FRT

כיצד Lime משתמשת בטכנולוגיית זיהוי פנים

עבור מוצרים מסוימים (לדוגמה, אופניים ממונעים), אנו משתמשים בטכנולוגיית זיהוי פנים כדי לוודא שאתה האדם המוצג ברישיון הנהיגה שאתה מספק לנו. באמצעות ספק השירות שלנו, אנו מנתחים את תמונת הסלפי ואת התמונה על רישיון הנהיגה שלך ויוצרים תבנית ייחודית לכל אחד מהם. אנו משווים בין שתי התבניות כדי לאמת שאתה האדם ברישיון הנהיגה.

השימוש בטכנולוגיית זיהוי פנים מסייע להגן עליך מפני התחזות ומשפר את בטיחות השירותים שלנו. לדוגמה, אנו נהיה עשויים לזהות אם רוכב משתמש ברישיון נהיגה של אדם אחר ולמנוע ממנו להתחיל נסיעה.

Lime וספק השירות שלנו לא שומרים את הסלפי או את התבניות לאחר ביצוע בדיקת האימות. Lime שומרת תיעוד של הצלחת האימות שלך או של אי-הצלחה שלו (מעבר/כישלון). אנו מאחסנים את המידע על המעבר/כישלון לכל אורך חיי חשבון הרוכב, אך אנו נמחק מידע זה אם לא ניגשת לחשבונך לאורך תקופה של שלוש שנים (במקרה כזה ייתכן שיהיה עליך לעבור שוב את תהליך האימות לפני השימוש במוצרים מסוימים).

Lime אינה פורסת כיום טכנולוגיית זיהוי פנים על שירותיה הניתנים באזור הכלכלי האירופ או בשווייץ. עם זאת, אם רוכב מן האזור הכלכלי האירופי או משווייץ ינסה להשתמש במוצר באזור שיפוט שבו אנו משתמשים בטכנולוגיית זיהוי פנים, ייתכן שהרוכב לא יוכל להשתמש בשירותים באותו אזור שיפוט אלא אם תסופק תמונת סלפי למטרות אימות.