Brugeraftale og servicevilkår

Kontaktoplysninger til Kundeservice

Seneste opdateringer til vores brugeraftale og servicevilkår: januar 2023.

VI ANBEFALER, AT DU LÆSER ALLE BESTEMMELSERNE I DENNE AFTALE GRUNDIGT IGENNEM. AFTALEN INDEHOLDER DE JURIDISK BINDENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DIN BRUG AF TJENESTERNE (SOM DEFINERET NEDENFOR). BRUGEN AF VORES TJENESTER ER BETINGET AF, AT DER FORELIGGER EN UDTRYKKELIG ACCEPT AF DENNE AFTALE FRA DIN SIDE.

Indholdsfortegnelse

 1. LEJE OG BRUG AF PRODUKTERNE.
 2. SIKKERHED.
 3. BETALING OG GEBYRER.
 4. VILKÅR FOR ABONNEMENTER OG AUTOMATISK FORNYELSE.
 5. LIMES ANSVARSBEGRÆNSNING; DIN ACCEPT AF RISIKO.
 6. AFBRYDELSE OG OPHÆVELSE.
 7. FORTROLIGHEDEN AF MODTAGNE OPLYSNINGER; BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER.
 8. BRUGERVILKÅR.

Disse vilkår ("Betingelser") regulerer din brug af vores forskellige produkter, tjenester, apps og software, vi tilbyder (samlet vores "Tjenester"). De leveres til dig af: Lime Technology ApS. Ved at bruge vores tjenester (herunder f.eks. at bruge vores app eller oprette en brugerkonto), accepterer du disse vilkår, herunder at du er myndig til at indgå bindende kontrakter, så læs dem omhyggeligt. Du accepterer også, at du har bemyndigelse til at acceptere disse vilkår.

Denne Aftale indeholder de væsentlige vilkår og betingelser for din brug af vores Tjenester.

Vores Tjenester består af følgende:

1) Vores elcykler (“Lime-E”) og elløbehjul (“Lime-S”). Lime-E og Lime-S er samlet benævnt “Produkterne”

2) Alt andet tilbehør og udstyr, al vedligeholdelse og opladning af Produkterne, alle medarbejdere og mobile applikationer samt andre software-løsninger og oplysninger, som vi leverer eller stiller til rådighed

3) Brug af vores hjemmeside på www.limebike.com (herunder eventuelle versioner, der er optimeret til visning på en trådløs enhed eller en tablet), vores mobile applikation (”Appen”) og eventuelle interaktive funktioner og/eller andre tjenester, vi stiller til rådighed, og som indeholder et link til denne Aftale.

Nærværende Aftale-dokument med alle opdateringer, tillæg, yderligere vilkår og alle vores regler og politikker udgør tilsammen denne ”Aftale” mellem dig og os.

Vi indvilliger i at give dig lov til at leje Produkterne på de heri fastsatte vilkår og betingelser. Alle priser og beløb i denne Aftale skal anses for at være angivet i danske kroner (DKK), medmindre andet er anført.

I nogle tilfælde kan det forekomme, at både denne Aftale og særskilte retningslinjer, regler eller brugervilkår, som indeholder yderligere eller andre vilkår og/eller betingelser, er gældende for din brug af Tjenesterne (i hvert enkelt tilfælde og samlet benævnt ”Yderligere Vilkår”). Du vil få tilsendt sådanne Yderligere Vilkår og bedt om at give din udtrykkelige accept heraf. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne Aftale og eventuelle Yderligere Vilkår er denne Aftale gældende, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Yderligere Vilkår.

1. LEJE OG BRUG AF PRODUKTERNE.

1.1. Du er den eneste bruger af Tjenesterne: Du bekræfter og accepterer udtrykkeligt, at du er den eneste lejer, og at du er ansvarlig for at overholde alle vilkår og betingelser i denne Aftale. Du er indforstået med, at når du aktiverer et Produkt, må Produktet KUN BRUGES AF DIG. Du må ikke give andre tilladelse til at bruge et Produkt, som du har aktiveret.

1.2. Du er mindst 18 år gammel: Du erklærer og garanterer, at du er mindst 18 år gammel. Det er udtrykkeligt forbudt for mindreårige at betjene eller bruge Produkterne.

1.3. Du er en kompetent bruger: Du erklærer og garanterer, at du er fortrolig med betjeningen af Produktet, og at du er rimelig kompetent og i god fysisk form til at kunne bruge Produktet. Ved at vælge at køre på et Produkt påtager du dig det fulde ansvar og den fulde risiko for eventuelle personskader og/eller sygdomme, som er nærmere beskrevet nedenfor. Det er dit ansvar at afgøre, om forholdene, herunder regn, sne, hagl, is eller tordenvejr og/eller andre forhold, uanset om disse måtte være forårsaget af vejret eller andet, gør det farligt at betjene et Produkt. Det anbefales, at du tilpasser din kørselsadfærd og bremselængde efter forholdene og omstændighederne, herunder vejr- og trafikforholdene.

1.4. Lime har den fulde ejendomsret til Produkterne: Du er indforstået med, at Lime til enhver tid beholder den fulde ejendomsret til Produkterne og alt dertil hørende udstyr. Du må ikke adskille, skrive på eller på anden måde ændre, reparere eller ødelægge Produkterne eller dele af Produkterne eller andet udstyr tilhørende Lime. Du må ikke skrive på, fjerne eller på anden måde ændre eller ødelægge eventuelle mærkater på Produkterne. Du må ikke bruge Produkterne i reklameøjemed eller til andre kommercielle formål.

1.5. Brug kun Produkterne, hvor det er tilladt: Du accepterer udtrykkeligt, at du kun vil bruge Produkterne inden for områder, hvor Produkterne er tilladte. Du indvilliger i ikke at bruge Produkterne inden for forbudte områder (f.eks. byer, hvor det er forbudt at anvende bestemte Produkter), og du påtager dig det fulde ansvar for enhver betjening af et Produkt inden for et forbudt område, herunder bl.a. betaling af eventuelle bøder eller gebyrer, der pålægges som følge af din brug af Produkterne inden for et forbudt område. Lime forbeholder sig ret til at opkræve dig op til DKK 370, hvis du bruger et af Produkterne inden for et forbudt område. Hvis du efterlader Produkterne uden for det tilladte område, forbeholder Lime sig ret til at opkræve dig et afhentningsgebyr på DKK 745 efter Limes eget skøn.

1.6. Overholdelse af lovgivningen: Du indvilliger i at overholde alle love, regler, bestemmelser og/eller forordninger vedrørende brug af, kørsel på og/eller betjening af Produkterne, herunder de love, regler mv., der vedrører Produkterne inden for området, hvor du betjener Produkterne, herunder bl.a. bestemmelser om brug af hjelm.

Du alene er ansvarlig og hæfter for enhver overtrædelse af love, regler, bestemmelser og/eller forordninger, mens du bruger Tjenesterne, herunder ulovlig kørsel og/eller parkering, og du accepterer, at du alene er ansvarlig og hæfter for alle følgeskader, krav, påkrav, søgsmålsgrunde, tab, hæftelser, erstatninger, materielle skader, personskader, omkostninger og udgifter, sanktioner, advokatsalærer, domme, gebyrer og afgifter (herunder kommunalt opkrævede beslaglæggelsesgebyrer) og/eller udlæg af enhver art, uanset om disse er forudsigelige eller uforudsigelige, og uanset om de er kendte eller ukendte, der måtte opstå som følge af din brug af Tjenesterne.

1.7. Betaling af bøder og gebyrer: Du indvilliger i at betale alle bøder, gebyrer, sanktioner, beslaglæggelsesgebyrer og/eller eventuelle andre udgifter, som Lime pådrager sig, som følge af at du har parkeret et Produkt ulovligt, eller som følge af at du har overtrådt en lov, regel, bestemmelse og/eller forordning i forbindelse med din brug af Tjenesterne.

