissa fall samarbetar Vi med andra företag för marknadsföring av deras tjänster genom Våra Tjänster. I sådana fall verkar Du direkt med den andra parten. På sådana sidor är deras kännetecken klart synligt och deras avtal finns publicerade. Vid användning av andra affärspartners sidor är Du bunden av både deras avtal och detta Avtal. För det fall det uppstår en konflikt mellan detta Avtal och Vår affärspartners avtal har Vårt Avtal företräde.

8.13. Representationer av Användarinnehåll: Du garanterar att Ditt Användarinnehåll och samtliga delar därav (a) enbart och exklusivt ägs eller kontrolleras av Dig, att Du har föregående skriftligt tillstånd från den rättmätiga ägaren av det innehåll som ingår i Ditt Användarinnehåll eller att Du på annat sätt har legal rätt att bevilja Lime samtliga rättigheter som beviljas härom, samt (b) att Limes användning av Ditt Användarinnehåll i enlighet med vad som beskrivs eller behandlas häri, varken kränker eller kommer kränka upphovsrätt, varumärkesrättigheter, publicitetsrättigheter eller andra rättigheter för personer och företag, bryter mot lagar, regler eller rättigheter av något slag, eller på annat sätt ger upphov till eventuella anspråk eller ansvar, inklusive, men inte begränsat till, rättigheter för publicitet och integritet samt förtal. Vidare är Du ensamt ansvarig för Ditt Användarinnehåll samt de konsekvenser som följer av att Du ger in eller publicerar dem.

8.14. Trådlösa funktioner: Tjänsterna kan erbjuda vissa funktioner och tjänster som är tillgängliga för Dig via Din trådlösa Enhet. Dessa funktioner och tjänster kan inkludera möjligheten att få tillgång till Tjänsterna och ladda upp innehåll till Tjänsterna, ta emot meddelanden (inklusive textmeddelanden och SMS) från Tjänsterna och ladda ner program till Din trådlösa Enhet (gemensamt "Trådlösa funktioner"). Avgifter för meddelanden och data samt andra avgifter kan debiteras av Din operatör i samband med att Du använder de Trådlösa funktionerna. Avgifter och kostnader kan visas på Din räkning från din leverantör av trådlösa tjänster eller dras från Ditt förbetalda saldo. Din operatör kan förbjuda eller begränsa vissa Trådlösa funktioner. Vissa Trådlösa funktioner kan dessutom vara inkompatibla med Din operatör eller Din trådlösa enhet. Du bör stämma av med Din leverantör vilka abonnemang som finns tillgängliga och hur mycket de kostar. Kontakta Din leverantör vid sådana frågor. Du bekräftar härigenom att Du är den nuvarande abonnenten och/eller Användaren av det mobiltelefonnummer som är registrerat avseende Tjänsterna och att Du är behörig att ådra Dig eventuella avgifter för meddelanden eller data som kan tas ut av Din operatör. Det är förbjudet att registrera ett mobilnummer som inte är Ditt eget. Om vi upptäcker att information som lämnats är falsk eller felaktig, har Vi rätt att när som helst pausa, avbryta eller avsluta Din tillgång till Tjänsterna. Ditt deltagande i Tjänsterna är helt frivilligt.

8.15. Force Majeure: Varken Du eller Lime är ansvariga för skador, förseningar eller otillräckliga prestationer som härrör från handlingar eller händelser utöver rimlig kontroll, inklusive, men inte begränsat till: eld, blixtnedslag, explosion, strömavbrott eller störningar, vatten, naturkatastrofer, krig, revolution, civila uppror eller handlingar från civila eller militära myndigheter eller offentliga fiender: lag, ordning, reglering, förordning eller krav från något statligt eller rättsligt organ eller någon företrädare för sådant organ eller oro inom arbetet inklusive, men inte begränsat till, strejk, avbrott, demonstrationer eller bojkott; oförmåga att säkra råmaterial, transportanläggningar, brist på bränsle eller energi, eller handlingar eller försummelser hos ordinarie leverantörer.

8.16. Allmänt: Detta Avtal ska tillämpas i enlighet med svensk rätt. Du godtar svensk allmän domstols jurisdiktion.

8.17. Tvistlösning: Den europeiska plattformen för tvistlösning, http://ec.europa.eu/consumers/..., tillhandahåller information om alternativ tvistlösning som kan vara av intresse för Dig. Vi är skyldiga att informera Dig om att Du kan använda Dig av plattformen om det föreligger en tvist mellan Dig och Oss som inte kan lösas.

8.18. Uppdateringar av villkoren: Då Våra Tjänster utvecklas kan villkoren för hur Vi tillhandahåller tjänster ändras. Vi kommer dock inte göra några ändringar avseende Tjänster som Du redan har betalat för och som betydligt skulle minska typ eller nivå av den service Du blivit erbjuden, såvida Du inte har godkänt det (eller om vi måste göra sådana ändringar av rättsliga, säkerhets- eller regulatoriska skäl). Vi kommer alltid försöka informera Dig i så god tid som vi kan om sådana betydande ändringar i samt under förutsättningen att Du har möjlighet att acceptera dem eller avbryta en prenumeration utan konsekvens. I så fall ska Du meddela Oss att Du önskar avbryta Din prenumeration (se avsnitt 2.2 Avbeställning av prenumerationsmedlemskap). Om Du inte avbryter Din prenumeration före det datum då ändringen träder i kraft (vilket vi kommer meddela Dig om) innebär det att Du har godkänt ändringarna.

8.19. Kontakta Oss. Om Du har några frågor eller synpunkter avseende detta Avtal eller Våra Tjänster kan Du kontakta Oss på [email protected] med [email protected] som mottagare av kopia.

