הסכם משתמש ותנאי שירות

פרטים ליצירת קשר עם שירות הלקוחות

פרטים ליצירת קשר עם שירות הלקוחות:

[email protected]

עדכונים אחרונים להסכם המשתמש ותנאי השירות שלנו: 30 בינואר 2022

אנא קרא בעיון כל סעיף בהסכם זה. הוא מגדיר את התנאים וההתניות המחייבים מבחינה משפטית עבור השימוש שלך בשירותים (כמוגדר להלן). בעצם הגישה לשירותים שלנו ו/או השימוש בהם, אתה מסכים להיות מחויב משפטית בהסכם זה. אם אינך מסכים להסכם זה ולתנאי השימוש המפורטים בו, לרבות ההוראות בדבר בוררות וכתב ויתור על תובענה ייצוגית, אל תשתמש בשירותים.

הודעה חשובה: הסכם זה כפוף לבוררות מחייבת ולכתב ויתור על זכויות לתובענה ייצוגית כמפורט בסעיף 2 להלן. בעצם ההסכמה לבוררות, כל צד מוותר על זכותו לפנות לבית המשפט ולהצגת מחלוקת כלשהי בפני שופט. בעצם ההסכמה לוותר על זכויות לתובענה ייצוגית, כל צד מסכים כי כל צד רשאי להגיש תביעות נגד הצד השני רק מטעם עצמו, אתה מטעם עצמך או אנו מטעם עצמנו, ולא כתובע או חבר קבוצה בכל בקשה לאישור תובענה ייצוגית או קבוצתית או כהתאגדות בני אדם.

הסכם משתמש זה ותנאי השירות (להלן יחדיו, "ההסכם") מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ("אתה", "שלך", או "המשתמש") לבין Lime Network Ltd., שעושה עסקים בתור Lime ("Lime", "אנחנו", "אותנו" או "שלנו"). הסכם זה מציין את התנאים וההתניות המהותיים החלים על שימושך בשירותים שלנו.

השירותים שלנו כוללים את השירותים הבאים:

 • מיקומי החניה של אופני ה-Bike Share שלנו ("מיקומים");

 • אופני ה-Bike Share שלנו ("אופניים"), אופניים חשמליים ("Lime-E") וקורקינטים חשמליים ("Lime-S"). Lime-E ו-Lime-S מכונים יחדיו "E-vehicles". אופניים ו-E-vehicles מכונים יחדיו "מוצרים";

 • כל ציוד ותחזוקה אחרים, טעינה של E-vehicles, כוח אדם, אפליקציות לנייד, תוכנות ומידע אחרים המסופקים על ידינו או שאנו מעניקים גישה אליהם; וכן

 • השימוש באתר האינטרנט שלנו, הזמין בכתובת li.me (כולל כל גרסה שהותאמה לצפייה אופטימלית במכשיר אלחוטי או במחשב לוח [טאבלט]), באפליקציה שלנו לנייד (ה"אפליקציה") ובכל התכונות האינטראקטיביות, ו/או בשירותים אחרים שאנו מציעים, ואשר כוללים קישור להסכם זה.

הסכם זה, יחד עם כל העדכונים, התוספות, התנאים הנוספים וכל הכללים ומסמכי המדיניות שלנו מהווים יחדיו "הסכם" זה בינך לבינינו.

אנו מסכימים לאפשר לך לשכור את המוצרים, בכפוף לתנאים ולהתניות המפורטים כאן. אלא אם צוין אחרת, כל הערכים הכספיים הקבועים בהסכם זה ייחשבו כנקובים בשקלים חדשים.

במקרים מסוימים, הן הסכם זה והן ההנחיות, הכללים או תנאי השימוש הנפרדים, הקובעים תנאים ו/או התניות נוספים או שונים, יחולו על שימושך בשירותים (בכל מקרה כזה, הם יכונו יחדיו, "תנאים נוספים"). התנאים הנוספים משולבים בהסכם זה בדרך של הפניה זו. ככל שישנה סתירה בין הסכם זה לבין תנאים נוספים כלשהם, הסכם זה יגבר אלא אם כן התנאים הנוספים מציינים במפורש אחרת. בעצם השימוש שלך בשירותים, אתה מאשר ומקבל את הודעת הפרטיות של Lime, ואתה מסכים לאיסוף הנתונים שלך ולשימוש בהם בהתאם להודעת פרטיות זו.

1. השכרת המוצרים והשימוש בהם.

 • 1.אתה המשתמש הבלעדי בשירותים: בכפוף לסעיף 1.3 להלן בנוגע לשימוש המוגבל באופניים על ידי קטינים, אתה מאשר ומסכים במפורש שאתה השוכר היחיד ואתה אחראי לציית לכל התנאים וההתניות הכלולים בהסכם זה. אתה מבין שכאשר אתה מפעיל מוצר, חובה עליך להיות היחיד שמשתמש בו. אסור לך לאפשר לאחרים להשתמש במוצר שהפעלת.

 • 2.אתה בן 18 שנים לפחות: אתה מצהיר ומאשר שאתה בן 18 שנים לפחות, ושיש לך רישיון נהיגה בתוקף.

 • 3. שימוש של קטינים באופניים: אתה רשאי להתיר לקטין שגילו 16 שנים לפחות להשתמש באופניים בלבד, בכפוף לתנאים הבאים:
  • 3.1. אתה ההורה או האפוטרופוס החוקי של הקטין;

  • 3.2. אתה מקבל על עצמך את מלוא האחריות הכספית ו/או כל אחריות אחרת לכל שימוש לרעה, השלכות, טענות, דרישות, עילות לתביעה, הפסדים, חבויות, נזקים, פגיעות, עמלות, עלויות והוצאות, קנסות, שכר טרחת עורך דין, פסקי דין, תביעות ו/או שילומים מכל מין וסוג שהם, בין שניתן לחזותם מראש ובין שלא, ובין שידועים או לא ידועים, כתוצאה מהשימוש של הקטין באופניים ו/או בכל אחד מהשירותים;

  • 3.3. אתה ערב, מצהיר ומתחייב במפורש שאתה והקטין מחויבים בהסכם זה ובכל התנאים המפורטים בו;

  • 3.4. אתה ערב, מצהיר ומתחייב במפורש שאתה תפקח על הקטין בכל עת בזמן שהקטין משתמש באופניים;

  • 3.5. אתה ערב, מצהיר ומתחייב במפורש כי הִנְחֵיתָ את הקטין כיצד לבצע את בדיקת הבטיחות הנדרשת של האופניים לפני השימוש;

  • 3.6. אתה ערב, מצהיר ומתחייב במפורש שהקטין חובש קסדה שגודלה נכון והיא הותאמה לו והודקה כראוי בהתאם להוראות היצרן בכל עת בזמן הרכיבה על האופניים. Lime ממליצה לכל הקטינים לחבוש קסדה המאושרת על ידי Snell‏, CPSC,‏ ANSI או ASTM; וכן

  • 3.7. אתה ערב, מצהיר ומתחייב במפורש שהסברת את כל החוקים, הכללים, התקנות ו/או הפקודות הרלוונטיים לקטין, לרבות כל החוקים הנוגעים לחניה וחוקי התנועה.

הפעלה של כלי רכב חשמלי (E-Vehicle) כלשהו או שימוש בו על ידי כל קטין אסורים במפורש. אם תאפשר לקטין להשתמש ב-E-Vehicle על ידי הפעלתו באמצעות החשבון שלך, אתה תישא באחריות לכל שימוש לרעה, השלכות, טענות, דרישות, עילות לתביעה, הפסדים, חבויות, נזקים, פציעות, עמלות, עלויות והוצאות, קנסות, שכר טרחת עורך דין, פסקי דין, תביעות ו/או שילומים מכל מין וסוג שהוא, בין שניתן לחזותם או שלא ניתן לחזותם, ובין שהם ידועים או שהם אינם ידועים.

 • 4. אתה מפעיל מיומן: אתה מצהיר ומאשר שאתה יודע כיצד לתפעל את המוצר, וכי יש לך מיומנות וכושר גופני סבירים בכדי להשתמש במוצר. בעצם בחירתך לרכוב על מוצר, אתה נוטל על עצמך את כל האחריות והסיכונים לפציעות ו/או מצבים רפואיים כלשהם, כמפורט להלן. אתה אחראי לקבוע אם תנאים שונים, כולל גשם, שלג, ברד, קרח או סערות חשמל, ו/או תנאים אחרים כלשהם, בין שנגרמו על-ידי מזג האוויר או בכל דרך אחרת, הופכים את הפעלת המוצר למסוכנת. אנו ממליצים לך להתאים את התנהגות הנסיעה שלך ואת מרחק הבלימה שלך לכל התנאים והמשתנים, כולל מזג האוויר והתנועה.

 • 5. המוצרים הם רכושה הבלעדי של Lime: אתה מסכים כי המוצרים וכל ציוד של Lime המצורף אליהם, בכל עת, יישארו רכושה הבלעדי של Lime. אסור לך לפרק מוצרים כלשהם, או כל חלק של המוצרים, או כל ציוד אחר של Lime בדרך כלשהי, לכתוב על גביהם או לשנות, לתקן או להשחית אותם בכל דרך אחרת. אסור לך לכתוב על מדבקה כלשהי על המוצרים בדרך כלשהי, לקלף אותה או לשנות או להשחית אותה בכל דרך אחרת. אסור לך להשתמש במוצרים כלשהם למטרה פרסומית או מסחרית כלשהי.

 • 6. השתמש במוצרים רק במקומות המותרים: אתה מסכים במפורש להשתמש במוצרים רק באזורים שבהם מותר השימוש במוצרים. אתה מסכים שלא תשתמש בשום מוצר באזורים מוגבלים כלשהם (כגון ערים האוסרות על מוצרים מסוימים), ואתה נוטל על עצמך את כל האחריות והחבות על כל הפעלה כלשהי של מוצר כלשהו באזור מוגבל כלשהו, כולל קנסות או תשלומים כלשהם הנובעים מהשימוש שלך במוצר כלשהו באזורים מוגבלים כלשהם. Lime שומרת לעצמה את הזכות לחייב אותך בסכום של עד 180 ש"ח, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Lime, אם תשתמש באחד מהמוצרים באזורים מוגבלים כלשהם.

 • 7. ציות לחוקים: אתה מסכים לציית לכל החוקים, הכללים, התקנות ו/או הפקודות הנוגעים לשימוש, לרכיבה ו/או לתפעול המוצרים, לרבות אלה הנוגעים למוצרים באזור שבו אתה מפעיל את המוצרים, כולל, בין היתר, חוקים בנוגע לקסדות.

אתה נושא באחריות ובחבות הבלעדיות לכל הפרה של כל החוקים, הכללים, התקנות, ו/או הפקודות בזמן השימוש בשירותים, כולל רכיבה ו/או חנייה לא נאותות, ואתה מסכים לכך שאתה נושא באחריות ובחבות הבלעדיות לכל ההשלכות, טענות, דרישות, עילות תביעה, הפסדים, חבויות, נזקים, פציעות, עלויות והוצאות, קנסות, שכר טרחת עורך דין, פסקי דין, תביעות, עמלות (כולל דמי תפיסה שגובה ממשלה מקומית כלשהי ו/או שילומים מכל סוג ומין שהם, בין שהם ניתנים לחיזוי או לא ניתנים לחיזוי, ובין שהם ידועים או לא ידועים, כתוצאה מהשימוש בכל אחד מהשירותים.

 • 8.תשלום קנסות, עמלות ודמי ניהול:
  • 8.1. אתה מסכים לשלם כל כופר מס, עמלה, קנס, חיובי תפיסה, הוצאות בית משפט, דוחות תנועה, אגרות ו/או חיובים אחרים כלשהם שנגרמו ל-Lime, כתוצאה מחנייה בלתי הולמת של מוצר כלשהו, או כתוצאה מהפרת חוק, כלל, תקנה ו/או פקודה כלשהם על ידך בעת השימוש בשירותים.

  • 8.2. אתה מסכים לכך שאנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לשלם את כל הדוחות, זימונים, דמי כופר מס ו/או קנסות בשמך ישירות לרשות המתאימה, ואתה תשלם לנו עבור מה ששילמנו לרשות המתאימה או לסוכנ/ים הייעודי/ים שלה בתוספת דמי ניהול סבירים. אתה מסכים ומאשר שאנו משתפים פעולה עם כל הפקידים המדינתיים, המוניציפליים והמקומיים, שתפקידם לאכוף הפרות כדי לספק את כל המידע הנחוץ, כפי שהם עשויים לבקש או כפי שעשוי להידרש בדרך אחרת.

  • 8.3. אתה מאשר לנו לחייב אותך ישירות בכרטיס האשראי/חיוב ו/או באמצעי תשלום אחר שבו השתמשת להשכרת המוצר.

  • 8.4. אתה מאשר לנו ליצור עמך קשר באופן ישיר בנוגע לדוחות, זימונים, דמי כופר מס ו/או קנסות כלשהם שהוטלו עליך או הוערכו כנגדנו או כנגד המוצר שלנו בזמן שהמוצר הושכר לך.

  • 8.5. במקרה שנשתמש בסוכן לגבייה ו/או למנהלה של צד שלישי לצורך פתרונם של דוחות, זימונים, דמי כופר מס ו/או קנסות כלשהם, אתה מסכים לשלם את כל העלויות ודמי הגבייה כולל, בין היתר, עלויות מנהלתיות ומשפטיות בגין סוכן זה, על-פי דרישה ללא ערעור.

  • 8.6. אתה מסכים לשפות אותנו בגין דוחות, זימונים, דמי כופר מס, קנסות ו/או דמי ניהול כלשהם שנגרמו כתוצאה מהשימוש שלך בשירותים שלנו, ולוותר על זכות שיפוי מאתנו בגינם.

 • 9. פעולות אסורות: אתה מאשר ומסכים במפורש שלא תעשה את הדברים הבאים:
  • 9.1. להפעיל כל מוצר תוך הפרה של חוקים, כללים, תקנות ו/או פקודות כלשהם, לרבות כל הכללים החלים על רכיבה על כל מוצר על מדרכות ו/או על החניית מוצרים.

  • 9.2. להפעיל כל מוצר בזמן נשיאת תיק מסמכים, תיק גב, תיק או פריט אחר כלשהו, אם הדבר מפריע ליכולת שלך להפעיל בבטחה את המוצר.

  • 9.3. להשתמש בכל טלפון סלולרי, מכשיר לשליחת הודעות טקסט, נגן מוסיקה נייד ו/או כל מכשיר אחר שעלול להסיח את דעתך מהפעלה בטוחה של כל מוצר.

  • 9.4. להפעיל כל מוצר בזמן שאתה תחת השפעת אלכוהול, סמים, תרופות ו/או כל חומר אחר העלול לפגוע ביכולתך להפעיל כל מוצר בבטחה.