1.8. Forbudte handlinger: Du bekræfter og accepterer udtrykkeligt, at du vil afholde dig fra at:

1.8.1. Betjene et Produkt i strid med love, regler, bestemmelser og/eller forordninger, herunder regler af enhver art vedrørende kørsel på Produkter på fortove og/eller parkering af Produkter.

1.8.2. Betjene et Produkt, mens du bærer en mappe, rygsæk, taske eller en anden genstand, hvis dette nedsætter din evne til at betjene Produktet sikkert.

1.8.3. Bruge en mobiltelefon, sms-enhed, bærbar musikafspiller og/eller en hvilken som helst anden enhed, der kan aflede din opmærksomhed, så du ikke kan betjene et Produkt sikkert.

1.8.4. Betjene et Produkt under påvirkning af alkohol, narkotika, medicin og/eller andre stoffer, der kan nedsætte din evne til at betjene Produktet sikkert.

1.8.5. Transportere en anden person på et Produkt.

1.8.6. Bruge andre låsemekanismer end dem, som Lime har medleveret.

1.8.7. Parkere et Produkt på en måde, der ikke er i nøje overensstemmelse med alle gældende love, regler og/eller bestemmelser. Du accepterer udtrykkeligt, at det er dit ansvar at gøre dig bekendt med alle gældende love, regler og/eller bestemmelser på det sted, hvor du betjener Produktet.

1.8.8. Parkere eller placere et Produkt på en måde, der forhindrer Lime i at få adgang til det. Hvis du overtræder bestemmelserne i denne paragraf, har Lime ret til, efter vores eget skøn, at opkræve dig et beløb på op til [DKK 2.900] til dækning af det tab, Lime måtte blive påført, som følge af at Lime ikke er i stand til at få adgang til Produktet og udleje Produktet til andre brugere.

1.9. Produkterne er beregnet til begrænsede formål: Du indvilliger i ikke at bruge et Produkt til racerløb, mountainbike-cykling, stunt-kørsel eller trick-kørsel. Du indvilliger i ikke at betjene og/eller bruge et Produkt på ikke-asfalterede veje, gennem vand (ud over normal bykørsel) eller på steder, hvor kørsel er forbudt, ulovlig og/eller til gene for andre. Du indvilliger i ikke at anvende et Produkt til udlejning eller som præmie og vil ej heller bruge et Produkt i strid med love, regler, bestemmelser og/eller forordninger.

1.10. Vægt- og lastbegrænsning: Du må ikke overskride den maksimale vægtgrænse for et Produkt (136 kg) eller for bagageholderen/kurven på et Produkt (7 kg), og du må ikke på anden måde bruge bagageholderen forkert med hensyn til bagagens art eller bagage, som hæmmer udsynet eller er til gene for kørslen. Du anerkender, at Produktets holder/kurv foran og/eller kurv bagpå kun er beregnet til lette varer, og at du ikke vil transportere personer eller dyr på Produktet.

1.11. Forbud mod misbrug: Du må ikke misbruge, forsøge at skaffe dig uautoriseret adgang til eller på anden måde bruge Tjenesterne på en måde, der ikke er i overensstemmelse med denne Aftale.

1.12. Anmeldelse af skade eller sammenstød: Hvis der sker en ulykke, et sammenstød, en materiel skade eller en personskade, eller hvis et Produkt bliver stjålet eller bortkommer, er du forpligtet til at anmelde dette til Lime snarest muligt. Hvis der sker et sammenstød, der indebærer personskade eller materiel skade, eller hvis et Produkt bliver stjålet, skal du indsende en anmeldelse til det lokale politi inden for 24 timer.

1.13. Du er ansvarlig for produktskader: Du er indforstået med at returnere Produktet til Lime i samme stand, Produktet var i på udlejningstidspunktet. Du accepterer, at du er ansvarlig for de omkostninger, der er forbundet med at reparere og/eller udskifte et Produkt, som du måtte beskadige eller forvolde skade på. Du er ikke ansvarlig for almindelig slitage på Produkterne. Hvis du begår hærværk mod et Produkt, er du forpligtet til at betale erstatning for skaderne med op til DKK 12.825 for hver Lime-E, og DKK 9.620 for hver Lime-S, efter Limes eget skøn.

1.14. Produkternes tilgængelighed og brug: Du accepterer og anerkender, at Produkterne måske ikke er tilgængelige til enhver tid. Produkterne kræver løbende opladning af batterierne for at fungere. Du indvilliger i at bruge og betjene Produkterne sikkert og forsvarligt og tage højde for alle de til Produkterne knyttede begrænsninger og krav, som fremgår af alle gældende love, regler, bestemmelser og/eller forordninger. Du er indforstået med følgende:

1.14.1. Batteriets resterende rækkevidde falder ved brug af Produktet (i både tid og afstand), og efterhånden som der sker et fald i ladetilstanden, kan det være, at Produktets kørehastighed falder og andre driftsfunktioner reduceres (eller ophører fuldstændigt).

1.14.2. Der gives ikke nogen garanti for Produktets rækkevidde på det tidspunkt, hvor du påbegynder lejen eller betjeningen af Produktet, idet rækkevidden afhænger af, hvordan det lejede Produkt bruges.

1.14.3. Der gives ikke nogen garanti for Produktets rækkevidde på en opladning, idet rækkevidden afhænger af Produktet, vejenes beskaffenhed, vejrforholdene og/eller andre faktorer.

1.14.4. Det er dit ansvar at tjekke Produktets ladetilstand og sikre, at batteriet er tilstrækkeligt opladet til at gennemføre kørslen, inden du begynder at betjene Produktet.

1.14.5. Lime giver ikke nogen garanti for, hvor langt og/eller hvor længe du kan betjene et Produkt, før batteriet er helt dødt. Produktet kan løbe tør for batteri og ophøre med at fungere på et hvilket som helst tidspunkt i den periode, du lejer Produktet, også før du når frem til din ønskede destination.

2. SIKKERHED

2.1. Sikkerhedstjek: Du er indforstået med, at du ikke vil køre på Produktet, hvis der tydeligvis er noget i vejen, og at du straks vil kontakte Kundeservice for at underrette Lime om eventuelle problemer.

2.1.1. Hvis du på et tidspunkt – enten før, under eller efter din kørsel på et Produkt – konstaterer en fejl eller opdager andre potentielt farlige forhold ved et Produkt, uanset hvor små disse måtte være, må du ikke bruge Produktet, og hvis du allerede kører på Produktet, skal du straks stoppe med at køre, når det er sikkert at stoppe.

2.1.2. Du indvilliger i straks at anmelde fejlen eller forholdet til Lime.

2.2. Mistede eller stjålne Produkter: Hvis et Produkt ikke returneres inden for en sammenhængende periode på 48 timer, kan Produktet anses for at være bortkommet eller stjålet efter Limes eget skøn, hvorefter der kan blive indgivet politianmeldelse mod dig til de lokale politimyndigheder. De data, der genereres af den med Tjenesterne forbundne computer, udgør fyldestgørende dokumentation for den periode, hvor du har brugt Produktet. Hvis et Produkt skulle bortkomme eller blive stjålet, skal du straks eller hurtigst muligt anmelde dette til Lime.

2.3. Hjelme; Sikkerhed: Du anerkender og accepterer, at du til enhver tid skal være iført en CE-mærket hjelm, mens du bruger vores Tjenester, Produkter og/eller tilbehør og udstyr, uanset om der foreligger lovkrav herom eller ej.

2.3.1. Du skal være iført en CE-mærket hjelm, der skal have den rigtige størrelse og være korrekt påsat og fastgjort efter producentens anvisninger.

2.3.2. Hvis brug af hjelm er påkrævet i henhold til love, regler, bestemmelser og/eller forordninger, der er gældende for det område, hvor Produktet betjenes, indvilliger du i at overholde disse love, regler m.v. til enhver tid.

2.3.3. Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at du kan være nødt til at træffe yderligere sikkerhedsforanstaltninger eller tage sikkerhedsforholdsregler, som ikke specifikt er nævnt i denne Aftale, og du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at beslutningen om, hvorvidt du skal gøre dette, udelukkende er dit eget ansvar – ikke Limes ansvar.

