<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2008938579397699&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Právní základy

Podle evropských právních předpisů o ochraně údajů je od nás vyžadováno, abychom měli právní základ pro shromažďování, používání, sdílení a jiné zpracovávání údajů o našich uživatelích v Evropské unii (dále jen „EU“). Pokud obvykle žijete v EU, máte k dispozici určitá práva. Některá z těchto práv platí obecně, zatímco jiná práva platí pouze v závislosti na právních základech, o něž se společnost Lime při zpracovávání těchto údajů opírá. Tyto právní základy jsme vysvětlili níže.

Právní základy

Za účelem poskytování služeb Lime

Jak je popsáno v Podmínkách poskytování služeb, služby nelze poskytovat a Podmínky poskytování služeb plnit bez toho, aby společnost Lime zpracovávala vaše údaje včetně údajů o vaší poloze (potřebujeme například údaje o kterémkoli kole nebo koloběžce, když na nich jedete, a o trasách ujetých na kole nebo koloběžce, abychom vám mohli poskytovat služby).

S vaším souhlasem

Pro určité účely vás požádáme o vaše svolení zpracovávat vaše údaje a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. O váš souhlas se opíráme v následujících situacích:

 • Je-li vyžadován, abychom vám mohli posílat marketingová sdělení.
 • Pokud se propojíte, připojíte nebo přihlásíte ke službě Lime prostřednictvím služby třetí strany (např. Facebook). Tyto informace mohou zahrnovat ID vašeho účtu nebo „nakládat“ s informacemi, které nám na dané stránce nebo v daném účtu zpřístupníte.
 • Abychom dostávali informace prostřednictvím nastavení vašeho zařízení, která povolíte (například přístup k vašemu fotoaparátu nebo fotografiím), abychom vám mohli poskytovat popsané funkce a služby, když nastavení povolíte.

Když zpracováváme údaje, které nám poskytnete, na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Zákonná povinnost nebo za účelem uplatnění, vymáhání nebo obhajoby právních nároků

Informace zpracováváme, pokud máme zákonnou povinnost tak činit, například když odpovídáme na oprávněné žádosti od donucovacích a jiných státních orgánů o informace o určitém uživateli. Může od nás být vyžadováno, abychom vaše údaje zpracovávali za účelem ověření vašeho řidičského průkazu nebo totožnosti, včetně správy pojištění, nebo abychom podnikli kroky ohledně nezákonných aktivit, dopravních přestupků či porušení našich Podmínek poskytování služeb.  Můžeme rovněž mít zákonnou povinnost sdílet s místními státními orgány určité údaje o uživateli, jako jsou údaje o cestě, a to v souladu s povoleními nebo licencemi, které nám tyto úřady udělují.Dále může být zapotřebí zpracovávání za účelem uplatnění, vymáhání nebo obhajoby občanskoprávních či trestněprávních nároků v souvislosti se skutečným nebo potenciálním soudním sporem, včetně ochrany našich služeb, našeho majetku či jiných zákonných práv, včetně práv našich uživatelů.

Za účelem ochrany životně důležitých zájmů

Údaje zpracováváme, když je to nezbytné, abychom chránili zájem, který je zásadní pro něčí život, nebo abychom nějakého člověka chránili před vážným zraněním. Toto zahrnuje zpracovávání údajů za účelem boje proti škodlivému chování jak v rámci našich služeb, tak i mimo ně.

Provádění úkolu ve veřejném zájmu

Pokud to předpokládají právní předpisy EU nebo právní předpisy členského státu EU, můžeme zpracovávat údaje ve veřejném zájmu. To může zahrnovat ochranu proti bezpráví a provádění výzkumu za účelem sociálního prospěchu.

Pro účely našich oprávněných zájmů

Vaše údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy a oprávněné zájmy třetích stran, přičemž používáme ochranná opatření, která chrání vaše soukromí, práva a zájmy. Činíme tak, abychom:

 • Spravovali náš park kol a koloběžek Lime včetně za účelem zajištění dostupnosti, sledování úrovní využití a sledování stavu nabití baterie.
 • Spolupracovali se třetími stranami, pokud je to v našem nezo jejich legitimním zájmu, na využívání vašich údajů k realizaci výzkumných a podnikatelských projektů. Abychom tak mohli učinit, odstraňujeme jisté identifikátory, například vaše jméno, telefon a e-mailovou adresu (pokud byly tyto údaje poskytnuty) a kombinujeme výsledné informace s podobnými informacemi od ostatních uživatelů, aby je mohla používat společnost Lime nebo naši partneři pro výzkumné, obchodní či jiné účely. Společnost Lime je například partnerem vysokých škol a místních státních úřadů, s nimiž spolupracuje na výzkumných projektech, jako je např. porozumění dopravě a cestovním modelům ve městě. Více se o této spolupráci dozvíte zde
 • Zlepšovali naše služby prováděním průzkumu nebo analýz, které se týkají např. toho, jaké služby nebo produkty uživatelé chtějí nebo jak by uživatelé chtěli, abychom naše služby zlepšovali, abychom nabízeli inovativní a dostupné služby. Bude-li to zapotřebí, můžeme rovněž v našem oprávněném zájmu používat vaše údaje, abychom porozuměli tomu, jak naše služby využíváte, a abychom rozpoznali veškeré problémy, abychom dokázali zlepšovat vaše navigační prostředí i prostředí dalších uživatelů.  
 • Chránili a zabezpečili služby použitím informací ke zjištění, předcházení nebo vyšetřování porušení našich Podmínek poskytování služeb, podvodu, nezákonnosti nebo zneužívání, a abychom předcházeli, zjišťovali nebo vyšetřovali jakékoli neoprávněné používání kol a koloběžek Lime. Můžeme rovněž sdílet informace s třetími stranami, včetně donucovacích a jiných státních orgánů za tímto účelem a v souladu s jejich oprávněnými zájmy při vyšetřování, soudním stíhání trestného činu a jeho předcházení.
 • Propagovali služby, včetně realizace marketingových kampaní, abychom vás informovali o různých službách, které nabízíme, nebo abychom vám zasílali reklamní materiály.
 • Porozuměli a reagovali na vaši zpětnou vazbu.

Máte právo vznést námitku a usilovat o omezení našeho zpracovávání vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů. Právo vznést námitku můžete uplatnit tak, že nám zašlete e-mail na adresu legal@li.me

Retsgrundlag

I henhold til europæisk databeskyttelseslovgivning skal vi have et retsgrundlag for at indsamle, bruge, dele og på anden måde behandle oplysninger om vores brugere i den Europæiske Union ("EU"). Hvis du har din sædvanlige bopæl i EU, har du visse rettigheder, der er tilgængelige for dig. Nogle af disse rettigheder gælder generelt, mens andre rettigheder kun gælder afhængigt af de retsgrundlag, som Lime påberåber sig for at behandle oplysninger. Vi har forklaret disse retsgrundlag nedenfor.

Retsgrundlag

For at levere Lime-tjenesterne

Som beskrevet i servicevilkårene, kan tjenesterne ikke leveres, og servicevilkårene kan ikke opfyldes uden at Lime behandler oplysninger om dig, herunder placeringsoplysninger (vi skal for eksempel bruge oplysninger om placeringen af enhver cykel eller scooter, mens du kører på den og de ruter, der tages af cyklen eller scooteren for at kunne levere tjenesterne til dig).

Med dit samtykke

Vi anmoder om din tilladelse til at behandle dine oplysninger til bestemte formål, og du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Vi er afhængige af dit samtykke i følgende situationer:

 • Hvis det er nødvendigt for at sende dig markedsføringsmeddelelser.
 • Når du linker, forbinder til eller logger ind på Lime med en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook). Sådanne oplysninger kan omfatte dit konto-id eller "handle" og oplysninger, som du stiller til rådighed for os på den pågældende side eller konto.
 • For at modtage oplysninger via de enhedsbaserede indstillinger, som du aktiverer (f.eks. adgang til dit kamera eller fotos), så vi kan levere de beskrevne funktioner og tjenester, når du aktiverer indstillingerne.

Når vi behandler de oplysninger, som du tilvejebringer for os baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid.

Juridisk forpligtelse eller til fastlæggelsen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav

Vi behandler oplysninger, hvis vi har en juridisk forpligtelse til at gøre det, for eksempel, hvis vi svarer på gyldige anmodninger fra retshåndhævende myndigheder og andre offentlige myndigheder om visse brugeroplysninger. Vi kan være forpligtede til at behandle dine oplysninger for at bekræfte dit kørekort eller identifikation, herunder for at administrere forsikring, eller træffe foranstaltninger i forbindelse med ulovlige aktiviteter, trafikforseelser eller overtrædelser af vores servicevilkår.  Vi kan også have en juridisk forpligtelse til at dele visse brugeroplysninger, såsom rejseoplysninger med lokale statslige myndigheder, i henhold til tilladelser eller licenser, som disse myndigheder har tildelt os.Derudover kan behandling være nødvendig for at fastlægge, udøve eller forsvare civilretlige eller strafferetlige krav i forbindelse med aktuelle eller potentielle retssager, herunder at beskytte vores tjenester, vores ejendom eller andre juridiske rettigheder, herunder dem tilhørende vores brugere.

For at beskytte vitale interesser

Vi behandler oplysninger, hvis det er nødvendigt for at beskytte en interesse, som er strengt nødvendig for en persons liv eller for at beskytte eventuel person mod alvorlig tilskadekomst. Dette omfatter behandling af oplysninger til bekæmpelse af skadelig adfærd både på og uden for vores tjenester.

Udførelse af en opgave af almen interesse

Hvis påtænkt af EU-lovgivning eller loven i en EU-medlemsstat, kan vi behandle oplysninger af hensyn til offentlighedens interesse. Dette kan omfatte beskyttelse mod skade og forskning med henblik på samfundsmæssig gavn.

Med henblik på vores legitime interesser

Vi behandler dine oplysninger, hvis det er nødvendigt med henblik på vores legitime interesser, og tredjeparters interesser, samtidig med at vi træffer passende beskyttelsesforanstaltninger, der beskytter dit privatliv, dine rettigheder og interesser. Vi gør dette for at:

 • Administrere vores flåde af Lime-cykler og -scootere, herunder for at sikre tilgængelighed, for at overvåge brugsniveauer og spore effekt-niveauer (batteriladning).
 • Samarbejde med tredjeparter, hvis det er i vores eller deres legitime interesser at bruge dine oplysninger til at forfølge forsknings- og forretningsprojekter. For at gøre dette fjerner vi visse identifikatorer, såsom dit navn, telefon, og e-mailadresse (hvor den er angivet), og kombinerer de oplysninger, der kommer ud af det, med lignende oplysninger fra andre brugere til brug af Lime eller vores partnere til forskning, forretning eller andre formål. For eksempel indgår Lime partnerskaber med universiteter og lokale statslige myndigheder for at samarbejde om forskningsprojekter, såsom at forstå trafik- og rejsemønstre i en by. Få mere at vide om disse partnerskaber her.
 • Forbedre vores tjenester ved at udføre forskning eller analyser, såsom hvilke tjenester eller produkter brugere gerne vil have, eller hvordan brugere gerne vil have, at vi forbedrer vores tjenester for at tilbyde en innovativ og tilgængelig tjeneste. Vi kan også, hvis det er nødvendigt med henblik på vores legitime interesser, bruge dine oplysninger til at forstå, hvordan du bruger vores tjenester og identificere eventuelle problemer, så vi kan forbedre din og andre brugeres navigationsoplevelser.  
 • Holde tjenesterne sikre ved at bruge oplysninger til at påvise, forebygge eller undersøge overtrædelser af vores servicevilkår, svig, ulovlighed eller misbrug, og for at forebygge, påvise eller undersøge uautoriseret brug af Lime-cykler og -scootere. Vi kan også dele oplysninger med tredjeparter, herunder retshåndhævende myndigheder og andre offentlige myndigheder til dette formål og i henhold til deres legitime interesser i at undersøge, retsforfølge og forebygge kriminalitet.
 • Markedsføre tjenesterne, herunder udførelse af salgsfremmende kampagner, for at informere dig om de forskellige tjenester, som vi tilbyder, eller for at sende dig reklamekampagner.
 • Forstå og svare på din feedback.

Du har ret til at gøre indsigelse mod, og begrænse, vores behandling af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesser. Du kan udøve din ret til at gøre indsigelse ved at sende os en e-mail på legal@li.me

Rechtliche Grundlagen

Nach dem europäischen Datenschutzrecht benötigen wir eine rechtliche Grundlage, um die Informationen unserer Nutzer in der Europäischen Union („EU“) zu erheben, zu nutzen, weiterzugeben und anderweitig zu verarbeiten. Wenn Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz in der EU haben, verfügen Sie über bestimmte Rechte. Einige dieser Rechte sind allgemeingültig, während andere Rechte nur in Abhängigkeit von den rechtlichen Grundlagen gelten, auf die sich Lime bei der Datenverarbeitung stützt. Wir werden diese rechtlichen Grundlagen im Folgenden erläutern.

Rechtliche Grundlagen

Zur Bereitstellung der Dienste für Lime

Wie in den Nutzungsbedingungen beschrieben, können die Dienste nur dann bereitgestellt und die Nutzungsbedingungen ausgeführt werden, wenn Lime personenbezogene Daten über Sie, einschließlich Standortdaten, verarbeitet (z. B. benötigen wir Informationen über den Standort eines Fahrrads oder Rollers, während Sie damit unterwegs sind, sowie Informationen über die Routen, die das Fahrrad oder der Roller zurücklegt, um Ihnen die Dienste anbieten zu können).

Mit Ihrer Einwilligung

Wir erbitten Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Informationen für bestimmte Zwecke, wobei Sie das Recht haben, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. In den folgenden Situationen sind wir auf Ihre Einwilligung angewiesen:

 • Wenn erforderlich, um Ihnen Marketing-Mitteilungen zukommen zu lassen.
 • Wenn Sie Lime mit einem Drittanbieterdienst (z. B. Facebook) verlinken, verbinden oder sich darüber bei Lime anmelden. Zu diesen Informationen können Ihre Konto-ID, Ihr „Name“ sowie personenbezogene Daten gehören, die Sie uns auf dieser Seite oder durch dieses Konto zur Verfügung stellen.
 • Zur Erfassung von Informationen über die von Ihnen aktivierten gerätebezogenen Einstellungen (z. B. Zugriff auf Ihre Kamera oder Fotos), damit wir Ihnen die beim Aktivieren der Einstellungen genannten Funktionen und Dienste zur Verfügung stellen können.

