Gebruikersovereenkomst en Algemene Voorwaarden

Contactgegevens klantenservice

Laatste aanpassingen aan onze Gebruikersovereenkomst en Algemene Voorwaarden: Januari 2023.

LEES ALLE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DEZE OVEREENKOMST BEVAT DE WETTELIJK BINDENDE VOORWAARDEN VOOR UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (HIERONDER GEDEFINIEERD). U KUNT DE DIENSTEN ALLEEN GEBRUIKEN WANNEER U VAN TEVOREN UITDRUKKELIJK AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST.

Deze Gebruikersovereenkomst en Algemene Voorwaarden (tezamen de 'Overeenkomst') is een juridisch bindende overeenkomst tussen u ('U', 'Uw' of 'Gebruiker') en: Lime Network ('Lime', 'Wij', 'Ons' of 'Onze')

Deze Overeenkomst bevat de wezenlijke voorwaarden die van toepassing zijn op Uw gebruik van Onze Diensten.

Onze Diensten bestaan uit het volgende:

1) Onze elektrische fietsen ('Lime-E') en elektrische steppen ('Lime-S'). Lime-E en Lime-S worden gezamenlijk de 'Producten' genoemd;

2) Alle overige aanverwante uitrusting, onderhoud, het opladen van de Producten, personeel, mobiele toepassingen, overige software en informatie die Wij verstrekken of ter beschikking stellen; en

3) Het gebruik van Onze website, te raadplegen op het adres www.li.me (met inbegrip van versies die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een draadloos apparaat of tablet), Onze mobiele toepassing (de 'App') en eventuele interactieve functies en/of andere diensten die Wij ter beschikking stellen en die een koppeling naar deze Overeenkomst bevatten.

Deze Overeenkomst vormt samen met alle updates, toevoegingen, aanvullende voorwaarden en al Onze regels en beleidsdocumenten de 'Overeenkomst' tussen U en Ons.

We verklaren U toestemming te geven tot het gebruik van de Producten, met inachtneming van de hierin beschreven voorwaarden. Tenzij anders aangegeven, zijn geldbedragen die in deze Overeenkomst worden genoemd in euro.

In sommige gevallen is Uw gebruik van de Diensten niet alleen onderhevig aan deze Overeenkomst, maar ook aan afzonderlijke richtlijnen, regels of gebruiksvoorwaarden die aanvullende of afwijkende voorwaarden bevatten (in elk van deze gevallen en gezamenlijk de 'Aanvullende Voorwaarden' genoemd). Wij zullen deze Aanvullende Voorwaarden aan U voorleggen voor uitdrukkelijke aanvaarding. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en eventuele Aanvullende Voorwaarden heeft deze Overeenkomst voorrang, tenzij de Aanvullende Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

 1. HUUR EN GEBRUIK VAN PRODUCTEN.

1.1. U bent de enige gebruiker van de Diensten: U verklaart en stemt er uitdrukkelijk mee in dat U de enige huurder bent en dat U verantwoordelijk bent voor de naleving van alle voorwaarden van deze Overeenkomst. U begrijpt dat, wanneer U een Product activeert, dit Product UITSLUITEND DOOR U mag worden gebruikt. U mag anderen niet toestaan een Product te gebruiken dat U hebt geactiveerd.

1.2. U bent minimaal 18 jaar oud: U verklaart en verzekert dat U minimaal 18 jaar oud bent. De besturing en het gebruik van Producten door een minderjarige is uitdrukkelijk verboden.

1.3. U bent een bekwame bestuurder: U verklaart en verzekert dat U bekend bent met de besturing van het Product en dat U voldoende bekwaam en lichamelijk in staat bent om het Product te gebruiken. Door te kiezen voor het besturen van een Product, aanvaardt u alle aansprakelijkheid en risico's in verband met letsel en/of medische aandoeningen, zoals hieronder verder uitgelegd. U hebt de verantwoordelijkheid vast te stellen of omstandigheden zoals regen, sneeuw, hagel, ijs, onweer en/of andere omstandigheden, hetzij veroorzaakt door het weer of iets anders, het gevaarlijk maken om een Product te besturen. We adviseren U om Uw rijgedrag en remafstand aan te passen aan de omstandigheden en variabelen, zoals het weer en de verkeerssituatie.

1.4. Producten zijn het exclusieve eigendom van Lime: U gaat ermee akkoord dat de Producten, en alle daaraan verbonden uitrusting van Lime, te allen tijde het exclusieve eigendom van Lime blijven. U mag geen enkel Product, noch enig onderdeel van enig Product, noch enige andere uitrusting van Lime op welke manier ook demonteren, bekladden of anderszins aanpassen, repareren of beschadigen. U mag niet schrijven op de stickers die op Producten aanwezig zijn, noch ze verwijderen of op welke manier ook veranderen of beschadigen. U mag geen enkel Product gebruiken voor commerciële of advertentiedoeleinden.

1.5. Gebruik Producten alleen op plaatsen waar dat is toegestaan: U verklaart uitdrukkelijk dat U de Producten uitsluitend zult gebruiken in gebieden waar dat is toegestaan. U verklaart dat U de Producten niet zult gebruiken in verboden gebieden (zoals steden die bepaalde Producten verbieden) en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gebruik van enig Product in een verboden gebied, met inbegrip van boetes en kosten die het gevolg zijn van Uw gebruik van een Product in een verboden gebied. Lime behoudt zich het recht voor om tot € 50 bij u in rekening te brengen als U enig Product in een verboden gebied gebruikt. Als u de Producten buiten het toegestane gebied achterlaat, heeft Lime het recht om € 100 aan ophaalkosten bij U in rekening te brengen, geheel naar eigen goeddunken van Lime.

1.6. Houd U aan alle wetten: U verklaart alle wetten, regels, voorschriften en/of verordeningen betreffende het gebruik, de besturing en/of bediening van de Producten te zullen naleven, waaronder die met betrekking tot de Producten in het gebied waar U de Producten bestuurt, met inbegrip van, zonder enige beperking, de verplichting een helm te dragen.

U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor overtredingen van wetten, regels, voorschriften en/of verordeningen tijdens het gebruik van de Diensten, met inbegrip van onjuiste besturing en/of verkeerd parkeren, en U gaat ermee akkoord dat U volledig verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor alle gevolgen, vorderingen, eisen, aanklachten, verliezen, verplichtingen, schade, letsel, kosten en uitgaven, boetes, honoraria van advocaten, rechterlijke uitspraken, vergoedingen (waaronder vergoedingen voor beslaglegging die door een plaatselijke overheid in rekening worden gebracht) en/of bestedingen van welke aard ook, voorzienbaar of onvoorzienbaar en bekend of onbekend, die het gevolg zijn van Uw gebruik van enige van de Diensten.

1.7. Betaling van boetes en vergoedingen: U stemt in met de betaling van alle (geld)boetes, vergoedingen, onkosten voor beslaglegging en/of andere kosten die Lime heeft moeten maken doordat U een Product verkeerd hebt geparkeerd of doordat U tijdens het gebruik van de Diensten een wet, regel, voorschrift en/of verordening hebt overtreden.

1.8. Verboden gedrag: U verklaart en verzekert uitdrukkelijk dat U het volgende niet zult doen:

1.8.1. Een Product besturen in strijd met een of meer wetten, regels, voorschriften en/of verordeningen, waaronder de regels betreffende het op voetpaden rijden met en/of het parkeren van Producten.

1.8.2 Een Product besturen terwijl U een aktentas, rugzak, tas of ander voorwerp draagt dat U belemmert om het Product veilig te besturen.