2.4. Ruter: Du er indforstået med, at Lime ikke opretter eller opretholder steder, hvor man kan køre på Produkterne, og at Lime ikke garanterer, at der altid vil være et sikkert sted, hvor man kan køre på et bestemt Produkt. Veje, cykelstier og ruter kan blive farlige på grund af vejr- og trafikforhold og/eller andre farer, som Lime ikke har indflydelse på. Lime hæfter ikke for skader eller tab, der måtte opstå som følge af ovenstående forhold. Du er eneansvarlig for at vælge en pålidelig og sikker rute. Ved valg af rute er du til enhver tid forpligtet til at overholde alle lovene, og du alene er ansvarlig for at være bekendt med gældende love, regler, bestemmelser og/eller forordninger i den jurisdiktion, hvor du gør brug af Limes Tjenester og/eller Produkter.

2.5. Udlejningsbegrænsninger: Du er indforstået med, at Lime ikke er et offentligt transportselskab. Alternative muligheder for offentlig og privat transport er tilgængelige for offentligheden og for dig personligt. Lime leverer udelukkende Tjenesterne og Produkterne for at gøre det nemmere for brugerne at komme rundt, og udlejning må kun ske til de personer, som er i stand til og kvalificerede til at betjene Produkterne på egen hånd, og som har accepteret alle vilkårene og betingelserne i denne Aftale.

3. BETALING OG GEBYRER.

3.1. Gebyrer: Når du har tilmeldt dig og oprettet en konto hos os, kan du leje vores Tjenester på en betal-pr.-tur-basis eller abonnementsbasis (hvor abonnementer er tilgængelige). Alle Produkter kan bookes ved at følge anvisningerne på skærmen, og priser kan findes i Appen. Hvad angår betal-pr.-tur, opkræver vi en fast pris for at åbne vores Produkter og opkræver derefter pr. kørt minut. Det opkrævede beløb rundes op til det næste minut. Når du påbegynder en betal-pr.-tur-udlejningstur, accepterer du, at prisen opkræves fra den valgte betalingsmetode. Vores priser varierer afhængigt af den relevante by, ugedag eller tidspunkt på dagen -- og kan også variere, hvis vi har en kampagne. Ved at klikke på Produktet i Appen får du de nøjagtige prisoplysninger. Bemærk, at vi kan ændre priser for vores Tjenester, som vi anser for nødvendigt eller passende for vores virksomhed. Udlejningsbeløb er eksklusive skatter (såsom indirekte skatter) og omfatter andre gældende statsgebyrer.

Alle disse opkræves via din foretrukne betalingsmetode, der er angivet på din konto, baseret på din brug. Vi kan sætte din debet-/kreditkortkonto midlertidigt i bero, før du starter en tur for at bekræfte, at dine betalingsoplysninger stadig er gyldige, og/eller for at bekræfte, at dit debet-/kreditkort har de nødvendige midler til at dække de gebyrer, du pådrager dig for den pågældende tur. Forhåndsgodkendelse er ikke en opkrævning på din konto, det er en tilbageholdelse af de pågældende midler. Forhåndsgodkendelser kan reducere din tilgængelige saldo med godkendelsesbeløbet, indtil det frigives eller afstemmes med den faktiske opkrævning. Alle betalinger til os foretages gennem en tredjepartsbetalingsbehandler. Vi anerkender betalinger med følgende betalingsmetoder: kreditkort, debetkort eller anden betalingsmetode, der er gjort tilgængelig i Appen.

Hvis du er uenig i eventuelle opkrævninger, som vi har foretaget på din konto, bedes du underrette os så hurtigt som muligt, efter at du er blevet opmærksom på problemet. For at løse eventuelle bestridte opkrævninger skal vi bruge visse oplysninger om turen, herunder datoen og de omtrentlige start- og sluttidspunkter for din tur. Som standard, undtagen i det omfang det kræves ved gældende lov og når hændelsen kan tilskrives os, tilbyder vi ikke refusioner for din brug af vores Tjenester.

Ved at acceptere disse Vilkår, accepterer du, at retten til at annullere en tur, der er betalt via betal-pr.-tur ophører, når leveringen af Tjenesterne er fuldført – hvilket er tidspunktet, hvor Produktet aktiveres af brugeren.

3.2. Promotion-koder: Promotion-koder (”Rabatter”) er engangstilbud og kan kun udnyttes via Appen. Lime forbeholder sig ret til at ændre eller fjerne Rabatter til enhver tid. Brugen af Rabatter er begrænset til én Rabat pr. kunde og kan ikke kombineres med andre tilbud. Rabatterne kan ikke overdrages og må ikke videresælges.

3.3. Maksimal lejeperiode og betalinger: Den maksimale lejeperiode er 24 timer. Du er indforstået med, at du skal deaktivere lejen af Produktet senest 24 timer efter det tidspunkt, hvor lejeperioden for Produktet begyndte. Du er derefter berettiget til at leje igen. Du accepterer, at du er eneansvarlig for at være opmærksom på, hvor lang tid der er gået, og hvornår et Produkt skal være rettidigt aflåst. Gebyret for at leje et Produkt kan højst udgøre DKK 1.305, idet beløbet i alle tilfælde er baseret på en 24-timers periode. Når Produktet er returneret, vil du blive opkrævet de akkumulerede lejegebyrer eller – hvis dette beløb er mindre – det maksimale 24-timers gebyr. Produkter, som ikke er returneret (aflåst og med afsluttet tur) inden for 48 timer, vil blive betragtet som bortkommet eller stjålet, og du kan blive opkrævet op til DKK 12.825 for hver Lime-E, og DKK 9.620 f or hver Lime-S, og der kan blive indgivet politianmeldelse mod dig. Vi kan også opkræve et servicegebyr på DKK 185 efter eget skøn for længere lejeperioder end 24 timer, hvis Produktet ikke betragtes som bortkommet eller stjålet.

3.4. Gyldigt kreditkort eller debetkort: Du skal indtaste et gyldigt kortnummer og udløbsdato, før du er registreret og kan bruge Tjenesterne. Du bekræfter, at du har tilladelse til at anvende det eller de kort, du registrerer hos os. Du giver Lime tilladelse til at trække alle skyldige beløb på kortet. Hvis du gør indsigelse mod en betaling, der er trukket på din kortkonto, skal du kontakte Lime snarest muligt efter at have fået kendskab til det debiterede beløb og skal give Lime alle rejseoplysninger, der er nødvendige for at kunne identificere det omtvistede beløb, f.eks. datoen for turen og dens omtrentlige start- og sluttidspunkt. Du indvilliger i straks at underrette Lime om alle ændringer vedrørende dit kort.

3.5. Afhentningsgebyrer: Hvis du ikke kan returnere et Produkt et gyldigt sted (det vil sige, at du deaktiverer et Produkt på en privat ejendom, i et aflåst indelukke og/eller på et andet utilgængeligt område) og anmoder Lime om at afhente Produktet, er vi efter vores eget skøn berettigede til at opkræve et afhentningsgebyr på op til DKK 780. Hvis der er givet adgang til et Produkt via din konto, og Produktet efterlades uden varsel, vil du være ansvarlig for betaling af alle gebyrer, indtil Produktet er kommet tilbage og blevet deaktiveret, plus et servicegebyr på op til DKK 1.120 for at få Produktet tilbage. Gebyrerne kan ændres efter Limes eget skøn og uden varsel til dig.

3.6 Fortrydelsesret: Du har normalt ret til at fortryde en aftale i op til 14 dage efter den dato, hvor vi sender dig en bekræftelse. Imidlertid anerkender og accepterer du udtrykkeligt, at hvis du bruger Produkterne inden for fortrydelsesfristen på 14 dage, uanset om du betaler for Produkterne pr. tur eller som led i en abonnementsordning, så har du ikke ret til at skifte mening og fortryde (eller kræve refusion) i henhold til de gældende bestemmelser om forbrugeraftaler. Hvis du fortryder, inden du bruger Produkterne (og inden for 14-dages fristen), vil du modtage fuld refusion af de beløb, du har betalt for Tjenesten, i overensstemmelse med vores refusionspolitik (se nedenfor).