Wenn wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeiten, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

Rechtliche Verpflichtung oder Verpflichtung zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen

Wir verarbeiten Informationen, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, z. B. wenn wir auf gültige Anfragen nach bestimmten Benutzerdaten von Strafverfolgungsbehörden und anderen Regierungsbehörden reagieren müssen. Möglicherweise müssen wir Ihre Informationen verarbeiten, um Ihren Führerschein oder Ihre Identität zu überprüfen, einschließlich der Verwaltung von Versicherungen, oder um Maßnahmen gegen illegale Aktivitäten, Verkehrsdelikte oder Verstöße gegen unsere Nutzungsbedingungen zu ergreifen.  Möglicherweise sind wir auch gesetzlich dazu verpflichtet, bestimmte Benutzerdaten, wie z. B. Fahrdaten, gemäß den von diesen Stellen erteilten Genehmigungen oder Lizenzen an lokale Regierungsbehörden weiterzugeben.Darüber hinaus kann es erforderlich sein, dass wir zivil- oder strafrechtliche Ansprüche im Zusammenhang mit tatsächlichen oder potenziellen Rechtsstreitigkeiten begründen, ausüben oder verteidigen, einschließlich des Schutzes unserer Dienste, unseres Eigentums oder sonstiger gesetzlicher Rechte, einschließlich der Rechte unserer Nutzer.

Zum Schutz lebenswichtiger Interessen

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, wenn dies erforderlich ist, um ein für das Leben einer Person wesentliches Interesse zu wahren oder um eine Person vor schweren Verletzungen zu schützen. Dazu gehört auch die Verarbeitung von Informationen zur Bekämpfung schädlichen Verhaltens sowohl innerhalb als auch außerhalb unserer Dienste.

Durchführung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse

Sofern es das EU-Recht oder das Recht eines EU-Mitgliedstaats vorsieht, verarbeiten wir personenbezogene Daten im öffentlichen Interesse. Dies kann den Schutz vor Schäden und die Forschung im allgemeinen Interesse umfassen.

Für die Zwecke unserer berechtigten Interessen

Wir verarbeiten Ihre Informationen, soweit dies für unsere berechtigten Interessen und die Interessen Dritter erforderlich ist. Dabei treffen wir geeignete Vorkehrungen zum Schutz Ihrer Privatsphäre, Ihrer Rechte und Ihrer Interessen. Wir tun dies aus den folgenden Gründen:

 • Verwaltung unserer Flotte von Lime-Fahrrädern und -Rollern, einschließlich der Sicherstellung der Verfügbarkeit, der Überwachung der Auslastung und der Akku-Ladezustände.
 • Zusammenarbeit mit Dritten, wo es unser berechtigtes Interesse ist, Ihre Informationen zum Vorantreiben von Forschung und Geschäftsprojekten zu nutzen. Zu diesem Zweck entfernen wir bestimmte Kennzeichen wie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse (wo bereitgestellt) und kombinieren die resultierenden Informationen mit ähnlichen Informationen anderer Nutzer zur Nutzung durch Lime oder unsere Partner für Forschungs-, Geschäfts- oder andere Zwecke. So arbeitet Lime beispielsweise mit Universitäten und lokalen Regierungsbehörden zusammen, um an Forschungsprojekten mitzuwirken, die sich unter anderem mit dem Verkehrs- und Fahrverhalten in Städten befassen. Mehr über diese Partnerschaften erfahren Sie hier.
 • Zur Verbesserung unserer Dienste durch Forschung oder Analysen, wie z. B. welche Dienste oder Produkte von Benutzern gewünscht werden oder wie unsere Dienste laut den Benutzern verbessert werden sollen, damit ein innovativer und zugänglicher Dienst angeboten werden kann. Wir nutzen Ihre Informationen gegebenenfalls auch, um ein besseres Verständnis über Ihre Nutzung unserer Dienste zu erlangen und Probleme zu identifizieren, damit wir Ihr Fahrerlebnis und das anderer Nutzer verbessern können, sofern dies in unserem berechtigten Interesse liegt.  
 • Um die Dienste durch die Nutzung von Informationen sicher zu halten und Verstöße gegen unsere Nutzungsbedingungen sowie Betrug, rechtswidrige oder missbräuchliche Verwendung zu erkennen, zu verhindern oder zu untersuchen und um die unbefugte Verwendung der Fahrräder und Roller von Lime zu verhindern, zu erkennen oder zu untersuchen. Wir behalten uns das Recht vor, Informationen auch an Dritte, einschließlich Strafverfolgungsbehörden und andere staatliche Stellen, zu diesem Zweck und im Rahmen ihrer berechtigten Interessen im Bereich der Ermittlung, Verfolgung und Verhütung von Straftaten weiterzugeben.
 • Um die Dienste zu bewerben, einschließlich der Durchführung von Marketing-Kampagnen, damit wir Sie über die verschiedenen von uns angebotenen Dienste informieren oder Ihnen Werbematerial zukommen lassen können.
 • Um Ihr Feedback zu erfassen und zu beantworten.

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund unserer berechtigten Interessen zu widersprechen und die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Sie können Ihr Widerspruchsrecht ausüben, indem Sie uns eine E-Mail an legal@li.me.

Legal Bases

Under European data protection law, we are required to have a legal basis to collect, use, share, and otherwise process information about our users in the European Union (“EU”). If you habitually reside in the EU, you have certain rights available to you. Some of these rights apply generally whereas other rights only apply depending on the legal bases Lime relies on to process data. We’ve explained these legal bases below.

Legal Bases

To provide the Lime Services

As described in the Terms of Service, the Services cannot be provided, and the Terms of Service cannot be performed, without Lime processing data about you including location data (for example, we need information about the location of any bike or scooter while you are riding it and the routes taken by the bike or scooter in order to provide the Services to you).

With your consent

We ask for your permission to process your information for certain purposes and you have the right to withdraw your consent at any time. We rely on your consent in the following situations:

 • Where required, to send you marketing communications.
 • When you link, connect, or login to Lime with a third party service (e.g. Facebook). Such information may include your account ID or “handle” and information that you make available to us on that page or account.
 • To receive information through the device-based settings you enable (such as access to your camera or photos), so we can provide the features and services described when you enable the settings.

When we process the data you provide to us based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time.

Legal obligation or for the establishment, exercise or defence of legal claims

We process information where we have a legal obligation to do so, for example, where we’re responding to valid requests from law enforcement and other government agencies for certain user information. We may be required to process your information to verify your driver’s license or identification, including to manage insurance, or to take action regarding illegal activities, traffic offences or violation of our Terms of Service.  We may also have a legal obligation to share certain user information such as journey data with local government authorities pursuant to permits or licenses granted by these authorities to us.In addition, processing may be needed for us to establish, exercise or defend civil or criminal claims in connection with actual or potential litigation including to protect our Services, our property or other legal rights, including those of our users.

To protect vital interests

We process data where it is necessary to protect an interest which is essential to someone’s life or to protect any person from serious injury. This includes processing information to combat harmful conduct both on and off of our Services.

Carrying out a task in the public interest

Where envisaged by EU law or the law in an EU Member State, we may process data in the public interest. This may include protecting against harm and undertaking research for social good.

For the purposes of our legitimate interests

We process your information where it is necessary for our legitimate interests, and those of third parties, while applying appropriate safeguards that protect your privacy, rights and interests. We do this to:

 • Manage our fleet of Lime bikes and scooters including to; ensure availability, to monitor usage levels and track juice (battery charge) levels.
 • Collaborate with third parties where it is in our or their legitimate interests to use your information to pursue research and business projects. To do this, we remove certain identifiers, such as your name, phone, and e-mail address (where provided), and combine the resulting information with similar information from other users for use by Lime or our partners for research, business or other purposes. For example, Lime partners with universities and local government authorities to collaborate on research projects such as understanding traffic and travel patterns in a city. Learn more about these collaborations here.
 • Improve our Services by conducting research or analytics such as what services or products users want or how users would like us to improve our Services so as to offer an innovative and accessible service. We may also, where necessary in our legitimate interests, use your information to understand how you use our Services and identify any issues so we can improve your navigation experience and those of others users.  
 • Keep the Services safe and secure by using information to detect, prevent or investigate violations of our Terms of Service, fraud, illegality or abuse, and to prevent, detect or investigate unauthorised use of Lime bikes and scooters. We may also share information with third parties, including law enforcement and other government agencies for this purpose and pursuant to their legitimate interests in investigating, prosecuting and preventing crime.
 • Promote the Services, including the conduct of marketing campaigns, to tell you about the various services we offer or to send you promotions.
 • Understand and respond to your feedback.

You have the right to object to, and seek restriction of, our processing of your personal data based on our legitimate interests. You can exercise your right to object by emailing us at legal@li.me

Bases jurídicas

Conforme la legislación europea de protección de datos, estamos obligados a tener una base legal para recopilar, utilizar, compartir y, de lo contrario, tratar información sobre nuestros usuarios en la Unión Europea (“UE”). Si reside habitualmente en la UE, dispone de ciertos derechos. Algunos de estos derechos se aplican en general, mientras que otros solo se aplican según las bases legales en las que Lime confía para procesar los datos. A continuación, le explicamos estas bases legales.

Bases jurídicas

Para prestar los Servicios Lime

Tal como se describe en las Condiciones de Servicio, no se pueden prestar los Servicios ni se pueden aplicar las Condiciones de Servicio sin que Lime trate sus datos, como los datos de ubicación (por ejemplo, necesitamos información sobre la ubicación de cualquier bicicleta o patinete mientras está circulando y las rutas que toma la bicicleta o el patinete para prestarle los Servicios).

Con su consentimiento

Solicitamos su permiso para tratar su información para ciertos fines y usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Contamos con su consentimiento en las siguientes situaciones:

 • Cuando sea necesario, para enviarle comunicaciones de marketing.
 • Cuando vincula, se conecta o inicia sesión en Lime con un servicio de terceros (por ejemplo, Facebook). Dicha información puede incluir su ID de cuenta o “identificador” e información que usted pone a nuestra disposición en esa página o cuenta.
 • Para recibir información a través de la configuración basada en el dispositivo que habilita (como el acceso a su cámara o fotos), podemos proporcionarle las funciones y los servicios que se describen cuando habilita la configuración.

Cuando tratamos los datos que nos proporciona de acuerdo con su consentimiento, usted tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento.

Obligación legal o para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales

Tratamos la información cuando tenemos la obligación legal de hacerlo; por ejemplo, cuando estamos respondiendo a solicitudes válidas de la policía y otras agencias gubernamentales para obtener cierta información del usuario. Es posible que se nos solicite tratar su información para verificar su permiso de conducir o identificación, incluso para administrar el seguro, o para tomar medidas con respecto a actividades ilegales, infracciones de tráfico o violación de nuestras Condiciones de Servicio.  También es posible que tengamos la obligación legal de compartir cierta información del usuario con las autoridades gubernamentales locales, como los datos del viaje, de conformidad con los permisos o licencias que nos otorgan estas autoridades.Además, el tratamiento puede ser necesario para que podamos establecer, ejercer o defender demandas civiles o penales en relación con litigios reales o potenciales, incluyendo la protección de nuestros Servicios, nuestra propiedad u otros derechos legales, incluidos los de nuestros usuarios.

Para proteger intereses vitales

Procesamos los datos cuando es necesario para proteger un interés que es esencial para la vida de alguien o para proteger a cualquier persona de lesiones graves. Esto incluye el tratamiento de información para combatir conductas perjudiciales tanto dentro como fuera de nuestros Servicios.

Desempeñar una tarea en aras del interés público

Cuando lo prevea la ley de la UE o la ley en un Estado miembro de la UE, podemos procesar datos de interés público. Esto puede incluir la protección contra daños y la realización de investigaciones para el bien social.

A los efectos de nuestros intereses legítimos

Procesamos su información cuando es necesario para nuestros intereses legítimos y los de terceros, al tiempo que aplicamos las salvaguardas adecuadas que protegen su privacidad, derechos e intereses. Hacemos esto para:

 • Gestionar nuestra flota de motos y patinetes Lime, así como para garantizar la disponibilidad, para controlar los niveles de uso y realizar un seguimiento de los niveles de jugo (carga de la batería).
 • Colaborar con terceros cuando sea nuestro interés legítimo o el suyo utilizar su información para realizar proyectos de investigación y de negocios. Para hacer esto, eliminamos ciertos identificadores, como su nombre, teléfono y dirección de correo electrónico (si se suministró), y combinamos la información resultante con información similar de otros usuarios para que Lime o nuestros socios la utilicen con fines de investigación, negocios u otros. Por ejemplo, Lime se asocia con universidades y autoridades gubernamentales locales para colaborar en proyectos de investigación, como la comprensión del tráfico y los patrones de viaje en una ciudad. Obtenga más información sobre estas colaboraciones aquí.
 • Mejorar nuestros servicios realizando investigaciones o análisis como los servicios o productos que los usuarios desean o cómo los usuarios desean que mejoremos nuestros servicios para ofrecer un servicio innovador y accesible. También podemos, cuando sea necesario por nuestros intereses legítimos, usar su información para comprender cómo utiliza nuestros Servicios e identificar cualquier problema para poder mejorar su experiencia de navegación y la de otros usuarios.  
 • Mantener los Servicios seguros y protegidos mediante el uso de información para detectar, prevenir o investigar violaciones de nuestras Condiciones de Servicio, fraude, ilegalidad o abuso, y para prevenir, detectar o investigar el uso no autorizado de motocicletas y patinetes Lime. También podemos compartir información con terceros, incluyendo agencias policiales y otras agencias gubernamentales para este propósito y de conformidad con sus intereses legítimos en la investigación, el procesamiento y la prevención de delitos.
 • Promover los Servicios, incluida la realización de campañas de marketing, para informarle sobre los diversos servicios que ofrecemos o para enviarle promociones.
 • Entender y responder a sus comentarios.

Usted tiene el derecho de objetar y buscar la restricción del tratamiento que hacemos de sus datos personales en función de nuestros intereses legítimos. Puede ejercer su derecho a objetar enviándonos un correo electrónico a legal@li.me

Bases legales

De acuerdo con la ley europea de protección de datos, estamos obligados a tener una base legal para recopilar, usar, compartir y, de otro modo, procesar la información sobre nuestros usuarios en la Unión Europea (“UE”). Si reside habitualmente en la UE, tiene a su disposición ciertos derechos. Algunos de estos derechos se aplican en forma general, mientras que otros derechos solo se aplican en función de las bases legales en las que Lime se basa para procesar datos. Hemos explicado estas bases legales a continuación.

Bases legales

Para prestar los Servicios de Lime

Como se describe en las Condiciones de servicio, no pueden prestarse los Servicios y no podrán cumplirse las Condiciones de servicio sin que Lime procese datos sobre usted, entre los que se incluyen datos de ubicación (por ejemplo, necesitamos información acerca de la ubicación de cualquier bicicleta o scooter mientras está viajando en ella y de las rutas que tomó la bicicleta o scooter para prestarle los Servicios).