1.8.3 Een mobiele telefoon, apparaat voor het verzenden van tekstberichten, draagbare muziekspeler en/of ander apparaat gebruiken dat U kan afleiden van een veilig gebruik van een Product.

1.8.4. Een Product besturen terwijl u onder invloed bent van alcohol, drugs, medicijnen en/of andere stoffen die Uw vermogen om een Product mogelijk te besturen, kunnen belemmeren.

1.8.5. Een andere persoon vervoeren op welk Product ook.

1.8.6. Andere vergrendelingsmechanismen gebruiken dan die Lime heeft verstrekt.

1.8.7. Een Product parkeren op een manier die niet volledig in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en/of verordeningen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat U zelf de verantwoordelijkheid hebt bekend te zijn met alle toepasselijke wetten, regels en/of voorschriften op de plaats waar U een Product bestuurt.

1.8.8. Een Product zodanig parkeren of neerzetten zodat Lime er niet bij kan. Als u deze paragraaf overtreedt, kan Lime tot [€ 390], geheel naar Ons eigen goeddunken, aan kosten bij U in rekening brengen voor het verlies dat Lime heeft geleden doordat Lime geen toegang tot het Product had en het dus niet aan andere Gebruikers kon verhuren.

1.9. Producten zijn bedoeld voor een beperkt aantal toepassingen: U verklaart geen enkel Product te zullen gebruiken voor wedstrijden, bergritten, stunts of trucs. U verklaart dat U geen enkel Product zult besturen en/of gebruiken op onverharde wegen, door water(plassen) heen (behalve in het kader van gewone stadsritten) of op locaties waar het gebruik verboden, onwettig en/of hinderlijk voor anderen is. U verklaart dat U geen enkel Product zult gebruiken voor verhuur of in ruil voor een voordeel, noch enig Product zult gebruiken in strijd met een wet, regel, voorschrift en/of verordening.

1.10. Gewichts- en ladingsbeperkingen: U mag de gewichtslimiet voor Producten (136 kg) en de beladingslimiet van de bagagedrager/mand (7 kg) op geen enkel Product overschrijden. Ook mag U de bagagedrager niet op een andere manier oneigenlijk gebruiken met betrekking tot het type inhoud of enige visuele obstructie of rijbelemmering. U erkent dat de voordrager/mand en/of achtermand van enig Product uitsluitend bedoeld is voor lichte goederen en dat U geen personen of dieren op enig Product zal vervoeren.

1.11. Geen manipulatie: U mag de Diensten niet manipuleren, proberen onbevoegde toegang tot de Diensten te krijgen of deze gebruiken op een manier die in strijd is met deze Overeenkomst.

1.12. Melden van schade en botsingen: U moet ongevallen, botsingen, schade, lichamelijk letsel, diefstal en verlies van een Product zo snel mogelijk aan Lime melden. Als er lichamelijk letsel of schade aan eigendommen is ontstaan door een botsing, of als een Product is gestolen, moet U binnen 24 uur aangifte doen bij het plaatselijk politiebureau.

1.13. U bent verantwoordelijk voor schade aan Producten: U verklaart elk Product aan Lime te retourneren in de staat waarin het Product aan U werd verhuurd. U erkent dat U verantwoordelijk bent voor de kosten van reparatie en/of vervanging van elk Product dat U beschadigt en/of waaraan U schade veroorzaakt. U bent niet verantwoordelijk voor normale slijtage van de Producten. Als U een Product vernielt, bent U aansprakelijk tot € 1.720 voor elke Lime-E en tot € 1.290 voor elke Lime-S, geheel naar goeddunken van Lime.

1.14. Beschikbaarheid en gebruik van Producten: U erkent en gaat ermee akkoord dat Producten mogelijk niet altijd beschikbaar zijn. Producten kunnen alleen functioneren als de accu regelmatig wordt opgeladen. U verklaart de Producten veilig en voorzichtig te zullen gebruiken en besturen en U te zullen houden aan alle beperkingen en eisen die aan Producten verbonden zijn, zoals beschreven in alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en/of verordeningen. U begrijpt het volgende en gaat ermee akkoord:

1.14.1 Het laadniveau van het Product neemt af bij gebruik van het Product (afhankelijk van zowel tijd als afstand). Naarmate het laadniveau afneemt, kunnen de snelheid en andere functies van het Product eveneens afnemen (of volledig wegvallen).

1.14.2. Het laadniveau van het Product op het moment dat U begint met de huur of het gebruik van het Product is niet gegarandeerd en verschilt per keer dat u een Product huurt.

1.14.3. De snelheid waarmee het laadniveau afneemt tijdens gebruik van het Product is niet gegarandeerd en verschilt afhankelijk van het Product, de verkeersomstandigheden, de weersomstandigheden en/of andere factoren.

1.14.4. Het is Uw verantwoordelijkheid om het laadniveau van het Product te controleren en na te gaan of het voldoende is voor de rit voordat U het Product begint te gebruiken.

1.14.5. Lime geeft geen garanties wat betreft de afstand en/of gebruikstijd van een Product voordat de accu geheel leeg is. Het is mogelijk dat de accu van het Product op enig moment tijdens de huursessie van het Product uitgeput is en het Product niet langer functioneert, zelfs als U de gewenste bestemming nog niet hebt bereikt.

 1. VEILIGHEID

2.1. Veiligheidscontrole: U verklaart het Product niet te zullen gebruiken als er merkbare problemen zijn en de klantenservice van Lime onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk probleem.

2.1.1. Als U vóór, tijdens of na het gebruik van een Product een gebrek ontdekt of een andere mogelijke onveiligheid aan een Product opmerkt, hoe gering ook, mag U het Product niet gebruiken en, als U al op het Product rijdt, moet u daar onmiddellijk mee stoppen van zodra het veilig is dat te doen.

2.1.2. U verklaart het defect of probleem onmiddellijk aan Lime te zullen melden.

2.2. Verlies of diefstal van Producten: Als een Product niet binnen 48 uur wordt teruggebracht, kan Lime het Product naar eigen goeddunken als verloren of gestolen beschouwen en een aangifte of klacht indienen tegen U bij de plaatselijke autoriteiten. De gegevens die door de computer van de Diensten worden gegenereerd, zijn afdoende bewijs van de periode van gebruik van de Producten door U. U moet verdwijning of diefstal van een Product onmiddellijk of zo snel mogelijk aan Lime melden.

2.3. Helmen, veiligheid: U erkent en gaat ermee akkoord dat U tijdens het gebruik van de Diensten, Producten en/of verwante uitrusting altijd een helm met CE-markering moet dragen, ongeacht of dit wettelijk verplicht is.

2.3.1. U moet een helm met CE-markering dragen die de juiste pasvorm heeft en naar behoren is afgesteld en vastgemaakt volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

2.3.2. Als het dragen van een helm verplicht is op grond van de wetten, regels, voorschriften en/of verordeningen die van toepassing zijn in het gebied waar het Product wordt gebruikt, verklaart U zich te allen tijde aan die wetten en voorschriften te zullen houden.

2.3.3. U erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat U mogelijk aanvullende veiligheids- of voorzorgsmaatregelen moet treffen die niet in deze Overeenkomst worden beschreven, en U erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat U zelf de verantwoordelijkheid hebt om vast te stellen of U hiertoe verplicht bent. Lime draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid voor.