For at udøve din fortrydelsesret skal du på [email protected] underrette os om din beslutning om at træde tilbage fra Aftalen ved fremsendelse af en entydig meddelelse herom (f.eks. brev sendt pr. almindelig post, fax eller e-mail). Du kan anvende formularen til udnyttelse af fortrydelsesretten, som er vedhæftet denne Aftale.

3.7 Refusion: Hvis du annullerer en betaling inden for fortrydelsesfristen på 14 dage som beskrevet i paragraf 3.6 ovenfor, vil vi sørge for at tilbagebetale dit tilgodehavende snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage, efter at du har givet os besked om, at du gør din fortrydelsesret gældende. Hvis du ved betalingen har fået en kampagnerabat eller en anden form for rabat, får du kun refunderet det beløb, du faktisk har betalt. Indbetalte beløb refunderes efter samme metode, som du oprindelig brugte til at betale for dit køb, medmindre andet aftales.

4. VILKÅR FOR ABONNEMENTER OG AUTOMATISK FORNYELSE.

4.1. Generelt: For at kunne købe adgangsrettigheder og gøre brug af abonnementer, der tilbydes via Tjenesterne, skal du være mindst atten (18) år gammel eller have den i din jurisdiktion gældende myndighedsalder. Inden du køber og/eller lejer Produkter eller Tjenester, skal du give os et gyldigt kreditkortnummer og tilhørende betalingsoplysninger, herunder alle følgende oplysninger: (i) Dit navn, som det står på kortet, (ii) dit kortnummer, (iii) korttype, (iv) udløbsdato og (v) eventuelle aktiveringsnumre eller -koder, som kræves for at debitere dit kort eller på anden måde indløse et gyldigt gavekort. Ved at indsende disse oplysninger til os eller vores tredjepartskreditkortprocessor accepterer du, at du giver os og/eller vores processor tilladelse til at debitere dit kort, når der efter vores vurdering er behov herfor, dog senest tredive (30) dage efter godkendelsen af kortet. For hvert abonnement på Produktet, du bestiller via Tjenesterne, accepterer du at betale den i Appen anførte pris (inklusive moms og eventuelle tillægsgebyrer) fra det tidspunkt, hvor du afsender abonnementsbestillingen. Lime trækker automatisk abonnementsbeløbet på dit kort eller foretager opkrævning i henhold til andre betalingsoplysninger, du har givet som led i abonnementsprocessen. Vi kan tilbyde en række forskellige abonnementsordninger, bl.a. særlige kampagneordninger eller abonnementer med forskellige betingelser og begrænsninger. Eventuelle vilkår, der adskiller sig væsentligt fra de vilkår, som er beskrevet i denne Aftale, vil du få oplyst og bedt om at acceptere ved din tilmelding eller i andre meddelelser til dig. Nogle kampagneabonnementer tilbydes muligvis af tredjeparter i forbindelse med disses levering af egne produkter og tjenesteydelser. Vi er ikke ansvarlige for disse tredjeparters produkter og tjenesteydelser. Vi forbeholder os ret til at justere, afslutte eller på anden måde ændre vores tilbudte abonnementsordninger.

4.2. Abonnementsperiodens begyndelse og ophør: Medmindre der er tale om et gratis prøvetilbud, træder dit abonnement i kraft den dag, hvor du modtager en bekræftelse fra os via e-mail. Dit abonnement vil fortsat have fuld gyldighed gennem hele abonnementsperioden, du specifikt har købt, eller på månedsbasis og fortsætter automatisk, indtil du opsiger abonnementet (”abonnementsperioden”). Ved at angive dine oplysninger om betalingsmåden for dit abonnement accepterer du at betale et abonnementsgebyr (med tillæg af gældende moms og servicegebyrer – samlet benævnt ”gebyrer”), der fortsat vil blive opkrævet automatisk efter de til enhver tid gældende satser, medmindre du opsiger abonnementet, før den aktuelle abonnementsperiode udløber. Gebyrerne vil blive opkrævet automatisk ifølge din oprindelige foretrukne betalingsmåde ved begyndelsen af din abonnementsperiode og ved begyndelsen af hver efterfølgende abonnementsperiode på den kalenderdag, der svarer til begyndelsen af din aktuelle abonnementsperiode, medmindre du opsiger dit abonnement, eller medmindre din konto er afbrudt eller lukket i henhold til denne Aftale.

Hvis du opsiger et abonnement midt i din abonnementsperiode, vil du ikke være berettiget til at modtage refusion for den resterende uudnyttede del af den pågældende abonnementsperiode.

4.3. Ændringer i abonnementsgebyrer: Lime forbeholder sig ret til at ændre sine abonnementspriser til enhver tid, under forudsætning af at du modtager meddelelse herom med et tilstrækkeligt forudgående varsel. I tilfælde af en prisændring vil Lime lægge de nye priser op på Tjenesterne og underrette dig på forhånd ved at sende en e-mail til den adresse, du har registreret på din konto. Du giver dit samtykke til, at vi har ret til at ændre vores priser og vilkår for vores abonnementspakker via elektronisk kommunikation med dig. Hvis du ikke ønsker at acceptere en prisændring eller en ændring af vilkårene for en abonnementspakke, kan du opsige dit abonnement som beskrevet nedenfor, før ændringen træder i kraft, hvorefter vi vil give dig en forholdsmæssig refusion af de forudbetalte gebyrer på grundlag af den tilbageværende del af den aktuelle abonnementsperiode. Hvis du undlader at opsige dit abonnement, vil du blive anset for at have givet sit samtykke til ændringen af prisen/abonnementspakken og giver dermed Lime tilladelse til at opkræve de nye gebyrer ifølge din foretrukne betalingsmåde.

4.4. Opsigelse af abonnementet: Du har ret til at opsige dit abonnement til enhver tid ved at give Lime besked herom. For at opsige dit abonnement skal du åbne din tegnebog i Lime-Appen og klikke på ”Administrer” og derefter klikke på ”Opsig abonnement”. Der sker kun refusion eller kreditering for hele måneder. Hvis du opsiger dit abonnement, kan du fortsat bruge Tjenesterne frem til det tidspunkt, hvor din aktuelle abonnementsperiode udløber, hvorefter du mister adgangen til de områder for Tjenesterne, som er forbeholdt abonnenter. Dette kunne omfatte eventuelle tilgodehavender samt andre oplysninger og analyser, der har været vist, mens dit abonnement var aktivt.

4.5. Opsigelse fra vores side: Lime har med et rimeligt skriftligt varsel ret til at opsige denne Aftale og afbryde din adgang til abonnementet, hvis: (a) du undlader at betale Lime et beløb, som er skyldigt i henhold til denne Aftale, og/eller (b) du væsentligt misligholder en betingelse eller et vilkår i denne Aftale. Lime har ret til at opsige denne Aftale og afbryde din adgang til abonnementet med eller uden begrundelse med tredive (30) dages skriftlig varsel, hvorefter du ikke længere vil blive opkrævet betaling for adgang til abonnementet. Ved Aftalens udløb eller ophør, uanset af hvilken årsag, har du ikke længere adgang og brugsret til abonnementet.

Du accepterer, at hvis vi opsiger din leje af Produkter og/eller dit abonnement, er dit eneste retsmiddel en af følgende muligheder: (a) Vi krediterer din kortkonto med det opkrævede gebyrbeløb, som du allerede har betalt i forbindelse med Produkterne eller abonnementet, men som du ikke har kunnet bruge (hvis dit kort allerede er blevet debiteret); eller (b) Vi debiterer ikke dit kort.