Con su consentimiento

Le pedimos su permiso para procesar su información para ciertos fines, y usted tiene el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento. Nos basamos en su consentimiento en las siguientes situaciones:

 • En los casos en los que sea necesario, para enviarle comunicaciones de mercadotecnia.
 • Cuando usted establece un enlace, se conecta, o inicia sesión en Lime con el servicio de un tercero (p. ej., Facebook). Dicha información puede incluir su identificación o ID de cuenta o “manija” y la información que usted pone a nuestra disposición en esa página o cuenta.
 • Para recibir información a través de las configuraciones del dispositivo que usted habilita (como acceso a su cámara o fotos), de modo tal que podamos ofrecer las funciones y los servicios descritos cuando usted habilita las configuraciones.

Cuando nosotros procesamos los datos que usted nos proporciona basándonos en su consentimiento, usted tiene el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento.

Obligación legal o para el inicio, el ejercicio o la defensa de demandas legales

Procesamos información en los casos en los que tenemos una obligación legal de hacerlo, por ejemplo, en los casos en los que respondemos a solicitudes válidas de organismos responsables de aplicar la ley y de otros organismos gubernamentales respecto de cierta información del usuario. Podemos estar obligados a procesar su información para verificar su licencia de conducir o identificación, inclusive para administrar el seguro o tomar medidas con respecto a actividades ilegales, delitos de tránsito o violación de nuestras Condiciones de servicio. También podemos tener una obligación legal de compartir cierta información del usuario, inclusive datos de viajes, con autoridades del gobierno local, de acuerdo con los permisos o las licencias que nos otorguen dichas autoridades.Además, es posible que necesitemos el procesamiento para iniciar, ejercer o defender demandas civiles o penales en relación con un litigio real o potencial, inclusive para proteger nuestros Servicios, nuestros bienes u otros derechos legales, entre los que se incluyen los de nuestros usuarios.

Para proteger intereses vitales

Procesamos datos en los casos en los que sea necesario para proteger un interés que es esencial para la vida de alguien o para proteger a una persona de una lesión grave. Esto incluye procesar información para luchar contra una conducta perjudicial, tanto dentro como fuera de nuestros Servicios.

Cómo llevar a cabo una tarea en pos del interés público

En los casos en los que la ley de la UE en uno de sus Estados miembros lo contemple, podremos procesar datos en pos del interés público. Esto puede incluir la protección contra un perjuicio y la realización de una investigación para el bien social.

Para los fines de nuestros intereses legítimosProcesamos su información en los casos en los que sea necesario para nuestros intereses legítimos y los de terceros, aplicando simultáneamente los resguardos apropiados que protejan su privacidad, derechos e intereses. Lo hacemos para:

 • Administrar nuestra flota de bicicletas y scooters Lime, inclusive para garantizar la disponibilidad, vigilar los niveles de uso y hacer un seguimiento de los niveles de carga (carga de la batería).
 • Colaborar con terceros en los casos en los que, usar su información para avanzar en proyectos de investigación y comerciales, esté tanto dentro de nuestros intereses legítimos como de los suyos. Para hacerlo, eliminamos ciertos identificadores, entre ellos su nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico (en los casos en los que se la provea) y agrupar la información resultante con información similar de otros usarios para que Lime o nuestros socios de investigación, comerciales o con otros fines puedan usarla. Por ejemplo, Lime se asocia con universidades y autoridades locales para colaborar en proyectos de investigación, inclusive para comprender el tránsito y los patrones de viajes en una ciudad. Obtenga más información sobre estas colaboraciones aquí.
 • Mejorar nuestros Servicios realizando investigación o análisis de qué servicios o productos quieren los usuarios o cómo le gustaría a los usuarios que mejoraremos nuestros Servicios, entre otras cosas, para poder ofrecerles un servicio innovador y accesible. Además, en los casos en los que sea necesario para nuestros intereses legítimos, podremos usar su información con el fin de comprender cómo usted usa nuestros Servicios e identificar cualquier problema para que podamos mejorar su experiencia de navegación y la de los otros usuarios.
 • Mantener los Servicios a salvo y seguros usando información para detectar, prevenir o investigar violaciones de nuestras Condiciones de servicio, fraude, ilegalidad o abuso, y para prevenir, detectar o investigar el uso no autorizado de las bicicletas y scooters Lime. También podemos compartir información con terceros, inclusive con organismos responsables de la aplicación de la ley y otros organismos gubernamentales para este fin y de conformidad con sus intereses legítimos investigando, llevando a juicio y previniendo el delito.
 • Promover los Servicios, incluida la realización de campañas de mercadotecnia, con el fin de informarle acerca de los diversos servicios que ofrecemos o para enviarle promociones.
 • Entender y responder a sus comentarios.

Usted tiene el derecho de objetar y solicitar una restricción para nuestro procesamiento de sus datos personales en función de nuestros intereses legítimos. Usted puede ejercer su derecho de objeción enviándonos a tal fin un mensaje de correo electrónico a legal@li.me

Oikeudelliset perusteet

Eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön nojalla meillä on oltava oikeudellinen peruste käyttäjiemme tietojen keräämiseen, käyttämiseen, luovuttamiseen ja muulla tavoin Euroopan unionin (jäljempänä "EU") sisällä tapahtuvaan tietojen käsittelemiseen. Jos vakituinen asuinpaikkasi on EU:n sisällä, sinulla on tiettyjä oikeuksia, joita voit käyttää. Jotkin näistä oikeuksista ovat voimassa yleisesti, kun taas toiset ovat riippuvaisia oikeudellisista perusteista, joiden nojalla Lime käsittelee tietoja. Mainitut oikeudelliset perusteet on selitetty alla.

Oikeudelliset perusteet

Limen palveluiden tarjoaminen

Kuten palveluehdoissa on selitetty, Lime ei voi tarjota palveluita eikä noudattaa palveluehtoja, ellei se voi käsitellä asiakasta koskevia tietoja, kuten sijaintipaikkatietoa (tarvitsemme esimerkiksi pyörän tai potkulaudan sijaintipaikkatiedon ajon aikana sekä tiedot reiteistä, jotka pyörällä tai potkulaudalla on ajettu voidaksemme tarjota palveluja).

Suostumus

Pyydämme sinulta lupaa saada käsitellä tietojasi tiettyihin tarkoituksiin. Sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa. Käytämme tietojen käsittelyn perusteena suostumustasi seuraavissa tapauksissa:

 • Lähettääksemme sinulle markkinointitiedotteita, kun olet niitä pyytänyt.
 • Kun olet kytkenyt yhteyden Limen verkkosivustolle, päätynyt sille linkin kautta tai kirjautunut sille sisään käyttäen ulkopuolisen tahon palvelua (esim. Facebookia). Tällaisiin tietoihin voivat sisältyä tilitunnuksesi tai käyttäjänimesi sekä tiedot, jotka annat meidän käytettäviksemme kyseisellä sivulla tai tilillä.
 • Saadaksemme tietoja aktivoimiesi laitekohtaisten asetusten (kuten kamerasi ja valokuviesi käyttömahdollisuuden) avulla, jotta tarjota kuvailtuja toimintoja ja palveluita, kun aktivoit asetukset.

Kun käsittelemme meille antamiasi tietoja, joiden käsittelyn perusteena on oma suostumuksesi, sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa.

Lakisääteinen velvollisuus tai oikeudellisten vaateiden laatiminen, esittäminen tai puolustaminen

Käsittelemme tietoja silloin, kun meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin, esimerkiksi vastatessamme lainkäyttöviranomaisten ja muiden valtion virastojen esittämiin vaatimuksiin tiettyjen käyttäjätietojen osalta. Meidän on ehkä käsiteltävä tietojasi todentaaksemme ajokorttisi tai henkilöllisyytesi, hallitaksemme vakuutuksia tai ryhtyäksemme toimiin laittomien aktiviteettien, liikennerikkomusten tai palveluehtoihimme kohdistuvien rikkomusten yhteydessä.  Meillä saattaa myös olla lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tiettyjä käyttäjätietoja, kuten matkatietoja, paikallisille valtion viranomaisille liittyen kyseisten viranomaisten meille antamiin lupiin tai lisensseihin.

Lisäksi tietojen käsittelymme voi olla välttämätöntä yksityis- tai rikosoikeuteen perustuvien vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi todellisessa tai mahdollisessa oikeudenkäynnissä palveluidemme, omaisuutemme ja muiden lakisääteisten oikeuksiemme, myös käyttäjiemme oikeuksien, suojelemiseksi.

Olennaisten etujen suojeleminen

Käsittelemme tietoja sen ollessa välttämätöntä sellaisen edun suojelemiseksi, joka on olennainen henkilön hengen kannalta tai henkilön vakavan loukkaantumisen estämiseksi. Tähän sisältyy tietojen käsittely, jonka tarkoituksena on torjua haitallista toimintaa palveluidemme sisällä ja niiden ulkopuolella.

Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen

Voimme käsitellä tietoja yleisen edun nimissä, mikäli EU:n laki tai EU:n jäsenmaan laki tämän mahdollistaa. Tähän voivat sisältyä suojautuminen yleiseen etuun kohdistuvalta haitalta sekä yleisen edun nimissä suoritettavan tutkimuksen suorittaminen.

Oikeutettujen etujemme puolustaminen

Käsittelemme tietoja sen ollessa välttämätöntä oikeutettujen etujemme ja ulkopuolisten tahojen oikeutettujen etujen puolustamiseksi käyttäen samalla soveltuvia turvatoimia, joilla suojellaan asiakkaiden yksityisyyttä, oikeuksia ja etuja. Tällaisen toiminnan tarkoitukset ovat seuraavat:

 • Limen pyörä- ja -potkulautakannan hallinta, myös niiden saatavuuden hallinta, käyttöasteiden valvonta ja akkujen varaustasojen tarkkailu.
 • Yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa, kun on omien oikeutettujen etujemme tai heidän oikeutettujen etujensa mukaista käyttää asiakkaan tietoja tutkimus- ja liiketoimintahankkeiden toteuttamiseksi. Tätä tarkoitusta varten poistamme asiakkaan tiedoista tiettyjä tunnistetietoja, kuten nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen (mikäli annettu), ja yhdistämme loput tiedot samankaltaisiin, muilta käyttäjiltä saatuihin tietoihin. Näin saamme tietoja, joita Lime tai sen kumppanit voivat käyttää tutkimuksellisiin, liiketoiminnallisiin tai muihin tarkoituksiin. Lime toimii yhteistyössä esimerkiksi yliopistojen ja paikallisten viranomaisten kanssa sellaisissa tutkimushankkeissa, jotka lisäävät ymmärrystä liikenne- ja matkustustavoista tietyssä kaupungissa. Lisätietoja tällaisesta yhteistyöstä on nähtävissä tässä.
 • Palveluidemme parantaminen tutkimus- ja analysointitoimilla, joilla selvitetään, mitä palveluita tai tuotteita käyttäjät haluavat ja miten käyttäjät haluaisivat meidän parantavan palveluitamme innovatiivisiksi ja helppokäyttöisiksi. Saatamme myös käyttää asiakkaan tietoja, kun se on välttämätöntä oikeutettujen etujemme nimissä, tarkastellaksemme, miten hän käyttää palveluitamme ja kartoittaaksemme mahdolliset ongelmat, jotta voimme parantaa kyseisen asiakkaan ja muiden käyttäjien navigointikokemusta.  
 • Palveluiden pitäminen turvallisina ja käyttövarmoina käyttäen tietoja, joilla voimme havaita, ennaltaehkäistä ja tutkia palveluehtoihimme kohdistuvia rikkomuksia, väärennöksiä, laittomuuksia tai väärinkäyttöä sekä ennaltaehkäistä, havaita tai tutkia Lime-pyörien ja -potkulautojen luvatonta käyttöä. Voimme myös luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, kuten lainkäyttöviranomaisille ja muille valtion virastoille, tätä tarkoitusta varten ja niiden oikeutettujen etujen nimissä tutkimusten, oikeudenkäyntimenettelyjen ja rikosten estämisen yhteydessä.
 • Palveluidemme mainostaminen, mukaan lukien markkinointikampanjat, joilla kerrotaan tarjoamistamme eri palveluista, ja mainospostin lähettäminen.
 • Asiakkaiden antaman palautteen ymmärtäminen ja siihen vastaaminen.

Sinulla on oikeus vastustaa ja pyrkiä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, joka pohjautuu oikeutettuihin etuihimme. Voit käyttää vastustusoikeuttasi lähettämällä meille sähköpostiviestin osoitteeseen legal@li.me

Bases légales

En vertu de la législation européenne sur la protection des données, nous sommes tenus de disposer d’une base légale pour recueillir, utiliser, partager et traiter d’une autre manière les informations concernant nos utilisateurs dans l’Union européenne (« UE »). Si vous résidez habituellement dans l’UE, vous avez certains droits à votre disposition. Certains de ces droits s’appliquent de manière générale alors que d’autres droits ne s’appliquent qu’en fonction des bases légales sur lesquelles Lime se fonde pour traiter les données. Nous avons expliqué ces bases juridiques ci-dessous.

Bases légales

Pour fournir les services de Lime

Comme décrit dans les Conditions de service, les Services ne peuvent être fournis, et les Conditions de service ne peuvent être exécutées, sans que Lime traite les données vous concernant, y compris les données de localisation (par exemple nous avons besoin d’informations sur la localisation d’un vélo ou scooter lorsque vous l’utilisez et les itinéraires empruntés par ce vélo ou scooter afin de vous fournir les Services).

Avec votre consentement

Nous vous demandons la permission de traiter vos informations pour certaines finalités et vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Nous nous fondons sur votre consentement dans les situations suivantes :

 • Si nécessaire, pour vous envoyer des messages publicitaires.
 • Lorsque vous vous identifiez ou que vous vous connectez à Lime par l’intermédiaire d’un service tiers (par exemple Facebook). Ces informations peuvent inclure votre identifiant de compte ou « handle » et les informations que vous mettez à notre disposition sur cette page ou ce compte.
 • Pour recevoir des informations par le biais des paramètres basés sur l’appareil que vous activez (tels que l’accès à votre appareil photo ou aux photos), afin que nous puissions fournir les fonctionnalités et services décrits lorsque vous activez les paramètres.

Lorsque nous traitons les données que vous nous fournissez sur la base de votre consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.