2.4. Routes: U stemt ermee in dat Lime geen plaatsen aanbiedt of onderhoudt waar met de Producten kan worden gereden, en dat Lime niet kan garanderen dat er altijd een plaats is waar U veilig met een bepaald Product kunt rijden. Wegen, fietspaden en routes kunnen gevaarlijk worden door weersomstandigheden, verkeer en/of andere gevaren die buiten de invloedssfeer van Lime liggen. Lime heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor welke van de voornoemde zaken ook. Hierop bestaat geen enkele beperking. U bent volledig verantwoordelijk voor het kiezen van een verantwoorde en veilige route. Bij de keuze van een route moet U zich altijd aan alle wetten houden, en het is Uw eigen verantwoordelijkheid bekend te zijn met de toepasselijke wetten, regels, voorschriften en/of verordeningen van het rechtsgebied waar U de Diensten en/of Producten van Lime gebruikt.

2.5. Beperkingen met betrekking tot de verhuur: U erkent dat Lime geen openbaarvervoerbedrijf is. Er zijn andere openbare en private vervoermiddelen beschikbaar voor het grote publiek en voor U als individu. Lime stelt de Diensten en Producten enkel voor Uw gemak ter beschikking, en het huuraanbod is enkel bestemd voor personen die in staat en gekwalificeerd zijn om de Producten zelfstandig te besturen en hebben ingestemd met alle voorwaarden van deze Overeenkomst.

 1. BETALING EN HUURKOSTEN

3.1. Huurkosten: U kunt de Producten gebruiken op basis van een ritprijs of op een andere manier, in overeenstemming met de tarieven die in de App worden beschreven. Nadat U zich hebt geregistreerd en een account bij Ons hebt geopend, kunt U een Product gebruiken door op de gewenste betalingsmethode te klikken en daarna de aanwijzingen op het scherm te volgen. U kunt de door U ingevoerde informatie controleren en corrigeren tot het moment dat U betaalt door op de knop 'Betalen' te klikken of instemt met een verplichting tot betaling voor de Producten of het abonnement. De tarieven zijn exclusief belastingen (zoals indirecte belastingen) et zijn inclusief andere toepasselijke overheidsheffingen. Lime brengt de in deze Overeenkomst beschreven kosten en vergoedingen in rekening via Uw krediet- of debetkaart (gezamenlijk Uw 'Kaart' genoemd) of via een andere overeengekomen betalingsmethode. Nadat u voor de Producten of het abonnement hebt betaald, krijgt U een orderbevestiging per e-mail. Op dat moment is het contract tussen U en ons gesloten ('Bevestiging').

3.2. Kortingscodes: Kortingscodes ('Kortingen') zijn eenmalige aanbiedingen die alleen via de App kunnen worden benut. Lime behoudt zich het recht voor om Kortingen op elk moment te wijzigen of annuleren. Kortingen zijn beperkt tot één per klant en per account en kunnen niet worden gecombineerd met andere acties. Kortingen zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht.

3.3. Maximale huurperiode en huurkosten: De maximale huurperiode is 24 uur. U verklaart dat U de huur van het Product maximaal 24 uur na aanvang van de huurperiode zult beëindigen. Vervolgens mag U opnieuw huren. U stemt ermee in dat U zelf de verantwoordelijkheid hebt toezicht te houden op de verstreken tijd, zodat U het Product tijdig kunt vergrendelen. Het huurbedrag voor om het even welk Product bedraagt maximaal € 175, gebaseerd op een huurperiode van 24 uur. Na teruggave van het Product worden de opgetelde huurkosten bij U in rekening gebracht, of het maximumbedrag per 24 uur als dit een lager bedrag is. Producten die niet binnen 48 uur worden teruggebracht (d.w.z. dat het Product is vergrendeld en de rit beëindigd), worden als verloren of gestolen beschouwd. In dit geval kan tot € 1.720 bij U in rekening worden gebracht voor elke Lime-E en tot € 1.290 voor elke Lime-S en kan er aangifte worden gedaan of klacht worden neergelegd tegen U bij de politie. We kunnen ook naar eigen goeddunken een servicevergoeding van € 25 in rekening brengen wanneer de huurperiode langer dan 24 uur duurt en het Product niet als verloren of gestolen wordt beschouwd.

3.4. Geldige creditcard of betaalpas: U moet een geldig Kaart-nummer en een geldige vervaldatum invoeren voordat U kunt worden geregistreerd om de Diensten te gebruiken. U verklaart dat u bevoegd bent om de opgegeven Kaart(en) te gebruiken. U geeft Lime toestemming om alle door U gemaakte kosten via de Kaart in rekening te brengen. Als u het niet eens bent met een betaling die via Uw Kaart is geïncasseerd, moet U zo snel mogelijk contact met Lime opnemen en alle ritgegevens verstrekken die nodig zijn om vast te stellen om welke betaling het gaat, zoals de datum van de rit en de begin- en eindtijd van de huurperiode. U belooft Lime onmiddellijk op de hoogte te zullen stellen van wijzigingen met betrekking tot Uw Kaart.

3.5. Ophaalkosten: Als U een Product niet kunt terugbrengen naar een geldig gebied (doordat U het Product bijvoorbeeld deactiveert in een privégebied, een besloten gemeenschap en/of op een andere onbereikbare plek) en wenst dat het Product door Lime wordt opgehaald, kunnen Wij naar eigen goeddunken een ophaalvergoeding van maximaal € 105 bij U in rekening brengen. Als een Product waartoe via Uw account toegang werd verschaft, zonder bericht wordt achtergelaten, bent U verantwoordelijk voor alle kosten tot het moment dat het Product is teruggevonden en gedeactiveerd. Bovendien betaalt U een servicevergoeding van € 150,00 om het Product op te halen. Lime kan de genoemde bedragen geheel naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan U wijzigen.

3.6 Annulering: Normaal gesproken hebt U het recht om een contract te annuleren binnen 14 dagen nadat Wij U een Bevestiging hebben gestuurd. Niettemin erkent U en stemt U er uitdrukkelijk mee in dat U, als U de Producten binnen deze 14-daagse periode gebruikt, ongeacht of U per rit of op abonnementsbasis voor de Producten betaalt, niet het recht hebt van gedachten te veranderen en het contract te annuleren (of een terugbetaling te eisen) op grond van de toepasselijke regelgeving betreffende consumentenovereenkomsten. Als U eerder en binnen de 14-daagse periode annuleert, wordt het bedrag dat U voor de Dienst hebt betaald volledig aan U teruggestort in overeenstemming met ons restitutiebeleid (zie onder).

Wilt U Uw herroepingsrecht uitoefenen, stuur ons dan een ondubbelzinnige kennisgeving waarin U ons op de hoogte stelt van Uw beslissing de Overeenkomst te herroepen (bijvoorbeeld per e-mail op [email protected], per fax of middels een brief die U per post verstuurt). U kunt het herroepingsformulier bij deze Overeenkomst gebruiken.

3.7 Restitutie: Als U een betaling annuleert binnen de 14-daagse afkoelperiode beschreven in punt 3.6 hierboven, wordt het aan U verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk (maar in ieder geval binnen 14 dagen na de annulering) aan U terugbetaald. Als U bij Uw betaling gebruik hebt gemaakt van een actie of andere korting, wordt alleen het bedrag dat U daadwerkelijk hebt betaald aan U gerestitueerd. Restituties worden uitgevoerd via de betalingsmethode die U hebt gebruikt voor Uw aankoop, tenzij anders overeengekomen.