  • 9.5. להרכיב כל אדם אחר על כל אחד מהמוצרים.

  • 9.6. להשתמש במנגנוני נעילה שאינם מאלה המסופקים על ידי Lime.

  • 9.7. להחנות כל מוצר באופן שאינו מציית באופן מלא לכל החוקים, הכללים, התקנות ו/או הפקודות הרלוונטיים. אתה מסכים במפורש לכך שאתה אחראי להכיר את כל החוקים, הכללים, התקנות ו/או הפקודות הרלוונטיים במקום שבו אתה מפעיל מוצר כלשהו.

  • 9.8. להחנות או להציב כל מוצר באופן שימנע מ-Lime לגשת אליו. אם תפר סעיף זה, Lime עשויה לחייב אותך בסכום של עד 1,600 ש"ח, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט.

 • 10. המוצרים מיועדים לסוגי שימוש מוגבלים בלבד: אתה מסכים שלא להשתמש בשום מוצר עבור מרוצים, רכיבה על הרים, פעלולים או רכיבת "טריקים". אתה מסכים שלא להפעיל כל מוצר ו/או להשתמש בו בדרכים לא סלולות, דרך מים (מעבר לרכיבה עירונית רגילה), או בכל מקום שהכניסה אליו אסורה, לא חוקית ו/או מהווה מטרד לאחרים. אתה מסכים שלא להשתמש בשום מוצר לשם השכרה או לקבלת תגמול, ולא תשתמש במוצרים כלשהם תוך הפרה של כל חוק, כלל, תקנה ו/או פקודה.

 • 11. מגבלות משקל ומטען: אסור לך לחרוג ממגבלת המשקל המקסימלי עבור כל מוצר (136 ק"ג) או עבור מנשא המטען/סל שעל כל מוצר (7 ק"ג), ואסור לך להשתמש במנשא המטען בצורה לא נכונה בכל אופן אחר מבחינת סוג התכולה או הפרעה לשדה הראייה או הפרעה לרכיבה. אתה מאשר שהמנשא הקדמי/הסל ו/או הסל האחורי של כל מוצר מיועד לסחורות קלות בלבד, ושאתה לא תרכיב אנשים או בעלי חיים על שום חלק של מוצר כלשהו.

 • 12. איסור חבלה: אסור לך לחבל בשירותים כלשהם, לנסות להשיג גישה לא מורשית אליהם או להשתמש בהם בכל דרך אחרת באופן שאינו תואם להסכם זה.

 • 13. דיווח על נזק או התנגשויות: עליך לדווח ל-Lime על כל תאונה, התנגשות, נזק, פציעת גוף, גניבה או אובדן של המוצר בהקדם האפשרי. אם התנגשות כוללת פציעת גוף, נזק לרכוש או גניבה של המוצר, עליך להגיש דוח למשטרה המקומית בתוך 24 שעות.

 • 14. נשיאה באחריות מצדך: אתה מסכים לכך שאתה נושא באופן בלעדי באחריות ובחבות לכל שימוש לרעה, השלכות, טענות, דרישות, עילות לתביעה, הפסדים, חבויות, נזקים, פגיעות, עמלות, עלויות והוצאות, קנסות, שכר טרחת עורך דין, פסקי דין, תביעות ו/או שילומים מכל מין וסוג שהם, בין שניתן לחזותם מראש ובין שלא, ובין שידועים או לא ידועים, כתוצאה משימוש בשירותים כלשהם.

 • 15. אתה אחראי לנזק למוצר; ונדליזם: אתה מסכים להחזיר כל מוצר ל-Lime באותו מצב שבו נשכר אותו מוצר. אתה מסכים לכך שאתה תישא באחריות לעלות התיקון ו/או ההחלפה של כל מוצר שתזיק לו ו/או שתגרום לו לנזק. לא תהיה אחראי לבלאי רגיל של המוצרים. אם תשחית מוצר כלשהו, תישא בחבות עד לסכום של 2,180 ש"ח עבור כל זוג אופניים, 7,280 ש"ח עבור כל Lime-E, ו-5,460 ש"ח עבור כל Lime-S, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Lime.

 • 16. זמינותם של כלי הרכב החשמליים (E-vehicles) והשימוש בהם: אתה מסכים ומאשר שייתכן כי E-vehicles לא יהיו זמינים בכל עת. E-vehicles מחייבים טעינה תקופתית של סוללות כדי לפעול. אתה מסכים להשתמש ב-E-vehicles ולהפעיל אותם באופן בטוח ובתבונה ולציית לכל ההגבלות והדרישות הקשורות ל-E-vehicles, כמפורט בכל החוקים, הכללים, התקנות ו/או הפקודות הרלוונטיים. אתה מבין את הדברים הבאים ומסכים להם:
  • 16.1. רמת הטעינה של הסוללה שנותרת ב-E-vehicle תפחת עם השימוש ב-E-vehicle (עם הזמן והמרחק), וככל שרמת הטעינה תפחת, המהירות ויכולות תפעוליות אחרות של ה-E-vehicle עשויות לרדת (או להיפסק לחלוטין).

  • 16.2. רמת הטעינה ב-E-vehicle בזמן שבו תתחיל את ההשכרה או את ההפעלה של ה-E-vehicle איננה מובטחת, והיא תשתנה בכל פעולת השכרה.

  • 16.3. קצב אובדן האנרגיה הטעונה במהלך השימוש ב-E-vehicle אינו מובטח, וישתנה בהתאם ל-E-vehicle, לתנאי הדרך, לתנאי מזג האוויר ו/או לגורמים אחרים.

  • 16.4. באחריותך לבדוק את רמת הטעינה ב-E-vehicle ולוודא שהיא מתאימה לנסיעה לפני תחילת הפעלת ה-E-vehicle.

  • 16.5. Lime אינה ערבה למרחק ו/או לזמן שבהם תוכל להפעיל E-vehicle כלשהו לפני שיאבד את האנרגיה הטעונה לחלוטין. האנרגיה הטענה עשויה לאזול ב-E-vehicle והוא יחדל לפעול בכל עת במהלך השכרת ה-E-vehicle, כולל לפני ההגעה ליעדך.

2. בוררות; ויתור על תובענה ייצוגית; יישוב מחלוקות.

 • 17. יישוב מחלוקות באופן לא רשמי: בכל מקרה של מחלוקת, טענה או תביעה הנובעות מהשירותים, התוכן, דיווחי המשתמש שלך, מהסכם זה או מכל תנאי נוסף או בקשר לכל אלה, בין שעלו עד כה או יעלו מכאן ואילך, או הנוגעות לזכות כלשהי מזכויות הקניין הרוחני של Lime בפועל או לכאורה (ביחד, "מחלוקת"), אזי אתה ו-Lime מסכימים לשלוח הודעה בכתב לצד השני שתמסור תיאור סביר של המחלוקת, ביחד עם הצעה לפתרונה. ההודעה שלנו אליך תישלח אליך בהתבסס על פרטי ההתקשרות האחרונים שסיפקת לנו. ואולם אם לא קיים מידע כזה או אם מידע כזה אינו עדכני, אין לנו כל מחויבות על פי סעיף 2.1 זה. עליך לשלוח את ההודעה שלך אלינו לכתובת: Lime, רחוב אבא הלל 14 רמת גן, ישראל, 5250607 (לידי: המחלקה המשפטית), עם העתק לכתובת הדוא"ל [email protected]. לתקופה של שישים (60) יום מתאריך קבלת ההודעה מהצד השני, Lime ואתה תקיימו דו-שיח במטרה לנסות ליישב את המחלוקת, למרות ששום דבר לא יחייב אותך או את Lime ליישב את המחלוקת בנוגע לתנאים שאתה ו-Lime, על פי שיקול הדעת הבלעדי של כל אחד מאתנו, אינם חשים בנוח עמם.

 • 18. בוררות מחייבת: אם לא נוכל ליישב מחלוקת כמפורט בסעיף 2 בתוך שישים (60) יום ממועד קבלת ההודעה, אזי כל המחלוקות שעולות בינך לבין LIME (הנובעות מחוזה, החוק, דבר חקיקה, כלל, תקנה, פקודה, עוולה נזיקית, כולל בין היתר, מרמה, עוולה מכוונת אחרת כלשהי או רשלנות, משפט מקובל, הוראה חוקתית, אחריות שילוחית, שליחות ו/או כל תיאוריה משפטית או הוגנת אחרת), בין שהן עולות לפני או אחרי תאריך הכניסה לתוקף של הסכם זה, חייבות להיות מיושבות באמצעות בוררות סופית ומחייבת, בפני בורר יחיד, על פי חוק הבוררות הישראלי, התשכ"ח-1968. בכלל זה, כל מחלוקת המבוססת על כל מוצר, שירות או פרסום הקשורים לאספקת השירותים או לשימוש בהם. בעצם ההסכמה לבוררות, כל צד מוותר על זכותו לפנות לבית המשפט ולהצגת מחלוקת כלשהי בפני שופט.

הבורר ימונה על ידי הצדדים, ובמקרה של אי הסכמה על זהות הבורר בתוך 14 יום מקבלת ההודעה בכתב מכל אחד מהצדדים, הבורר ימונה על ידי ראש לשכת עורכי הדין של ישראל לבקשת כל אחד מהצדדים.

הליכי הבוררות יתקיימו בתל אביב, ישראל.

הבורר יפרט בכתב את העילות להחלטה.

הוראות סעיף זה יהוו הסכם בוררות על פי חוק הבוררות הישראלי התשכ"ח-1968.

 • 19. זמן מוגבל להגשת תביעות: במידה הרבה ביותר המותרת בחוק החל, אם אתה או LIME רוצים להעלות מחלוקת זה כנגד זה, אזי אתה או LIME חייבים לפתוח בה (באמצעות מסירת הודעה בכתב כמתואר במסמך זה) בתוך שנה אחת (1) לאחר שהמחלוקת מתעוררת או שתהיו מנועים מלעשות זאת לצמיתות. פתיחה במחלוקת פירושה, לפי העניין: (א) באמצעות מסירת הודעה בכתב כמפורט במסמך זה; (ב) הגשת תביעת בוררות כמפורט במסמך זה; או (ג) הגשת תביעה בבית משפט ישראלי לתביעות קטנות.

 • 20. סעד מניעתי: ההוראות האמורות לעיל בסעיף 2 זה לא יחולו על כל הליך משפטי שננקט על ידי Lime לבקשת צו מניעה או סעד אחר שביושר בקשר לכל הפסד, עלות או נזק (או כל הפסד, עלות או נזק פוטנציאליים) בקשר לשירותים, לתוכן כלשהו, לדיווחי המשתמש שלך ו/או לזכויות הקניין הרוחני של Lime (כולל אלה ש-Lime עשויה לטעון שהן במחלוקת), לפעולותיה של Lime ו/או למוצרים ולשירותים של Lime.

 • 21. איסור על תובענות ייצוגיות: אתה ו-LIME מסכימים כי כל צד רשאי להגיש תביעות נגד הצד השני רק מטעם עצמו, ולא כתובע או חבר קבוצה בכל בקשה לאישור תובענה קבוצתית או ייצוגית או כהתאגדות בני אדם. בוררות במחלוקות תבוצע רק על בסיס פרטני והיא לא תשולב או תאוחד עם בוררויות אחרות או הליכים אחרים הכוללים טענה או מחלוקת כלשהן של כל צד אחר.

 • 22. בתי משפט בתל אביב, ישראל: למעט כאשר נדרשת בוררות כמצוין לעיל, או ביחס לאכיפה של החלטת בוררות או פסק בוררות כלשהם ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.18 לעיל, כל תביעה או הליך הקשורים לכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה, מוצר כלשהו ו/או כל אחד מהשירותים או הקשורה אליהם, יועלו רק בבית המשפט של תל אביב, ישראל. בהתאם לכך, אתה ו-Lime מסכימים לסמכות השיפוט הפרסונלית הבלעדית ולסמכות המקומית של בתי המשפט בעניינים אלה, אך בכפוף להוראות סעיף 2.18 לעיל.

 • 23. ענייני תביעות קטנות אינם נכללים בדרישה לבוררות: על אף האמור לעיל, אתה רשאי להגיש תביעה או מחלוקת מתאימה (אך לא מחלוקות מוחרגות) בבתי משפט לתביעות קטנות בתחום השיפוט המוסמך.

3. תשלום ועמלות.

 • 1. עמלות: אתה רשאי להשתמש במוצרים על בסיס תשלום לכל נסיעה או בכל דרך אחרת התואמת לתמחור המתואר באפליקציה. בכל מקרה, עמלות וחיובים אחרים עשויים להיות כפופים למיסים רלוונטיים ולחיובים ממשלתיים מקומיים ו/או מדינתיים אחרים, שייתכן שייגבו על ידי Lime. Lime תחייב את כרטיס האשראי או כרטיס החיוב שלך (ביחד, "הכרטיס שלך") או כל אמצעי תשלום מוסכם אחר, בסכום העמלות כמתואר בהסכם זה.

 • 2. קודי מבצע: קודי מבצע ("הנחות") הם הצעות חד-פעמיות וניתן לממשם רק באמצעות האפליקציה. Lime שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל הנחות בכל עת. ההנחות מוגבלות להנחה אחת לכל לקוח וחשבון, ואין לשלב אותן עם הצעות אחרות. ההנחות אינן ניתנות להעברה ולא ניתן לבצע מכירה חוזרת שלהן.

 • 3. זמן השכרה מרבי וחיובים מרביים: זמן ההשכרה המרבי הוא 24 שעות. אתה מסכים להפסיק את השכרת המוצר בתוך 24 שעות ממועד תחילת השכרת המוצר. לאחר פרק זמן זה תוכל לשכור אותו שוב. אתה מסכים כי אתה נושא באחריות הבלעדית להיות מודע לכל פרק זמן שחולף, בהקשר של נעילה בזמן של מוצר כלשהו. החיוב המרבי עבור כל זוג אופניים הינו 180 ש"ח, ו-720 ש"ח עבור כל E-vehicle, הכול על בסיס 24 שעות. לאחר החזרת המוצר, תחויב בחיובי ההשכרה המצטברים, או בחיוב מרבי של 24 שעות; הנמוך מביניהם. מוצרים שלא הוחזרו (נעולים כאשר הנסיעה הסתיימה) בתוך 48 שעות ייחשבו כמי שאבדו או נגנבו, וייתכן שתחויב בסכום של עד 2,180 ש"ח עבור כל זוג אופניים, 7,280 ש"ח עבור כל Lime-E, ו-5,460 ש"ח עבור כל Lime-S, וייתכן שיוגש נגדך דוח משטרתי. אנו עשויים גם לגבות דמי שירות בסך 90 ש"ח, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, עבור השכרות החורגות מ-24 שעות כאשר המוצר אינו נחשב לאבוד או גנוב.