En cas d’obligation légale ou pour l’établissement, l’exercice ou la défense de droits légaux

Nous traitons les données lorsque nous avons l’obligation légale de le faire, par exemple, lorsque nous répondons à des demandes valides des forces de l’ordre ou d’autres organismes publics concernant certaines données sur les utilisateurs. Nous pouvons être amenés à traiter vos données pour vérifier votre permis de conduire ou vos pièces d’identité, y compris pour gérer votre assurance, ou pour prendre des mesures concernant des activités illégales, des infractions routières ou des violations de nos Conditions de service.  Nous pouvons également avoir l’obligation légale de partager certaines données des utilisateurs telles que les données des trajets avec les autorités publiques locales en vertu de permis ou de licences qui nous ont été accordés par ces autorités.En outre, le traitement peut être nécessaire pour que nous puissions établir, exercer ou défendre des réclamations civiles ou pénales dans le cadre de litiges réels ou potentiels, notamment pour protéger nos services, nos biens ou d’autres droits légaux, y compris ceux de nos utilisateurs.

Pour protéger des intérêts vitaux

Nous traitons les données lorsque cela est nécessaire pour protéger un intérêt essentiel à la vie d’une personne ou pour éviter à quelqu’un de se blesser gravement. Cela inclut le traitement des informations pour lutter contre les comportements nuisibles sur et hors de nos Services.

Pour l’exécution d’une mission d’intérêt général

Lorsque la législation de l’UE ou la législation d’un État membre de l’UE le prévoit, nous pouvons traiter des données dans l’intérêt public. Cela peut inclure la protection contre les préjudices et la réalisation de recherches d’utilité publique.

Pour servir notre intérêt légitime

Nous traitons vos données lorsque cela est nécessaire pour servir nos intérêts légitimes et ceux de tiers, tout en appliquant des mesures de protection appropriées qui protègent votre vie privée, vos droits et vos intérêts. Nous le faisons pour les motifs suivants :

 • Gérer notre flotte de vélos et de scooters Lime, notamment pour en assurer la disponibilité, surveiller les niveaux d’utilisation et suivre les niveaux de charge des batteries.
 • Collaborer avec des tiers lorsqu’il est dans notre intérêt ou dans le leur d’utiliser vos informations pour mener des projets de recherche et commerciaux. Pour le faire, nous supprimons certains identifiants, notamment votre nom, votre téléphone et votre adresse électronique (le cas échéant) et regroupons les informations qui en résultent avec des informations similaires d’autres utilisateurs en vue de leur utilisation par Lime ou nos partenaires à des fins de recherche, commerciales ou autres. Par exemple, Lime s’associe à des universités et des autorités locales pour collaborer à des projets de recherche tels que la compréhension des modes de circulation et de déplacement dans une ville. Pour en savoir plus sur ces collaborations, rendez-vous ici.
 • Améliorer nos Services en menant des études ou des analyses pour savoir par exemple quels services ou produits les utilisateurs souhaitent ou connaître la façon dont ils souhaitent que nous améliorions nos Services afin d’offrir un service innovant et accessible. Nous pouvons également, lorsque cela est nécessaire dans notre intérêt légitime, utiliser vos données pour comprendre comment vous utilisez nos Services et identifier tout problème afin d’améliorer votre expérience de navigation et celle des autres utilisateurs.  
 • Maintenir la sécurité des services en utilisant les données pour détecter, prévenir ou enquêter sur les violations de nos Conditions de service, la fraude, l’illégalité ou les abus, et pour prévenir, détecter ou enquêter sur l’utilisation non autorisée des vélos et scooters Lime. Nous pouvons également partager des données avec des tiers, y compris les forces de l’ordre et d’autres organismes publics à cette fin et conformément à leurs intérêts légitimes dans les enquêtes, les poursuites et la prévention de la délinquance.
 • Promouvoir les Services, y compris la mise en œuvre de campagnes publicitaires, pour vous informer sur les différents services que nous proposons ou pour vous adresser des promotions.
 • Comprendre et répondre à vos commentaires.

Vous avez le droit de vous opposer à ce que nous traitions vos données à caractère personnel sur la base de nos intérêts légitimes et d’en demander la limitation. Vous pouvez exercer votre droit d’opposition en nous envoyant un courrier électronique à legal@li.me

בסיסים משפטיים

מתוקף חוק הגנת הנתונים האירופי, אנו נדרשים להחזיק בבסיס משפטי לאיסוף, שימוש, שיתוף ועיבוד מסוג אחר של מידע אודות המשתמשים שלנו באיחוד האירופי ("EU"). אם אתה תושב קבע באיחוד האירופי, יש לך זכויות מסוימות הזמינות עבורך. חלק מזכויות אלו חלות באופן כללי, בעוד שזכויות אחרות חלות רק בהתאם לבסיסים המשפטיים עליהם מתבססת Lime כדי לעבד נתונים. אנו מסבירים לגבי בסיסים משפטיים אלו להלן.

בסיסים משפטיים

על-מנת לספק את שירותיה של Lime

כפי המתואר בתנאי השירות, השירותים אינם יכולים להיות מסופקים ותנאי השירות אינם יכולים להתבצע מבלי שLime תעבד נתונים אודותיך, כולל נתוני מיקום (לדוגמא, אנו זקוקים למידע אודות מיקום של אופניים או קטנוע כלשהם בעת הרכיבה עליהם והמסלולים בהם נוסעים האופניים או הקטנוע, במטרה לספק לכם את השירותים).

בהסכמתך

אנו מבקשים את אישורך לעבד את המידע שלך עבור מטרות מסוימות ויש לך הזכות לחזור בך מהסכמתך בכל עת. אנו מתבססים על הסכמתך במצבים הבאים:

 • היכן שנדרש, לשלוח לך חומרים שיווקיים.
 • כאשר אתה מקשר, מחבר או מתחבר לLime עם שירות חיצוני (למשל, פייסבוק). מידע כזה עשוי להכיל את מספר הזיהוי או את "שם המשתמש" של החשבון שלך ומידע שאתה הופך לזמין עבורנו בעמוד או חשבון זה.
 • כדי לקבל מידע דרך ההגדרות מבוססות-מכשיר שהגדרת (כגון גישה למצלמה או לתמונות שלך), על-מנת שנוכל לספק את התכונות והשירותים המתוארים כאשר אתה מפעיל את ההגדרות.

כאשר אנו מעבדים את הנתונים שסיפקת לנו בהתבסס על הסכמתך, יש לך הזכות לחזור בך מהסכמתך בכל עת.

חובה משפטית, או עבור ביסוס, שימוש או הגנה על טענות משפטיות.

אנו מעבדים נתונים אם יש לנו את החובה המשפטית לעשות כן, לדוגמא, אם אנו מגיבים לבקשות תקפות מגורמי אכיפת חוק וגורמי ממשל אחרים הנוגעות למידע של משתמש מסוים. אנו עשויים להידרש לעבד את הנתונים שלך על-מנת לאמת את רישיון הנהיגה או תעודת הזהות שלך, כולל ניהול ביטוח, או כדי לפעול בנוגע לפעולות בלתי חוקיות, עבירות תנועה או הפרת תנאי השירות שלנו. אנו עשויים גם להיות בעלי חובה משפטית לשתף מידע על משתמש מסוים, כגון נתוני נסיעה, עם רשויות ממשל מקומיות, בהתאם לאישורים או לרישיונות שהוענקו לנו על-ידי אותן רשויות.בנוסף, ייתכן שנידרש לעבד נתונים במטרה לבסס, להפעיל או להגן על תביעות אזרחיות או פליליות הנוגעות להליכי ליטיגציה, בכוח או בפעול, כולל הגנה על השירותים, הנכסים או זכויות חוקיות אחרות שלנו, כולל אלו של משתמשינו.

להגן על אינטרסים חיוניים

אנו מעבדים נתונים במידת הצורך על-מנת להגן על אינטרס חיוני לחייו של מישהו או על-מנת להגן על אדם כלשהו מפציעה חמורה. הדבר כולל עיבוד נתונים על-מנת להיאבק בהתנהלות מזיקה, הן שקשורה לשירותינו והן שאינה קשורה בהם.

לבצע משימה שהיא עניין הציבור

כפי שנראה לנכון על-ידי חוק האיחוד האירופי או חוק במדינה החברה באיחוד האירופי, ייתכן שנעבד נתונים הקשורים בעניין הציבור. הדבר עשוי לכלול הגנה כנגד נזק ומשימת מחקר עבור טובת הציבור.

למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו

אנו מעבדים את המידע שלך ככל שהדבר הכרחי עבור האינטרסים הלגיטימיים שלנו ושל גורמים חיצוניים, תוך שימוש באמצעי ביטחון להגנה על הפרטיות הזכויות והאינטרסים שלך. אנו עושים זאת על-מנת:

 • לנהל את צי האופניים והקטנועים של Lime, כולל; להבטיח זמינות, לפקח על רמות שימוש ולעקוב אחר רמות ג'וס (טעינת סוללה).
 • לשתף פעולה עם גורמים חיצוניים, אם מדובר באינטרסים לגיטימיים שלנו או שלהם להשתמש במידע שלך לטובת פרויקטים מחקריים ועסקיים. על-מנת לעשות זאת, אנו מסירים מזהים מסוימים, כגון השם, הטלפון וכתובת המייל שלך (במידה שסופקו), ומשלבים את המידע המתקבל עם מידע דומה ממשתמשים אחרים, לשימוש על-ידי Lime או השותפים שלנו, למטרות מחקר, עסקים או מטרות אחרות. לדוגמא, Lime חוברת עם אוניברסיטאות ורשויות ממשל מקומיות על-מנת לשתף פעולה בפרויקטים מחקריים כגון הבנת דפוסי תנועה ונסיעה בעיר. לימדו עוד על שיתופי פעולה מסוג זה כאן.
 • לשפר את שירותינו על-ידי ניהול מחקר או ניתוח נתונים כגון - אילו שירותים או מוצרים מעניינים משתמשים, או כיצד משתמשים מעוניינים שנשפר את שירותינו, על-מנת להציע שירות חדשני ונגיש. ייתכן גם, אם הכרחי בהתאם לאינטרסים הלגיטימיים שלנו, שנשתמש במידע שלך כדי להבין כיצד אתה משתמש בשירותים שלנו, ולזהות בעיות על-מנת שנוכל לשפר את חוויית הניווט שלך ושל משתמשים אחרים.
 • לשמור על השירותים בטוחים ומאובטחים על-ידי שימוש במידע לגילוי, מניעה או חקירת הפרות של תנאי השירות שלנו, הונאה, פעולה בלתי חוקית או שימוש לרעה, ולמנוע, לזהות או לחקור שימוש בלתי מורשה באופניים והקטנועים של Lime. ייתכן גם שנשתף מידע עם גורמים חיצוניים, כולל גורמי אכיפת חוק וגורמי ממשל אחרים למטרה זו, ובהתאם לאינטרסים לגיטימיים שלהם בחקירה, העמדה לדין ומניעת פשע.
 • לקדם את השירותים, כולל ניהול קמפיינים שיווקיים, כדי לעדכן אותך לגבי השירותים השונים שאנו מציעים או לשלוח לך מבצעים.
 • להבין משוב שנקבל ממך ולהגיב אליו.

יש לך הזכות להתנגד ולבקש להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידינו, בהתבסס על האינטרסים הלגיטימיים שלנו. באפשרותך להפעיל את זכותך להתנגד על-ידי שליחת דוא"ל ל-legal@li.me

Jogalapok

Az európai adatvédelmi jogszabályok alapján megfelelő jogalappal kell rendelkeznünk a felhasználóinkra vonatkozó adatok gyűjtéséhez, használatához, megosztásához és egyéb módon történő kezeléséhez az Európai Unión belül (a továbbiakban: „EU”). Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az EU, Önt megilletik bizonyos jogok. E jogok közül néhány általános hatályú, míg egyes jogok érvényesíthetősége attól a jogalaptól függ, amelyre a Lime az adatkezelés tekintetében támaszkodik. E jogalapokat az alábbiakban magyarázzuk el.

Jogalapok

A Lime Szolgáltatások nyújtása érdekében

A Szolgáltatási feltételekben leírtak szerint nem lehetséges a Szolgáltatások nyújtása és a Szolgáltatási feltételek teljesítése az Ön adatainak Lime általi kezelése nélkül, beleértve a helyadatokat is (szükségünk van például minden kerékpár és roller helyadatára, amíg azokat használja, és a kerékpár vagy a roller által megtett útra annak érdekében, hogy a Szolgáltatásokat biztosíthassuk Önnek).

Az Ön hozzájárulásával

Engedélyt kérünk Öntől az adatai kezeléséhez bizonyos célok érdekében, és Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A következő helyzetekben támaszkodunk az Ön hozzájárulására:

 • Ha szükséges, marketing értesítések küldéséhez.
 • Amikor Ön a Lime-ba harmadik fél szolgáltatással (pl. Facebook útján) csatlakozik, kapcsolódik vagy lép be. Az ilyen információk tartalmazhatják az Ön fiókazonosítóját vagy „kapaszkodóját” és olyan információkat, amelyeket Ön elérhetővé tesz számunkra ezen az oldalon vagy fiókban.
 • Az engedélyezett eszközalapú beállítások útján információkat kaphatunk (például hozzáférést a kamerájához vagy fényképeihez), így a beállítások engedélyezésekor leírt funkciókat és szolgáltatásokat tudjuk biztosítani.

Amikor az Ön hozzájárulása alapján megadott adatokat kezeljük, Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

Jogszabályi kötelezettség miatt vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelme érdekében

Az adatokat akkor kezeljük, amikor ezt jogszabályi kötelezettség írja elő, például amikor bűnüldöző vagy más kormányzati hatóságok érvényes megkeresésére válaszolunk egyes felhasználói információk megadásával. Előfordulhat, hogy kötelesek vagyunk az Ön adatait abból a célból kezelni azért, hogy vezetői engedélyét vagy személyazonosítóját ellenőrizzük, ideértve a biztosítás kezelését is, illetve azért, hogy jogellenes tevékenységek, közlekedési bűncselekmények vagy a Szolgáltatási feltételeink megszegése miatt lépéseket tehessünk. Előfordulhat, hogy kötelesek vagyunk bizonyos felhasználói adatokat, például az utazási adatokat a helyi kormányzati hatóságokkal a részünkre kiadott engedélyek vagy licencek feltételeinek megfelelően megosztani.Emellett polgári jogi vagy büntetőjogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme miatt is szükséges lehet az adatkezelés, tényleges vagy lehetséges peres eljárásokkal kapcsolatban, ideértve a Szolgáltatásaink, vagyontárgyaink vagy saját és mások jogos érdekeink védelmét.

Létfontosságú érdekek védelme érdekében

Akkor kezelünk adatokat, ha az olyan érdek védelme érdekében szükséges, amely alapvető valamely személy élete szempontjából, vagy ha azzal komoly sérelemtől óvunk meg valakit. Ez olyan adatkezelést is magában foglal, amellyel káros magatartások ellen küzdünk, a Szolgáltatásainkon belül és kívül.

Közérdek alapján ellátandó feladat végrehajtása érdekében

Amennyiben az EU vagy az EU valamely tagállamának jogszabályai így rendelkeznek, közérdekből is kezelhetünk adatokat. Ez károsodástól való megóvást és társadalmi érdekből való kutatás elvégzését foglalhatja magában.

