Get Help
Download App
Select Language

Integritetsmeddelande

Gäller från den: 1 mars 2021

Inom Lime och vår företagsgrupp (gemensamt " Lime", " vi", " oss" eller " vår") råder ett starkt engagemang för öppenhet, och vi vill informera dig (" du" eller " din") om hur vi samlar in, använder, utlämnar och skyddar dina uppgifter. Detta integritetsmeddelande (" Integritetsmeddelandet") beskriver hur Lime hanterar uppgifter i samband med Lime:s webbplatser och anknytande mobila applikationer och tjänster (gemensamt " tjänster"), och när du interagerar med oss på annat sätt. Denna policy beskriver också vår datapraxis för Juicers. Läs också våra användarvillkor som anger villkoren för tjänsterna.

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta integritetsmeddelande från tid till annan. Om Lime gör ändringar i detta integritetsmeddelande görs uppdateringen tillgänglig via våra tjänster och om vi gör några väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande publicerar vi ett tydligt meddelande och kan även kontakta dig direkt via e-post eller annan metod.

Vilka typer av uppgifter vi samlar in

Vi samlar in eller tar emot uppgifter på olika sätt. Vilka uppgifter vi samlar in eller tar emot beror på hur du använder och interagerar med våra tjänster. I många fall kan du välja vilka uppgifter du lämnar till oss, men vissa av uppgifterna (t.ex. kontouppgifter) är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och utan dessa nödvändiga uppgifter kan vi inte tillhandahålla tjänsterna. Vi använder och lämnar ut dessa uppgifter för de syften som beskrivs nedan. Kategorier av uppgifter som vi samlar in inkluderar:

Om du är en Juicer som hjälper Lime att samla in och ladda fordon samlar vi dessutom in fler uppgifter:

Hur vi använder uppgifterna

Vi använder dina uppgifter, inklusive platsuppgifter, för att:

Om du är Juicer använder vi dessutom dina uppgifter för att: beräkna och utbetala din lön; och för att övervaka det arbete du gör för Lime och spåra Limes fordon.

Vem utlämnar vi dina uppgifter till?

Vi gör dina uppgifter tillgängliga för Limes dotterbolag, våra tjänsteleverantörer, andra tredje parter då det är nödvändigt för verkställa Användarvillkoren, och som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Vi tillgängliggör speciellt dina uppgifter för:

Läs mer om hur tillgängliggörande av förardata hjälper gemenskaper här.

Vi kan också tillgängliggöra aggregerade, avpersonifierade eller avidentifierade uppgifter som inte rimligen kan användas för att identifiera dig, för tredje parter, inklusive av följande typer.

Reklam och analys

Vi tillåter andra att tillhandahålla analystjänster och visa annonser på våra Tjänster och för vår räkning på webben och i mobilappar. Dessa aktörer kan använda cookies, webbfyrar, enhetsidentifierare och andra metoder för att samla in uppgifter om din användning av våra tjänster och andra webbplatser och applikationer, inklusive din IP-adress, webbläsare, mobilnätverksinformation, sidor som visas, tid som spenderas på sidor eller i mobilappar, klickade länkar och konverteringsinformation. Dessa uppgifter kan användas av Lime och andra för att bland annat analysera och spåra data, fastställa populariteten för visst innehåll, leverera reklam och innehåll som är inriktat mot dina intressen på våra tjänster och andra webbplatser, mäta effektiviteten av vår reklam och bättre förstå hur du använder webbplatser. Du kan hantera dina preferenser, hitta mer information om intressebaserade annonser eller välja bort att dina uppgifter används för beteendebaserad reklam genom vår policy om cookie-filer eller genom att besöka https://www.aboutads.info/choices. Om du befinner dig i EU, besök https://www.youronlinechoices.eu/.