 • 4. כרטיס אשראי או כרטיס חיוב בתוקף: עליך להזין מספר כרטיס ותאריך תפוגה תקפים לפני שתירשם לשימוש בשירותים. אתה מצהיר ומתחייב בפני Lime שאתה מורשה להשתמש בכל כרטיס שאתה מספק ל-Lime. אתה מסמיך את Lime לחייב את הכרטיס עבור כל התשלומים שתחויב בהם. כל התשלומים כפופים למיסי המכירה הרלוונטיים ולחיובים ממשלתיים מקומיים אחרים, שייתכן שיחויבו וייגבו על ידי Lime. אם תערער על חיוב כלשהו בחשבון הכרטיס שלך, עליך ליצור קשר עם Lime בתוך 10 ימי עסקים מסוף החודש שבו חל החיוב שבמחלוקת ולספק ל-Lime את כל פרטי הנסיעה הנחוצים לזיהוי החיוב שבמחלוקת, כגון תאריך הנסיעה וזמני ההתחלה והסיום המשוערים. אתה מסכים להודיע ל-Lime באופן מיידי על כל שינוי הקשור לכרטיסך.

 • 5. דמי איסוף: אם אינך יכול להחזיר מוצר כלשהו לאזור חוקי (כלומר, אתה מפסיק את פעילות המוצר על שטח פרטי, קהילה סגורה ו/או כל אזור אחר שלא ניתן להגיע אליו), ומבקש שהמוצר ייאסף על ידי Lime, אנו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, עשויים לגבות ממך דמי איסוף בסכום של עד 430 ש"ח. אם מוצר כלשהו שהגישה אליו מתבצעת תחת החשבון שלך ננטש ללא הודעה מראש, אתה תישא באחריות לכל התשלומים עד להחזרת המוצר והפסקת פעילותו, בתוספת דמי שירות של עד 430 ש"ח, להחזרת המוצר. העמלות כפופות לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Lime, מבלי שתימסר לך הודעה מראש.

4. התנאים החלים על מינויים וחידושים אוטומטיים.

 • 1. כללי: כדי לרכוש גישה ולהשתמש במינויים כלשהם המוצעים באמצעות השירותים, עליך להיות בן שמונה עשרה (18) שנים לפחות. לפני הרכישה ו/או ההשכרה של מוצר או שירות כלשהו, עליך לספק לנו מספר כרטיס תקף ואת פרטי התשלום הנלווים, כולל כל הבאים: (1) שמך כפי שהוא מופיע בכרטיס, (2) מספר הכרטיס שלך, (3) סוג הכרטיס, (4) תאריך התפוגה, וכן (5) מספרי הפעלה או קודי הפעלה כלשהם הדרושים כדי לחייב את כרטיסך או כדי להשתמש בדרך אחרת בכרטיס מתנה תקף. בעצם מסירת מידע זה לנו או למעבד כרטיסי אשראי מצד שלישי שלנו, אתה מסכים לכך שאתה מרשה לנו ו/או למעבד שלנו לחייב את הכרטיס שלך במועד הנוח לנו, אך בתוך שלושים (30) יום מאישור הכרטיס. עבור כל מוצר או שירות שאתה מזמין בשירותים, אתה מסכים לשלם את המחיר הרלוונטי (כולל כל מיסי מכירה והיטלים כלשהם) נכון לזמן שבו אתה שולח את ההזמנה. Lime תחייב באופן אוטומטי את הכרטיס שלך או כל צורת תשלום אחרת שתימסר כחלק מתהליך ההזמנה במחיר זה. אנו עשויים להציע מספר תכניות לקוחות, כולל תכניות מיוחדות לקידום מכירות או חברויות עם תנאים והגבלות שונים. תנאים כלשהם אשר שונים באופן מהותי מאלו המתוארים בהסכם זה יימסרו בעת הצטרפותך או בהודעות אחרות שיימסרו לך. חלק מהתכניות לקידום מכירות מוצעות על ידי צדדים שלישיים בשילוב עם אספקת המוצרים והשירותים שלהם. איננו נושאים באחריות למוצרים ולשירותים המסופקים על-ידי גורמי צד שלישי אלה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לסיים או לתקן בדרך אחרת את תכניות החברות שלנו.

 • 2. תקופת המינוי וסיום המינוי: למעט במקרה של הצעה לתקופת ניסיון בחינם, המינוי שלך יתחיל בתאריך שבו התשלום שלך עבור המינוי מתקבל על ידי Lime. המינוי שלך ימשיך להיות בתוקף מלא למשך התקופה שרכשת באופן מיוחד או לתקופה של מדי חודש בחודשו, עד למועד שבו תבטל את המינוי כפי שיוסבר בהמשך ("תקופת המינוי"). במקרה שתבטל מנוי באמצע תקופת המינוי שלך, לא תהיה זכאי לקבל החזר כספי עבור החלק הלא מנוצל של שארית תקופת המינוי, אלא אם כן החזר זה נדרש על פי החוק החל. ל-Lime תעמוד הזכות, לאחר הודעה בכתב אליך, לסיים הסכם זה, ולהשעות את גישתך למינוי אצלה, אם: (א) לא תשלם ל-Lime כל סכום המגיע לה לפי הסכם זה; ו/או (ב) אתה מפר באופן מהותי תנאי או התניה כלשהם בהסכם זה. ל-Lime תעמוד הזכות לסיים הסכם זה ולהשעות את גישתך למינוי עם או ללא סיבה, בהודעה כתובה אליך שלושים (30) יום מראש, ובמקרה זה לא תחויב יותר עבור הגישה למינוי. עם פקיעת הסכם זה או עם סיומו מכל סיבה שהיא, יסתיימו גישתך אל המינוי והשימוש בו.

 • 3. תקופות ניסיון בחינם/הצעות של קידום מכירות: אנו עשויים להציע מינויים לקידום מכירות המאפשרים לגשת לשירותים בחינם לזמן מוגבל או במחירים מוזלים מיוחדים. אם תירשם לתקופת ניסיון, זכויותיך לשימוש בשירותים יהיו מוגבלות על-ידי התנאים של ניסיון שכזה, והן יסתיימו או יתחדשו בהתאם לתנאי הסדר הניסיון שלך ו/או תנאים נוספים רלוונטיים כלשהם. שים לב שכאשר תירשם לתקופת ניסיון בחינם, תתבקש לספק את מספר הכרטיס שלך, ו-Lime תאשר כי הכרטיס שלך בתוקף. כאשר אנו מעבדים את הכרטיס שלך, חברות כרטיסי אשראי מסוימות עשויות להטיל החזקה זמנית על חשבונך עבור התשלום הראשון שלך. אם יש לך שאלות, אנא צור קשר עם חברת הכרטיס שלך. אנא שים לב כי איננו מספקים הגנה על מחירים או החזרים במקרה של ירידת מחירים או הצעה של קידום מכירות.

לאחר סיום תקופת הניסיון בחינם שלך, אנו או מעבד תשלומים מצד שלישי נתחיל לחייב את אמצעי התשלום הייעודי שלך על בסיס חוזר ונשנה עבור המינוי שלך (נוסף על מיסים רלוונטיים כלשהם וחיובים אחרים), אלא אם תבטל את המינוי שלך לפני סיום תקופת הניסיון בחינם. אם תקופת הניסיון בחינם שלך תסתיים והמינוי שלך יתחיל, המינוי שלך יתחדש באופן אוטומטי ותחויב על בסיס חוזר ונשנה עבור כל תקופת מינוי, אלא אם כן תבטל אותו. הוראות לביטול המינוי שלך על תכנית החברים מתוארות להלן. לתשומת לבך, לא תקבל מאתנו הודעה על כך שתקופת הניסיון בחינם שלך הסתיימה או שהחל החלק בתשלום במינוי שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לסיים תקופות ניסיון בחינם בכל עת, ללא הודעה מראש ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט.

 • 4. חידוש אוטומטי של חברות במינוי: המינוי שלך לשירותים יתחדש באופן אוטומטי בתום תקופת המינוי שלך באופן רציף וללא הגבלת זמן ללא נקיטת פעולה מצדך, ואתה תחויב בדמי החברות של המינוי במועד החידוש. לאחר שדמי החברות שלך ישולמו, תהיה זכאי לכל ההרשאות הכלולות בחברות עד לביטול החברות על ידך, כמפורט בפסקה שלהלן. על-ידי מסירת פרטי אמצעי התשלום שלך עבור המינוי שלך, אתה מסכים לשלם דמי מינוי (ואת כל המיסים ודמי השירות הרלוונטיים (ביחד, "עמלות"), אשר יתחדשו באופן אוטומטי, בתעריף העדכני לאותה עת, אלא אם תבטל את המינוי לפני תום תקופת המינוי הנוכחית. העמלות יחויבו באופן אוטומטי לאמצעי התשלום המקורי שלך בתחילת תקופת המינוי שלך, ובתחילת כל תקופת חידוש מינוי לאחר מכן ביום הקלנדרי התואם להתחלת תקופת המנוי הנוכחית שלך באותה עת, אלא אם תבטל את המינוי שלך, או שחשבונך יושעה או יסתיים בהתאם להסכם זה. תקופת חידוש המנוי תהיה זהה באורכה לתקופת המינוי הראשונית שלך, אלא אם כן נמסר לך אחרת במועד המכירה. התעריף עבור תקופת חידוש המינוי יהיה תעריף המינוי הנוכחי באותה עת. העמלות שיחויבו לאמצעי התשלום שלך עשויות להשתנות מתקופת מינוי לתקופת מינוי עקב שינויים בתוכנית המינוי שלך או במיסים הרלוונטיים, ואתה מאשר ל-Lime לחייב את אמצעי התשלום שלך בסכומים אלה. Lime שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תמחור המינוי בכל עת. במקרה של שינוי בתמחור, LIME תפרסם את התמחור החדש בשירותים ותנסה להודיע לך מראש באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שעמה נרשמת לחשבונך. אתה מסכים לכך שאנו רשאים לשנות את התמחור שבו אנו מחייבים אותך עבור המינוי שלך ועבור מוצרים/שירותים כלשהם המוצעים בחבילת המינוי שלך, בכך שניתן לך התראה בהודעה אלקטרונית מאתנו ואתה מסכים שכל ההסכמים, ההתראות, הגילויים ו/או כל ההודעות האחרות שנספק לך באופן אלקטרוני, עומדים בכל דרישה משפטית שהודעות אלה יהיו בכתב. אתה מסכים ליכולתנו לשנות את התמחור שלנו ואת פרטי חבילות המינוי שלנו באמצעות הודעה אלקטרונית אליך. אם אינך מעוניין להסכים לשינוי במחיר או בחבילת מינוי שאנו מבצעים, אתה רשאי לבטל את המינוי כמתואר להלן, אחרת תיחשב כאילו הסכמת לשינוי במחיר/חבילת המינוי והתרת ל-Lime לחייב את אמצעי התשלום שלך בעמלות החדשות. אם יהיו אי-התאמות כלשהן בחיוב, אתה מוותר בזאת על זכותך לחלוק על אי-התאמות אלה אם לא תודיע ל-LIME בתוך שישים (60) יום מרגע שיופיעו בפעם הראשונה בדפי החשבון.

 • 5. ביטול חברות על המינוי: יש לך הזכות לבטל את חברותך במינוי בכל עת, עם מתן הודעה ל-Lime. כדי לבטל את החברות שלך במינוי שלך: פתח את הארנק שלך באפליקציית Lime ולחץ על "Manage" (נהל) ולאחר מכן לחץ על "Cancel Membership" (בטל חברות). אין החזרים או זיכויים עבור חודשים חלקיים, למעט אם החזרים אלה נדרשים על פי החוק החל. אם הדבר מותר על פי חוק, ביטול החברות הראשונית בכל עת לאחר הרכישה יהווה ויתור על דמי החברות. לאחר הביטול, תאבד את הגישה לאזורים בשירותים המיועדים לחברים מנויים בלבד. מידע זה עשוי לכלול נתונים וניתוחים על זיכויים ואחרים, אשר הוצג במהלך חברותך במינוי.

 • 6. אמצעי תשלום, תנאי כרטיסי אשראי ומיסים: כל התשלומים ל-Lime מבוצעים באמצעות מעבד/י תשלומים מצד שלישי. אנו מקבלים את כל אמצעי התשלום שמעבד(י) התשלומים מצד שלישי שלנו מקבלים. איננו מקבלים בשלב זה מזומן, המחאות אישיות או עסקיות או כל צורת תשלום אחרת, אף כי בעתיד אנו עשויים לשנות מדיניות זו. הסכם מנפיק הכרטיס שלך חל על השימוש שלך בכרטיס הייעודי שלך, ועליך לעיין בהסכם מנפיק הכרטיס ולא בהסכם זה כדי להבין מהן הזכויות והחבויות שלך כמחזיק כרטיס. אתה מצהיר ומתחייב שלא תשתמש בשום כרטיס או בכל צורת תשלום אחרת, אלא אם כן קיבלת את כל האישורים החוקיים הנדרשים כדי לעשות זאת. אתה, ולא LIME, אחראי לשלם כל סכום שלא אושר שיחויב בכרטיס האשראי שלך על ידי צד שלישי. אתה מסכים לשלם את כל העמלות והחיובים שנצברו בהקשר לרכישות שלך (כולל כל המיסים הרלוונטיים) בתעריפים התקפים במועד ביצוע החיובים. אלא אם תודיע ל-Lime על אי-התאמות כלשהן בתוך שישים (60) יום ממועד הופעתן בדפי הכרטיס שלך, אתה מסכים שייראה כאילו הם מקובלים עליך לכל מטרה. אם Lime לא תקבל תשלום ממנפיק הכרטיס שלך או מסוכנו, אתה מסכים לשלם את כל הסכומים לתשלום על פי דרישה מצד Lime או סוכניה. מיסי מכירה, או מיסים אחרים, מכס, חיובי יבוא/יצוא או חיובים ממשלתיים דומים אינם כלולים במחיר המוצרים. אתה אחראי לשלם מיסים או חיובים אלה שיוטלו על רכישותיך, כולל, בין היתר, מיסים על מכירות, שימוש או מס ערך מוסף. Lime תחייב באופן אוטומטי את המיסים הרלוונטיים ותנכה אותם עבור הזמנות שיישלחו לכל מדינה או יישוב ולכל כתובת בהם, כאשר היא סבורה כי הם נדרשים בהתאם למדיניות ההזמנות שלנו, אשר תהיה בתוקף בזמן הרכישה.

 • 7. מדיניות החזרים כספיים: כל עסקאות הרכישה שבוצעו באמצעות השירותים כפופות למדיניות ההחזרים של Lime שתהיה בתוקף בעת הרכישה. נכון להיום, מדיניות ההחזרים של Lime היא לא להציע החזרים כספיים עבור מינויים כלשהם שנרכשו באמצעות השירותים, אלא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Lime, או למעט אם החזר כזה נדרש על פי החוק החל.