 1. VOORWAARDEN BETREFFENDE ABONNEMENTEN EN AUTOMATISCHE VERLENGING.

4.1. Algemene bepalingen: Om abonnementen die via de Diensten worden aangeboden te kunnen kopen en gebruiken, moet U minimaal achttien (18) jaar oud zijn of de minimumleeftijd voor meerderjarigheid hebben bereikt die van toepassing is in het rechtsgebied waar U woont. Voordat U Producten of Diensten koopt en/of huurt, moet U een geldig Kaartnummer en bijbehorende betalingsgegevens aan ons verstrekken, waaronder alle volgende informatie: (i) Uw naam zoals vermeld op de Kaart, (ii) Uw Kaartnummer, (iii) het type Kaart, (iv) de vervaldatum, en (v) eventuele activeringsnummers of codes die nodig zijn om Uw Kaart op te laden of een geldige cadeaukaart te gebruiken. Door deze gegevens aan Ons of Onze creditcardverwerker te verstrekken, verleent U Ons en/of Onze verwerker toestemming om het te betalen bedrag op een door Ons gewenst moment op Uw Kaart in rekening te brengen, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen na autorisatie van Uw Kaart. Voor elk Productabonnement dat U via de Diensten bestelt, gaat U akkoord met de betaling van het tarief dat in de App wordt vermeld (met inbegrip van btw en toeslagen) op het moment dat U zich abonneert. Lime zal de abonnementsprijs automatisch incasseren via Uw Kaart of andere betalingsmethode die tijdens het registratieproces is opgegeven. We kunnen diverse abonnementen aanbieden, waaronder speciale promotieabonnementen en lidmaatschappen met afwijkende voorwaarden en beperkingen. Voorwaarden die wezenlijk afwijken van de voorwaarden in deze Overeenkomst worden ter acceptatie aan U voorgelegd wanneer U zich registreert of in andere mededelingen aan U. Sommige promotieabonnementen kunnen door derden worden aangeboden, in combinatie met hun eigen producten en diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de producten en diensten van dergelijke derden. Wij hebben het recht om de door Ons aangeboden abonnementen te wijzigen, te beëindigen of anderszins aan te passen.

4.2. Duur en beëindiging van Uw abonnement: Uw abonnement wordt van kracht op de datum waarop U per e-mail een Bevestiging van Ons krijgt, behalve als het een gratis proefabonnement betreft. Uw abonnement blijft volledig van kracht gedurende de abonnementsperiode die U specifiek hebt gekozen of gedurende een maand en wordt automatisch verlengd totdat U het annuleert (de 'Abonnementsperiode'). Door bij inschrijving Uw betalingsmethode op te geven, stemt U in met de betaling van een abonnementsvergoeding (en alle eventuele belastingen en servicekosten, gezamenlijk de 'Vergoeding' genoemd). Wij blijven deze Vergoeding incasseren tegen het dan geldende tarief, tenzij U vóór het einde van de huidige Abonnementsperiode annuleert. De Vergoeding wordt aan het begin van Uw Abonnementsperiode automatisch geïncasseerd via de oorspronkelijk opgegeven betalingsmethode, en aan het begin van elke daaropvolgende Abonnementsperiode op de kalenderdag die overeenkomt met de begindatum van Uw huidige Abonnementsperiode, tenzij U Uw abonnement annuleert of Uw account wordt opgeschort of beëindigd op grond van deze Overeenkomst.

Als U een abonnement halverwege de Abonnementsperiode annuleert, hebt U geen recht op restitutie voor het resterende, ongebruikte deel van die Abonnementsperiode.

4.3. Wijziging van de Vergoeding: Lime behoudt zich het recht voor om de Vergoeding op elk moment te wijzigen. In dit geval wordt U ruim van tevoren op de hoogte gesteld. Bij een prijswijziging vermeldt Lime de nieuwe prijzen op de Diensten en wordt U van tevoren op de hoogte gesteld middels een e-mail naar het e-mailadres dat U voor Uw account hebt opgegeven. U gaat ermee akkoord dat Wij onze prijzen en de details van uw abonnementen kunnen wijzigen door dit via elektronische communicatie aan u mee te delen. Als U een prijs- of abonnementswijziging die Wij hebben doorgevoerd, niet accepteert, kunt U Uw abonnement annuleren voordat de wijzigingen in werking treden, zoals hieronder uitgelegd. In dit geval wordt het voorschot dat U al hebt betaald naar rato aan U terugbetaald, op basis van het niet-verstreken deel van de dan geldende Abonnementsperiode. Als U Uw abonnement niet annuleert, gaan Wij ervan uit dat U akkoord bent met de prijs-/abonnementswijziging en Lime toestemming geeft de nieuwe Vergoeding te incasseren via Uw betalingsmethode.

4.4. Opzegging van Uw abonnement: U hebt het recht om Uw abonnement op elk moment op te zeggen middels een kennisgeving aan Lime. U kunt Uw abonnement als volgt opzeggen: open ‘Uw portefeuille’ in de Lime-app, klik op 'Beheren' en vervolgens op 'Abonnement opzeggen'. U ontvangt geen restitutie of tegoed voor gedeeltelijke maanden. Als U Uw abonnement opzegt, mag U de Diensten blijven gebruiken tot Uw huidige Abonnementsperiode is afgelopen. Daarna hebt U geen toegang meer tot de functies/gebieden van de Diensten die uitsluitend bestemd zijn voor abonnees. Dit zijn bijvoorbeeld tegoeden en andere gegevens en analyses die tijdens Uw Abonnementsperiode zichtbaar waren.

4.5. Opzegging door ons: Lime heeft het recht deze Overeenkomst te beëindigen en Uw toegang tot het abonnement op te schorten middels een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, als: (a) U een bedrag dat U op grond van deze Overeenkomst verschuldigd bent niet aan Lime betaalt, en/of (b) een wezenlijke inbreuk pleegt op een bepaling van deze Overeenkomst. Ook heeft Lime het recht deze Overeenkomst te beëindigen en Uw toegang tot het abonnement op te schorten middels een schriftelijke kennisgeving door een opzegtermijn van dertig (30) dagen in acht te nemen, met of zonder opgaaf van reden. Er wordt dan niets meer bij U in rekening gebracht voor het gebruik van het abonnement. Na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden ook vervalt Uw recht op toegang tot en gebruik van het abonnement.

U gaat ermee akkoord dat U, als wij Uw huur van Producten en/of Uw abonnement beëindigen, geen andere dan één van de volgende rechten hebt: (a) Wij betalen een vergoeding op de rekening van Uw Kaart voor het bedrag dat U al voor de Producten of het abonnement hebt betaald, maar nog niet hebt kunnen gebruiken (als U een vooruitbetaling hebt gedaan via Uw Kaart), of (b) Wij brengen niets op Uw Kaart in rekening.

4.6. Gratis proefabonnementen/abonnementen met korting: Wij kunnen proefabonnementen aanbieden waarmee U de Diensten voor een beperkte periode gratis of met korting kunt gebruiken. Als U zich aanmeldt voor een proefabonnement, worden Uw rechten betreffende het gebruik van de Diensten beperkt door de voorwaarden van dit proefabonnement en worden deze beëindigd of verlengd volgens de voorwaarden van Uw proefabonnement en/of eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden. Let op: wanneer U zich aanmeldt voor een gratis proefabonnement, bent U verplicht Uw Kaartnummer op te geven en zal Lime controleren of Uw Kaart geldig is. Wanneer we Uw Kaart verwerken, kunnen sommige creditcardmaatschappijen Uw rekening tijdelijk blokkeren voor Uw eerste betaling. Neem contact op met Uw Kaartmaatschappij als U vragen hebt. Let op: we bieden geen prijsbescherming of restitutie bij prijsdalingen of andere kortingsacties.

Zodra Uw gratis proefabonnement afloopt, zullen Wij of een externe betalingsverwerker starten met de regelmatige incassering van Uw abonnementskosten via de door U opgegeven betalingsmethode, tenzij U Uw abonnement vóór het einde van de gratis proefperiode opzegt. Zodra Uw gratis proefabonnement afloopt en Uw betaalde abonnement begint, wordt Uw abonnement automatisch verlengd en brengen wij voor elke verlenging een bedrag in rekening totdat U Uw abonnement opzegt. Hierboven vindt u de instructies voor het opzeggen van Uw abonnement. Let op: U ontvangt geen bericht dat Uw gratis proefperiode is afgelopen of dat Uw betaalde abonnement is begonnen.