4.6. Gratis prøveperiode/kampagnetilbud: Vi kan som led i kampagnetilbud tilbyde prøveabonnementer, der giver gratis adgang til Tjenesterne i en begrænset periode eller til særlige rabatpriser. Hvis du tilmelder dig et prøveabonnement, er dine rettigheder til at bruge Tjenesterne begrænset af prøveabonnementets vilkår og ophører eller forlænges i henhold til vilkårene for dit prøveabonnement og/eller eventuelle gældende Yderligere Vilkår. Vær opmærksom på, at du ved tilmeldingen til et gratis prøveabonnement skal oplyse dit kortnummer, og Lime vil bekræfte, at dit kort er gyldigt. Når vi processer dit kort, vælger nogle kreditkortselskaber at foretage en midlertidig reservation af din første indbetaling på kontoen. Kontakt dit kreditkortselskab, hvis du har nogen spørgsmål. Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder prissikring eller refusion i tilfælde af prisfald eller andre kampagnetilbud.

Når din gratis prøveperiode udløber, begynder vi eller en tredjepartsbetalingsprocessor at opkræve løbende betaling for dit abonnement ifølge din foretrukne betalingsmåde, medmindre du opsiger dit abonnement før prøveperiodens udløb. Hvis din gratis prøveperiode udløber, og dit almindelige abonnement begynder, bliver dit abonnement fornyet automatisk, og du vil løbende blive opkrævet betaling for de enkelte perioder, indtil du opsiger abonnementet. En vejledning i, hvordan du opsiger dit abonnement, findes ovenfor. Vær opmærksom på, at du ikke modtager meddelelse fra os om, at din gratis prøveperiode er udløbet, eller at den betalte del af dit abonnement er begyndt.

4.7. Ændringer af priser og faktureringsvilkår: Køb og/eller leje af Produkter og/eller Tjenester er med forbehold for tilgængelighed. De Produkter og Tjenester, der kan ses på Tjenesterne, er muligvis ikke altid tilgængelige i det område, hvor du befinder dig, og kan til enhver tid blive udskiftet eller fjernet. Lime forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre sine priser og faktureringsmetoder for Tjenester med forbehold af din opsigelsesret som omtalt i paragraf 4.3.

4.8. Kontoregistrering og sikkerhed: Du er indforstået med, at du skal oprette en konto for at få adgang til Tjenesterne. Du er forpligtet til: (a) at afgive sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, når du på Tjenesternes registrerings- eller abonne­ments­side bliver bedt om disse oplysninger (herefter benævnt ”Registreringsoplysningerne”), og (b) at vedligeholde og snarest muligt ajourføre Registreringsoplysninger for at sikre, at oplysningerne stadig er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Hvis du afgiver oplysninger, som er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, eller hvis Lime har rimelig grund til at antage, at oplysningerne er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, har Lime ret til at afbryde eller lukke din konto og afvise al nuværende eller fremtidig brug af Tjenesterne (eller en del heraf). Du bærer det fulde ansvar for, at din adgangskode og din konto behandles med en høj grad af sikkerhed og fortrolighed. Endvidere bærer du det fulde ansvar for alle aktiviteter, der måtte foregå på din konto. Du må ikke dele dine kontooplysninger eller dit brugernavn og din adgangskode med tredjeparter eller give tredjeparter tilladelse til at logge på Tjenesterne med dine kontooplysninger. Du indvilliger i straks at underrette os om ethvert misbrug af din konto eller andre brud på sikkerheden, du bliver opmærksom på. Du er ansvarlig for at tage de sikkerhedsforholdsregler og træffe de sikkerhedsforanstaltninger, der passer bedst til din situation og den tilsigtede brug af Tjenesterne. Vær opmærksom på, at enhver person, som kender dine personhenførbare oplysninger, vil kunne få adgang til din konto, så du skal træffe rimelige foranstaltninger til at beskytte disse oplysninger.

5. LIMES ANSVARSBEGRÆNSNING; DIN ACCEPT AF RISIKO.

5.1. Begrænset ansvar: Intet i disse vilkår skal anses for at begrænse eller udelukke vores ansvar over for dig:

5.1.1 for død eller personskade, der skyldes uagtsomhed fra vores side

5.1.2 for urigtige oplysninger fremsat mod bedre vidende

5.1.4 i forhold til andet ansvar, som efter loven ikke kan begrænses eller udelukkes.

6. AFBRYDELSE OG OPHÆVELSE.

6.1 Vi kan til enhver tid, med eller uden varsel, midlertidigt afbryde leveringen af en Tjeneste (helt eller delvist) på grund af reparation eller vedligeholdelse eller med henblik på at opdatere eller opgradere indhold, funktioner eller funktionalitet.

6.2 Vi er berettigede til, med eller uden varsel, at ophæve en aftale eller afbryde og/eller standse en Tjeneste og/eller din brug af din konto, såfremt:

6.2.1 du har handlet i strid med disse vilkår eller

6.2.2 du undlader at betale korrekt opkrævede lejebeløb ved forfald.

6.3 Hvis du har handlet i strid med disse vilkår, kan vi foretage de handlinger, vi anser for hensigtsmæssige. En sådan misligholdelse fra din side kan medføre, at vi med eller uden varsel foretager alle eller nogle af følgende handlinger:

6.3.1 fremsendelse af en advarsel til dig

6.3.2 øjeblikkelig, midlertidig eller permanent inddragelse af din ret til at bruge en Tjeneste eller et Produkt

6.3.3 anlæggelse af søgsmål mod dig med henblik på at få tilkendt erstatning for alle tab og skader som følge af misligholdelsen og/eller

6.3.4 videregivelse af alle relevante oplysninger til politimyndigheder, som vi med rette finder nødvendige.

De ovenfor anførte reaktionsmuligheder er ikke begrænsede, og vi kan foretage alle andre handlinger, vi anses for hensigtsmæssige.

6.4 Når din leje af Produkter eller dit abonnement ophører, eller når din konto bliver lukket, uanset af hvilken årsag (herunder bl.a. hvis du i overensstemmelse med disse vilkår fortryder, opsiger eller undlader at forny dit abonnement), sker følgende:

6.4.1 alle rettigheder, som du er tildelt i henhold til disse vilkår, ophører omgående

6.4.2 du skal straks ophøre med al brug af Tjenesten og/eller Produkterne og

6.4.3 du skal betale alle udestående beløb, du skylder os.

7. FORTROLIGHEDEN AF MODTAGNE OPLYSNINGER; BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER.

Opbevaring af oplysninger i overensstemmelse med privatlivspolitikken: Alle personhenførbare oplysninger, som er i Limes besiddelse og vedrører dig, herunder alle navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kortnumre og/eller adgangskoder, opbevares af Lime i overensstemmelse med Limes privatlivspolitik.

8. BRUGERVILKÅR.

8.1. Begrænsning af adgangen til Tjenester: Lime bestræber sig på at levere Tjenesterne 365 dage om året, men vi garanterer ikke, at Tjenesterne vil være tilgængelige til enhver tid, idet force majeure-begivenheder eller andre forhold kan forhindre Lime i at levere dem. Adgang til Tjenesterne er endvidere betinget af Produkternes tilgængelighed. Lime kan ikke erklære og garantere, at Tjenester eller Produkter er tilgængelige til enhver tid. Du accepterer, at Lime til enhver tid kan forlange, at du returnerer et Produkt.

8.2. Adgangslicens: Under forudsætning af, at du nøje overholder denne Aftale og de Yderligere Vilkår, tildeler Lime dig en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at downloade (kun til midlertidig opbevaring), vise, se, bruge, afspille og/eller udskrive en kopi af indholdet (med undtagelse af andre kilde- og objektkoder i rå eller anden form end de koder, der stilles til rådighed og kan bruges med henblik på visning og funktionalitet) på en pc, mobiltelefon eller anden trådløs Internet-aktiveret enhed (en ”enhed”), idet dette udelukkende er til din personlige, ikke-kommercielle brug. Denne licens omfatter ikke videresalg eller kommerciel brug af Tjenester eller disses indhold; indsamling og brug af eventuelle produktlister, produktbeskrivelser eller priser; afledt brug af Tjenesterne eller disses indhold; downloading eller kopiering af kontooplysninger til gavn for en anden forretning eller forhandler; eller brug af data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og dataudtræksværktøjer. Medmindre der i denne Aftale er givet udtrykkelig tilladelse dertil, er det forbudt at gengive, sælge, videresælge, besøge, eller på anden måde udnytte Tjenesterne helt eller delvist, uanset formålet, uden at der foreligger udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Lime. Misbrug vil medføre automatisk ophør af de tilladelser og/eller licenser, vi har givet dig. Ovenstående begrænsede licens: (i) giver dig ikke ejendomsret eller andre immaterielle rettigheder til Indhold og (ii) kan øjeblikkeligt afbrydes eller bringes til ophør uanset årsag efter Limes eget skøn og uden forudgående varsel eller ansvar.