 • 8. מדיניות קבלת הזמנות: כאשר אתה מקבל אישור הזמנה באופן אלקטרוני או אחר הדבר אינו מהווה אישור לכך שההזמנה התקבלה על ידינו ואינו מהווה אישור של הצעתנו למכור. Lime שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות את הזמנתך, בכל עת לאחר קבלת הזמנתך, מכל סיבה שהיא. Lime שומרת לעצמה את הזכות לספק לך פחות פריטים מהכמות שהזמנת, בכל עת לאחר קבלת הזמנתך, בלי למסור לך הודעה מראש. הזמנתך תיחשב כאילו התקבלה על ידי Lime לאחר שנספק את המוצרים ו/או השירותים שהזמנת. אנו עשויים לדרוש אימותים או פרטים נוספים לפני קבלת הזמנה כלשהי. על אף האמור לעיל, אתה מסכים כי אם נבטל את ההזמנה שלך במלואה או בחלקה, או אם נספק לך כמות קטנה מהכמות שהזמנת, הסעד היחידי והבלעדי שלך הוא כדלהלן: (א) אנו נעניק זיכוי לחשבון הכרטיס שלך בסכום שחויב עבור החלק המבוטל או הכמות שלא סופקה (אם הכרטיס שלך כבר חויב בהזמנה); או (ב) לא נחייב את הכרטיס שלך בגין החלק בהזמנה שבוטל או הכמות שלא סופקה. אל תניח כי ביטול או שינוי של הזמנה שאותם הגשת ל-Lime נכנס לתוקף עד אשר תקבל אישור מ-Lime בדוא"ל או באמצעות השירותים. כפי שצוין לעיל, אתה תהיה אחראי לתשלום כל העמלות הקשורות להזמנות שכבר עובדו או נשלחו לפני שנתקבלה בקשתך לביטול/שינוי, או בקשה לסגור את חשבונך, וכרטיסך או חשבון תשלום של צד שלישי עשויים להיות מחויבים בתשלום זה.

 • 9. העדר אחריות על מכירת מוצרים או שירותים במחיר שגוי: אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לתאר כל פריט, מוצר או שירות המוצעים בשירותים באופן מדויק ככל האפשר. עם זאת, אנו בני אדם, ולכן איננו מתחייבים לכך שמפרט או תמחור בשירותים יהיה מלא, מדויק, אמין, עדכני או נטול שגיאות. בכל מקרה של שגיאה הקשורה לתמחור או למפרט של פריט, מוצר או שירות כלשהו, Lime תהיה רשאית לסרב להזמנות כלשהן או לבטל אותן, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Lime. אם חייבנו את כרטיס האשראי שלך או חשבון אחר לפני הביטול, אנו נוסיף זיכוי לחשבונך בסכום החיוב. תנאים נוספים עשויים לחול. אם מוצר שרכשת מ-Lime אינו כפי שהוא מתואר, הסעד היחיד העומד לרשותך הוא החזרתו באריזה המקורית, כאשר הוא שלם וללא נזקים, ולא נעשה בו שימוש.

 • 10. שינויים במחירים או בתנאי החיוב: הרכישה ו/או ההשכרה של מוצרים ו/או שירותים כפופה לזמינות. ייתכן כי מוצרים ושירותים המוצגים בשירותים לא יהיו זמינים בכל עת, וייתכן שיוחלפו או יופסקו במועד כלשהו. LIME שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את המחירים ושיטות החיוב שלה עבור שירותים, כך שייכנסו לתוקף מיד לאחר פרסומם בשירותים או באמצעות משלוח אלקטרוני אליך.

 • 11. הרשמה לחשבון ואבטחת החשבון: אתה מבין שתצטרך ליצור חשבון כדי לקבל גישה לשירותים. אתה: (א) תספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא עליך כפי שתתבקש על-ידי דף ההרשמה או המינוי לשירותים (מידע זה הוא "נתוני ההרשמה") וכן (ב) תשמור שנתוני ההרשמה יהיו נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים ותעדכן אותם ללא דיחוי. אם תספק מידע לא נכון, לא מדויק, לא עדכני או לא שלם, או אם ל-Lime תהיה עילה סבירה לחשוד שמידע כזה אינו נכון, אינו מדויק, אינו עדכני או חלקי, ל-Lime יש זכות להשעות או לסגור את חשבונך ולסרב לכל שימוש בשירותים (או לכל חלק מהם), בהווה או בעתיד. אתה האחראי הבלעדי לאבטחה ולסודיות של הסיסמה והחשבון שלך. יתר על כן, אתה האחראי הבלעדי לכל הפעילויות המתרחשות בחשבונך. לא תשתף את פרטי החשבון שלך או את שם המשתמש והסיסמה שלך עם צד שלישי כלשהו, ולא תתיר לצד שלישי כלשהו להתחבר לשירותים באמצעות פרטי החשבון שלך. אתה מסכים להודיע לנו מיד על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך או על כל הפרת אבטחה אחרת שתהיה מודע לה. אתה אחראי לנקוט אמצעי זהירות ולספק אמצעי אבטחה המתאימים ביותר למצבך ולשימוש המיועד בשירותים. יש לנו את הזכות לספק את רשומות החיוב, החשבון, התוכן או השימוש שלך, ומידע קשור בנסיבות מסוימות (למשל בתגובה לאחריות חוקית, הליך חוקי, צווי בית משפט או זימונים או כדי להגן על זכויותינו, לקוחותינו או עסקינו, או במקרים מסוימים כתוצאה מחובה לשתף מידע עם ממשלות). אנא שים לב כי כל מי שיכול לספק את המידע המזהה אותך באופן אישי יוכל לגשת לחשבונך, כך שעליך לנקוט צעדים סבירים להגנה על מידע זה.

5. שחרורים; כתבי ויתור; הגבלת אחריות; הסתכנות מרצון.

 • 1. שחרורים: "תביעות" פירושן, ביחד, וללא הגבלה, כל התביעות, פגיעות, דרישות, חבויות, מחלוקות, עילות לתביעה (כולל חובה חוקית או חוזית, רשלנות או תיאוריה נזיקית אחרת), הליכים משפטיים, התחייבויות, חובות, שעבודים, קנסות, חיובים, עונשים, חוזים, הבטחות, עלויות, הוצאות (כולל שכר טרחת עורך דין, בין שנגבה לפני ההתדיינות, לפני המשפט, בעת המשפט, בעת הערעור או בזמן אחר), פיצויים מכל סוג שהוא (כולל על נזקים תוצאתיים, נזקים ממשיים, או פיצויים עונשיים), או הפסדים (בין שהם ידועים, לא ידועים, נטענים, לא נטענים, קבועים, מותנים, או תלויים) הנובעים מ-, או קשורים אל (א) שירות כלשהו מהשירותים, כולל מוצר כלשהו מהמוצרים, הציוד או מידע קשור, ו/או (ב) השימוש שתעשה בכל אחד מהאמורים לעיל. "אנשים משוחררים" פירושם, יחדיו, Lime וכל הבעלים, המנהלים, הצדדים הקשורים, העובדים, הסוכנים, הנציגים, היורשים והנמחים שלה, וכן (2) כל נותן חסות של כל אחד מהשירותים, וכל הבעלים, נושאי המשרה, המנהלים, הצדדים הקשורים, העובדים, הסוכנים, הנציגים, היורשים והנמחים של נותן החסות. בתמורה להיתר להשתמש בכל אחד מהשירותים, ובציוד אחר או מידע קשור אחר המסופק על ידי Lime, אתה (כאשר אתה פועל בשמך ובשם כל משפחתך, והיורשים, הסוכנים, הצדדים הקשורים, המחליפים והנמחים שלך) פוטר ומשחרר בזאת לחלוטין ולתמיד את כל האנשים המשוחררים בגין כל תביעה שיש לך או שעשויה להיות לך נגד כל אדם משוחרר. שחרורים אלה נועדו להיות שחרורים כלליים ומלאים מכל התביעות. האנשים המשוחררים רשאים להציג שחרורים אלה כהגנה מלאה ומספקת כנגד כל תביעה, בתור מוטבי צד שלישי שיועדו לשחרורים אלה. אתה מסכים במפורש לשפות אנשים משוחררים, לשחרר אותם ולותר על זכות שיפוי כלפיהם מכל חבות לכל אובדן או נזק כלשהו לרכוש, פגיעה גופנית או אובדן חיים, ללא קשר לסיבה, בין על בסיס הפרת חוזה, הפרת אחריות, רשלנות במעשה או במחדל או כל תיאוריה משפטית אחרת, בתמורה לשימוש בכל אחד מהשירותים.

6. כתבי ויתור.

 • 1. כתב ויתור על אחריות: במידה הרבה ביותר המותרת בחוק, ובכל הנוגע לשימוש שלך בכל אחד מהשירותים, המוצרים או הציוד הקשור אליהם, LIME וכל שאר האנשים המשוחררים מתנערים מכל אחריות מפורשת ומשתמעת, כולל אחריות לסחירות והתאמה למטרה מסוימת.

 • 2. השירותים מסופקים כפי שהם: כל השירותים, המוצרים והציוד הקשור מסופקים "כפי שהם", "לפי זמינות" ו"עם כל התקלות" (ואתה מסתמך עליהם על אחריותך בלבד).

לכן, במידה המרבית המותרת בחוק, האנשים המשוחררים מתנערים בזאת ואינם מצהירים, מתחייבים, תומכים או מבטיחים, במפורש או במשתמע, בנוגע לדברים הבאים:

 • 2.1. השירותים (כולל המוצרים, התוכן, הציוד המושכר באמצעות השירותים ודיווחי המשתמשים);

 • 2.2. הפונקציות, התכונות או כל רכיב אחר הכלול בשירותים או נגיש באמצעותם;

 • 2.3. הוראות כלשהן המוצעות או מוזכרות או מפורסם קישור אליהן באמצעות השירותים;

 • 2.4. אבטחה הקשורה להעברת דיווחי המשתמש שלך הנשלחים אל Lime באמצעות השירותים;

 • 2.5. אם השירותים או השרתים המאפשרים את השירותים אינם מכילים רכיבים מזיקים כלשהם (כולל וירוסים, סוסים טרויאניים וטכנולוגיות אחרות שעלולות לפגוע במכשיר(ים) שלך);

 • 2.6. אם המידע (כולל הוראות כלשהן) בשירותים הוא מדויק, שלם, נכון, הולם, שימושי, בעתו או אמין;

 • 2.7. אם פגמים כלשהם בשירותים או שגיאות בהם יתוקנו או ידויקו;

 • 2.8. אם גישתך לשירותים תהיה ללא הפרעות;

 • 2.9. אם השירותים יהיו זמינים בכל זמן או מיקום ספציפיים; וכן

 • 2.10. אם השימוש שלך בשירותים הוא חוקי בכל תחום שיפוט ספציפי.

למעט אחריות ספציפית הניתנת במסמך זה או בתנאים נוספים המסופקים על ידי אדם משוחרר, אנשים משוחררים מתנערים בזאת גם מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה או שימוש בלתי הולם בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, זכות קניין, התאמה אישית, מנהג, מסחר, שימוש סביר ללא הפרעה, שילוב מערכות ואי-הימצאותו של וירוס מחשב.

LIME וכל אדם משוחרר אחר אינם מצהירים או מתחייבים לכך ששירותים, מוצרים כלשהם או ציוד קשור כלשהו יהיו במצב תקין או נטולי שגיאות ועיכובים, השמטות, הפסקות, או אי-דיוקים לא יתקיימו ביחס לכל אחד מהשירותים, המוצרים ו/או הציוד הקשורים.

תחומי שיפוט מסוימים מגבילים או אינם מתירים ויתור על אחריות משתמעת או אחרת, כך שייתכן שכתבי הוויתור שלעיל לא יחולו ככל שחוקיהם של תחומי שיפוט אלה חלים. עם זאת, בתחומי שיפוט אלה, Lime מתנערת במפורש מכל אחריות שהיא עד למידה המרבית המותרת בחוק החל.

7. אחריות מוגבלת של LIME; הסתכנות מרצון מצדך.

 • 1. אחריות מוגבלת: אתה מאשר ומסכים בזאת כי, למעט לפי מגבלה אחרת בחוק, ל-LIME וכל שאר האנשים המשוחררים אין אחריות או חבות לתביעה כלשהי, לרבות אלה הנובעות מהבאים או קשורות אליהם: (א) סיכון, סכנה, או מפגע המתוארים בהסכם זה, (ב) השימוש שלך, או אי-יכולתך להשתמש בכל אחד מהשירותים או המוצרים שלנו ו/או הציוד הקשור, (ג) הפרת הסכם זה על ידך ו/או הפרת חוק, כלל, תקנה, ו/או פקודה על ידך, כולל רכיבה על מדרכות ו/או חניה, (ד) כל רשלנות, התנהגות בלתי הולמת, ו/או מעשה ו/או מחדל אחר מצדך, (ה) אי-חבישת קסדה על ידך, שהינה בגודל הנכון, מותאמת ומהודקת כראוי בהתאם להוראות היצרן בעת השימוש במוצר כלשהו (כמצוין לעיל, LIME ממליצה לכל הקטינים לחבוש, קסדה המאושרת על ידי SNELL,‏ CPSC,‏ ANSI או ASTM), ו/או (ו) כל רשלנות, התנהגות בלתי הולמת, ו/או מעשה או מחדל אחרים של צד שלישי כלשהו.

 • 2.כתב ויתור על תביעות: הנך מוותר בזאת על כל התביעות, לרבות תביעות על פי חוזה, לפי עוולה נזיקית (כולל רשלנות), לפי חקיקה, ו/או כל עילה אחרת, גם אם נמסרה ל-LIME או לכל אחד מהאנשים המשוחררים האחרים הודעה על האפשרות לתביעות כאלה.

 • 3. האחריות המרבית של Lime: האחריות הכוללת של LIME ושל כל שאר האנשים המשוחררים בגין כל תביעה, כולל תביעות לפי חוזה, עוולה נזיקית (כולל רשלנות), חקיקה או כל עילה אחרת, מוגבלת לסכום של 364 ש"ח.

 • 4. הסתכנות מרצון מצדך: אתה מאשר ומסכים לכך שהשימוש שלך בכל אחד מהשירותים, המוצרים ו/או הציוד הקשור, הוא על אחריותך הבלעדית והאישית, וכי LIME אינה אחראית עבור כל השלכות, טענות, דרישות, עילות לתביעה, הפסדים, חבויות, נזקים, פגיעות, עמלות, עלויות והוצאות, קנסות, שכר טרחת עורך דין, פסקי דין, תביעות ו/או שילומים מכל מין וסוג שהם, בין שניתן לחזותם מראש ובין שלא, ובין שידועים או לא ידועים. אתה מסכים ומאשר במפורש שאתה מבין באופן מלא את הסיכונים הקשורים לשימוש שאתה עושה בשירותים, במוצרים ו/או בציוד קשור, ושאתה נוטל על עצמך סיכון זה.