4.7. Prijswijzigingen en wijziging van factureringsmethoden: De koop en/of huur van Producten en/of Diensten is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Producten en Diensten die via de diensten worden getoond, zijn mogelijk niet altijd beschikbaar in het gebied waar U woont en kunnen op elk moment worden vervangen of stopgezet. Lime behoudt zich het recht voor om zijn prijzen en factureringsmethoden voor diensten op elk moment te wijzigen, onder voorbehoud van Uw opzeggingsrechten beschreven in punt 4.4.

4.8. Accountregistratie en veiligheid: U begrijpt dat U een account moet aanmaken om toegang te krijgen tot de Diensten. U belooft: (a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over Uzelf te verstrekken op de registratie- of inschrijvingspagina van de Diensten (deze informatie wordt aangeduid als de 'Registratiegegevens') en (b) de Registratiegegevens bij te houden en onverwijld bij te werken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als U informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als Lime goede redenen heeft om te vermoeden dat de informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft Lime het recht om Uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Diensten door U volledig of gedeeltelijk te weigeren. U bent volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en geheimhouding van Uw wachtwoord en account. Verder bent U volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op Uw account plaatsvinden. U mag Uw accountgegevens of Uw gebruikersnaam en wachtwoord niet delen met derden of een derde toestaan Uw accountgegevens te gebruiken om op de Diensten in te loggen. U belooft Ons onmiddellijk op de hoogte te zullen stellen van elk ongeoorloofd gebruik van Uw account en van andere veiligheidsinbreuken waarvan U kennisneemt. U hebt de verantwoordelijkheid om de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te treffen die het beste passen bij Uw situatie en Uw beoogd gebruik van de Diensten. Let op: iedereen die Uw persoonsgegevens kan opgeven, heeft toegang tot Uw account. U moet dus redelijke maatregelen treffen om deze informatie te beschermen.

 1. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN LIME, ACCEPTATIE VAN RISICO'S DOOR U.

5.1. Beperkte aansprakelijkheid: Niets in deze voorwaarden beperkt Onze aansprakelijkheid jegens U of sluit Onze aansprakelijkheid jegens U uit:

5.1.1 voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van Onze onachtzaamheid,

5.1.2 voor bedrog,

5.1.4 voor enige andere vorm van aansprakelijkheid die volgens de wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 1. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

6.1 Wij kunnen de toegang tot elke Dienst af en toe tijdelijk onderbreken, geheel of gedeeltelijk en al dan niet met voorafgaande kennisgeving, in verband met reparatie- of onderhoudswerkzaamheden of om de inhoud, functies of functionaliteit bij te werken of te upgraden.

6.2 Wij kunnen, al dan niet met voorafgaande kennisgeving, eender welk contract beëindigen of een Dienst en/of Uw gebruik van Uw account opschorten en/of beëindigen in de volgende gevallen:

6.2.1 als U één van deze bepalingen hebt overtreden, of

6.2.2 als U verzuimt om naar behoren gefactureerde kosten te betalen wanneer deze verschuldigd zijn.

6.3 Als U deze bepalingen hebt overtreden, kunnen Wij elke maatregel treffen die Wij passend achten. Een dergelijke overtreding kan ertoe leiden dat Wij één of meer van de volgende maatregelen treffen, met of zonder kennisgeving:

6.3.1 U een waarschuwing geven,

6.3.2 Uw recht om een Dienst of Product te gebruiken onmiddellijk, tijdelijk of permanent beëindigen,

6.3.3 een gerechtelijke procedure tegen U aanspannen voor de terugvordering van alle vergoedbare verliezen en schade ten gevolge van de overtreding, en/of

6.3.4 alle relevante informatie aan wetshandhavingsinstanties onthullen voor zover Wij redelijkerwijs menen dat dit nodig is.

De hierboven beschreven maatregelen zijn niet limitatief en we kunnen elke andere actie ondernemen die wij gepast achten.

6.4 Na de beëindiging van Uw huur van Producten of Uw abonnement of Uw account om welke reden ook (ook wanneer U Uw abonnement opzegt of niet verlengt in overeenstemming met deze voorwaarden):

6.4.1 worden alle rechten die op grond van deze voorwaarden aan U zijn verleend onmiddellijk beëindigd,

6.4.2 moet U alle gebruik van de betreffende Diensten en/of Producten onmiddellijk staken, en

6.4.3 moet U alle verschuldigde uitstaande bedragen aan ons betalen.

 1. VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE, PRIVACYBELEID.

Informatie die op grond van het Privacybeleid wordt bewaard:

De persoonsgegevens die de Gebruiker verstrekt, worden in een dossier bewaard door Lime, die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens. Bij de verwerking van die gegevens houdt Lime zich aan al zijn verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) (2016/679)('AVG').

Meer gedetailleerde informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers door Lime is te vinden in ons Privacybeleid.

 1. GEBRUIKSVOORWAARDEN.

8.1. Beperkte beschikbaarheid van de Diensten: Lime spant zich naar beste vermogen in om de Diensten 365 dagen per jaar ter beschikking te stellen, maar Wij garanderen niet dat de Diensten altijd beschikbaar zullen zijn, aangezien overmacht en andere omstandigheden Lime kunnen verhinderen de Diensten aan te bieden. De toegang tot de Diensten is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van Producten. Lime geeft geen verklaringen of garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van Diensten of Producten op welk moment ook. U gaat ermee akkoord dat Lime U op elk moment kan vragen een Product terug te brengen.

8.2. Gebruik van licentie: Mits U deze Overeenkomst en de Aanvullende Voorwaarden strikt naleeft, verleent Lime U een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare licentie voor het downloaden (alleen voor tijdelijke opslag), weergeven, bekijken, gebruiken, afspelen en/of afdrukken van één exemplaar van de Inhoud (met uitzondering van de bron- en doelcode in onbewerkte of andere vorm, anders dan zoals ter beschikking gesteld voor toegang en gebruik om weergave en functionaliteit mogelijk te maken) op een persoonlijke computer, mobiele telefoon of ander draadloos of met internet verbonden Apparaat (elk: een 'Apparaat') voor geen ander dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik door U. Deze licentie geeft U geen toestemming voor wederverkoop of commercieel gebruik van de Diensten of de inhoud ervan; noch voor het verzamelen en gebruiken van productlijsten, beschrijvingen of prijzen; voor enig afgeleid gebruik van de Diensten of hun inhoud; voor het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten bate van een andere handelaar of voor het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare hulpmiddelen voor gegevensverzameling en -extractie. Behalve zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst, mogen de Diensten en/of enig deel ervan niet worden gereproduceerd, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor welk doel dan ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lime. Bij ongeoorloofd gebruik worden de machtigingen en/of licenties die Wij aan U hebben verleend automatisch beëindigd. De voornoemde beperkte licentie: (i) verleent U geen enkel eigendomsrecht of ander intellectuele-eigendomsbelang op enige Inhoud, en (ii) kan onmiddellijk om welke reden ook worden opgeschort of beëindigd, naar goeddunken van Lime en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

8.3. Auteursrecht en eigendom: Alle inhoud die op de Diensten wordt getoond, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, grafische voorstellingen, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid en illustraties (de 'Inhoud'), is het eigendom van Lime, zijn licentiegevers, leveranciers, gemachtigden en/of zijn aanbieders van Inhoud. Alle elementen van de Diensten, met inbegrip van, zonder beperking, het algemeen ontwerp en de Inhoud, zijn beschermd door auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten. De Diensten mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Behalve voor zover toegestaan door de auteursrechtwetgeving, mag U geen van de materialen wijzigen en mag u geen enkele informatie en geen enkel werk in de Diensten kopiëren, verspreiden, verzenden, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, ze overdragen of verkopen. Behalve voor zover toegestaan door de auteursrechtwetgeving, moet U toestemming vragen voordat u auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op de Diensten beschikbaar is, hergebruikt. U moet zich houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, richtlijnen, verordeningen en voorschriften met betrekking tot Uw gebruik van de Diensten. De Diensten, de Inhoud ervan en alle aanverwante rechten blijven het exclusieve eigendom van Lime of zijn licentiegevers, leveranciers, gemachtigden en/of aanbieders van Inhoud, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het is verboden om auteursrecht-, merk- en andere eigendomsvermeldingen te verwijderen van materiaal dat op de Diensten te vinden is.