8.3. Ophavsret og ejendomsret: Alt indhold, som findes eller kan ses på Tjenesterne, herunder bl.a. tekst, grafik, fotografier, billeder, videoer, lydoptagelser og illustrationer (”Indhold”), tilhører Lime og Limes licensgivere, leverandører og befuldmægtigede og/eller Limes indholdsudbydere. Alle dele af Tjenesterne, herunder bl.a. deres generelle grafiske udformning og Indholdet, er beskyttet af ophavsret, ideelle rettigheder, varemærke­bestemmelser og anden lovgivning om immaterielle rettigheder. Tjenesterne må kun anvendes til de formål, hvortil Tjenesterne stilles til rådighed. Medmindre det er tilladt i henhold til ophavsretten, må du ikke ændre materialet, og du må ej heller kopiere, distribuere, fremsende, fremvise, udføre, gengive, udgive, licensere, udarbejde afledte værker af, overføre eller sælge oplysninger eller arbejde, som er indeholdt i Tjenesterne. Medmindre det er tilladt i henhold til de ophavsretlige regler, er du ansvarlig for at indhente tilladelse, før du genbruger ophavsretligt beskyttet materiale, som er tilgængeligt på Tjenesterne. Du er forpligtet til at overholde alle gældende nationale og internationale love, regler, forordninger og bestemmelser, som gælder for din brug af Tjenesterne. Lime eller Limes licensgivere, leverandører og befuldmægtigede og/eller Limes indholdsudbydere beholder den fulde ejendomsret til Tjenesterne, deres Indhold og alle dertil knyttede rettigheder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Du må ikke fjerne meddelelser om ophavsret eller varemærker eller andre ejendomsretlige meddelelser, der findes på Tjenesterne.

8.4. Varemærker/Manglende godkendelse: Alle Limes varemærker, servicemærker og handelsnavne, som er anvendt i denne Aftale (herunder bl.a.: LimeBikes navn, LimeBikes firmalogo, Limes navn, Limes firmalogo, Tjenesternes navn, Tjenesternes grafiske udformning og/eller eventuelle logoer) (samlet benævnt ”varemærker”), er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Lime eller Limes tilknyttede virksomheder, samarbejdspartnere, leverandører eller licensgivere. Du må ikke på nogen måde anvende, kopiere, gengive, genudgive, uploade, opslå, overføre, distribuere eller ændre Limes varemærker, ej heller i reklame- eller PR-materiale i forbindelse med distribution af materiale på Tjenesterne, uden Limes forudgående skriftlige samtykke. Du må ikke anvende Limes navn eller et sprog, billeder eller symboler, som efter Limes vurdering kunne tolkes som en godkendelse fra Limes side af (i) skriftligt eller mundtligt reklame- eller præsentations­materiale eller (ii) en brochure, et nyhedsbrev, en bog eller andet skriftligt materiale af enhver art, uden at have indhentet forudgående skriftligt samtykke hertil.

8.5. Politik for brugerindhold: Hvis Lime konkret har bedt eller anmodet om opslag eller kommentarer, opfordrer Lime dig til at sende indhold til Lime (f.eks. kommentarer til blogindlæg, deltagelse i fællesskaber, tips m.v.), som du har skabt, så det bliver offentligt tilgængeligt i forbindelse med webstedet (”Brugerindhold”). Alle immaterielle rettigheder til Brugerindhold vedbliver at tilhøre den enkelte bruger. Ved at offentliggøre indhold på vores websted giver du udtrykkeligt Lime en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, uigenkaldelig, royaltyfri, fuldt betalt, global, fuldt viderelicenserbar ret og licens til at anvende, gengive, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, udarbejde afledte værker af, distribuere, fremsende, udføre og fremvise et sådant indhold sammen med dit navn, din stemme og/eller dit billede, som indgår i dit Brugerindhold, idet dette kan ske helt eller delvist og i enhver form i hele verden i alle eksisterende og fremtidige medier og ved brug af alle eksisterende og fremtidige teknologier, herunder salgsfremstød, reklamekampagner, markedsføring, merchandising, offentlig omtale og andre dertil knyttede aktiviteter, og herunder den uindskrænkede ret til at viderelicensere sådanne rettigheder til hver en tid. Brugerindhold af denne art betragtes som ikke-fortroligt, og Lime er således ikke forpligtet til at opretholde fortroligheden af oplysninger, der i enhver form indgår i Brugerindhold.

8.6. Upassende Brugerindhold: Lime ønsker hverken at fremme eller søge Brugerindhold, der er et resultat af en aktivitet, som: (i) kan indebære en risiko for, at du, en anden person eller et dyr udsættes for skade, tab, fysisk eller psykisk skade, følelsesmæssig krise, dødsfald, invaliditet, misdannelse eller fysisk eller psykisk sygdom; (ii) kan indebære en risiko for, at en person eller ejendel udsættes for en anden form for tab eller skade; eller (iii) kan udgøre en forbrydelse eller medføre et erstatningsansvar uden for kontraktforhold. Du er indforstået med, at du ikke har deltaget og ikke vil deltage i nogen af de førnævnte aktiviteter i forbindelse med fremstillingen af dit Brugerindhold. Uden at begrænse ovenstående indvilliger du i, at du i forbindelse med dit Brugerindhold ikke vil påføre andre mennesker følelsesmæssige kriser, ikke vil ydmyge andre (offentligt eller på anden måde), ikke øve vold mod andre eller true med vold, ikke vil trænge ind på en privat ejendom uden tilladelse, ikke vil udgive dig for en anden eller give urigtige oplysninger om dit tilknytningsforhold, din titel eller din bemyndigelse, og ikke på anden måde deltage i aktiviteter, som kan medføre kvæstelser, død, materielle skader og/eller erstatningsansvar af enhver art. Lime vil afvise alt Brugerindhold, hvor det efter Limes eget skøn er Limes opfattelse, at sådanne aktiviteter har fundet sted. Hvis du giver os besked om et opslag, der angiveligt overtræder en bestemmelse i denne Aftale, forbeholder Lime sig ret til efter eget skøn, hvis en sådan overtrædelse har fundet sted, at fjerne sådan et opslag fra Tjenesterne til enhver tid og uden varsel.

8.7. Upassende materiale: Du må ikke bruge Tjenesterne til at opslå eller sende ulovligt, krænkende, truende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk eller blasfemisk materiale eller materiale, som krænker eller uretmæssigt tilegner sig tredjeparters immaterielle rettigheder, eller som kunne udgøre eller opfordre til adfærd, der ville blive anset for at være en strafbar handling eller på anden måde i strid med lovgivningen. Du er desuden indforstået med, at det i henhold til denne Aftale er udtrykkeligt forbudt at sende eller opslå uopfordrede reklamer eller ”spam” på eller gennem Tjenesterne. Ud over de retsmidler, vi har til rådighed i henhold til lovgivningen eller billighedsretten, er vi berettigede til – hvis vi efter eget skøn vurderer, at du har overtrådt eller må formodes at ville overtræde ovennævnte forbud eller gældende regler eller politikker, der er knyttet til denne Aftale – at træffe de foranstaltninger, vi anser for nødvendige for at kunne afhjælpe eller forebygge overtrædelsen, herunder bl.a. forbyde dig at bruge Tjenesterne og/eller omgående fjerne det tilhørende materiale fra Tjenesterne til enhver tid og uden varsel. Vi forpligter os til i enhver henseende at samarbejde med alle politimyndigheder og efterkomme alle retskendelser eller vidneindkaldelser, der henstiller til eller pålægger os at oplyse identiteten på personer, der lægger denne form for materiale ud.