 • 4.1. אתה נושא באחריות הבלעדית והמלאה להפעלה הבטוחה של המוצרים בכל עת.

 • 4.2. אתה מסכים לכך שהמוצרים הם מכונות שעלולות להתקלקל, גם אם המוצרים מתוחזקים כראוי, ושהתקלה עלולה לגרום לפציעה.

 • 4.3. אתה מסכים כי רכיבה על המוצרים כרוכה בסיכונים, בסכנות ומפגעים ברורים ופחות ברורים, העלולים לגרום לפציעה או למוות לך או לאחרים, כמו גם לנזק לרכוש, וכי לא תמיד ניתן לחזות או להימנע מסיכונים, סכנות ומפגעים אלה.

 • 4.4. אתה מסכים לכך שסיכונים, סכנות ומפגעים אלה הם באחריותך הבלעדית, כולל, בין היתר, בחירה אם לחבוש קסדה או ציוד מגן אחר. Lime ממליצה לחבוש קסדה המאושרת על ידי Snell,‏ CPSC,‏ ANSI או ASTM בגודל נכון, מותאמת ומהודקת כראוי על פי הוראות היצרן בכל עת בזמן השימוש בכל אחד מהמוצרים, בין שהדבר נדרש על פי חוק ובין שלאו. אתה מבין ומסכים במפורש כי באחריותך הבלעדית לקבוע אם אתה נדרש לחבוש קסדה בתחום השיפוט הספציפי שבו אתה משתמש במוצרים. אם אינך חובש קסדה המאושרת על ידי Snell,‏ CPSC,‏ ANSI או ASTM בגודל נכון, מותאמת ומהודקת כראוי בהתאם להוראות היצרן, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.

 • 4.5. אתה מסכים לכך שאם השימוש שלך בכל אחד מהשירותים, המוצרים ו/או הציוד הקשור גורם לפגיעה או נזק כלשהם לאדם אחר או לרכוש, אתה תישא באחריות לכל ההשלכות, טענות, דרישות, עילות לתביעה, הפסדים, חבויות, נזקים, פגיעות, עמלות, עלויות והוצאות, קנסות, שכר טרחת עורך דין, פסקי דין, תביעות ו/או שילומים מכל מין וסוג שהם, בין שניתן לחזותם מראש ובין שלא, ובין שידועים או לא ידועים.

8. שיפוי.

 • 1. שיפוי: אתה מסכים להגן על האנשים המשוחררים, לשפותם ולוותר על זכות שיפוי מהם מפני כל השלכות, תביעות, דרישות, עילות תביעה, הפסדים, חבויות, נזקים, פציעות, עמלות, עלויות והוצאות, קנסות, שכר טרחת עורך דין, פסקי דין, הסדרי פשרה בתביעות ו/או שילומים מכל סוג או מין שהוא, בין שהם ניתנים לחיזוי או לא ניתנים לחיזוי, ובין שהם ידועים או שהם לא ידועים, הנובעים באופן ישיר או עקיף מכל טענה, תביעה, פעולה, דרישה או הליך שבוצעו או הוגשו נגד כל אדם משוחרר או קשורים אליהם, או הנובעים מהחקירה של האמורים לעיל, ההגנה מפניהם או הפשרה בהם, באופן הנובע מהבאים, או בקשר אליהם, בין שהתרחשו עד כה או יתרחשו מכאן ואילך: (1) השימוש או השימוש לרעה שלך בשירותים, מוצרים, ו/או בציוד הקשור, (2) דיווחי המשתמש שלך; (3) השימוש שלך בשירותים והפעילויות שלך בקשר לשירותים; (4) הפרה או הפרה לכאורה של הסכם זה או של תנאים נוספים כלשהם מצדך; (5) הפרה או הפרה לכאורה מצדך של כל החוקים, כללים, תקנות, קודים, דברי חקיקה, פקודות, או צווים של כל רשות ממשלתית או מעין-ממשלתית בקשר לשימוש שלך בשירותים (כולל המוצרים) או לפעילויותיך בקשר לשירותים; (6) מידע או חומרים המועברים דרך המכשיר/ים שלך, גם אם לא נשלחו על ידך, הפוגעים, מפרים, או עושים שימוש בלתי הולם בכל זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, חוזי מוצר, פטנט, זכות לפרסום, זכות לפרטיות או זכות אחרת של כל אדם או ישות; (7) כל מצג שווא שבוצע על-ידך; וכן (8) שימושם של האנשים המשוחררים במידע שאתה שולח לנו (כולל דיווחי המשתמש שלך) (כל האמור לעיל, "תביעות והפסדים"). אתה תשתף פעולה בהתאם לדרישתם המלאה של האנשים המשוחררים בהתגוננותם מפני כל אחד מהאמורים לעיל. על אף האמור לעיל, לאנשים המשוחררים שמורה הזכות הבלעדית ליישב כל תביעה והפסד, להתפשר לגביהם ולשלם אותם. לאנשים משוחררים שמורה הזכות לקחת על עצמם את ההגנה והשליטה הבלעדיות על תביעות והפסדים כלשהם. לא תיישב כל תביעה או הפסד ללא הסכמה מראש ובכתב של נושא משרה של אדם משוחרר, בכל מקרה ומקרה.

9. תקופת ההסכם וסיום ההסכם.

 • 1. תקופת ההסכם: תקופת הסכם זה מתחילה כאשר אתה עושה שימוש ראשון בשירותים, והתקופה מסתיימת 10 שנים לאחר שימושך האחרון בשירותים; ואולם, זאת כל עוד האחריות הכספית האישית שלך במסגרת הסכם זה תפוג שנה אחת לאחר שימושך האחרון בשירותים.

 • 2. סיום על ידי Lime: בכל עת ומעת לעת, וללא הסכמתך, Lime רשאית לסיים באופן חד צדדי את זכותך להשתמש בשירותים, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Lime וללא כל הודעה או סיבה. אתה רשאי לסיים את השימוש שלך בשירותים בכל עת; אולם זאת בהינתן הדברים הבאים: (1) Lime לא תספק לך כל החזר כספי, אלא אם כן החזר זה נדרש על פי החוק החל, (2) תקופת הסכם זה תימשך בהתאם להסכם זה, וכן (3) עדיין תוכל להיות מחויב בעמלות הרלוונטיות בהתאם להסכם זה.
  • 2.1. הסכם זה יישאר בתוקף מלא, בהתאם לתנאים ולהתניות שלו, לאחר כל סיום של זכותך להשתמש בכל אחד מהשירותים, ללא קשר לאופן בו ההסכם מסתיים.

10. סודיות מידע; מדיניות פרטיות.

 • 1. מידע הנשמר בהתאם להודעת פרטיות: כל מידע היכול להוביל לזיהוי אישי המוחזק על ידי Lime ונוגע אליך, כולל כל השמות, כתובות, מספרי טלפון, כתובות דוא"ל, מספרי כרטיסים, ו/או מספרי מעבר, יישמר על ידי Lime בהתאם להודעת הפרטיות שלה; ואולם, זאת כל עוד (1) אם יש מצב כלשהו שבו אינך מסוגל למסור מידע אישי לרשויות המתאימות, אזי Lime רשאית, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, למסור את השם, הכתובת ומספר טלפון שלך, ומידע נוסף לרשויות כאלה, (2) אם Lime מקבלת זימון מבית משפט כלשהו או מרשות אחרת, אזי Lime תספק את כל המידע הנדרש בהתאם לחוק החל, ו-(3) Lime רשאית לחשוף נתונים מצטברים ואחרים עליך בהתאם לחוק החל, כולל, בין היתר, נתוני קו רוחב וקו אורך כלליים של הכתובות שלך (בתנאי שהדבר לא יאפשר זיהוי נפרד של כתובתו של שום אדם). כמו כן, Lime עשויה לחשוף נתונים אישיים לצד שלישי לאחר קבלת הרשאתך המפורשת (למשל, צירוף למחקר).

 • 2.שמירת זכויות: אנו שומרים לעצמנו את הזכות, ללא הגבלה כלשהי, לעשות את הדברים הבאים: (1) לחקור כל חשד להפרה של אבטחת השירותים או של טכנולוגיית המידע או של מערכות או רשתות אחרות; (2) לחקור כל חשד להפרה של הסכם זה ושל תנאים נוספים כלשהם; (3) לחקור כל מידע שהושג על ידינו בקשר לבדיקת מאגרי מידע של רשויות אכיפת החוק או לציות לחוקים פליליים; (4) לערב את רשויות אכיפת החוק ולשתף פעולה עמן בחקירת כל אחד מן הנושאים הנזכרים לעיל; (5) לתבוע את המפרים את הסכם זה ותנאים נוספים כלשהם; ו-(6) להפסיק את השירותים, באופן מלא או חלקי, או, למעט כפי שייקבע במפורש בתנאים נוספים כלשהם, להשעות או להפסיק את גישתך אליהם, באופן מלא או חלקי, כולל חשבונות משתמש או הרשמות כלשהם, בכל עת, ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא וללא כל מחויבות כלפיך או כלפי כל צד שלישי. כל השעיה או סיום לא ישפיעו על התחייבויותיך כלפינו במסגרת הסכם זה או במסגרת תנאים נוספים כלשהם. עם ההשעיה או הסיום של הגישה שלך לשירותים, או עם קבלת הודעה מאתנו, כל הזכויות שהוענקו לך במסגרת הסכם זה או תנאים נוספים כלשהם יחדלו מיד, ואתה מסכים להפסיק מיד את השימוש בשירותים. ההוראות של הסכם זה ושל תנאים נוספים כלשהם, אשר מטבען אמורות להישאר בתוקף לאחר השעיה או סיום אלה לגביך, יישארו בתוקף, לרבות הזכויות והרישיונות שאתה מעניק לנו בהסכם זה, כמו גם השיפויים, השחרורים, כתבי הוויתור וההגבלות על החבות וההוראות הנוגעות לתחום השיפוט, ברירת הדין, אי-נקיטת תביעה ייצוגית וחובת בוררות

11. יצירת קשר טלפוני והסכמה ליצירת קשר.

 • 1. אתה מאשר כי שיחות טלפון אל Lime וממנה עשויות להיות מנוטרות ומוקלטות, ואתה מסכים לניטור ולהקלטה האמורים.

 • 2. אתה מאשר שכל פרטי הקשר המסופקים ל-Lime, כולל, בין היתר, שמך, כתובת הדוא"ל שלך ומספר הטלפון הנייד שלך נכונים ומדויקים. אתה מאשר שאתה המנוי או הבעלים הנוכחי של כל מספר טלפון שאתה מספק לנו. אם פרטי ההתקשרות שלך ישתנו, כולל מספר הטלפון שלך, אתה מסכים להודיע לנו מיד באמצעות שליחת דוא"ל אל שירות הלקוחות בכתובת [email protected] (או באמצעות שליחת הודעת טקסט עם המילה STOP [הפסק] בתגובה להודעת טקסט מ-Lime לפני שינוי המספר שלך). אתה מסכים לשפות את Lime, להגן עליה ולוותר על זכות שיפוי כלפיה בגין ומפני כל התביעות, הפסדים, חבות, עלויות והוצאות (כולל שכר טרחת עורכי דין סביר) הנובעים מאי עדכון פרטי הקשר שלך (כולל מספר הטלפון שלך), ממסירתך מרצונך החופשי של מספר טלפון שאינו בבעלותך ו/או מהפרתך חוק, תקנה או פקודה כלשהם.

 • 3. על ידי מסירת מספר(י) הטלפון שלך מרצונך החופשי ל-Lime, אתה מסכים במפורש לקבל הודעות קוליות מוקלטות מראש ו/או שיחות בחיוג אוטומטי או הודעות טקסט הקשורות להצעות מיוחדות, לחשבון שלך, לעסקה כלשהי עמנו ו/או למערכת היחסים שלך עם Lime. שיחות טלפון והודעות טקסט אלה עשויות לכלול, אך אינן בהכרח מוגבלות לשינויים בחשבונך, קודי אימות, מידע הקשור להשכרה של אופניים או קורקינטים, עדכונים לגבי הציוד, קידומי מכירות ופרטי תשלום מעודכנים. הסכמה לקבל שיחות/הודעות טקסט שיווקיות אוטומטיות אינה תנאי להשכרה או לרכישה כלשהן. ייתכן שתקבל שיחות או הודעות טקסט שיווקיות גם אם מספר הטלפון שלך רשום ברשימה מדינתית או פדרלית של "לא להתקשר". אתה מאשר כי ייתכן שתחויב בגין שיחות או הודעות טקסט על ידי ספק הטלפון שלך וכי Lime אינה אחראית לחיובים אלה.

 • 4. אתה מסכים לכך ש-Lime תהיה רשאית להשיג כתובות דוא"ל, כתובות למשלוח דואר ומספרי טלפון שסופקו על ידך ישירות או שהושגו באמצעים אחרים, ואתה מסכים במפורש שייצרו עמך קשר באמצעותם. אתה מסכים לקבל שיחות והודעות טקסט אוטומטיות גם אם תבטל את חשבונך או אם תסיים את מערכת היחסים שלך עמנו, למעט אם תבטל את הסכמתך. תוכל לבחור לבטל את הסכמתך לקבל הודעות טקסט על ידי השבת המילה STOP לכל הודעת טקסט. אתה מסכים לקבל הודעת טקסט נוספת המאשרת את בקשת הביטול שלך. לקבלת עזרה, שלח הודעת טקסט HELP [עזרה]. כדי לסרב לקבל שיחות טלפון אוטומטיות (אך לא הודעות טקסט), שלח דוא"ל לכתובת [email protected]. אנא המתן עד שלושים (30) יום לטיפול בכל בקשה לביטול הסכמה. זוהי חובתך הבלעדית להודיע ל-Lime שאינך מעוניין לקבל שיחות או הודעות טקסט על ידי מילוי אחר ההוראות שבסעיף זה. באי-מימוש האפשרות לביטול הסכמה באופן מיידי ובהתאם להוראות ביטול הסכמה אלה, אתה מוותר על כל זכות להגיש תביעות על שיחות או הודעות טקסט בלתי מורשות, שלא הוזמנו או שאינן רצויות. אנא שים לב שאם תבטל את הסכמתך לקבל שיחות/הודעות טקסט אוטומטיים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שיחות או לשלוח הודעות טקסט שאינן אוטומטיות אליך. ההתחייבויות שלך במסגרת סעיף זה ימשיכו להתקיים גם לאחר סיום תנאים אלה.

12. תנאי שימוש נוספים.