Jogos érdekeink szerinti célokból

Az Ön adatait akkor kezeljük, ha az saját és harmadik felek jogos érdekei miatt szükséges, miközben olyan megfelelő biztosítékokat alkalmazunk, amelyek védik az Ön magánéletét, jogait és érdekeit. Ez annak érdekében tesszük, hogy:

 • A Lime kerékpár és roller flottánkat kezeljük, ideértve az elérhetőség biztosítását, a használati szintek ellenőrzését és a töltési (akkumulátor) szintek nyomon követését.
 • Együttműködjünk harmadik felekkel, ha az Ön információinak felhasználása a mi vagy harmadik felek érdekét szolgálja kutatási vagy üzleti projektek érdekében. Ennek érdekében eltávolítunk bizonyos azonosítókat, például az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét (ha azt Ön megadta), és az így kapott információkat más felhasználók hasonló információival kombináljuk, a Lime vagy a partnereink általi kutatási, üzleti vagy más célú felhasználás során. A Lime például egyetemekkel és helyi kormányzati hatóságokkal alakít ki partneri kapcsolatokat, hogy együttműködjön kutatási projektekben, például a forgalmi és utazási mintázatok megértése érdekében. Ezekről az együttműködésekről itt tudhat meg többet.
 • Fejlesszük Szolgáltatásainkat kutatás vagy analitika végzésével, például arra vonatkozóan, hogy a felhasználók milyen szolgáltatásokat vagy termékeket igényelnek, vagy hogy a felhasználók milyen fejlesztéseket várnak el tőlünk a Szolgáltatások tekintetében azért, hogy részükre innovatív és elérhető szolgáltatást tudjunk nyújtani. Ha jogos érdekeink miatt ez szükséges, arra is használhatjuk az Ön adatait, hogy megtudjuk, Ön miként használja a Szolgáltatásainkat, és hogy azonosítsunk bármely problémát, amellyel javítani tudjuk az Ön és a felhasználók navigációs élményét.
 • Az adatok használatával gondoskodjunk a Szolgáltatások biztonságáról és védelméről annak érdekében, hogy észlelhessük, megelőzhessük és kivizsgálhassuk a Szolgáltatási feltételeink megsértését, a csalást, a jogellenességet vagy visszaélést, és hogy észlelhessük, kivizsgálhassuk és megelőzhessük a Lime kerékpárok és rollerek jogosulatlan használatát. Megoszthatunk adatokat harmadik felekkel, ideértve a bűnüldöző és egyéb kormányzati hatóságokat, e célból és e szerveknek a bűncselekmények kivizsgálásához, vádemeléséhez és megelőzéséhez fűződő jogos érdekei szerint.
 • Előmozdíthatjuk a Szolgáltatásokat, ideértve marketing kampányok folytatását is annak érdekében, hogy megismertessük Önnel az általunk ajánlott különböző szolgáltatásokat, vagy hogy promóciókat küldjünk Önnek.
 • Az Ön visszajelzései megismerése és megválaszolása érdekében.

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelése ellen tiltakozzon és jogos érdekei alapján annak korlátozását kérje. A tiltakozáshoz való jogát úgy gyakorolhatja, ha e-mailt küld nekünk a legal@li.me címre

Basi giuridiche

Ai sensi della normativa europea sulla protezione dei dati, siamo tenuti ad avere una base giuridica per raccogliere, utilizzare, condividere e trattare in altro modo le informazioni relative ai nostri utenti nell'Unione Europea (“UE”). Se l’utente risiede abitualmente nell'UE, sarà titolare di alcuni diritti . Alcuni di questi diritti sono concessi in via generale, mentre altri si applicano solo a seconda delle basi giuridiche a cui Lime si affida per il trattamento dei dati. Le basi giuridiche sono illustrate di seguito.

Basi giuridiche

Fornitura dei Servizi Lime

Come descritto nei Termini di Servizio, i Servizi non possono essere forniti, e i Termini di Servizio non possono essere rispettati, senza che Lime elabori i dati relativi all'utente, inclusi i dati sulla posizione (ad esempio, abbiamo bisogno di informazioni sulla posizione di qualsiasi bicicletta o monopattino mentre è in uso e sui percorsi seguiti dalla bicicletta o dal monopattino al fine di fornire i Servizi all’utente).

Con il consenso dell’utente

Chiediamo all’utente il consenso al trattamento delle sue informazioni per alcune finalità; l’utente ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. Operiamo dietro consenso dell’utente nelle seguenti situazioni:

 • Ove richiesto, per l’invio di comunicazioni di marketing.
 • Quando l’utente si collega, si connette o accede a Lime con un servizio di terzi (ad es., Facebook). Tali informazioni possono includere l'ID account o i dati che l’utente mette a nostra disposizione su quella pagina o account.
 • Per ricevere informazioni attraverso le impostazioni abilitate dall’utente sul proprio dispositivo (come l'accesso alla fotocamera o alle foto), in modo da poter fornire le funzioni e i servizi descritti quando l’utente abilita le impostazioni.

Quando trattiamo i dati forniti dall’utente sulla base del proprio consenso, l’utente ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento.

Per adempiere ad un obbligo legale o per intraprendere, esercitare o difenderci da un’azione legale.

Trattiamo le informazioni laddove abbiamo l'obbligo legale di farlo, ad esempio, quando rispondiamo a richieste giustificate, da parte di forze dell'ordine e altre agenzie governative, di determinate informazioni sugli utenti. Potremmo avere la necessità di trattare le informazioni dell’utente per verificarne la patente di guida o il documento di identità, per gestirne l'assicurazione o per intraprendere azioni contro attività illecite, infrazioni delle codice della strada o violazione dei nostri Termini di Servizio.  Potremmo, inoltre, avere l'obbligo legale di condividere determinate informazioni, come i dati di viaggio, con le autorità governative locali conformemente ai permessi o alle licenze concessi da tali autorità.Inoltre, il trattamento può essere necessario per intraprendere, esercitare o difenderci da azioni legali in sede civile o penale in relazione a controversie effettive o potenziali, nonché ai fini della protezione dei nostri Servizi, delle nostre proprietà o di altri diritti legali, compresi quelli dei nostri utenti.

Per tutelare interessi vitali

Trattiamo i dati laddove sia necessario alla tutela di un interesse essenziale per la vita di qualcuno o per proteggere un individuo da lesioni gravi. Ciò include il trattamento delle informazioni per contrastare comportamenti dannosi sia all'interno che all'esterno dei nostri Servizi.

Per lo svolgimento di un incarico di interesse pubblico

Laddove previsto dal diritto dell'UE o dalla legge di uno Stato membro dell'UE, possiamo trattare dati nell'interesse pubblico. Ciò può includere la protezione contro danni e l’esecuzione di ricerche per il bene sociale.

Per perseguire i nostri legittimi interessi

Trattiamo le informazioni dell’utente laddove necessario ai nostri legittimi interessi e a quelli di terze parti, adottando al contempo adeguate misure di salvaguardia a tutela della privacy, dei diritti e degli interessi dell’utente. Facciamo questo per:

 • Gestire la nostra flotta di biciclette e monopattini Lime, nonché per: garantire la disponibilità, monitorare l’utilizzo e tracciare i livelli di carica delle batterie.
 • Collaborare con terze parti laddove sia nel nostro, o nel loro, legittimo interesse utilizzare le informazioni dell’utente per perseguire progetti di ricerca e commerciali. A tal fine rimuovere taluni identificativi quali il nome dell'utente, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail (ove forniti) e combiniamo le informazioni risultanti con informazioni analoghe di altri utenti per un uso delle stesse da parte di Lime o dei nostri partner a fini di ricerca, commerciali o di altra natura. Ad esempio, Lime collabora con università e autorità locali in progetti di ricerca come la comprensione del traffico e dei modelli di mobilità in una città. Ulteriori informazioni su queste collaborazioni sono disponibili qui.
 • Migliorare i nostri Servizi conducendo ricerche o analisi, ad esempio, sui prodotti, i servizi o i miglioramenti desiderati dagli utenti, in modo da offrire un servizio innovativo e accessibile. Possiamo inoltre, ove necessario ai nostri legittimi interessi, utilizzare le informazioni dell'utente per comprendere in che modo quest’ultimo utilizza i nostri Servizi e identificare eventuali problemi al fine di migliorare la sua esperienza di navigazione e quella di altri utenti.  
 • Mantenere i Servizi sicuri e protetti utilizzando le informazioni per rilevare, prevenire o indagare su violazioni dei nostri Termini di servizio, frodi, attività illegali o abusi, e per prevenire, rilevare o indagare sull'uso non autorizzato di biciclette e monopattini Lime. Possiamo inoltre condividere informazioni con terze parti, comprese le forze dell'ordine e altre agenzie governative a tale scopo e in conformità ai legittimi interessi di queste ultime nell'investigare, perseguire e prevenire i reati.
 • Promuovere i Servizi, inclusa la conduzione di campagne di marketing, per informare l’utente sui vari servizi che offriamo o per inviare promozioni.
 • Comprendere e rispondere al feedback dell’utente.

L’utente ha il diritto di opporsi e chiedere la limitazione del trattamento di suoi dati personali da parte nostra in base ai nostri legittimi interessi. Può esercitare il suo diritto di opposizione inviandoci un'e-mail all'indirizzo legal@li.me

Rechtsgronden

Volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht een rechtsgrond te hebben voor het verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken van informatie over onze gebruikers in de Europese Unie (“EU”). Als u in de EU woonachtig bent, heeft u bepaalde rechten tot uw beschikking. Sommige van deze rechten kennen een algemene toepassing, terwijl andere rechten slechts van toepassing zijn afhankelijk van de rechtsgronden waarop Lime zich baseert om gegevens te verwerken. We hebben deze rechtsgronden hieronder uitgelegd.

Rechtsgronden

Om de Diensten van Lime te leveren

Zoals beschreven in de Servicevoorwaarden kunnen de Diensten niet worden geleverd, en kunnen de Servicevoorwaarden niet worden uitgevoerd, zonder dat Lime gegevens over u verwerkt, waaronder locatiegegevens (we hebben bijvoorbeeld informatie nodig over de locatie van een fiets of scooter tijdens het rijden en de routes die de fiets of scooter heeft afgelegd om de Diensten aan u te kunnen leveren).

Met uw toestemming

Wij vragen uw toestemming om uw informatie voor bepaalde doeleinden te verwerken en u heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Wij doen een beroep op uw toestemming in de volgende situaties:

 • Waar nodig, om u marketingcommunicatie te sturen.
 • Wanneer u een link of verbinding maakt met, of inlogt op Lime met een dienst van een derde partij (bijvoorbeeld Facebook). Dergelijke informatie kan uw account-ID of "handle" omvatten evenals informatie die u ons beschikbaar stelt op die pagina of account.
 • Om informatie te ontvangen via de apparaatinstellingen die u activeert (zoals toegang tot uw camera of foto's), zodat wij de beschreven functionaliteiten en diensten kunnen leveren wanneer u de instellingen activeert.

Wanneer wij de gegevens verwerken die u ons op basis van uw toestemming verstrekt, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

We verwerken informatie wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, bijvoorbeeld wanneer we antwoorden op geldige verzoeken om bepaalde gebruikersinformatie van wetshandhavings- en andere overheidsinstanties. Mogelijk moeten wij uw informatie verwerken om uw rijbewijs of identificatie te verifiëren, onder meer om verzekeringen te beheren, of om actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, verkeersmisdrijven of schending van onze Servicevoorwaarden.  We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om bepaalde gebruikersinformatie, zoals ritgegevens, te delen met lokale overheidsinstanties op grond van vergunningen of licenties die door deze autoriteiten aan ons zijn verleend.Bovendien kan verwerking nodig zijn voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van civiele of strafrechtelijke vorderingen in verband met bestaande of potentiële rechtszaken, onder meer om onze Diensten, ons eigendom of andere wettelijke rechten, met inbegrip van die van onze gebruikers, te beschermen.

Om vitale belangen te beschermen

Wij verwerken gegevens wanneer het noodzakelijk is om een belang te beschermen dat essentieel is voor iemands leven of om iemand te beschermen tegen ernstig letsel. Dit omvat ook de verwerking van informatie ter bestrijding van schadelijk gedrag, zowel binnen als buiten onze Diensten.

Het uitvoeren van een taak in het algemeen belang

Wanneer de EU-wetgeving of de wetgeving in een EU-lidstaat daarin voorziet, kunnen wij gegevens verwerken in het algemeen belang. Dit kan de bescherming tegen schade en het verrichten van onderzoek voor sociaal welzijn omvatten.

Ten behoeve van onze legitieme belangen

Wij verwerken uw informatie waar dat nodig is voor onze legitieme belangen en die van derden, waarbij wij de gepaste voorzorgsmaatregelen toepassen om uw privacy, rechten en belangen te beschermen. We doen dit om:

 • Onze vloot van fietsen en scooters van Lime te beheren, onder andere om de beschikbaarheid te garanderen, om het gebruiksniveau te monitoren en om het oplaadniveau (acculading) op te volgen.
 • Samen te werken met derden wanneer het in ons of hun legitieme belang is om uw informatie te gebruiken voor onderzoeks- en zakelijke projecten. Om dit te doen, verwijderen we bepaalde identificatoren, zoals uw naam, telefoon en e-mailadres (indien verstrekt), en combineren we de resulterende informatie met soortgelijke informatie van andere gebruikers voor gebruik door Lime of onze partners voor onderzoeks-, zakelijke of andere doeleinden. Zo werkt Lime samen met universiteiten en lokale overheidsinstanties aan onderzoeksprojecten zoals het begrijpen van verkeers- en reispatronen in een stad. Meer informatie over deze samenwerkingen vindt u hier.
 • Onze Diensten te verbeteren door onderzoek of analyses uit te voeren, zoals naar de diensten of producten die gebruikers willen of hoe gebruikers willen dat we onze Diensten verbeteren om zo een innovatieve en toegankelijke dienst aan te bieden. Waar nodig in onze legitieme belangen kunnen wij uw informatie ook gebruiken om te begrijpen hoe u onze Diensten gebruikt en om eventuele problemen te identificeren, zodat wij uw navigatie-ervaring en die van andere gebruikers kunnen verbeteren.  
 • De Diensten veilig te houden door informatie te gebruiken om overtredingen van onze Servicevoorwaarden, fraude, onwettige praktijken of misbruik op te sporen, te voorkomen of te onderzoeken en om ongeoorloofd gebruik van fietsen en scooters van Lime te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken. We kunnen ook informatie delen met derden, met inbegrip van wetshandhavings- en andere overheidsinstanties, voor dit doel en in overeenstemming met hun legitieme belangen bij het onderzoeken, vervolgen en voorkomen van criminaliteit.
 • De Diensten te promoten, met inbegrip van het voeren van marketingcampagnes, om u te informeren over de verschillende diensten die wij aanbieden of om u promoties te sturen.
 • Uw feedback te begrijpen en te beantwoorden.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen, en beperking te vragen van, onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen. U kunt uw recht van bezwaar uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar legal@li.me

Juridiske grunnlagI

henhold til europeisk personvernlovgivning er vi pålagt å ha et rettslig grunnlag for å innhente, bruke, dele og på annen måte behandle informasjon om våre brukere i EU («EU»). Hvis du bor i EU, har du visse rettigheter tilgjengelig for deg. Noen av disse rettighetene gjelder generelt sett, mens andre rettigheter kun gjelder avhengig av de juridiske grunnlagene Lime baserer seg på for å behandle data. Vi har forklart disse juridiske grunnlagene nedenfor.