8.8. Adgang og forstyrrende indgreb: Du er indforstået med, at du ikke vil benytte softwarerobotter, edderkopper, scrapers eller andre automatiske metoder til at få adgang til Tjenesterne uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Endvidere er du indforstået med, at du ikke vil: (i) handle på en måde, der medfører eller kan medføre en efter vores skøn urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning af vores infrastruktur, (ii) forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte drift af webstedet eller aktiviteter, der udføres på Tjenesterne, eller (iii) omgå forholdsregler, vi kan vælge at benytte for at forhindre eller begrænse adgangen til Tjenesterne.

8.9. Ret til at fjerne indhold: For så vidt andet ikke fremgår af vores privatlivspolitik, vil vi ikke overvåge, redigere eller offentliggøre indholdet i din e-mail eller Indhold, der lægges op på Tjenesterne, medmindre dette er påkrævet som led i den normale vedligeholdelse af Tjenesterne og de tilhørende systemer, eller medmindre dette er foreskrevet ved lov, eller vi i god tro vurderer, at en sådan handling er nødvendig for at: (1) overholde lovgivningen eller følge instrukserne og pålæggene i retsdokumenter, der forkyndes for Lime eller Tjenesterne, (2) beskytte og forsvare de rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, der tilhører Lime, Tjenesterne eller brugerne af Tjenesterne, eller (3) handle i en nødsituation med henblik på at beskytte vores brugeres, Tjenesternes eller offentlighedens sikkerhed. Brugerne er eneansvar-lige for indholdet i deres beskeder, og Lime er ikke forpligtet til at forhånds­kontrollere et sådant indhold. Vi er dog til enhver tid og uden varsel berettigede til, efter eget skøn, at redigere, nægte at opslå eller fjerne materiale, der er indsendt til eller opslået på Tjenesterne. Uden at begrænse ovenstående har vi ret til at fjerne alt materiale, som vi finder er i strid med bestemmelserne i denne Aftale, eller som på anden måde virker stødende, og vi har derudover ret til at afvise en bruger, der ikke overholder en bestemmelse i Aftalen, således at brugeren helt eller delvist nægtes adgang til Tjenesterne.

8.10. Bruger-offentliggjort indhold: Bruger-offentliggjort Indhold og Brugerindhold afspejler ikke Limes eller dertil knyttede personers holdninger og synspunkter, og vi kontrollerer ikke dette Indhold. Du må under ingen omstændigheder give udtryk for eller antyde, hverken direkte eller indirekte, at Lime har godkendt eller er enig i bruger-offentliggjort Indhold. Lime kan ikke stå inde for nøjagtigheden og troværdigheden af alt bruger-offentliggjort Indhold på vores Tjenester eller Brugerindhold, som er offentliggjort gennem vores Tjenester, og Lime påtager sig intet ansvar for eventuelle handlinger, du måtte foretage efter at have gennemgået bruger-offentliggjort Indhold eller Brugerindhold. Ved din brug af Tjenesterne kan du støde på Indhold, som du kan finde krænkende, stødende, skadeligt, unøjagtigt eller misvisende. Det kan ligeledes være risikabelt at beskæftige sig med mindreårige, personer, som optræder under falsk påskud, internationale handelsspørgsmål og udenlandske statsborgere.

8.11. Tredjeparters links: Tjenesterne kan til enhver tid indeholde links til websteder, som ikke er ejet, drevet eller kontrolleret af Lime eller Limes tilknyttede virksomheder. Tjenesterne indeholder kun disse links som en ekstra brugerservice for dig. Hvis du bruger disse links, forlader du Tjenesterne. Hverken vi eller vores respektive tilknyttede virksomheder er ansvarlige for indhold, materiale eller andre oplysninger, der findes eller er tilgængelige på andre websteder. Hverken vi eller vores respektive tilknyttede virksomheder støtter, står inde for eller fremsætter erklæringer eller garantier vedrørende andre websteder eller indhold, materiale eller andre oplysninger, der findes eller er tilgængelige på andre websteder, eller de resultater, du kan opnå ved at benytte andre websteder. Hvis du beslutter at tilgå en tredjeparts websted, hvortil der linkes fra Tjenesterne, sker dette helt for din egen risiko.

8.12. Samarbejdspartnere: I nogle tilfælde samarbejder vi med andre virksomheder for at hjælpe med at markedsføre deres ydelser inden for rammerne af vores Tjenester. I disse tilfælde handler du direkte med samarbejdspartneren. På de nævnte sider eller steder kan man tydeligt se samarbejdspartnernes varemærker, og man kan ligeledes finde deres aftaler. Når du bruger disse samarbejdspartneres sider, er du ikke alene fortsat bundet af denne Aftale, men også af den pågældende partneraftale. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne Aftale og samarbejdspartnerens aftale er vores Aftale gældende.

8.13. Erklæringer om Brugerindhold: Du erklærer og garanterer, at dit Brugerindhold og alle dele deraf (a) alene og udelukkende er ejet og kontrolleret af dig, og at du har indhentet en forudgående skriftlig tilladelse fra den retmæssige ejer af indhold, der indgår i dit Brugerindhold, eller at du i øvrigt er juridisk berettiget til at give Lime alle de hermed forbundne rettigheder, og (b) Limes anvendelse af dit Brugerindhold som beskrevet eller forudset i Aftalen krænker ikke og vil ikke komme til at krænke ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, rettigheder til offentliggørelse eller andre rettigheder, der tilhører en person eller enhed, er ikke i strid med love, bestemmelser eller rettigheder af nogen art og giver ej heller på anden måde anledning til eventuelle ansvarspådragende erstatningskrav, herunder bl.a. i forhold til rettigheder til offentliggørelse og fortrolighed og ærekrænkelse. Du er endvidere eneansvarlig for dit eget Brugerindhold og for følgerne ved at opslå eller offentliggøre Brugerindhold.

8.14. Trådløse funktioner: Tjenesterne kan tilbyde bestemte funktioner og tjenester, der er tilgængelige via din trådløse enhed. Disse funktioner og tjenester kan omfatte mulighed for at få adgang til Tjenesternes funktioner og uploade indhold til Tjenesterne, modtage beskeder (herunder sms-beskeder) fra Tjenesterne og downloade applikationer til din trådløse enhed (samlet benævnt ”trådløse funktioner”). For at du kan deltage i trådløse funktioner, kan dit teleselskab vælge at opkræve gebyrer for standardbeskeder, dataoverførsel m.v. Gebyrer og afgifter kan fremgå af din trådløse faktura eller fratrækkes din forudbetalte saldo. Dit teleselskab kan forbyde eller begrænse visse trådløse funktioner, og visse trådløse funktioner kan være uforenelige med dit teleselskab eller din trådløs enhed. Du bør kontakte dit teleselskab for at finde ud af, hvilke ordninger der findes, og hvad de koster. Kontakt dit teleselskab, hvis du har spørgsmål om disse forhold. Du bekræfter, at du er den nuværende abonnent og/eller den sædvanlige bruger af det mobilnummer, der er registreret hos Tjenesterne, og at du kan blive pålagt at betale de sms- eller datagebyrer, der kan blive opkrævet af dit teleselskab. Det er strengt forbudt at registrere et mobilnummer, der ikke er din eget. Hvis vi opdager, at vi har modtaget urigtige eller unøjagtige oplysninger, kan vi til enhver tid indstille, afbryde eller stoppe din adgang til Tjenesterne. Din deltagelse i Tjenesterne er fuldstændig frivillig.

8.15. Force majeure: Hverken Lime eller du er ansvarlig for skader, forsinkelser eller manglende kontraktopfyldelse som følge af handlinger eller begivenheder, som ingen af parterne kan siges at have nævneværdig indflydelse på, herunder bl.a.: brand, lynnedslag, eksplosion, spændingsbølge eller strømnedbrud, vand, naturkatastrofer, krig, revolution, civile uroligheder eller civile eller militære myndigheders handlinger eller handlinger fra fjendtlige nationer: en lov, bekendtgørelse, bestemmelse, forordning eller afgørelse, som er vedtaget, udstedt eller truffet af en offentlig myndighed eller juridisk enhed eller af en repræsentant for en sådan offentlig myndighed eller juridisk enhed; eller arbejdskonflikter, herunder bl.a. strejke, temponedsættelse, blokade eller boykot; manglende evne til at sikre råmaterialer, transportmidler eller brændstof, energimangel eller offentlige transportselskabers handlinger eller undladelser.