 • 1. בדיקת בטיחות: לפני כל שימוש במוצר כלשהו, עליך לבצע בדיקת בטיחות בסיסית של המוצר, הכוללת בדיקה של הדברים הבאים: (1) מידת הדיוק של הגלגלים; (2) הפעלה בטוחה של כל הבלמים והאורות; (3) חיבורים נאותים של המושב, הדוושות והסל; (4) מצב טוב של השילדה; (5) עוצמת טעינה מספקת של הסוללה; וכן (4) כל סימן לנזק, בלאי חריג או קיצוני, או בעיה מכנית אחרת או צורך בתחזוקה. אתה מסכים שלא לרכוב על המוצר אם ישנן בעיות בולטות כלשהן, ולהודיע מיד לשירות הלקוחות כדי להתריע בפני Lime על כל בעיה.
  • 1.1. אם בכל עת, לפני רכיבה על מוצר כלשהו, במהלכה או לאחריה, תגלה פגם כלשהו או תבחין בכל מצב אחר שעשוי להיות לא בטוח במוצר כלשהו, לא משנה כמה פעוט, אסור לך להשתמש במוצר, או אם אתה כבר רוכב על המוצר, עליך להפסיק מיד את הנסיעה כאשר בטוח לעשות זאת.

  • 1.2. אתה מסכים לדווח מיד על הפגם או המצב ל-Lime.

  • 1.3. אם לא תציית בקפידה לדרישות האמורות לעיל, תהיה אחראי באופן מוחלט ומלא לכל ההשלכות, תביעות, דרישות, עילות לתביעה, הפסדים, חבויות, נזקים, פציעות, עמלות, עלויות והוצאות, קנסות, שכר טרחת עורך דין, פסקי דין, פשרות בתביעות ו/או שילומים מכל סוג או מין שהוא, בין שניתן לחזותם או שלא ניתן לחזותם, ובין שהם ידועים או לא ידועים, ואתה תשפה את Lime ותוותר על זכות שיפוי כלפיה בגינם.

 • 2. מוצרים שאבדו או נגנבו: אם מוצר לא יוחזר בתוך 48 שעות רצופות, ייתכן שהמוצר ייחשב כמוצר שאבד או נגנב, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Lime, וייתכן שיוגש נגדך דוח משטרתי לרשויות המקומיות. הנתונים המופקים על ידי מחשב השירותים הם ראיות חד-משמעיות לפרק הזמן שבו נמשך השימוש שלך במוצרים. עליך לדווח על כל היעלמות או גניבה של מוצר כלשהו ל-Lime באופן מיידי או בהקדם האפשרי.

 • 3. קסדות; בטיחות: Lime ממליצה לך לחבוש קסדה בכל עת בעת השימוש בכל אחד מהשירותים, המוצרים ו/או הציוד הקשור, בין שהדבר נדרש על פי חוק ובין שלא.
  • 3.1. Lime ממליצה לך לחבוש קסדה המאושרת על ידי Snell,‏ CPSC,‏ ANSI או ASTM בגודל נכון, מותאמת ומהודקת כראוי בהתאם להוראות היצרן.

  • 3.2. אם החוקים, הכללים, התקנות ו/או הפקודות החלים באזור שבו המוצר מופעל מחייבים חבישת קסדה, אתה מסכים לציית לחוקים ולתקנות אלה בכל עת.

  • 3.3. אתה מסכים כי Lime או האנשים המשוחררים אינם אחראים לכל פציעה או מוות שייגרמו לך במהלך השימוש בשירותים, בין שאתה חובש קסדה ובין שלא בעת הפגיעה.

  • 3.4. אתה מאשר ומסכים במפורש כי ייתכן שתצטרך לנקוט אמצעי בטיחות נוספים או אמצעי זהירות נוספים שאינם מוזכרים במפורש בהסכם זה, ואתה מאשר ומסכים במפורש כי הקביעה אם עליך לעשות זאת היא באחריותך הבלעדית - ולא באחריותה של Lime.

 • 4.מסלולים: אתה מסכים לכך ש-Lime אינה מספקת או מתחזקת מקומות לרכיבה על המוצרים, וש-Lime אינה ערבה לכך שתמיד יהיה מקום בטוח לרכוב בו על מוצר מסוים. כבישים, שבילי אופניים ונתיבים עלולים להיות מסוכנים עקב מזג אוויר, תנועה ו/או סכנות אחרות שאינן בשליטתה של Lime. Lime לא תישא באחריות לכל אחד מהאמורים לעיל, ללא הגבלה. אתה האחראי הבלעדי לבחירת מסלול אחראי ובטוח. עליך לציית לכל החוקים כל העת בבחירת מסלול, ובאחריותך הבלעדית להכיר את החוקים, הכללים, התקנות ו/או הפקודות החלים בתחום השיפוט שבו אתה משתמש בשירותים ו/או במוצרים של Lime.

 • 5.הגבלות על השכרה. אתה מסכים לכך ש-Lime אינה מוביל כללי. אמצעים חלופיים של תחבורה ציבורית ופרטית זמינים לציבור הרחב ולך באופן אישי. Lime מספקת את השירותים והמוצרים לנוחיותך בלבד, וזמינות השכרה זו מיועדת לשימוש רק על ידי אנשים המסוגלים לכך ובעלי כישורים להפעלת המוצרים בעצמם ואשר הסכימו לכל התנאים וההתניות שבהסכם זה.

 • 6.הגבלה על זמינות השירותים: Lime עושה כל מאמץ לספק את השירותים 365 ימים בשנה, אך איננו ערבים לכך שהשירותים יהיו זמינים בכל עת, שכן אירועי כוח עליון או נסיבות אחרות עשויים למנוע מ-Lime לספק את השירותים. הגישה לשירותים מותנית גם בזמינות המוצרים. Lime אינה מצהירה או מתחייבת בנוגע לזמינותם של שירותים כלשהם או לזמינותם של מוצרים כלשהם בכל עת. אתה מסכים כי Lime עשויה לדרוש ממך להחזיר מוצר בכל עת

 • 7.רישיון לתמונה ולדיוקן: עבור תמורה טובה ובעלת ערך, אשר בזאת מאושר כי נתקבלה, ובאופן מספק, אתה עושה את הדברים הבאים במודע, מרצון חופשי, ובאופן בלתי הפיך: (1) נותן את הסכמתך המלאה והבלתי מותנית ל-Lime ולצדדים הקשורים, היורשים והנמחים שלה להשתמש בכל עת ומעת לעת, ובלי הגבלה כלשהי, במראה ובקול שלך בתצלומים, סרטונים, והקלטות אחרות הקשורות לשימושך בשירותים, בכל אתרי האינטרנט ולמטרות סיקור עיתונאי, קידום מכירות, פרסום, יחסי ציבור, ומטרות מסחריות אחרות, כולל כל הפורמטים ואמצעי התקשורת, בין שהם ידועים כעת או יתוכננו בעתיד, ברחבי העולם ולצמיתות; (2) מעניק ל-Lime ולצדדים הקשורים, היורשים והנמחים שלה (א) את הזכות לצלם, להסריט בווידאו, ולהקליט בכל אופן אחר את המראה ואת הקול שלך בקשר לשימוש שלך בשירותים, בכל עת ומעת לעת, (ב) את כל הזכויות, זכויות היוצרים, זכויות בעלות ואינטרסים בתוצאותיהם של תצלומים, סרטוני וידאו והקלטות אחרות, כעבודה להשכרה למטרות זכויות יוצרים וכן (ג) את הזכות להשתמש, לשכפל, להציג, להפיץ, לשדר, לשנות ולנצל בכל עת ומעת לעת כפי ש-Lime עשויה להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תצלומים, סרטוני וידאו, והקלטות אחרות שכאלה או כל מרכיב שלהם, וכל סחורה, מבצעי קידום מכירות, פרסום, ויחסי ציבור קשורים; וגם (3) מוותר, פוטר ומשחרר את Lime ואת כל האנשים המשוחררים מכל התביעות שיש לך או עשוי להיות לך בגין כל לשון הרע, השמצה, חדירה לפרטיות, הזכות לפרסום, הפרת זכויות יוצרים, או הפרה של כל זכות המוענקת על ידך בפסקה זו.

 • 8. רישיון גישה: בכפוף לעמידתך הקפדנית בהסכם זה ובתנאים הנוספים, Lime מעניקה לך רישיון מוגבל, ניתן לביטול, לא בלעדי, לא ניתן להמחאה, לא ניתן להעברה להוריד (אחסון זמני בלבד), להציג, לצפות, להשתמש, לשחק ו/או להדפיס עותק אחד של התוכן (לא כולל קוד מקור וקוד אובייקט בצורה גולמית או בצורה אחרת, למעט כפי שהפך לזמין לצורך גישה ושימוש כדי לאפשר תצוגה ופונקציונליות) במחשב אישי, טלפון נייד או התקן אלחוטי אחר, או התקן אחר התומך באינטרנט (כל אחד מהם, "התקן") עבור שימושך האישי, הלא מסחרי בלבד. רישיון זה אינו כולל כל מכירה מחדש או שימוש מסחרי בשירותים או בתכנים שלהם; איסוף של רשימות, תיאורים או מחירים של מוצרים כלשהם ושימוש בהם; כל שימוש נגזר בשירותים או בתכנים שלהם; כל הורדה או העתקה של פרטי חשבון לטובת בית עסק אחר; או כל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים. למעט כפי שהותר במפורש במסמך זה, אין לשכפל, למכור או למכור מחדש את השירותים ו/או כל חלק בהם, או לבקר בהם או לנצלם בכל דרך אחרת לכל מטרה ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת Lime. כל שימוש לא מורשה מסיים באופן אוטומטי את ההרשאות ו/או הרישיונות שהוענקו לך על ידינו. הרישיון המוגבל הנזכר לעיל: (1) אינו מקנה לך כל בעלות על התוכן, או כל אינטרס של קניין רוחני בו, וכן (2) ניתן להשעותו או לסיימו באופן מיידי מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Lime, וללא הודעה מראש או חבות.

 • 9. זכויות יוצרים ובעלות: כל התוכן המופיע או מוצג בשירותים, כולל, בין היתר, טקסט, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תמונות נעות, קול ואיורים ("תוכן"), נמצא בבעלותה של Lime, מעניקי הרישיונות שלה, ספקיה, סוכניה ו/או ספקי התוכן שלה. כל הרכיבים בשירותים, כולל, בין היתר, העיצוב הכללי והתוכן, מוגנים בחוזי מוצר, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימן מסחרי וחוקים אחרים הקשורים לזכויות קניין רוחני. ניתן להשתמש בשירותים רק למטרה המיועדת שלשמה השירותים הפכו לזמינים. למעט כפי שהותר על-ידי חוק זכויות יוצרים, אינך רשאי לשנות חומרים כלשהם ואינך רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק ברישיון, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע או עבודה הכלולים בשירותים. למעט כפי שהותר על פי חוקי זכויות היוצרים, אתה אחראי לקבל אישור לפני שימוש חוזר בכל חומר המוגן בזכויות יוצרים הזמין בשירותים. עליך לציית לכל החוקים, דברי החקיקה, הפקודות והתקנות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים בנוגע לשימושך בשירותים. השירותים, התוכן שלהם וכל הזכויות הקשורות אליהם יישארו רכושה הבלעדי של Lime או של מעניקי הרישיונות, הספקים, הסוכנים ו/או ספקי התוכן שלה, אלא אם הוסכם אחרת במפורש. לא תסיר הודעות על זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות קנייניות אחרות מחומרים שנמצאים בשירותים.

 • 10. סימנים מסחריים/ללא תמיכה: כל הסימנים המסחריים, סימני השירות והשמות המסחריים של Lime שנעשה בהם שימוש במסמך זה (כולל, בין היתר: השם LimeBike, הלוגו התאגידי של LimeBike, השם של Lime, הלוגו התאגידי של Lime, שם השירותים, עיצוב השירותים ו/או סמלי לוגו כלשהם) (ביחד, "סימנים") הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Lime או של הצדדים הקשורים, השותפים, הספקים או מעניקי הרישיון שלה. אינך רשאי להשתמש, להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, לשדר, להפיץ או לשנות סימנים מסחריים של Lime בכל דרך שהיא, כולל בפרסום או ביחסי ציבור הקשורים להפצה של חומרים בשירותים, ללא הסכמה מראש ובכתב של Lime. אסור לך להשתמש בשמה של Lime או בכל מלל, תמונות או סמלים אשר עשויים, על פי שיקול דעתה של Lime, לרמז על תמיכתה של Lime בכל (1) פרסום או הצגה בכתב או בעל פה, או (2) עלון, איגרת מידע, ספר או חומר כתוב אחר מכל סוג שהוא, ללא הסכמה מראש ובכתב.

 • 11. מדיניות הזמנה לדווח: כאשר Lime הזמינה או ביקשה במיוחד דיווחים או הערות, Lime מעודדת אותך להגיש תוכן (למשל, תגובות לפוסטים בבלוג, השתתפות בקהילות, טיפים וכו') ל-Lime שנוצר לשם התרשמות בקשר לאתר ("דיווחי משתמש"). דיווחי משתמש נותרים קניינו הרוחני של המשתמש היחיד. בעצם פרסום תוכן באתר שלנו, אתה מעניק במפורש ל-Lime זכות ורישיון נצחיים, בלתי ניתנים לביטול, ללא תמלוגים, שניתנה עבורם תמורה מלאה, ברחבי העולם, הניתנים להענקה ברישיון משנה באופן מלא, להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ, לשדר, לבצע ולהציג תוכן זה וכן את שמך, קולך, ו/או דיוקנך כפי שהם מופיעים בדיווח המשתמש שלך, במלואם או בחלקם, ובכל צורה ברחבי העולם בכל אמצעי תקשורת או טכנולוגיה, בין שהם ידועים כעת או יתגלו בעתיד, כולל כל קידום מכירות, פרסום, שיווק, סחורה, יחסי ציבור וכל השימושים הנלווים האחרים שלהם, וכולל הזכות הבלתי מוגבלת להעניק רישיון משנה לזכויות אלה, לצמיתות וברחבי העולם. כל דיווחי המשתמש האלה ייחשבו ללא סודיים ו-Lime לא תהיה מחויבת לשמור על סודיותו של כל מידע, בכל צורה שהיא, הכלול בכל דיווח משתמש.