8.4. Handelsmerken/geen toestemming: Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van Lime die in deze Overeenkomst worden gebruikt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de naam LimeBike, het LimeBike-bedrijfslogo, de naam Lime, het Lime-bedrijfslogo, de naam van de Diensten, het ontwerp van de Diensten en/of eventuele logo's) (gezamenlijk de 'Merken' genoemd) zijn merken of gedeponeerde merken van Lime of zijn gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of licentiegevers. U mag de handelsmerken van Lime op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden, verspreiden of wijzigen, waaronder in advertenties of reclame betreffende de verspreiding van materialen op de Diensten, zonder voorafgaande toestemming van Lime. U mag de naam van Lime niet gebruiken, noch enig taalgebruik of afbeeldingen of symbolen gebruiken die, naar het oordeel van Lime, impliceren dat Lime goedkeuring zou geven voor (i) schriftelijke of mondelinge advertenties of presentaties, of (ii) brochures, nieuwsbrieven, boeken of andere schriftelijke materialen van welke aard ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

8.5. Beleid betreffende gevraagde inzendingen: Wanneer Lime uitdrukkelijk heeft gevraagd om inzendingen of commentaar, moedigt Lime U aan om inhoud (zoals opmerkingen bij blogposts, deelname aan community's, tips enz.) die U hebt opgesteld in verband met de Website naar Lime te sturen (de 'Gebruikersinzendingen'). Gebruiksinzendingen blijven het intellectueel eigendom van de individuele gebruiker. Door inhoud op onze Website te plaatsen, verleent U Lime uitdrukkelijk een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, kosteloze, volledig betaalde, wereldwijde, volledig sublicentieerbare licentie en het recht om deze inhoud en Uw naam, stem en/of gelijkenis die vervat zijn in Uw Gebruikersinzending te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, te publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verspreiden, verzenden, uit te voeren en te vertonen, geheel of gedeeltelijk en in welke vorm ook over de hele wereld, via elk medium en elke technologie, nu bekend of later ontdekt, met inbegrip van promoties, advertenties, marketing, merchandising, publiciteit en elk ander bijkomstig gebruik, en met inbegrip van het onbeperkte recht om deze rechten voor onbepaalde tijd in sublicentie te geven. Alle Gebruikersinzendingen worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en Lime is niet verplicht om welke informatie ook die aanwezig is in een Gebruikersinzending, in welke vorm ook, geheim te houden.

8.6. Ongepaste Gebruikersinzendingen: Lime moedigt geen Gebruikersinzendingen aan die voortvloeien uit een activiteit die: (i) risico op schade, verlies, lichamelijk of geestelijk letsel, emotionele problemen, overlijden, invaliditeit, misvorming of lichamelijke of geestelijke ziekte bij U, enige andere persoon of een dier kan veroorzaken; (ii) risico op enig ander verlies of enige andere schade aan een persoon of eigendom kan veroorzaken; of (iii) een misdrijf of onrechtmatige daad kan zijn. U verklaart dat U geen van de voornoemde activiteiten hebt uitgeoefend of zult uitoefenen in verband met het ontwikkelen van Uw Gebruikersinzending. Zonder beperking van het voorgaande stemt U ermee in dat U, in verband met Uw inzending, geen emotioneel leed bij andere mensen zult veroorzaken, geen andere mensen zult vernederen (publiekelijk of anderszins), geen andere mensen zult aanvallen of bedreigen, geen privébezittingen zult betreden zonder toestemming, U niet zult uitgeven voor een andere persoon of een verkeerde voorstelling zult geven van Uw affiliatie, titel of gezag en geen activiteiten zult uitoefenen die kunnen leiden tot letsel, overlijden, schade aan eigendommen en/of aansprakelijkheid van welke aard ook. Lime zal de Gebruikersinzending weigeren wanneer Lime geheel naar eigen goeddunken meent dat dergelijke activiteiten hebben plaatsgevonden. Als Lime door U wordt gewezen op een inzending die naar verluidt een bepaling van deze Overeenkomst schendt, behoudt Lime zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken te bepalen of er sprake is van een schending en een dergelijke inzending op elk moment en zonder kennisgeving van de Diensten te verwijderen.

8.7. Ongepast materiaal: Het is U verboden de Diensten te gebruiken om onwettig, onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of blasfemisch materiaal te plaatsen of verzenden, of enig materiaal dat de intellectuele eigendom van een derde schendt of misbruikt, of materiaal dat (gedrag zou aanmoedigen dat) als een misdrijf zou worden beschouwd of anderszins in strijd zou zijn met een wet. Verder stemt U ermee in dat deze Overeenkomst het verzenden of plaatsen van ongevraagde advertenties of 'spam' op of via de Diensten uitdrukkelijk verbiedt. In aanvulling op de verhaalsmogelijkheden waarover Wij bij wet of in billijkheid beschikken, kunnen Wij, als Wij naar eigen goeddunken vaststellen dat U de voornoemde bepalingen of eventueel toepasselijke regels of beleid waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, hebt overtreden of waarschijnlijk zult overtreden, alle maatregelen treffen die Wij nodig achten om de overtreding te bestrijden of voorkomen. Dit betekent, zonder enige beperking, dat Wij U kunnen beletten de Diensten te gebruiken en/of de betreffende materialen onmiddellijk en zonder kennisgeving van de Diensten kunnen verwijderen. Wij zullen volledige medewerking verlenen wanneer een wetshandhavingsdienst, rechterlijke beslissing of dagvaarding ons verzoekt of opdraagt de identiteit van personen die dergelijke materialen plaatsen vrij te geven.

8.8. Toegang en verstoring: U verklaart dat U zonder Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen zult gebruiken om toegang tot de Diensten te krijgen, ongeacht het doel. Daarnaast belooft U dat U het volgende zult nalaten: (i) activiteiten ondernemen die, geheel naar goeddunken van Lime, een onredelijke of disproportioneel grote belasting van onze infrastructuur veroorzaken of kunnen veroorzaken; (ii) de werking van de website of activiteiten die op de Diensten worden verricht, verstoren of proberen te verstoren; of (iii) maatregelen omzeilen die Wij kunnen toepassen om de toegang tot de Diensten te verhinderen of beperken.