Juridiske grunnlag

For å tilby Lime-tjenestene

Som beskrevet i tjenestevilkårene, kan ikke tjenestene leveres, og tjenestevilkårene kan ikke utføres, uten at Lime behandler data om deg inkludert lokasjonsdata (vi trenger for eksempel informasjon om plasseringen av enhver sykkel eller moped mens du bruker den og rutene som tas av sykkelen eller mopeden for å levere tjenestene til deg).

Med ditt samtykke

Vi ber om din tillatelse til å behandle opplysningene dine for visse formål, du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Vi lener oss på ditt samtykke i følgende situasjoner:

 • Der det er nødvendig for å sende deg markedsføringsmateriale.
 • Når du kobler, kobler til eller logger deg på Lime med en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook). Denne informasjonen kan være din konto-ID eller «kallenavn» og informasjon du gjør tilgjengelig for oss på den siden eller kontoen.
 • For å motta informasjon via de enhetsbaserte innstillingene du aktiverer (slik som tilgang til kameraet eller bildene dine), slik at vi kan tilby de funksjonene og tjenestene som er beskrevet når du aktiverer innstillingene.

Når vi behandler opplysningene du gir oss basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Ved Juridisk forpliktelse eller for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav

Vi behandler informasjon der vi har en juridisk forpliktelse til å gjøre det, for eksempel når vi svarer på gyldige anmodninger fra politimyndigheter og andre offentlige etater for visse brukeropplysninger. Vi kan bli bedt om å behandle opplysningene dine for å bekrefte førerkortet ditt eller legitimasjonen din, inkludert for å administrere forsikring eller for å iverksette tiltak i forbindelse med ulovlige aktiviteter, trafikkovertredelser eller brudd på våre tjenestevilkår.  Vi kan også ha en juridisk forpliktelse til å dele visse brukeropplysninger, slik som reisedata, med lokale myndigheter i henhold til tillatelser eller lisenser gitt av disse myndighetene til oss.

I tillegg kan behandlingen være nødvendig for at vi skal kunne etablere, utøve eller forsvare sivile eller kriminelle krav i forbindelse med faktiske eller potensielle søksmål, inkludert for å beskytte våre tjenester, vår eiendom eller andre juridiske rettigheter, inkludert våre brukeres.

For å beskytte viktige interesser

Vi behandler data der det er nødvendig for å beskytte en interesse som er avgjørende for noens liv eller for å beskytte personer mot alvorlig skade. Dette inkluderer behandling av informasjon for å bekjempe skadelig atferd både på og av våre tjenester.

Utføre en oppgave i allmennhetens interesse

Der det er angitt i EU-lovgivning eller lovgivning i en EU-medlemsstat, kan vi behandle data i allmennhetens interesse. Dette kan inkludere å beskytte mot skade og å utføre forskning for et sosialt gode.

For våre legitime interesser

Vi behandler opplysningene dine der det er nødvendig for våre og tredjeparters legitime interesser, mens vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak som beskytter personvernet, rettighetene og interessene dine. Vi gjør dette for å:

 • Administrere vår flåte med Lime-sykler og -mopeder, inkludert for, å sikre tilgjengelighet, å overvåke bruksnivåene og spore nivået på batteriladning.
 • Samarbeide med tredjeparter der det er i våre eller deres legitime interesser å bruke opplysningene dine til å drive forsknings- og forretningsprosjekter. For å gjøre dette fjerner vi visse identifikatorer, slik som navn, telefon og e-postadresse (der oppgitt), og kombinerer den resulterende informasjonen med lignende informasjon fra andre brukere for bruk av Lime eller våre partnere for forskning, forretningsvirksomhet eller andre formål. For eksempel inngår Lime partnerskap med universiteter og lokale offentlige myndigheter for å samarbeide om forskningsprosjekter, som for eksempel å forstå trafikk- og reisemønstre i en by. Lær mer om disse samarbeidene her.
 • Forbedre våre tjenester ved å utføre forskning eller analyser, slik som hvilke tjenester eller produkter brukere ønsker, eller hvordan brukere ønsker at vi skal forbedre tjenestene våre for å tilby en innovativ og tilgjengelig tjeneste. Vi kan også, når det er nødvendig for våre legitime interesser, bruke informasjonen din til å forstå hvordan du bruker tjenestene våre og identifisere eventuelle problemer slik at vi kan forbedre din og andre brukeres navigeringsopplevelse.  
 • Holde tjenestene trygge og sikre ved å bruke opplysninger for å oppdage, forebygge eller undersøke brudd på våre tjenestevilkår, svindel, lovbrudd eller misbruk, og for å forebygge, oppdage eller undersøke uautorisert bruk av Lime-sykler og -mopeder. Vi kan også dele opplysninger med tredjeparter, inkludert politimyndigheter og andre offentlige etater for dette formålet og i henhold til deres legitime interesser ved etterforskning, straffeforfølgelse og forebygging av kriminalitet.
 • Promotere tjenestene, inkludert gjennomføring av markedsføringskampanjer, for å fortelle deg om de ulike tjenestene vi tilbyr eller for å sende deg kampanjetilbud.
 • Forstå og svare på deres tilbakemeldinger.

Du har rett til å motsette deg, og søke begrensning av, behandlingen av dine personopplysninger basert på våre legitime interesser. Du kan utøve din rett til å protestere ved å sende en e-post til oss på legal@li.me

Podstawy prawne

Zgodnie z europejskim prawem ochrony danych jesteśmy zobowiązani do posiadania podstawy prawnej do gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przetwarzania w inny sposób informacji o naszych użytkownikach w Unii Europejskiej („UE”). Jeśli użytkownik zwykle zamieszkuje w UE, posiada pewne prawa. Niektóre z tych praw mają zastosowanie ogólnie, podczas gdy inne prawa mają zastosowanie tylko w zależności od podstaw prawnych, zgodnie z którymi Lime przetwarza dane. Poniżej wyjaśniliśmy te podstawy prawne.

Podstawy prawne

W celu oferowania Usług Lime

Zgodnie z ich opisem w Warunkach usługi, Usługi nie mogą być świadczone i nie można wykonać Warunków świadczenia usługi, bez przetwarzania danych o użytkowniku przez Lime, w tym danych lokalizacyjnych (na przykład, potrzebujemy informacji o lokalizacji każdego roweru lub skutera podczas jazdy i trasach roweru lub skutera w celu świadczenia Usług dla użytkownika).

Zgodnie z upoważnieniem użytkownika

Prosimy o zgodę na przetwarzanie informacji w określonych celach i użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Opieramy się na zgodzie użytkownika w następujących sytuacjach:

 • Tam, gdzie jest to wymagane, do wysyłania wiadomości marketingowych.
 • Gdy użytkownik odnosi się, łączy się lub loguje do Lime za pomocą usługi innej firmy (np. Facebook). Takie informacje mogą zawierać identyfikator konta lub „nazwę użytkownika” i informacje, które są nam udostępniane na tej stronie lub koncie.
 • Aby otrzymywać informacje za pomocą włączonych ustawień urządzenia (takich jak dostęp do aparatu lub zdjęć), umożliwiając nam udostępnianie funkcji i usług opisanych po włączeniu ustawień.

Kiedy przetwarzamy dane, które użytkownik nam przekazuje na podstawie swojej zgody, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Obowiązek prawny lub ustanowienie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych

Przetwarzamy informacje, w przypadku których mamy prawny obowiązek to robić, na przykład, gdy odpowiadamy na ważne żądania organów ścigania i innych agencji rządowych dotyczące pewnych informacji o użytkowniku. Możemy być zobowiązani do przetwarzania danych użytkownika, aby zweryfikować prawo jazdy lub dokument identyfikacyjny, w tym do zarządzania ubezpieczeniem lub do podjęcia działań dotyczących nielegalnych działań, wykroczeń drogowych lub naruszenia naszych Warunków korzystania z usługi. Możemy również mieć prawny obowiązek udostępniania określonych informacji o użytkowniku, takich jak dane podróży, samorządom zgodnie z zezwoleniami lub licencjami udzielonymi nam przez te organy.Ponadto przetwarzanie może być konieczne dla nas w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń cywilnych lub karnych w związku z faktycznym lub potencjalnym postępowaniem sądowym, w tym ochroną naszych Usług, naszej własności lub innych praw, w tym praw naszych użytkowników.

Aby chronić ważne interesy

Przetwarzamy dane tam, gdzie jest to konieczne, aby chronić interes, który jest istotny dla czyjegoś życia lub aby chronić każdą osobę przed poważnymi obrażeniami. Obejmuje to również przetwarzanie informacji w celu zwalczania szkodliwych zachowań zarówno w naszych Usługach, jak i poza nimi.

Wykonywanie zadań w interesie publicznym

Jeżeli przewiduje to prawo UE lub prawo w państwie członkowskim UE, możemy przetwarzać dane w interesie publicznym. Może to obejmować ochronę przed szkodami i podejmowanie badań na rzecz dobra społecznego.

Dla celów naszych uzasadnionych interesów

Przetwarzamy informacje użytkownika tam, gdzie jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów i stron trzecich, stosując odpowiednie zabezpieczenia, które chronią prywatność, prawa i interesy użytkownika. Wykonujemy to w celu:

 • Zarządzania naszą flotą rowerów i skuterów Lime, w tym by zapewnić dostępność, monitorować poziomy użytkowania i śledzić poziom akumulatora (ładowanie akumulatora).
 • Współpracy ze stronami trzecimi, gdzie wykorzystujemy informacje użytkownika do realizacji projektów badawczych i biznesowych w naszym lub ich uzasadnionych interesach. W tym celu usuwamy pewne identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, telefon i adres e-mail (jeśli jest dostępny), i łączymy uzyskane informacje z podobnymi informacjami od innych użytkowników w celu wykorzystania przez Lime lub naszych partnerów w celach badawczych, biznesowych lub innych. Na przykład Lime posiada partnerstwa z uniwersytetami i samorządami w celu współpracy przy projektach badawczych, takich jak zrozumienie ruchu i wzorców podróży w mieście. Dowiedz się więcej o tej współpracy tutaj.
 • Ulepszanie naszych Usług, przeprowadzając badania lub analizy, takie jak to, jakich usług lub produktów chcą użytkownicy lub jak użytkownicy chcieliby, abyśmy ulepszyli nasze usługi, aby oferować innowacyjną i dostępną usługę. Możemy również, o ile jest to konieczne w naszych uzasadnionych interesach, wykorzystywać informacje użytkownika, aby zrozumieć, w jaki sposób korzysta z naszych Usług i zidentyfikować wszelkie problemy, abyśmy mogli poprawić jego wrażenia z nawigacji i także wrażenia innych użytkowników.
 • Zachowanie bezpieczeństwa Usług, korzystając z informacji do wykrywania, zapobiegania lub badania naruszeń naszych Warunków świadczenia usługi, oszustw, niezgodności z prawem lub nadużyć oraz zapobieganie, wykrywanie lub badanie nieuprawnionego użycia rowerów i skuterów Lime. Możemy również udostępniać informacje stronom trzecim, w tym organom ścigania i innym agencjom rządowym w tym celu i zgodnie z ich uzasadnionymi interesami w prowadzeniu dochodzeń, ściganiu i zapobieganiu przestępstwom.
 • Promowanie Usług, w tym prowadzenie kampanii marketingowych, aby poinformować użytkownika o różnych oferowanych przez nas usługach lub wysyłać promocje.
 • Zrozumienie i odpowiadanie na opinie użytkownika.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się i ograniczać nasze przetwarzanie danych osobowych w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, wysyłając nam e-mail na adres legal@li.me

Fundamentações legais

Ao abrigo da legislação europeia relativa à proteção de dados, somos obrigados a ter uma fundamentação legal para recolher, utilizar, partilhar e, de qualquer outra forma, processar as informações respeitantes aos nossos utilizadores da União Europeia (“UE”). Se é residente habitual da UE, você tem determinados direitos que lhe são facultados. Alguns destes direitos aplicam-se de um modo geral, ao passo que outros apenas se aplicam dependendo das fundamentações legais nas quais a Lime se apoie para processar os dados. Abaixo, explicamos essas fundamentações legais.

Fundamentações legais

Para providenciar os Serviços Lime

Conforme descrito nos Termos de Serviço, os Serviços não podem ser fornecidos, nem os Termos de Serviço aplicados, sem o processamento dos seus dados por parte da Lime, incluindo dados de localização (por exemplo, necessitamos de informações acerca da localização da bicicleta ou scooter em que estiver a andar e das estradas percorridas por estas de modo a podermos providenciar-lhe os Serviços).

Com o seu consentimento

Nós pedimos a sua permissão para processar as suas informações, para determinados fins, e você tem o direito de revogar o seu consentimento, a qualquer altura. Nós baseamo-nos no seu consentimento nas seguintes situações:

 • Sempre que exigido, para lhe enviar comunicações de marketing.
 • Quando você se liga, conecta, ou inicia sessão na Lime através de um serviço terceiro (p. ex. Facebook). Tais informações podem incluir o seu ID de conta ou nome de utilizador/pseudónimo e informações que nos disponibilize nessa página ou conta.
 • Para receber informações através das configurações baseadas no dispositivo que ativar (como o acesso à câmara ou às fotografias) para que lhe possamos disponibilizar as funcionalidades e os serviços descritos quando ativa as configurações.

Quando processamos os dados que nos fornece com base no seu consentimento, você tem o direito de revogar este consentimento, a qualquer altura.