 • 12. דיווחי משתמש בלתי הולמים: Lime אינה מעודדת, ואינה מבקשת לקבל, דיווחי משתמש הנובעות מכל פעילות אשר: (1) עלולה ליצור סיכון לנזק, אובדן, פגיעה גופנית או נפשית, מצוקה רגשית, מוות, נכות, עיוות צורה או מחלה בגוף או בנפש עבורך, עבור כל אדם אחר, או עבור בעל חיים כלשהו; (2) עלולה ליצור סיכון של אובדן או נזק אחרים כלשהם לכל אדם או לרכוש; או (3) עלולה להוות פשע או עוולה נזיקית. אתה מסכים שלא עסקת ולא תעסוק באף אחת מהפעילויות האמורות לעיל בקשר להפקת דיווח המשתמש שלך. מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה מסכים שבצוותא עם הדיווח שלך, לא תגרום למצוקה רגשית אצל אנשים אחרים, לא תשפיל אנשים אחרים (בפומבי או בדרך אחרת), לא תתקוף או תאיים על אנשים אחרים, לא תפלוש לשטח פרטי ללא רשות, לא תתחזה לאף אדם אחר ולא תיצור מצג שווא לגבי ההשתייכות הקבוצתית, התפקיד או הסמכות שלך, ולא תעסוק בכל פעילות אחרת העלולה להוביל לפגיעה, מוות, נזק לרכוש, ו/או חבות מכל סוג שהוא. Lime תדחה דיווחי משתמש כלשהם ש-Lime סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שהתרחשה בהם פעילות כזו. אם נקבל הודעה ממך הודעה על דיווח המפר לכאורה הוראה כלשהי בהסכם זה, Lime שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אם התרחשה הפרה כזו, ולהסיר כל דיווח כזה מהשירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 • 13. חומרים בלתי הולמים: אסור לך להשתמש בשירותים כדי לפרסם או לשלוח חומרים בלתי חוקיים, מפרים, מאיימים, משמיצים, כוללים לשון הרע, מגונים או גסים או כל חומר המפר או עושה שימוש בלתי ראוי בקניין רוחני של צד שלישי או העלול להוות או לעודד התנהלות אשר תיחשב לעבירה פלילית או תפר חוק כלשהו בכל אופן אחר. כמו כן, אתה מסכים לכך ששליחה או פרסום של פרסומות או "דואר זבל" ללא הזמנה בשירותים או באמצעותם אסורים במפורש על פי הסכם זה. נוסף על כל סעד שעשוי להיות לנו בחוק או ביושר, אם נקבע, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, שהפרת או שאתה צפוי להפר את האיסורים האמורים לעיל או כללים או מדיניות רלוונטיים כלשהם שהקישורים אליהם מופיע בהסכם זה, אנו עשויים לנקוט כל פעולה שאנו רואים בה צורך כדי לתקן או למנוע את ההפרה, כולל, בין היתר, הרחקתך משימוש בשירותים ו/או הסרה מיידית של החומרים הקשורים מהשירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אנו נשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט או זימון המבקשים מאתנו או מורים לנו לחשוף את זהותו של כל אדם המפרסם חומרים כאלה.

 • 14. גישה והפרעה: אתה מסכים שלא תשתמש באף רובוט, עכביש רשת, מגרד נתונים או אמצעי אוטומטי אחר כדי לגשת לשירותים לכל מטרה שהיא ללא אישור מפורש בכתב מאתנו. בנוסף לכך, אתה מסכים שלא: (1) לנקוט כל פעולה אשר יוצרת, או עלולה ליצור, על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, עומס גדול באופן לא סביר או לא פרופורציונלי על התשתיות שלנו; (2) להפריע או לנסות להפריע לפעולה התקינה של האתר או לפעילויות כלשהן המבוצעות בשירותים; או (3) לעקוף כל אמצעי שאנו עשויים להשתמש בו כדי למנוע או להגביל גישה לשירותים.

 • 15. הזכות להסיר תוכן: למעט כפי שנמסר בהודעת הפרטיות שלנו, אנחנו לא ננטר, נערוך, או נמסור את תכולת הדוא"ל או התוכן שפורסם בשירותים, אלא אם הדבר נדרש במהלך תחזוקה רגילה של השירותים והמערכות שלהם או אלא אם אנו נדרשים על פי חוק לעשות כן, או מתוך אמונה בתום לב כי פעולה זו נחוצה כדי: (1) לציית לחוק או לציית להליך משפטי הננקט נגד Lime או השירותים; (2) להגן על הזכויות או הקניין של Lime, השירותים, או המשתמשים בשירותים; או (3) לפעול במקרה חירום כדי להגן על הבטיחות האישית של המשתמשים שלנו, השירותים, או הציבור. המשתמשים יישארו אחראים באופן בלעדי לתוכן ההודעות שלהם ו-Lime לא תהיה מחויבת לבצע סינון מקדים של כל תוכן כזה. עם זאת, תהיה לנו הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, לערוך, לסרב לפרסם או להסיר כל חומר שהוגש או פורסם בשירותים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. מבלי להגביל את האמור לעיל, תהיה לנו הזכות להסיר כל חומר שאנו סבורים שהוא מפר את התנאים של הסכם זה או מעורר התנגדות בדרך אחרת, וכן את הזכות הנוספת לשלול מכל משתמש שאינו עומד בהוראה כלשהי בהסכם זה גישה לשירותים או לחלק כלשהו בהם.

 • 16. תוכן המתפרסם על-ידי המשתמש: תוכן המתפרסם על ידי המשתמש ודיווחי משתמש אינם מייצגים את ההשקפות של Lime או של כל אדם המזוהה עם Lime, ואיננו שולטים בתוכן זה. בשום מקרה אינך רשאי להצהיר או לרמז, במישרין או בעקיפין, על תמיכה של Lime בתוכן המתפרסם על ידי משתמש. Lime אינה ערבה לדיוק או לאמינות של תוכן המתפרסם על ידי כל משתמשים בשירותים שלנו או בדיווחי משתמשים המתפרסמים באמצעות השירותים שלנו, ולא מקבלת על עצמה כל אחריות או נושאת בכל חבות לכל פעולה שאתה עשוי לנקוט כתוצאה מסקירת תוכן כזה המתפרסם על ידי משתמשים או דיווחי משתמשים. באמצעות השימוש שלך בשירותים ובאמצעות השירותים, אתה עשוי להיחשף לתוכן שאתה עשוי לראות בו תוכן פוגעני, מעורר התנגדות, מזיק, לא מדויק או מטעה. ייתכנו גם סיכונים הכרוכים בהתמודדות עם קטינים, אנשים הפועלים בתואנות שווא, בעיות של סחר בינלאומי ואזרחים זרים. על ידי שימוש בשירותים שלנו, אתה נוטל על עצמך את כל הסיכונים הנלווים.

 • 17. קישורים לצדדים שלישיים: מעת לעת, השירותים עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם בבעלות Lime או הצדדים הקשורים שלה, אינם מופעלים על ידיהם ואינם בשליטתם. כל הקישורים הללו ניתנים אך ורק לנוחותך. אם תשתמש בקישורים אלה, תעזוב את השירותים. אנו, או כל אחד מהצדדים הקשורים שלנו לא נושאים באחריות לכל תוכן, חומרים או מידע אחר שנמצאים בכל אתר אחר או שניתן לגשת אליהם באמצעותם. אנו וכל אחד מהצדדים הקשורים שלנו לא תומכים, מבטיחים או נותנים הצהרות או אחריות כלשהן בנוגע לאתרים אחרים כלשהם, או בנוגע לכל תוכן, חומרים או מידע אחר שנמצאים בכל אתר אחר או שניתן לגשת אליהם באמצעותם, או לתוצאות שאתה עשוי להפיק מהשימוש באתרים אחרים כלשהם. אם תחליט לגשת לאתרים אחרים כלשהם המקושרים אל השירותים או שהקישורים אליהם מופיעים בשירותים, תעשה זאת על אחריותך בלבד.

 • 18. שותפים לעסקאות: במקרים מסוימים, אנו משתפים פעולה עם חברה אחרת כדי לקדם בצוותא את השירותים שלה במסגרת השירותים שלנו. במקרים אלה, אתה מבצע עסקאות ישירות עם הצד השני. בעמודים או במיקומים אלה, המותג של השותפים לעסקאות גלוי בבירור וההסכם עמם מפורסם. בעת השימוש בדפי שותפים אלה, אתה מחויב להסכם עם השותף ונוסף על כך אתה ממשיך להיות מחויב בהסכם זה. במקרה של סתירה בין הסכם זה לבין הסכם עם השותף, ההסכם שלנו יגבר.

 • 19. סיום התקשרות: אתה או אנחנו רשאים להשעות או לסיים את זכותך להשתמש בשירותים בכל עת, מכל סיבה או ללא סיבה. אנו עשויים גם לחסום את גישתך לשירותים שלנו במקרה של (א) הפרה של הסכם זה מצדך; (ב) אי-יכולת מצדנו לוודא או לאמת כל מידע שאתה מספק לנו; או (ג) כאשר אנו מאמינים שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי או לחבות משפטית עבורך, עבור המשתמשים שלנו או עבורנו.

 • 20. הצהרות והתחייבויות: אתה מצהיר שאתה מעל גיל 18, בעל הזכות והסמכות לחתום על הסכם זה, מסוגל וכשיר באופן מלא לעמוד בתנאים, בהתניות ובהתחייבויות המפורטים כאן, והשימוש שלך בשירותים מציית ויציית לכל החוקים החלים. אתה מצהיר שקראת את תנאי הסכם זה, הבנת אותם, הסכמת להם ותקיים אותם. כמו כן, אתה מצהיר ומתחייב שדיווחי המשתמש שלך וכל המרכיבים בהם הם (א) בבעלותך או בשליטתך היחידה והבלעדית, קיבלת אישור מראש ובכתב מהבעלים החוקי של התוכן הכלול בדיווחי המשתמש שלך, או שאתה זכאי בכל דרך אחרת לפי החוק להעניק ל-Lime את כל הזכויות המוענקות במסמך זה; ו-(ב) השימוש של Lime בדיווחי המשתמש שלך כמתואר או מתאפשר במסמך זה אינו מפר ולא יפר את זכויות היוצרים, זכויות הסימנים מסחריים, זכויות לפרסום או זכויות אחרות של כל אדם או ישות, מפר כל חוק, תקנה או זכות מכל סוג שהוא, או שהוא נותן פתח בכל דרך אחרת לכל טענה או חבות שניתן לתבוע בגינם, כולל, בין היתר, זכויות לפרסום ולפרטיות, והשמצה. יתרה מזאת, אתה תהיה האחראי הבלעדי לדיווחי המשתמש שלך ולהשלכות של העלאתם או פרסומם.

 • 21. תכונות אלחוטיות: השירותים עשויים להציע תכונות ושירותים מסוימים הזמינים עבורך דרך המכשיר האלחוטי שלך. תכונות ושירותים אלה עשויים לכלול את היכולת לגשת לתכונות השירותים ולהעלות תוכן לשירותים, לקבל הודעות (כולל הודעות טקסט והודעות SMS) מהשירותים ולהוריד אפליקציות למכשיר האלחוטי שלך (ביחד, "תכונות אלחוטיות"). ייתכן שהספק הסלולרי שלך יחייב אותך בעמלות סטנדרטיות של שליחת הודעות, גלישת נתונים ועמלות אחרות, עבור ההשתתפות בתכונות אלחוטיות. ייתכן שיופיעו עמלות וחיובים בחשבון התכונות האלחוטיות שלך או שהם ינוכו מהיתרה המשולמת מראש שלך. הספק שלך עשוי לאסור או להגביל תכונות אלחוטיות מסוימות ותכונות אלחוטיות מסוימות עשויות שלא להיות תואמות לספק שלך או למכשיר האלחוטי שלך. עליך לבדוק עם הספק שלך כדי לגלות אילו תכניות זמינות וכמה הן עולות. צור קשר עם הספק שלך בשאלות הנוגעות לנושאים אלה. אתה מאשר כי אתה המנוי הנוכחי ו/או המשתמש הרגיל במספר הטלפון הנייד הרשום בשירותים וכי אתה מורשה לשאת בחיובים בגין כל הודעה או גלישת נתונים שייתכן שהספק שלך תחייב. אסור לך בתכלית האיסור לרשום מספר נייד שאינו שלך. אם נגלה שמידע כלשהו שסופק הוא שקרי או לא מדויק, אנו עשויים להשהות, להשעות או להפסיק את גישתך לשירותים בכל עת. השתתפותך בשירותים נעשית מרצון חופשי לגמרי.
  • 21.1. אתה מסכים כי לגבי התכונות האלחוטיות שלהן אתה רשום, אנו עשויים לשלוח הודעות למכשיר האלחוטי שלך בנוגע אלינו או לגורמים אחרים. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע הקשור לשימוש שלך בתכונות האלחוטיות. אם נרשמת דרך השירותים לתכונות אלחוטיות, אתה מסכים להודיע לנו על כל שינוי בפרטי הקשר האלחוטיים שלך (כולל מספר טלפון) ולעדכן את החשבונות שלך בשירותים כדי לשקף את השינויים.

  • 21.2. עליך להודיע ל-Lime מיד על כל פרצת אבטחה או על שימוש בלתי מורשה בטלפון הנייד שלך. למרות ש-Lime לא תישא באחריות על ההפסדים שלך שנגרמו כתוצאה משימוש בלתי מורשה כלשהו במכשיר הנייד שלך, אתה עלול להיות לשאת בחבות בגין ההפסדים של Lime או של אחרים עקב שימוש בלתי מורשה כזה.

 • 22. כוח עליון: Lime ואתה לא תישאו באחריות לנזקים או לעיכובים או כשלים בביצוע הנובעים מפעולות או מאירועים שאינם בשליטתכם הסבירה, כולל, בין היתר: שריפה, ברקים, פיצוץ, נחשולי מתח או הפסקות חשמל, מים, אסון טבע, מלחמה, מהפכה, מהומות אזרחים או מעשים של רשויות אזרחיות או צבאיות או של אויבי ציבור: כל חוק, צו, תקנה, פקודה או דרישה של כל ממשלה או גוף חוקי או כל נציג של ממשלה או גוף חוקי שכאלה; או מחאות עובדים, כולל בין היתר שביתות, האטות עבודה מכוונות, הפגנות או חרמות; אי-יכולת להבטיח חומרי גלם, מתקני תחבורה, דלק או מחסור באנרגיה או מעשים או מחדלים של מובילים כלליים.