Där Lime använder Facebook-pixeln (en typ av cookie) för att leverera reklam till dig, är Lime och Facebook Ireland gemensamt personuppgiftsansvariga för denna behandling. Lime och Facebook Ireland har delat upp sina skyldigheter enligt GDPR med avseende på denna gemensamma behandling. Till exempel är Lime ansvarig för att tillhandahålla detta meddelande till dig och Facebook Ireland ansvarar för att hantera dina individuella rättigheter i samband med den gemensamma behandlingen. För information om hur du verkställer dina rättigheter hos Facebook Ireland i samband med den gemensamma behandlingen, och för information om hur Facebook Ireland senare behandlar dina personuppgifter som oberoende personuppgiftsansvarig, se Facebooks datapolicy.

Vi arbetar också med tredje parter för att visa annonser för dig som en del av anpassade kampanjer på tredje parters plattformar (såsom Facebook och Instagram). I dessa reklamkampanjer kan ingå att vi eller tredjepartsplattformarna konverterar uppgifter om dig, såsom din e-postadress och ditt telefonnummer, till ett unikt värde som kan relateras till ett användarkonto på dessa plattformar för att ge oss möjlighet att lära oss om dina intressen och visa dig reklam som är anpassad efter dina intressen. Observera att tredjepartsplattformarna kan erbjuda dig valmöjligheter om huruvida du ser dessa typer av anpassade annonser.

Vi säljer eller vidareförmedlar inte dina personuppgifter till externa parter för deras direktmarknadsföring utan ditt samtycke.

Vår rättsliga grund för användningen av dina uppgifter

I Europa är vi skyldiga att specificera i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter och på vilken laglig grund vi gör detta. Lime förlitar sig på ett antal lagliga grunder för insamling, användning, tillgängliggörande och på annat sätt behandla dina uppgifter för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, inklusive där:

Mer information om vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter finns här.

Hur överför vi dina uppgifter?

Eftersom vi erbjuder våra tjänster på många platser globalt kan vi överföra din information till eller från dessa platser för att tillhandahålla dig tjänster.

Om du är bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (" EES"), Schweiz eller Storbritannien kommer vi att överföra dina uppgifter till USA och andra länder utanför ditt land för lagrings-, behandlings- och andra ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande. Länder utanför EES, Schweiz eller Storbritannien erbjuder eventuellt inte samma nivå av dataskydd som i ditt hemland, till exempel finns det för närvarande inget beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Om Europeiska kommissionen har erkänt att ett land tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd kan Lime förlita sig på kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå, beroende på vad som är tillämpligt, för att överföra uppgifter.

Lime förlitar sig på standardavtalsklausuler som är godkända av Europeiska kommissionen och Europeiska kommissionens beslut om uppfyllande av tillräckliga krav för vissa länder, i förekommande fall, för att överföra data från EES, Schweiz och Storbritannien till USA och andra länder än ditt hemland. Du kan begära en kopia av standardavtalsklausulerna genom att kontakta oss på legal@li.me.

Under vissa begränsade omständigheter kan vi använda undantag, såsom avtalsundantaget, när så är lämpligt för att behandla personuppgifter, när det inte finns några andra mekanismer för dataöverföring tillämpliga. Till exempel, där överföringen av uppgifter är nödvändig för att tillhandahålla våra Tjänster enligt vad som anges i Användaravtalet.

Hur länge vi lagrar uppgifter

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än rimligen nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna till dig eller tills ditt konto har raderats med förbehåll för en längre period som kan krävas enligt gällande lag eller som har meddelats dig. Exempel på några av våra lagringsperioder anges nedan.

Typ av dataLagringstid
KontoinformationKontots livstid. Viss information om transaktioner som rör ett konto behålls i sju (7) år i enlighet med Limes redovisningsförpliktelser.
Myndighetsutfärdad körkortsinformation och resultat av verifiering av huruvida selfie överensstämmer med ID-handlingNär vi genomför kontroller av körkortets giltighet behåller vi endast begränsad bekräftande uppgifter, för att undvika bedrägeri och för att du ska kunna använda Tjänsterna. När vi använder ansiktsigenkänningsteknik för att verifiera att ditt körkort överensstämmer med din bild, behåller vi endast information om huruvida bilden överensstämmer. Vi behåller dessa uppgifter under kontots livstid såvida inte en annan period krävs enligt lag i din jurisdiktion.
KundsupportfrågorKontots livstid.