Por obrigação legal ou para a determinação, exercício ou defesa de reivindicações ou processos legais;

Nós processamos informações sempre que tenhamos a obrigação legal de o fazer, por exemplo, sempre que damos resposta a pedidos válidos de agentes policiais e de outras agências governamentais, relativos a determinadas informações dos utilizadores. Poderemos ser obrigados a processar as suas informações para verificar a sua carta de condução ou cartão de identificação, inclusive para gerir seguros ou tomar medidas contra atividades ilícitas, infrações de trânsito ou violação dos nossos Termos de Serviço.  Poderemos também ter a obrigação legal de partilhar determinadas informações respeitantes ao utilizador, tais como dados das deslocações, com as autoridades governamentais locais em conformidade com as licenças e autorizações que nos foram concedidas por essas autoridades.Além disso, o processamento pode ser necessário para a determinação, exercício e defesa de ações cíveis ou criminais relacionadas com litígios reais ou potenciais, incluindo para proteger os nossos Serviços, a nossa propriedade ou outros direitos legais incluindo os dos nossos utilizadores.

Para proteger interesses vitais

Nós processamos dados sempre que tal seja necessário para proteger um interesse essencial à vida de alguém ou para proteger alguém contra ferimentos graves. Isto inclui processar informações para combater condutas perigosas tanto no âmbito dos nossos Serviços como fora deles.

Para realizar uma tarefa em prol do interesse público

Sempre que previsto pela legislação europeia ou pela lei de um País Membro da UE, poderemos processar dados em prol do interesse público. Isto pode incluir a proteção contra a violência e a realização de pesquisas em prol do bem social.

Para fins de prossecução dos nossos interesses legítimos

Nós processamos as suas informações sempre que tal for necessário para a prossecução dos nossos interesses legítimos, e os de terceiros, aplicando simultaneamente salvaguardas que protejam a sua privacidade, direitos e interesses. Fazemo-lo para:

 • Gerir a nossa frota de bicicletas e scooters Lime, o que inclui: assegurar a disponibilidade, monitorizar os níveis de utilização e rastrear os níveis de “juice” (carga da bateria).
 • Colaborar com terceiros sempre que, em função dos nossos interesses legítimos, ou dos deles, seja necessário utilizar as suas informações para conduzir projetos de investigação ou de negócio. Para tal, removemos determinados identificadores tais como o seu nome, número de telefone e endereço de e-mail (quando indicado) e combinamos as informações resultantes com informações similares de outros utilizadores para que a Lime e os nossos parceiros as possam utilizar em pesquisas, negócios ou para outros fins. Por exemplo, a Lime estabelece parcerias com Universidades e autoridades governamentais locais para colaborar em projetos de investigação, como entender os padrões de trânsito e deslocações numa cidade. Saiba mais acerca destas colaborações aqui.
 • Aperfeiçoar os nossos serviços ao conduzir pesquisas e análises como, por exemplo, que serviços ou produtos os utilizadores querem ou como é que utilizadores gostariam que melhorássemos os nossos serviços de modo a oferecermos um serviço inovador e acessível. Poderemos ainda, sempre que necessário e na prossecução dos nossos interesses legítimos, utilizar as suas informações para compreender como é que você utiliza os nossos Serviços e identificar quaisquer problemas de modo a podermos aperfeiçoar a sua experiência de navegação e as dos outros utilizadores.  
 • Manter os Serviços seguros e protegidos ao utilizar informações para detetar, prevenir ou investigar violações aos nossos Termos de Serviço, fraudes, ilegalidades ou abuso, e para evitar, detetar ou investigar utilizações não autorizadas de bicicletas e scooters Lime. Com este propósito, poderemos ainda partilhar informações com terceiros, inclusive com agentes policiais e outras agências governamentais, em conformidade com os respetivos interesses legítimos na investigação, acusação e prevenção de crimes.
 • Promover os Serviços, incluindo através da condução de campanhas de marketing, mantendo-o(a) informado(a) acerca dos vários serviços que oferecemos ou para lhe enviar promoções.
 • Compreender e dar resposta aos seus comentários.

Você tem o direito de objetar ao, e procurar restringir o, nosso processamento dos seus dados pessoais com base nos nossos interesses legítimos. Pode exercer o seu direito de objeção, enviando-nos um e-mail para legal@li.me

Temeiuri juridice

Conform legislației europene privind protecția datelor, trebuie să avem un temei juridic pentru a colecta, utiliza, partaja și prelucra în alt mod informațiile despre utilizatorii noștri din Uniunea Europeană („UE”). Dacă locuiți în mod obișnuit în UE, aveți anumite drepturi disponibile pentru dvs. Unele dintre aceste drepturi se aplică în general, în timp ce alte drepturi se aplică numai în funcție de temeiurile juridice pe care se bazează Lime pentru a prelucra datele. Am explicat aceste temeiuri juridice în cele ce urmează.

Temeiuri juridice

Pentru a furniza serviciile Lime

Conform descrierii din Termenii de utilizare, Serviciile nu pot fi furnizate, iar Termenii de utilizare nu pot fi îndepliniți, fără ca Lime să prelucreze date despre dvs., inclusiv date despre locație (de exemplu, avem nevoie de informații despre locația oricărei biciclete sau scuter în timp ce le utilizați și rutele efectuate de bicicletă sau scuter, pentru a vă furniza Serviciile).

Cu consimțământul dvs.

Vă solicităm permisiunea pentru a prelucra informațiile dvs. în anumite scopuri și aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Ne bazăm pe consimțământul dvs. în următoarele situații:

 • Dacă este necesar, pentru a vă trimite comunicări de marketing.
 • Când vă înregistrați, conectați, sau autentificați la Lime, printr-un serviciu terț (de ex., Facebook). Aceste informații pot include ID-ul contului dvs. sau „numele de profil” și informațiile pe care ni le-ați pus la dispoziție pe acea pagină sau cont.
 • Pentru a primi informații prin intermediul setărilor de pe dispozitiv pe care le activați (de exemplu, accesul la camera sau fotografiile dvs.), pentru a vă putea furniza caracteristicile și serviciile descrise atunci când activați setările.

Atunci când prelucrăm datele pe care ni le furnizați în baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Obligația legală sau pentru angajamentul, exercitarea sau apărarea cererilor legale

Prelucrăm informații în cazul în care avem obligația legală de a face acest lucru, de exemplu, dacă răspundem solicitărilor valide din partea autorităților de aplicare a legii și din partea altor agenții guvernamentale, cu privire la anumite informații despre utilizator. Este posibil să ni se ceară să prelucrăm informațiile dvs. pentru a verifica permisul dvs. de conducere sau identitatea, inclusiv pentru gestionarea asigurării, sau pentru a lua măsuri cu privire la activitățile ilegale, infracțiunile de trafic sau încălcarea Termenilor noștri de utilizare.  De asemenea, putem avea obligația legală de a partaja anumite informații despre utilizatori, cum ar fi datele despre călătorie, cu autoritățile guvernamentale locale, în temeiul permiselor sau autorizațiilor acordate de aceste autorități.În plus, este posibil să fie necesară prelucrarea pentru a stabili, exercita sau apăra pretenții civile sau penale în legătură cu litigii efective sau potențiale, inclusiv pentru protejarea Serviciilor noastre, a proprietății noastre sau a altor drepturi legale, inclusiv cele ale utilizatorilor noștri.

Pentru protejarea intereselor vitale

Prelucrăm date în cazul în care este necesar să protejăm un interes care este esențial pentru viața cuiva sau pentru a proteja orice persoană împotriva accidentărilor grave. Aceasta include prelucrarea informațiilor pentru a combate comportamentul dăunător, atât în cadrul cât și în afara Serviciilor noastre.

Efectuarea unei sarcini în interesul public

Acolo unde este prevăzut de legislația UE sau de legislația dintr-un stat membru UE, putem prelucra datele în interesul public. Acest lucru poate include protejarea împotriva daunelor și efectuarea de cercetări pentru binele social.

În scopurile intereselor noastre legitime

Prelucrăm informațiile dvs. în cazul în care este necesar pentru interesele noastre legitime și cele ale părților terțe, în timp ce aplicăm garanții adecvate care protejează confidențialitatea dvs., drepturile și interesele. Facem acest lucru pentru:

 • A gestiona flota noastră de biciclete și scutere, inclusiv pentru a asigura disponibilitatea, pentru a monitoriza nivelurile de utilizare și nivelurile de energie (încărcarea bateriei).
 • A colabora cu părți terțe, în cazul în care este în interesul nostru legitim sau al lor, să utilizeze informațiile dvs. pentru a desfășura cercetări și proiectele de afaceri. Pentru a face acest lucru, eliminăm anumiți identificatori, cum ar fi numele dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail (dacă este furnizată), și combinăm informațiile rezultate cu informații similare de la alți utilizatori pentru a fi utilizate de către Lime sau partenerii noștri pentru cercetare sau în alte scopuri. De exemplu, Lime face parteneriat cu universități și autorități guvernamentale locale pentru a colabora la proiecte de cercetare, cum ar fi înțelegerea traficului și a modelelor de călătorie dintr-un oraș. Aflați mai multe despre aceste colaborări aici.
 • Îmbunătățirea Serviciilor noastre prin efectuarea de cercetări sau analize, cum ar fi cele legate de ce servicii și produse își doresc utilizatorii sau de modul în care utilizatorii doresc să ne îmbunătățim Serviciile, astfel încât să oferim un serviciu inovator și accesibil. Putem, de asemenea, atunci când este în interesul nostru legitim, să utilizăm informațiile dvs. pentru a înțelege modul în care utilizați Serviciile noastre și pentru a identifica orice problemă, astfel încât să vă putem îmbunătăți experiența dvs. de călătorie și pe cea a utilizatorilor.  
 • A păstra serviciile sigure și securizate, utilizând informațiile pentru a detecta, preveni sau investiga încălcări ale Termenilor de utilizare, frauda, ilegalitatea sau abuzul, și pentru a preveni, detecta sau investiga utilizarea neautorizată a bicicletelor și scuterelor Lime. De asemenea, putem partaja informații cu părți terțe, inclusiv cu agențiile de aplicare a legii și alte agenții guvernamentale în acest scop și în conformitate cu interesele lor legitime în investigarea, urmărirea penală și prevenirea infracțiunilor.
 • Promovarea serviciilor, inclusiv desfășurarea campaniilor de marketing, pentru a vă informa despre diferitele servicii pe care le oferim sau pentru a vă trimite promoții.
 • Înțelegerea și răspunsul la feedback-ul dvs.

Aveți dreptul de a vă opune la, de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe baza intereselor noastre legitime. Vă puteți exercita dreptul de a obiecta prin e-mail la legal@li.me

Rättsliga grunder

Enligt den europeiska lagstiftningen om dataskydd måste vi ha en rättslig grund för att samla, använda, dela och på annat sätt behandla information om våra användare i Europeiska unionen (”EU”). Om du bor i EU till den största delen har du vissa rättigheter som kan användas. Vissa av dessa rättigheter gäller generellt medan rättigheter endast gäller beroende på de rättsliga grunderna som Lime förlitar sig på vid behandling av data. Vi har förklarat dessa rättsliga grunder nedan.

Rättsliga grunder

För att tillhandahålla Lime-tjänster

Som beskrivs i användarvillkoren kan tjänsterna ej tillhandahållas, och användarvillkoren ej uppfyllas, utan att Lime behandlar data om dig, inklusive platsdata. Till exempel behöver vi information om alla cyklar och scootrar medan du kör dem och de rutter som cyklarna och scootrarna körs för att tillhandahålla Tjänsterna till dig.

Med ditt samtycke

Vi ber om ditt medgivande att behandla din information för vissa ändamål och du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Vi är beroende av ditt samtycke i följande situationer:

 • För att skicka marknadsföringskommunikationer till dig vid behov.
 • När du länkar, ansluter eller loggar in på Lime med en tredjepartstjänst (t.ex. Facebook). Sådan information kan innehålla ditt konto-ID eller ”referens” och information som du gör tillgänglig för oss på den sidan eller kontot.
 • För att få information via de enhetsbaserade inställningarna du aktiverar (till exempel tillgång till din kamera eller foton), så kan vi tillhandahålla funktioner och tjänster som beskrivs när du aktiverar inställningarna.

När vi behandlar de uppgifter du lämnar till oss baserat på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Juridisk skyldighet eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav

Vi behandlar information där vi har en laglig skyldighet att göra det, till exempel där vi svarar på giltiga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter för viss användarinformation. Vi kan behöva behandla din information för att verifiera ditt körkort eller identifiering, inklusive hantering av försäkringar, eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, trafikbrott eller överträdelser av våra användarvillkor.  Vi kan också ha en laglig skyldighet att dela viss användarinformation, såsom resedata med lokala myndigheter, i enlighet med tillstånd eller licenser som dessa myndigheter beviljat oss.Dessutom kan vi behöva genomföra behandling för att etablera, utöva eller försvara civilrättsliga eller straffrättsliga påståenden i samband med faktiska eller potentiella tvister, inklusive för att skydda våra tjänster, vår egendom eller andra juridiska rättigheter, inklusive våra användares rättigheter.

För att skydda vitala

Vi behandlar data där det är nödvändigt för att skydda ett intresse som är av vikt för en persons liv eller för att skydda en person mot allvarlig skada. Detta inkluderar behandling av information för att bekämpa skadligt beteende både på och utanför våra tjänster.

Utföra en uppgift av allmänt intresse

Om det enligt EU-lagstiftningen eller lagen i en EU-medlemsstat är tillåtet kan vi komma att behandla data som är i allmänhetens intresse. Det kan innebära att skydda mot skada och bedriva forskning för samhället i stort.

För våra legitima intressen

Vi behandlar din information där det är nödvändigt för våra legitima intressen, och för tredje parter, samtidigt som vi tillämpar lämpliga skyddsåtgärder som skyddar din integritet, dina rättigheter och intressen. Vi gör det här för att:

 • Hantera vår flotta av Lime-cyklar och skotrar, och för att säkerställa tillgänglighet, övervaka användningsnivåer och spåra batteriladdningsnivåer.
 • Samarbeta med tredje parter där det är i vårt eller deras berättigade intressen att använda din information för att bedriva forskning och affärsprojekt. För att göra detta tar vi bort vissa identifierare, till exempel ditt namn, telefonnummer och e-postadress (där de tillhandahålls) och kombinera den resulterande informationen med liknande information från andra användare för användning av Lime eller våra partners i forsknings-, företagssyfte eller andra ändamål. Lime är till exempel partner med universitet och lokala myndigheter för att samarbeta i forskningsprojekt, som att förstå trafik och resmönster i en stad. Läs mer om dessa samarbeten här.
 • Förbättra våra tjänster genom att utföra forskning eller analys, t.ex. avseende vilka tjänster eller produkter användare vill ha eller hur användarna vill att vi ska förbättra våra tjänster för att erbjuda en innovativ och tillgänglig service. Vi kan också, om det är nödvändigt för våra legitima intressen, använda din information för att förstå hur du använder våra tjänster och identifiera eventuella problem så att vi kan förbättra din och andra användares navigeringsupplevelse.  
 • Samarbeta med tredje parter där det är i vårt eller deras legitima intressen att använda din information för att bedriva forskning och affärsprojekt.
 • Hålla tjänsterna säkra genom att använda information för att upptäcka, förhindra eller undersöka överträdelser av våra användarvillkor, bedrägeri, olaglighet eller missbruk, och för att förhindra, upptäcka eller undersöka obehörig användning av Lime-cyklar och skotrar. Vi kan också dela information med tredje parter, inklusive brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter för detta ändamål och i enlighet med deras legitima intresse att utreda, åtala för och förebygga brott.
 • Främja tjänsterna, inklusive genomförandet av marknadsföringskampanjer, för att berätta om de olika tjänsterna vi erbjuder eller att skicka kampanjer till dig.
 • Förstå och svara på din feedback.