 • 23. כללי: הסכם זה וכל התנאים הנוספים יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויתפרשו לפיהם, וכל מחלוקת תיושב בהתאם להם, ללא קשר להוראות ברירת הדין שלהם. גרסה מודפסת של הסכם זה תהיה קבילה בהליכים משפטיים ומנהליים המתבססים על הסכם זה או קשורים אליו באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר נוצרו במקור ונשמרים בצורה מודפסת. כאשר אתה יוצר עמנו קשר באופן אלקטרוני, כגון באמצעות דוא"ל והודעת טקסט, אתה מסכים לקבל מאתנו הודעות באופן אלקטרוני. אנא שים לב כי איננו מחויבים להשיב לפניות שאנו מקבלים. אתה מסכים לכך שכל ההסכמים, ההתראות, הגילויים והודעות אחרות שאנו מוסרים לך באופן אלקטרוני עונים על כל דרישה משפטית שהודעות אלה יתבצעו בכתב. הסכם זה מתאר את מלוא ההבנות וההסכמות בינינו ביחס לנושא הנדון במסמך זה. איננו מבטיחים גישה רציפה, ללא הפרעה או מאובטחת לשירותים שלנו, ותפעול השירותים עשוי להיות לסבול מהפרעות בשל גורמים רבים שאינם בשליטתנו. אם ייקבע כי הוראה כלשהי בהסכם זה אינה תקף או אינה ניתנת לאכיפה, אותה הוראה תימחק ויתר ההוראות ייאכפו. אתה מסכים לכך ש-Lime תוכל להמחות הסכם זה ואת כל ההסכמים המשולבים בו באופן אוטומטי בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט. הכותרות נועדו למטרות הפניה בלבד, ובשום אופן לא מגדירות, מגבילות, מפרשות או מתארות את הטווח או ההיקף של סעיף שכזה. והיה ולא נגיב להפרה מצדך או מצד אחרים, הדבר אינו מהווה ויתור על זכותנו לפעול ביחס להפרות עתידיות או דומות. כל הסעיפים אשר לפי ההקשר שלהם אמורים להמשיך להתקיים לאחר סיום הסכם זה ימשיכו להתקיים גם לאחר סיומו או פקיעת תוקפו של הסכם זה. עד למידה המותרת על-פי החוק החל, אתה מסכים לוותר, ואתה מוותר בזאת, על כל דין חוקי ומשפט מקובל רלוונטיים העשויים להתיר לפרש חוזה כנגד הצד המנסח אותו. למעט כפי שמובא במפורש בהסכם זה או בתנאים נוספים כלשהם, (1) אי-מימושם של זכויות או סמכויות כלשהן או תרופות כלשהן לפיהן, מצדך או מצדנו, או עיכוב במימוש זה, לא יהוו ויתור על זכויות אלה או על כל זכות, סמכות, או סעד אחר, וכן (2) שום ויתור או שינוי של תנאי כלשהו בהסכם זה או תנאים נוספים כלשהם לא יכנסו לתוקף אלא אם כן יהיו בכתב וחתומים על ידי הצד שנגדו מבקשים לאכוף את הוויתור או השינוי. אתה אחראי להשיג את כל המכשירים וכל ציוד ותוכנה אחרים, וכן ספק שירותי אינטרנט, שירותי טלפון נייד ושירותים אחרים כלשהם הדרושים לגישה ולשימוש שלך בשירותים, ולהמשיך להחזיק בהם, ואתה תהיה אחראי לכל החיובים הקשורים אליהם. השירותים עשויים לתאר מוצרים ושירותים הזמינים רק בארה"ב (או רק בחלקים ממנה) ואינם זמינים ברחבי העולם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את זמינות השירותים ו/או את האספקה של כל תוכן, תכנית, מוצר, שירות או תכונה אחרת המתוארים או זמינים בשירותים עבור כל אדם, ישות, אזור גאוגרפי או תחום שיפוט, בכל עת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, ולהגביל את הכמויות של כל תוכן, תכנית, מוצר, שירות או תכונה אחרת שאנו מספקים.

 • 24. הודעה והסרה של תוכן: בהפעלת השירותים, אנו מציעים שירותים כספק מקוון של חומרים וקישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. כתוצאה מכך, ייתכן שחומרים של צד שלישי שאינם בבעלותנו או בשליטתנו יועברו, יאוחסנו, יהיו נגישים או יהיו זמינים בכל דרך אחרת באמצעות השירותים. Lime אימצה מדיניות אשר מאפשרת הסרה מיידית של תוכן כלשהו או השעיית כל משתמש שנתגלה כי פגע בזכויות של Lime או של צד שלישי, או שהפר בדרך אחרת חוקים או תקנות כלשהם הנוגעים לקניין רוחני, או כל תנאי מהתנאים וההתניות של הסכם זה. אם אתה סבור שחומר כלשהו הזמין דרך השירותים מפר זכות יוצרים ו/או מכיל תוכן רגיש שעלול לפגוע בפרטיות או בכבוד שלך (כולל השמצה) או שפורסם שלא כדין, אנא שלח לנו דוא"ל לכתובת: [email protected] ועותק לכתובת [email protected]. בהודעת הדוא"ל שלך, אנא כלול את הפרטים הבאים:
  • 24.1. תיאור החומר שאתה טוען שהופר (כולל כתובת ה-URL של חומר זה), עם מספיק פרטים כדי שנוכל לאתר אותו בשירותים;

  • 24.2. במקרה שהטענה מתייחסת לזכויות יוצרים - סימוכין והצהרה אישית המאשרת שאתה מחזיק בזכויות היוצרים בחומרים;

  • 24.3. פרטי הקשר שלך, כולל כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך.

 • 25. עדכונים לתנאים: עם התפתחות השירותים שלנו, התנאים וההתניות שבכפוף להם אנו מציעים שירותים עשויים להשתנות. לכן, אתה מסכים במפורש לדברים הבאים:
  • 25.1. אנו רשאים להפסיק להציע את השירותים בהתאם לתנאים או לתנאים הנוספים שעמם הם הוצעו קודם לכן.

  • 25.2. בכל פעם שאתה משתמש בשירותים, אתה חותם על הסכם חדש עמנו בהתאם לתנאים ולהתניות החלים באותו זמן.

  • 25.3. אתה מסכים לכך שאנו עשויים להודיע לך על כל תנאי מעודכן על-ידי פרסום קישור לגרסה העדכנית באותה עת של הסכם זה באפליקציה, בשירותים ו/או בכל דרך סבירה אחרת של הודעה שבה נבחר.

  • 25.4. שימושך בשירותים לאחר הודעה כזו מהווה את הסכמתך מעתה והלאה להסכם המתוקן.

  • 25.5. בכל פעם שתשתמש בשירותים, תעיין בהסכמי המשתמש/תנאי השירות ובכל התנאים הנוספים הרלוונטיים המתפרסמים.

  • 25.6. אתה מסכים שההסכם המתוקן ייכנס לתוקף לגבי השימוש החדש והעסקאות החדשות החל מהמועד שבו אנו מפרסמים אותן, או בתאריך מאוחר יותר אשר יצוין בהן או בכל הודעה אחרת אליך.

  • 25.7. הסכם זה (וכל התנאים הנוספים רלוונטיים) אשר חל כאשר השתמשת בשירותים בעבר ימשיך לחול על שימוש קודם זה (כלומר, שינויים ותוספות הם צופי פני עתיד בלבד) אלא אם כן הוסכם אחרת הדדית.

  • 25.8. אם ייקבע כי הודעה כלשהי הנמסרת לך בדבר תנאים חדשים, מתוקנים או נוספים אינה מספיקה, ההסכם הקודם בינך לבינינו ימשיך עד למסירת הודעה מספקת במטרה לקבוע הסכם חדש.

  • 25.9. עליך לבדוק לעתים קרובות את האפליקציה, דף הבית והדוא"ל הקשורים לחשבונך לצורך הודעות, ואתה מסכים כי כולם מהווים דרכים סבירות למתן הודעה לך.

  • 25.10. תוכל לדחות תנאים חדשים, מתוקנים או נוספים באמצעות הפסקת השימוש בשירותים ובשירותים קשורים.

 • 26. סיוע נוסף. אם אינך מבין דבר מה בהסכם האמור לעיל או אם יש לך שאלות או הערות כלשהן, אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר בכתובת [email protected]. בהרשמתך לשירותים, אתה מסכים כי: (1) אנו עשויים למסור לך הודעות על נושאים חשובים באמצעות פרסום הודעה בולטת בדף הבית של השירותים או באופן סביר אחר שנקבע על-ידינו לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט; וכן (2) אנו עשויים ליצור עמך קשר ולשלוח אליך הודעות בדואר אלקטרוני ובדואר רגיל לכתובות המופיעות בחשבונך. הודעות אלה עשויות לכלול הודעות שיווקיות בנוגע לשירותים וכן מבצעים אחרים שאינם קשורים לשירותים, ואתה מסכים לקבל מאתנו הודעות אלה גם אם ציינת בפנינו בעבר שאינך רוצה עוד לקבל הודעות מאתנו. הרשמתך לשירותים תשמש כהסכמתך המפורשת לקבל הודעות שיווקיות אלה והודעות דומות מאתנו. אתה עשוי לשנות פרוספקטיבית סוגים מסוימים של הודעות דוא"ל שאתה מקבל מאתנו הקשורות לשירותים על ידי ביצוע ההוראות הכלולות בהודעות דוא"ל אלה. שינויים כאלה ישפיעו על הודעות הדוא"ל שלנו רק במידה המתוארת בתהליך השינוי. אתה מסכים להודיע לנו ללא דיחוי אם תשנה את כתובת הדוא"ל או כתובתך למשלוח דואר על-ידי עדכון החשבון שלך.

 • 27. הודעת זכויות יוצרים: כל העיצוב, הגרפיקה, בחירת הטקסט, הסידורים וכל התוכנות מוגנים בזכויות יוצרים © 2018, Neutron Holdings, Inc. והחברות ומעניקי הרישיונות הקשורים אליה. כל הזכויות שמורות.

 • 28. תנאים רלוונטיים עבור Apple iOS: אם אתה ניגש לשירותים שלנו או משתמש בהם באמצעות מכשיר המיוצר ו/או נמכר על ידי Apple, Inc. ("Apple", כאשר מכשיר שכזה מכונה במסמך זה "מכשיר Apple"):
  • 28.1. במידה שאתה ניגש לאפליקציה דרך מכשיר Apple, אתה מאשר שהסכם זה נחתם בינך לבין Lime וכי Apple אינה צד בהסכם זה למעט כמוטב צד שלישי כמתואר להלן.

  • 28.2. כל רישיון(ות) שניתן/ו לך בהסכם זה כפוף/ים לכללי השימוש המותר המפורטים בתנאים וההתניות של חנות האפליקציות של Apple (ראה: http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html) ולכל תנאי הסכם עם צד שלישי החלים על האפליקציה.

  • 28.3. אתה מאשר ש-Lime, ולא Apple, אחראית לספק את האפליקציה ואת התוכן שלה.

  • 28.4. אתה מאשר של-Apple אין מחויבות כלשהי לספק לך כל שירותי תחזוקה או שירותי תמיכה כלשהם בנוגע לאפליקציה.

  • 28.5. עד למידה המרבית המותרת על-פי החוק החל, לא תהיה ל-Apple כל מחויבות אחרת לאחריות בנוגע לאפליקציה.

  • 28.6. על אף כל דבר מנוגד בהסכם זה, ובכפוף לתנאים בהסכם זה, אתה מאשר כי, רק בין Apple ו-Lime, לא Lime ולא Apple אחראיות לטיפול בכל תביעה שעשויה להיות לך הקשורה לאפליקציה, או להחזקתך בה ו/או השימוש שלך בה, כולל, בין היתר: (1) תביעות בגין חבות מוצר, (2) כל טענה לכך שהאפליקציה אינה מצייתת לדרישה חוקית או רגולטורית רלוונטית כלשהי; ו-(3) תביעות הנובעות מחקיקה להגנת הצרכן או מחקיקה דומה.

  • 28.7. כמו כן, אתה מסכים לכך שאם האפליקציה, או החזקתך והשימוש שלך באפליקציה, מפרים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, לא תטען ש-Apple נושאת באחריות לחקירה, הגנה, יישוב וסילוק של כל תביעה כזו בגין הפרת קניין רוחני.

  • 28.8. אתה מאשר ומסכים כי Apple וחברות הבת של Apple הן מוטבי צד שלישי של הסכם זה, וכי עם קבלתך את התנאים וההתניות של הסכם זה, תהיה ל-Apple הזכות (והיא תחשב כאילו קיבלה את הזכות) לאכוף הסכם זה נגדך בתור מוטב צד שלישי שלו.

  • 28.9. בעת השימוש באפליקציה, אתה מסכים לציית לכל התנאים של צד שלישי החלים על כל פלטפורמה, אתר אינטרנט, טכנולוגיה או שירות שיש להם אינטראקציה עם האפליקציה.

 • 29. Google Maps: נתוני המפות שאנו מספקים לך באפליקציה שלנו מבוססים על נתוני המפה העדכניים הזמינים לנו, אשר עשויים להיות מסופקים על-ידי צד שלישי, כגון באמצעות שילוב ממשק תכנות היישומים (API) של Google Maps, ועשויים להיות לא מדויקים או לא מלאים. אם אתה משתמש בפונקציונליות של מפות שאנו מעמידים לרשותך באמצעות האפליקציה שלנו, אתה מאשר ומסכים להיות מחויב לתנאי השירות הנוספים של Google, Inc., ‏Google Maps/Google Earth הזמינים בכתובת https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

קבלת ההסכם

אני מאשר שגילי הוא 18 שנים לפחות ושקראתי את התנאים וההתניות המפורטים בהסכם זה ואני מסכים להם מפורשות, כולל באופן ספציפי הוראות הבוררות וכתב הוויתור על התביעה הייצוגית.

או

אני מאשר כי אני ההורה ו/או האפוטרופוס של המשתמש הקטין, שגילו 16 שנים לפחות, וכי אני בן 18 שנים לפחות. קראתי את התנאים וההתניות המפורטים בהסכם זה ואני מסכים להם מפורשות, כולל באופן ספציפי הוראות הבוררות וכתב הוויתור על התביעה הייצוגית. אני מאשר את השימוש בשירותים על ידי המשתמש הקטין דרך החשבון שלי, ובנוסף מאשר כי לא הרשיתי לקטין כלשהו ליצור חשבון, אך הרשיתי באופן ספציפי כל שימוש של קטין באופניים רק לפי סעיף 1.3 של הסכם זה, ותחת החשבון שלי. אפקח ואבטיח שהמשתמש הקטין מציית לכל התנאים המובאים בהסכם זה ואני מסכים במפורש לשפות, ולוותר על זכות שיפוי מפני כל שימוש לרעה, השלכות, טענות, דרישות, עילות לתביעה, הפסדים, חבויות, נזקים, פגיעות, עמלות, עלויות והוצאות, קנסות, שכר טרחת עורך דין, פסקי דין, תביעות ו/או שילומים מכל מין וסוג שהם, בין שניתן לחזותם מראש ובין שלא, ובין שידועים או לא ידועים, כתוצאה מהשימוש של הקטין באופניים ו/או בכל אחד מהשירותים; כמו כן, אני ערב במפורש לכך שהקטין מקבל את תנאי הסכם זה, ואני אהיה אחראי לכל הפרה של ההצהרות, ההתחייבויות לעיל ו/או הסכם זה, ו/או לכל ניסיון של הקטין להתכחש להסכם זה.