8.16. Generelt: Denne Aftale er underlagt dansk ret. Du anerkender, at de danske domstole er rette værneting.

8.17. Konfliktløsning: Det europæiske platform for online-konfliktløsning på http://ec.europa.eu/consumers/... indeholder oplysninger om alternativ konfliktløsning, som kan være af interesse, og det er vores pligt at informere dig om, at du kan bruge denne platform, hvis der skulle opstå en tvist, som ikke kan løses mellem dig og os.

8.18. Ajourføring af vilkårene: Efterhånden som vores Tjenester udvikles, kan der blive behov for at ændre vores vilkår og betingelser, dog således at vi ikke uden din accept vil foretage ændringer i forbindelse med Tjenester, du allerede har betalt for, som ville medføre en væsentlig reduktion i den modtagne tjeneste (type eller omfang), medmindre vi er nødt til at foretage sådanne ændringer af sikkerhedsmæssige, juridiske eller lovgivningsmæssige årsager). Vi vil altid varsle sådanne væsentlige ændringer i så god tid som muligt, således at du har mulighed for at vælge enten at acceptere ændringerne eller at opsige abonnementet uden betaling af bod, idet du i sidstnævnte tilfælde bør underrette os om, at du ønsker at opsige dit abonnement (se paragraf 4.4 Opsigelse af abonnementet). Hvis du ikke opsiger dit abonnement inden den dato, hvor ændringerne træder i kraft (som vi vil informere dig om), betyder det, at du har accepteret dem.

8.19. Kontakt os. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Aftale eller vores Tjenester, er du velkommen til at kontakte os på [email protected] og cc [email protected].

8.20. Vilkår For Apple iOS: Hvis den App, du downloader, får adgang til og/eller bruger, downloades fra App Store, der drives af Apple Inc. (”Apple”), gælder følgende:

 • Din licens til at bruge Appen er begrænset til en ikke-overdragelig licens til at bruge Appen på en Apple-enhed, som er ejet eller kontrolleret af dig, i overensstemmelse med Apples brugsregler, der er offentliggjort i App Stores servicevilkår, dog bortset fra at Appen kan tilgås, erhverves og anvendes af andre konti, der har tilknytning til dig via Familiedeling eller mængdekøb;
 • Du anerkender og accepterer følgende:
  • Apple er ikke forpligtet til at yde nogen form for support eller vedligeholdelse af Appen. Hvis du har spørgsmål om vedligeholdelse eller support af Appen, bedes du kontakte os, ikke Apple, ved at benytte oplysningerne under Kontakt os i disse vilkår.
  • Vi, ikke Apple, er ansvarlige for at behandle eventuelle krav fra dig eller tredjeparter vedrørende Appen eller din besiddelse og/eller brug af Appen, herunder (i) produktansvarskrav, (ii) krav om, at Appen ikke overholder et gældende lov- eller myndighedskrav, og (iii) krav fremsat på baggrund af forbrugerbeskyttelseslovgivning eller lignende lovgivning.
  • Såfremt Appen ikke opfylder en gældende garanti, kan du rette henvendelse til Apple, hvorefter Apple refunderer købsprisen for Appen.
  • I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, har Apple ingen andre garantiforpligtelser i forbindelse med Appen, og eventuelle andre krav, tab, hæftelser, erstatninger, omkostninger og udgifter, der måtte opstå som følge af manglende garantiopfyldelse, er alene vores ansvar, og vi er således eneansvarlige for alle produktgarantier, uanset om garantierne er givet udtrykkeligt eller i medfør af lovgivningen, i det omfang der ikke foreligger en gyldig ansvarsfraskrivelse.
  • Hvis en tredjepart fremsætter krav med påstand om, at din besiddelse eller brug (i overensstemmelse med disse vilkår) af Appen krænker immaterielle rettigheder, ifalder Apple ikke erstatningsansvar over for dig i forhold til det fremsatte krav.
  • Selv om disse vilkår er aftalt mellem dig og os (og ikke Apple), er Apple og Apples datterselskaber begunstigede tredjeparter i forhold til disse vilkår, og Apple Inc. vil, når du har accepteret disse vilkår (og anses for at have accepteret retten), være berettiget til at håndhæve disse vilkår som begunstiget tredjepart.
 • Du erklærer og garanterer, at:
  • du ikke opholder dig og ikke vil komme til at opholde dig i et land, der er omfattet af den amerikanske regerings embargo, eller som af den amerikanske regering betegnes som et ”terrorstøttende” land
  • du ikke er opført på en af den amerikanske regerings lister over forbudte eller begrænsede parter
 • du skal overholde alle relevante tredjeparters aftalevilkår, når du bruger Appen, f.eks. din mobiltelefonudbyders aftale om forbrug af data.

8.21. Vilkår for Google

Hvis den App, du downloader, får adgang til og/eller bruger, downloades fra Google Play, gælder følgende:

Du har ret til at geninstallere Appen et ubegrænset antal gange uden at blive opkrævet yderligere gebyr, men såfremt Appen fjernes fra Google Pay på grund af (a) en påstand om krænkelse eller faktisk krænkelse af en tredjeparts immaterielle rettigheder, (b) en påstand om overtrædelse eller faktisk overtrædelse af tredjepartsrettigheder, eller (c) en påstand eller afgørelse om, at Produktet ikke overholder gældende lovgivning (samlet benævnt ”juridiske begrundelser for at fjerne indhold”), da vil Appen blive fjernet fra alle dele af Google Play, og du vil dermed ikke have ret til eller mulighed for at geninstallere Appen.

Du kan eventuelt også kræve refusion fra Google for køb foretaget i Appen, hvis du er berettiget hertil efter Google Plays refusionspolitik på https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?p=play_refund.

Vi giver brugeren en ikke-eksklusiv, global og tidsubegrænset licens til at installere, vise og bruge Appen. ”Brugeren” betyder dig og kan også omfatte, men er ikke begrænset til, en familiegruppe og familiemedlemmer, hvis konti er lagt sammen med henblik på at oprette en familiegruppe. Familiegrupper på Google Play bliver underlagt rimelige begrænsninger, der skal forhindre misbrug af familiedelingsfunktioner.

8.22. Google Maps: De kortdata, vi giver dig adgang til i vores App, er baseret på de aktuelle kortoplysninger, vi har til rådighed, og som kan være leveret af tredjepart, f.eks. gennem inkorporering af et API fra Google Maps, og kan være unøjagtige eller ufuldstændige. Hvis du anvender kortfunktionen, som vi stiller til rådighed via vores App, anerkender og accepterer du samtidig at være bundet af Google Inc.’s Yderligere servicevilkår for Google Maps/Google Earth, der kan ses på https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

ACCEPT AF AFTALEN

Jeg bekræfter, at jeg er mindst 18 år gammel, og at jeg har læst og udtrykkeligt accepterer vilkårene og betingelserne i denne Aftale.

Formular til udnyttelse af fortrydelsesret

Hvis du ønsker at træde tilbage fra denne Aftale, bedes du udfylde nedenstående formular og returnere den til os på følgende adresse (bedes udfyldt):

Formular til udnyttelse af fortrydelsesret

Til: LimeBike

Adresse: [Udfyldes]

E-mail: [email protected]

Undertegnede træder hermed tilbage fra den af mig/os (*) indgåede Aftale om levering af følgende Produkter (eller Tjenester):

Ordre på Produkter/Tjenester:

Bestilt den (*) / Modtaget den (*):

Forbrugerens/forbrugernes navn(e):

Forbrugerens/forbrugernes adresse:

Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun ved fremsendelse på papir)

Dato:

(*) Det ikke relevante overstreges.”