Du har rätt att invända mot och begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen. Du kan utöva din rätt att framföra invändningar genom att maila oss på legal@li.me

Νομικές βάσεις

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο περί προστασίας δεδομένων, απαιτείται να έχουμε μία νομική βάση για τη συλλογή, χρήση, διανομή και κατά τα άλλα επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»). Εάν η συνήθης διαμονή σας είναι στην ΕΕ, έχετε ορισμένα δικαιώματα που είναι διαθέσιμα σε εσάς. Ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα ισχύουν γενικά ενώ άλλα δικαιώματα ισχύουν μόνο ανάλογα με τις νομικές βάσεις στις οποίες βασίζεται η Lime για την επεξεργασία δεδομένων. Εξηγούμε αυτές τις νομικές βάσεις παρακάτω.

Νομικές βάσεις

Για να παρέχετε τις Υπηρεσίες της Lime

Όπως περιγράφεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, οι Υπηρεσίες δεν θα παρέχονται και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών δεν θα εκτελούνται χωρίς την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς από την Lime, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων τοποθεσίας (για παράδειγμα, χρειαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία οποιουδήποτε ποδηλάτου ή σκούτερ κατά την οδήγησή του από εσάς και τα δρομολόγια που εκτελέσατε με το ποδήλατο ή το σκούτερ για να σας παράσχουμε τις Υπηρεσίες).

Με τη συγκατάθεσή σας

Ζητούμε την άδειά σας για να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για ορισμένους σκοπούς και έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή. Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όπου απαιτείται, για να σας στέλνουμε ανακοινώσεις μάρκετινγκ.
 • Όταν συνδέετε, συνδέεστε ή κάνετε εισαγωγή στον ιστότοπο της Lime μέσω μιας υπηρεσίας τρίτου μέρους (π.χ. Facebook). Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό λογαριασμού σας (ID) ή «δείκτη χειρισμού» και πληροφορίες που διαθέτετε σε εμάς σε εκείνη τη σελίδα ή τον λογαριασμό.
 • Για να λαμβάνετε πληροφορίες μέσω των ρυθμίσεων συσκευών που ενεργοποιείτε (όπως πρόσβαση στην κάμερα ή τις φωτογραφίες σας), ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που περιγράφονται όταν ενεργοποιείτε τις ρυθμίσεις.

Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρείχατε βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή.

Για μία νομική υποχρέωση ή για την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες όπου έχουμε νόμιμη υποχρέωση να το κάνουμε, για παράδειγμα όταν απαντούμε σε έγκυρα αιτήματα από φορείς επιβολής του νόμου και άλλες κρατικές υπηρεσίες για ορισμένες πληροφορίες χρηστών. Μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για να επαληθεύσουμε την άδεια οδήγησης ή την ταυτότητά σας, όπως και τη διαχείριση της ασφάλισης ή για να προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, τροχαίες παραβάσεις ή παράβαση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών.  Μπορεί επίσης να έχουμε νομική υποχρέωση να μοιραζόμαστε ορισμένες πληροφορίες χρηστών, όπως δεδομένα ταξιδιού, με τις τοπικές κρατικές αρχές, σύμφωνα με τις άδειες ή εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί από αυτές τις αρχές σε εμάς.Επιπλέον, μπορεί να απαιτηθεί επεξεργασία για να εδραιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε αστικές ή ποινικές απαιτήσεις σχετικά με πραγματικές ή πιθανές δικαστικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των Υπηρεσιών μας, των περιουσιακών μας στοιχείων ή άλλων νομικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των χρηστών μας.

Για την προστασία ζωτικών συμφερόντων

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα όπου είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε ένα συμφέρον που είναι αναγκαίο για τη ζωή κάποιου ή για να προστατεύσουμε οποιοδήποτε άτομο από σοβαρό τραυματισμό. Αυτό περιλαμβάνει την επεξεργασία πληροφοριών για την καταπολέμηση της επιβλαβούς συμπεριφοράς τόσο εκτός όσο και εντός των Υπηρεσιών μας.

Εκτέλεση μιας εργασίας για το δημόσιο συμφέρον

Όπου προβλέπεται από τους νόμους της ΕΕ ή τους νόμους ενός κράτους μέλους της ΕΕ, μπορούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα για το δημόσιο συμφέρον. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προστασία από βλάβες και την ανάληψη έρευνας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας όπου αυτό είναι αναγκαίο για τα νόμιμα συμφέροντά μας και αυτά τρίτων μερών, εφαρμόζοντας παράλληλα κατάλληλες διασφαλίσεις που προστατεύουν το απόρρητο, τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας. Αυτό το κάνουμε για να:

 • Διαχειριζόμαστε τον στόλο των ποδηλάτων και των σκούτερ της Lime, που περιλαμβάνει τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, την παρακολούθηση των επιπέδων χρήσης και την παρακολούθηση της στάθμης (φόρτισης) των μπαταριών.
 • Συνεργαζόμαστε με τρίτους όποτε η χρήση των πληροφοριών σας εξυπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντά μας ή αυτά των τρίτων μερών για την επιδίωξη ερευνητικών και επιχειρηματικών έργων. Για να γίνει αυτό, αφαιρούμε ορισμένα αναγνωριστικά στοιχεία, όπως το όνομα, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση email σας (όπου παρέχεται) και συνδυάζουμε τις πληροφορίες που προκύπτουν με παρόμοιες πληροφορίες από άλλους χρήστες για χρήση από την Lime ή τους συνεργάτες μας για σκοπούς έρευνας, επιχειρηματικούς ή άλλους σκοπούς. Για παράδειγμα, η Lime συνεργάζεται με πανεπιστήμια και τοπικές κρατικές αρχές σε ερευνητικά έργα όπως η κατανόηση της οδικής κυκλοφορίας και των μοτίβων ταξιδιών σε μια πόλη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις συνεργασίες εδώ.
 • Βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας διεξάγοντας έρευνα ή αναλυτικές εργασίες, όπως ποιες υπηρεσίες ή προϊόντα θέλουν οι χρήστες ή πώς οι χρήστες θα ήθελαν να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας ώστε να προσφέρουμε μια καινοτόμο και προσβάσιμη υπηρεσία. Μπορούμε επίσης, όπου είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας, να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να κατανοήσουμε το πώς χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και να εντοπίζουμε οποιαδήποτε προβλήματα, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης και τις εμπειρίες άλλων χρηστών.  
 • Διατηρούμε τις Υπηρεσίες ασφαλείς και προστατευμένες, χρησιμοποιώντας πληροφορίες για τον εντοπισμό, την αποτροπή ή τη διερεύνηση παραβάσεων των Όρων Χρήσης, απάτης, παρανομίας ή κατάχρησης και για την πρόληψη, εντοπισμό ή διερεύνηση μη εγκεκριμένης χρήσης των ποδηλάτων και σκούτερ της Lime. Μπορούμε επίσης να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων κρατικών οργανισμών για αυτό το σκοπό και σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντά τους στη διερεύνηση, δίωξη και πρόληψη του εγκλήματος.
 • Προωθούμε τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής εκστρατειών μάρκετινγκ, για να σας ενημερώνουμε για τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουμε ή για να σας στέλνουμε προσφορές.
 • Κατανοήσουμε και απαντήσουμε στα σχόλιά σας.

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε και να αναζητήσετε περιορισμούς στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε μέσω email στη διεύθυνση legal@li.me

법적 근거

유럽 데이터 보호법에 따라 당사가 유럽연합(이하 "EU") 이용자에 대한 정보를 수집, 사용, 공유하고 기타 방식으로 처리하려면 법적 근거가 있어야 합니다. 귀하의 통상적인 거주지가 EU인 경우, 특정 권리를 이용할 수 있습니다. 이러한 권리 중 일부는 일반적으로 적용되는 반면, 다른 권리는 Lime이 데이터 처리를 위해 의존하는 법적 근거에 따라서만 적용됩니다. 당사는 이러한 법적 근거를 아래에서 설명했습니다. 

법적 근거

Lime 서비스 제공을 위해

서비스 약관에서 설명한 바와 같이, Lime이 위치 데이터를 포함하여 귀하에 관한 데이터를 처리하지 않으면 서비스가 제공되거나 서비스 약관이 이행될 수 없습니다(예를 들어, 서비스 제공을 위해서는 귀하가 자전거나 스쿠터를 탈 동안 자전거 또는 스쿠터의 위치 및 경로에 대한 정보가 필요함). 

귀하의 동의

당사는 특정 목적으로 귀하의 정보를 처리하기 위해 귀하의 동의를 요청하고, 귀하는 언제든지 동의를 철회할 권리가 있습니다. 당사는 다음 상황에서 귀하의 동의에 의존합니다. 

 • 필요한 경우 귀하에게 마케팅 통신문을 전송하기 위해.
 • 귀하가 제3자 서비스(예: Facebook)를 이용하여 Lime에 링크, 연결 또는 로그인하는 경우. 이러한 정보에는 귀하의 계정 ID 또는 "핸들"(handle) 및 귀하가 해당 페이지 또는 계정에서 당사에 제공하는 정보가 포함될 수 있습니다.
 • 귀하가 장치 기반 설정(예: 카메라 또는 사진에 대한 액세스)을 이용할 때 당사가 기능과 서비스를 제공할 수 있도록 해당 설정을 통해 정보를 받기 위해.

당사가 귀하의 동의를 근거로 제공된 데이터를 처리할 때, 귀하는 언제든지 동의를 철회할 권리가 있습니다. 

법적 의무, 또는 법적 청구의 확립, 행사 또는 방어를 위해

당사는 정보를 처리할 법적 의무가 있는 경우 정보를 처리합니다. 예를 들어, 법 집행 기관 및 기타 정부 기관이 특정 이용자 정보를 정당하게 요청할 때 이에 응하는 경우입니다. 보험 관리, 불법 행위, 교통 위반 또는 서비스 약관 위반에 대한 조치 등를 포함하여, 당사가 운전 면허 또는 신원을 확인하기 위해 귀하의 정보를 처리해야 할 수도 있습니다. 당사는 또한 현지 정부 당국이 당사에 부여한 면허 또는 허가에 따라 해당 당국과 여행 데이터와 같은 특정 이용자 정보를 공유할 법적 의무가 있을 수 있습니다. 또한 당사의 서비스, 재산 또는 기타 법적 권리(이용자의 법적 권리 포함)를 보호하기 위한 경우를 포함하여 실제 또는 잠재적 소송과 관련하여 당사가 민사 또는 형사상 청구를 확립, 행사 또는 방어하기 위해 처리가 필요할 수 있습니다. 

중요한 이익을 보호하기 위해

당사는 누군가의 삶에 필수적인 이익을 보호하거나 다른 사람을 심각한 피해로부터 보호해야 할 필요가 있는 경우 데이터를 처리합니다. 여기에는 서비스의 안팎 모두에서 유해한 행위를 방지하기 위한 정보 처리가 포함됩니다. 

공익 업무 수행

EU의 법 또는 EU 회원국의 법에서 예견하는 경우, 당사는 공익을 위해 데이터를 처리할 수 있습니다. 여기에는 피해 방지 및 공공선을 위한 연구 수행이 포함될 수 있습니다. 

당사의 정당한 이익을 위해

당사는 귀하의 정보가 당사 및 제3자의 정당한 이익을 위해 필요한 경우 귀하의 프라이버시, 권리 및 이익을 보호하는 적절한 보호 장치를 적용하면서 해당 정보를 처리합니다. 당사는 다음과 같은 목적을 위해 정보를 처리합니다. 

 • 가용성 확인, 이용 수준 모니터링 및 충전(배터리 충전) 수준 추적을 포함하여, Lime 자전거 및 스쿠터 관리.
 • 귀하의 정보를 이용하여 연구 및 사업 프로젝트를 추구하는 것이 당사 또는 제3자의 이익에 부합하는 경우, 제3자와 협력. 이를 위해 당사는 이용자 이름, 전화 번호 및 이메일 주소(제공된 경우)와 같은 특정 식별자를 제거하고, 결과 정보를 다른 이용자의 유사 정보와 결합하여 Lime이나 당사의 파트너가 연구, 비즈니스 또는 기타 용도로 이용할 수 있도록 합니다. 예를 들어, Lime은 대학 및 현지 정부 당국과 제휴하여 도시의 교통 및 여행 패턴을 이해하는 것과 같은 연구 프로젝트에서 협력합니다. 이러한 협력에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
 • 이용자가 원하는 서비스나 제품의 내용, 또는 혁신적이고 접근 가능한 서비스 제공을 위해 이용자가 원하는 당사의 서비스 개선 방식 등과 같은 연구 또는 분석을 수행하여 당사의 서비스 개선. 당사는 또한 당사의 정당한 이익을 위해 필요한 경우, 귀하와 다른 이용자의 운전 경험을 개선할 수 있도록 귀하의 당사 서비스 이용 방법에 대한 이해 및 문제점 파악을 위해 귀하의 정보를 이용할 수 있습니다.  
 • 정보를 이용하여 서비스 약관의 위반, 사기, 불법 또는 남용, 그리고 Lime 자전거 및 스쿠터의 무단 사용을 예방, 탐지 또는 조사하여 서비스의 안전과 보안 유지. 당사는 또한 이러한 목적을 위해 그리고 법 집행기관 및 기타 정부 기관의 범죄 수사, 기소 및 예방에 대한 정당한 이해관계에 따라 제3자(법 집행 기관 및 기타 정부 기관 포함)와 정보를 공유할 수 있습니다.
 • 마케팅 캠페인 실시를 포함한 서비스 홍보를 통해 당사가 제공하는 다양한 서비스에 대해 귀하에게 알리거나 홍보물 발송.
 • 귀하의 의견(피드백)에 대한 이해 및 응답.

귀하는 당사의 정당한 이익에 근거한 개인 데이터 처리에 대해 이의를 제기하고 제한을 구할 권리가 있습니다. 당사에 legal@li.me로 이메일을 보내 이의제기권을 행사할 수 있습니다.