8.9. Recht om Inhoud te verwijderen: Behalve voor zover beschreven in ons Privacybeleid, zullen Wij de inhoud van Uw e-mails en Inhoud die op de Diensten wordt geplaatst niet monitoren, bewerken of vrijgeven, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een normaal onderhoud van de Diensten en hun systemen of tenzij Wij hiertoe genoodzaakt zijn op grond van een wet of er te goeder trouw van overtuigd zijn dat deze maatregel nodig is om: (1) Ons te houden aan de wet of een gerechtelijke procedure die wordt gevoerd tegen Lime of de Diensten, (2) de rechten of eigendommen van Lime, de Diensten of de gebruikers van de Diensten te beschermen en verdedigen, of (3) in een noodgeval op te treden om de persoonlijke veiligheid van Onze gebruikers, de Diensten of het publiek te beschermen. Gebruikers blijven volledig verantwoordelijk voor de inhoud van hun berichten en Lime heeft geen enkele verplichting om dergelijke inhoud vooraf te screenen. Wij hebben echter geheel naar eigen goeddunken het recht om materiaal dat naar de Diensten wordt verzonden of op de Diensten wordt geplaatst te bewerken, verwijderen of de plaatsing ervan te weigeren, op elk moment en zonder kennisgeving. Zonder beperking van het voorgaande hebben Wij het recht om materiaal dat volgens Ons in strijd met de bepalingen van deze Overeenkomst of anderszins verwerpelijk is, te verwijderen. Bovendien hebben Wij het recht om gebruikers die zich niet houden aan enige bepaling van deze Overeenkomst de toegang tot de Diensten of enig deel ervan te ontzeggen.

8.10. Door gebruikers gepubliceerde Inhoud: De door gebruikers gepubliceerde Inhoud en Gebruikersinzendingen zijn geen weerspiegeling van de mening van Lime, noch van enige persoon die aan Lime verbonden is en Wij controleren deze Inhoud niet. U mag nooit beweren of suggereren, direct of indirect, dat Lime door een gebruiker gepubliceerde Inhoud goedkeurt. Lime staat niet in voor de juistheid en geloofwaardigheid van door gebruikers gepubliceerde Inhoud over Onze Diensten of in Gebruiksinzendingen die via onze Diensten worden gepubliceerd, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor activiteiten die U onderneemt als gevolg van het raadplegen van dergelijke door gebruikers gepubliceerde Inhoud of Gebruikersinzendingen. Door Uw gebruik van de Diensten kunt U worden blootgesteld aan Inhoud die U mogelijk aanstootgevend, verwerpelijk, schadelijk, onjuist of misleidend vindt. Er bestaat ook een risico dat U te maken krijgt met minderjarigen, mensen die onder valse voorwendselen handelen, internationale handelskwesties en buitenlandse personen.

8.11. Koppelingen van derden: Af en toe kunnen de Diensten koppelingen bevatten naar websites die niet in bezit zijn van, worden geëxploiteerd of gecontroleerd door Lime of zijn gelieerde ondernemingen. Al deze koppelingen worden uitsluitend voor Uw gemak aangeboden. Als U deze koppelingen gebruikt, verlaat U de Diensten. Noch Wij, noch enige van Onze gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud, materialen of andere informatie die aanwezig zijn op of toegankelijk zijn vanaf enige andere website. Noch Wij, noch enige van Onze gelieerde ondernemingen onderschrijven, garanderen of doen verklaringen of garanties ten aanzien van enige andere website of ten aanzien van enige inhoud, materialen of andere informatie die aanwezig zijn op, of toegankelijk zijn vanaf enige andere website, of de resultaten van het gebruik van andere websites. Als U besluit andere websites te raadplegen die via een koppeling in verbinding staan met de Diensten, doet U dit geheel op eigen risico.

8.12. Transactiepartners: Soms werken Wij samen met andere ondernemingen om hun diensten tegelijk met Onze Diensten te promoten. In dit geval handelt U rechtstreeks met de andere partij. Op de betreffende pagina's of locaties is het merk van de transactiepartner duidelijk zichtbaar en zijn de overeenkomsten van de transactiepartner te raadplegen. Wanneer U deze partnerpagina's gebruikt, bent U gebonden aan de partnerovereenkomst en blijft U tegelijkertijd gebonden aan deze Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en de partnerovereenkomst heeft Onze Overeenkomst voorrang.

8.13. Verklaringen betreffende Gebruikersinzendingen: U verklaart en garandeert dat Uw Gebruikersinzendingen en alle elementen daarvan (a) volledig aan u toebehoren of uitsluitend door U worden beheerd, dat U voorafgaande schriftelijke toestemming hebt gekregen van de rechtmatige eigenaar van de inhoud van Uw Gebruikersinzendingen of dat U anderszins wettelijk gerechtigd bent om alle daarin verleende rechten aan Lime over te dragen; en dat (b) het gebruik van Uw Gebruikersinzendingen door Lime zoals hierin beschreven of bedoeld geen inbreuk vormt of zal vormen op de auteursrechten, merkrechten, publiciteitsrechten of andere rechten van enige persoon of organisatie, noch in strijd is met enige wet, enig voorschrift of recht van welke aard ook of anderszins aanleiding zal geven tot een uitvoerbare vordering of aansprakelijkheid, met inbegrip van, zonder enige beperking, vanwege publiciteits- en privacyrechten of smaad. Verder bent U volledig verantwoordelijk voor Uw eigen Gebruikersinzendingen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van deze inzendingen.

8.14. Draadloze Functies: De Diensten kunnen bepaalde functies en diensten aanbieden die beschikbaar zijn op Uw draadloze Apparaat. Deze functies en diensten kunnen onder andere zijn: toegang tot de functies van de Diensten, het uploaden van inhoud op de Diensten, het ontvangen van berichten van de Diensten (waaronder tekst- en sms-berichten) en het downloaden van toepassingen op Uw draadloze Apparaat (tezamen de 'Draadloze Functies' genoemd). Voor het gebruik van de Draadloze Functies kan Uw provider kosten in rekening brengen, waaronder voor verzending van tekstberichten, datagebruik en andere kosten. Deze kosten kunnen verschijnen op Uw factuur voor gebruik van draadloze diensten of worden afgetrokken van Uw prepaidtegoed. Uw provider kan bepaalde Draadloze Functies verbieden of beperken, en bepaalde Draadloze Functies zijn mogelijk niet compatibel met Uw provider of uw draadloze Apparaat. Ga bij Uw provider na welke abonnementen er beschikbaar zijn en hoeveel ze kosten. Neem contact op met Uw provider als U vragen over deze zaken hebt. U bevestigt dat U de huidige abonnee en/of gangbare gebruiker bent van het mobiele nummer dat op de Diensten is geregistreerd en dat U bevoegd bent om bericht- en datakosten te maken die door Uw provider in rekening worden gebracht. Het is ten strengste verboden een mobiel nummer te registreren dat niet van U is. Als we ontdekken dat door U verstrekte informatie vals of onjuist is, kunnen Wij Uw toegang tot de diensten op elk moment opschorten of beëindigen. Uw deelname aan de Diensten is volledig vrijwillig.

8.15. Overmacht: Noch Lime, noch U zijn verantwoordelijk voor schade of voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering die het gevolg zijn van handelingen of gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van Lime of U vallen, waaronder, zonder enige beperking: brand, bliksem, explosie, stroompieken of stroomstoringen, water, toevallige gebeurtenissen, oorlog, revolutie, binnenlandse onlusten of daden van burgerlijke of militaire autoriteiten of volksvijanden; een wet, bevel, voorschrift, verordening of eis van enige overheid of gerechtelijke instantie of enige vertegenwoordiger van een overheid of gerechtelijke instantie; of arbeidsonrust, waaronder, zonder enige beperking, stakingen, vertragingen, demonstraties of boycots; het niet beschikbaar zijn van grondstoffen of transportfaciliteiten, brandstof- of energietekorten of handelingen of nalatigheid van openbaarvervoerbedrijven.