8.20. Villkor för Apple iOS: Om Appen Du laddar ner, får tillgång till och/eller använder hämtas från App Store som drivs av Apple Inc. (”Apple”):

 • är Din licens att använda Appen begränsad till en icke-överförbar licens för att använda Appen på en Apple-märkt enhet som ägs eller kontrolleras av Dig och på ett sätt som är i enlighet med Apples användningsvillkor som finns publicerade i App Store, med tillägg av att Appen kan kommas åt, förvärvas och användas av andra konton som är kopplade till Dig via Familjedelning eller volyminköp;
 • Du bekräftar och godkänner att:
  • Apple inte har någon skyldighet att tillhandahålla support- eller underhållstjänster i förhållande till Appen. Om Du har några support- eller underhållsfrågor avseende Appen, var vänlig och kontakta Oss, inte Apple, med hjälp av den kontaktinformation som anges i dessa Villkor;
  • Vi, inte Apple, är ansvariga för att hantera eventuella anspråk från Dig eller någon tredje part rörande Appen eller Ditt innehav och/eller användande av Appen, inklusive (i) produktansvarskrav, (ii) påstående om att Appen inte överensstämmer med gällande lagkrav eller föreskrifter, och (iii) fordringar som uppstår enligt konsumentskyddslagstiftning eller liknande lagstiftning;
  • för det fall Appen inte överensstämmer med tillämplig garanti kan Du meddela Apple och Apple kommer då att återbetala Appens inköpspris till Dig;
  • i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, har Apple inte några andra garantiåtaganden avseende Appen. Andra anspråk, förluster, kostnader och utgifter som kan hänföras till bristande överenstämmelse med någon garanti är Vi ensamt ansvariga för och för produktgarantier, oavsett om de är uttryckliga eller antydda enligt lag, i den utsträckning de inte kan avvisas.
  • Apple inte kan hållas ansvariga gentemot Dig i händelse av krav från tredje part om att Ditt innehav eller Din användning av Appen (enligt dessa villkor) kränker immateriella rättigheter; och
  • även om dessa villkor ingås mellan Dig och Oss (och inte Apple), är Apple och dess dotterbolag tredjepartsmottagare av dessa villkor och, vid Ditt godkännande av dessa villkor, kommer Apple Inc. ha rätt att kräva att Du efterlever dessa villkor.
 • Du bekräftar att:
  • Du inte befinner Dig, och inte kommer befinna Dig, i ett land som är föremål för exportrestriktioner utfärdade av USA:s regering eller som av USA:s regering har bedömts utgöra ett land som stödjer terroristverksamhet; och
  • Du inte är upptagen på lista upprättad av USA:s regering över individer med vilka företag inte får ingå avtal.
 • Du måste efterleva tillämpliga tredjepartsvillkor när Du använder Appen, t.ex. Din mobilnätsleverantörs dataanvändningavtal.

8.21: Villkor för Google

Om Appen Du laddar ner, får tillgång till och/eller använder hämtas från Google Play:

Ges Du tillåtelse till ett obegränsat antal återinställningar av Appen utan någon extra kostnad, om inte Appen är borttagen från Google Play på grund av (a) påstått eller faktiskt intrång av tredje parts immateriella rättighet; (b) påstådd eller faktisk överträdelse av tredje parts rättigheter; eller (c) anklagelse eller beslut att sådan Produkt inte överensstämmer med tillämplig lagstiftning (gemensamt "Rättslig borttagning"). I sådana fall kommer Appen helt tas bort från Google Play och Du kommer inte ha rätt eller möjlighet att återinstallera Appen.

Du kan även ha möjlighet att ansöka om återbetalning för inköp som gjorts i Appen enligt den återbetalningspolicy som gäller för Google Play: https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?p=play_refund.

Vi beviljar Användaren en icke-exklusiv, global och evig licens för att utföra, visa och använda Appen. Med begreppet "Användaren" avses Du men begreppet kan även inkludera, och är inte begränsat till, en familjegrupp och familjemedlemmar vars konton är skapade gemensamt för en familjegrupp. Familjegrupper på Google Play kan bli föremål för rimliga begränsningar för att förhindra missbruk av familjedelningsfunktioner.

8.22. Google Maps: Den kartinformation som Vi tillhandahåller Dig i Vår App bygger på den aktuella kartinformation som är tillgänglig för Oss, vilken kan tillhandahållas av en tredje part, t.ex. genom inkorporering av Google Maps API. Sådan kartinformation kan vara felaktig eller ofullständig. Om Du använder den kartfunktion som tillhandahålls via Appen är Du medveten om och godkänner att Du är bunden av Google Inc.:s ytterligare användarvillkor avseende Google Maps/Google Earth, som finns tillgängliga på https://maps.google.com/help/terms_maps.html .

GODKÄNNANDE AV AVTAL

Jag intygar att jag är minst 18 år och att jag har läst och godkänt villkoren i detta Avtal.

Blankett för ångerrätt

Om Du vill göra gällande din ångerrätt och säga upp detta Avtal, var vänlig fyll i formuläret nedan och skicka tillbaka det till Oss på följande adress (please complete):

Formulär för ångerrätt

Till : LimeBike

Adress: [please complete]

E-post: [email protected]

Jag/Vi (*) vill göra gällande min ångerrätt och frånträda detta Avtal som ingåtts av Mig/Oss (*) avseende tillhandahållet av följande Produkter (eller Tjänster) :

Produkter/Tjänster som beställts :

Beställdes den (*) / mottogs den (*):

Konsument(ernas) namn:

Konsument(ernas) adress:

Konsument(ernas) signatur: (endast vid papperskopia)

Datum:

(*) Stryk det som inte gäller.”