8.16. Algemeen: Deze Overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken of hoven.

8.17. Geschillenbeslechting: Het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/... verschaft informatie over alternatieve geschillenbeslechting die interessant voor U kan zijn. Wij zijn verplicht U mede te delen dat U deze kunt gebruiken als er een geschil tussen U en Ons is dat niet kan worden beslecht.

8.18. Aanpassing van de voorwaarden: Bij ontwikkeling van Onze Diensten kunnen de voorwaarden op grond waarvan Wij onze diensten aanbieden, worden gewijzigd. Tenzij U ermee instemt, zullen Wij echter geen veranderingen doorvoeren aan Diensten waarvoor U reeds hebt betaald en die het soort dienst of het serviceniveau dat U krijgt aanzienlijk zouden verminderen (behalve als Wij hiertoe genoodzaakt zijn om veiligheidsredenen of op grond van een wet of voorschrift). Wij zullen U altijd zo vroeg als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen van dergelijke belangrijke wijzigingen, waarop U deze kunt accepteren of Uw abonnement zonder boete kunt opzeggen. In het laatste geval dient U Ons te laten weten dat U Uw abonnement wilt opzeggen (zie artikel 4.4 Opzegging van Uw abonnement). Als U Uw abonnement niet opzegt vóór de datum waarop de veranderingen van kracht worden (Wij zullen deze datum aan U mededelen), betekent dit dat U met deze veranderingen hebt ingestemd.

8.19. Contact. Als U vragen of opmerkingen heeft over deze Overeenkomst of Onze Diensten, kunt U contact met Ons opnemen via [email protected]. Vermeld het e-mailadres [email protected] in cc.

8.20. Voorwaarden voor Apple iOS: als de App die u downloadt, raadpleegt en/of gebruikt is gedownload vanuit de App Store, die geëxploiteerd wordt door Apple Inc. ('Apple'):

 • is Uw licentie voor het gebruik van de App beperkt tot een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de App op een apparaat van het merk Apple dat in Uw bezit is of door U wordt beheerd, en voor zover toegestaan door de gebruiksregels van Apple die zijn gepubliceerd in de Algemene Voorwaarden van de App Store. De App mag echter ook worden geraadpleegd, geïnstalleerd en gebruikt door andere accounts die aan U verbonden zijn via 'Delen met gezin' of ‘Volume Purchasing’;
 • erkent U en gaat U ermee akkoord dat:
  • Apple geen enkele verplichting heeft om support- of onderhoudsdiensten te verlenen met betrekking tot de App. Als U onderhouds- of supportvragen hebt met betrekking tot de App, neem dan contact op met Ons en niet met Apple; raadpleeg het artikel Contact in deze voorwaarden;
  • Wij, en niet Apple, verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van vorderingen van U of enige derde met betrekking tot de App of Uw bezit en/of gebruik van de App, met inbegrip van (i) productaansprakelijkheidsvorderingen, (ii) klachten dat de App niet voldoet aan een toepasselijke wet of voorschrift, en (iii) vorderingen op grond van consumentenbeschermings- of vergelijkbare wetten;
  • als de App niet voldoet aan een toepasselijke garantie, U Apple kunt inlichten en Apple de aankoopprijs van de App aan U zal terugbetalen;
  • Apple, in de maximaal toegestane mate op grond van de toepasselijke wet, geen andere garantieverplichtingen heeft ten aanzien van de App en dat alle overige vorderingen, verliezen, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven die het gevolg zijn van het niet voldoen aan een garantie uitsluitend Onze verantwoordelijkheid zijn en dat Wij volledig verantwoordelijk zijn voor eventuele productgaranties, hetzij uitdrukkelijk of voortvloeiend uit de wet, voor zover niet effectief verworpen;
  • als een derde zou beweren dat Uw bezit of gebruik van de App (in overeenstemming met deze voorwaarden) inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten, Apple geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens U heeft met betrekking tot die bewering; en
  • hoewel deze Overeenkomst wordt gesloten tussen U en Ons (en niet met Apple), Apple en haar dochterondernemingen derden-begunstigden van deze Overeenkomst zijn en dat Apple Inc., nadat U deze Overeenkomst hebt aanvaard, het (door U geaccepteerde) recht heeft deze Overeenkomst jegens U af te dwingen als derde-begunstigde daarvan;
 • verklaart en garandeert U dat:
  • U zich niet bevindt of zult bevinden in een land waartegen de overheid van de Verenigde Staten een embargo heeft ingesteld, of dat door de overheid van de Verenigde Staten is aangeduid als land dat 'terrorisme ondersteunt'; en
  • U niet voorkomt op een lijst van de overheid van de Verenigde Staten of sanctielijst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, of op een EU-lijst met restrictieve maatregelen (sancties) voor verboden of aan restricties onderhevige partijen; en
 • bent U gebonden aan alle toepasselijke voorwaarden van enige derde bij het gebruik van de App, zoals de overeenkomst voor gegevensgebruik van Uw mobiele provider.

8.21: Voorwaarden voor Google

Als de App die u downloadt, raadpleegt en/of gebruikt is gedownload vanuit Google Play:

hebt U recht op onbeperkte herinstallatie van de App zonder extra kosten. Als de App echter van Google Play wordt verwijderd vanwege (a) een vermeende of daadwerkelijke inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van enige derde; (b) een vermeende of daadwerkelijke overtreding van de rechten van derden; of (b) de beschuldiging of vaststelling dat het Product niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet (elk aangeduid als een 'Wettelijke Verwijdering'), dan wordt de App volledig verwijderd van Google Play en hebt U niet langer het recht of de mogelijkheid de App opnieuw te installeren.

U hebt mogelijk het recht een teruggave van Google te ontvangen voor aankopen in de App als U daarvoor in aanmerking komt op grond van het teruggavebeleid van Google Play, te raadplegen op https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?p=play_refund.

Wij verlenen de Gebruiker een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende licentie voor de uitvoering, de weergave en het gebruik van de App. Met 'Gebruiker' bedoelen we U, maar deze term kan onder andere ook verwijzen naar een familiegroep en familieleden van wie de accounts gekoppeld zijn om een familiegroep te vormen. Familiegroepen op Google Play zijn gebonden aan redelijke limieten om misbruik van familiedeelfuncties te voorkomen.

8.22. Google Maps: De kaartgegevens die we U via onze App aanbieden, zijn gebaseerd op de actuele informatie waarover Wij beschikken en die geleverd kan zijn door een derde, bijvoorbeeld door integratie van de Google Maps-API, en kunnen onnauwkeurig of onvolledig zijn. Als U gebruikmaakt van de kaartfunctionaliteit die Wij via onze App ter beschikking stellen, erkent U en gaat U ermee akkoord dat U gebonden bent aan de Aanvullende Algemene Voorwaarden voor Google Maps/Google Earth van Google Inc., te raadplegen op https://maps.google.com/help/terms_maps.html .

ACCEPTATIE VAN DE OVEREENKOMST

Ik verklaar dat ik minimaal 18 jaar oud ben, dat ik de voorwaarden van deze Overeenkomst heb gelezen en dat ik uitdrukkelijk met deze voorwaarden instem.

Voorbeeld herroepingsformulier

Wilt U deze Overeenkomst herroepen, vul dan het onderstaande formulier in en stuur het Ons toe op het adres (gelieve in te vullen):

Voorbeeld herroepingsformulier

Aan: LimeBike

Adres: [gelieve in te vullen]

E-mail: [email protected]

Hierbij herroep ik/herroepen wij de Overeenkomst die door mij/ons is gesloten voor de levering van de volgende Producten (of Diensten):

Order Producten/Diensten op:

Besteld op (*) / ontvangen op (*):

Na(a)m(en) van de consument(en):

Adres van de consument(en):

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

Datum:

(*) Verwijderen wat niet van toepassing is.