När du tar bort ditt konto kan det ta ytterligare tid för oss att helt radera dina uppgifter från våra databaser och systemloggar. Vi kan behålla information från borttagna konton för att förhindra bedrägeri, samla in avgifter, verkställa användarvillkoren, för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller genomdriva våra lagliga rättigheter.

Om du dessutom är en Juicer kommer Lime att behålla viss information i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. Lime kan till exempel lagra en del av din information för att följa gällande skatte-, lagar-, rapporterings- och revisionsskyldigheter och andra krav i de länder där vi är verksamma.

Dina rättigheter

Vissa av de rättigheterna gäller generellt och vissa rättigheter gäller endast i vissa fall. Vissa av dessa rättigheter gäller eventuellt inte för dig om du är baserad utanför de regioner som anges nedan.

Rättigheter i EES/Schweiz/Storbritannien

Om du till största del befinner dig i EES, Schweiz eller Storbritannien, har du ett antal rättigheter gällande din uppgifter.

Rätt att invända (marknadsföring) – Du har rätt att när som helst invända mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt till invändning – Vi behandlar dina uppgifter baserat på legitima intressen, du kan motsätta sig denna behandling under vissa omständigheter. Om vi inte har tvingande legitima grunder eller där det behövs av juridiska skäl, upphör vi att behandla din information när du invänder.

Rätt till åtkomst – Du kan få tillgång till många av dina uppgifter genom att logga in på ditt konto. Du kan också begära en kopia av den information vi har om dig och information som förklarar hur informationen används.

**Rätt till rättelse ** – Du har rätt att begära att vi ska rätta till felaktig information om dig.

Rätt till radering – Du har i vissa fall rätt att begära att vi tar bort din information, förutsatt att det finns giltiga skäl för detta och med förbehåll för gällande lag.

Rätt att begränsa behandlingen – Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av din information, förutsatt att det finns giltiga skäl för att göra det.

Rätt till dataöverföring – Du kan ha rätt att få vissa uppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att överföra sådan information till en annan kontroller.

Rätt att återkalla samtycke – Om du tidigare har lämnat ditt samtycke, till exempel för mottagande av direktmarknadsföring, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta kommer emellertid inte att påverka lagenligheten av behandlingen på grundval av ditt samtycke innan det återkallas. Vi kan dessutom fortsätta att använda dina uppgifter trots återkallande i den mån det är tillåtet eller krävs enligt lag.

Rätt att ge vägledning om hanteringen av dina uppgifter efter din död – Du har rätt att ge oss specifik vägledning om lagring, radering av kommunikation av dina personuppgifter efter din död.

Kontakta oss så som framställs i "Vem är ansvarig för mina uppgifter?" nedan om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har frågor om hur vi behandlar dina uppgifter. Av säkerhetsskäl kan vi kräva att du följer vissa steg för att verifiera att du är ägare till ett Lime-konto. Vi kan till exempel kräva att du har en verifierad e-postadress kopplad till ditt Lime-konto och att du kontaktar oss med hjälp av den verifierade e-postadressen som är kopplad till ditt Lime-konto. Du har också rätt att lämna ett klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan få tillgång till en lista över EU:s tillsynsmyndigheter här. Du kan också kontakta Lime:s dataskyddsansvarig på dpo@li.me.

Integritetsrättigheter i Kalifornien : Om du är bosatt i Kalifornien har du vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. För mer information om dessa rättigheter och hur du verkställer dem, se vårt integritetsmeddelande för Kalifornien, som är införlivat genom hänvisning i denna policy.

Dina val och hur du kan hantera dina uppgifter : Vi anser att du ska kunna välja hur dina uppgifter insamlas, används och utlämnas. Om du inte vill att Lime ska samla in dina uppgifter ska du inte använda tjänsterna.

E-post och annan kommunikation : Om du vill ändra de typer av kommunikation du tar emot från oss, inklusive välja bort reklamkampanjer från oss, kan du göra det när som helst genom att uppdatera de kommunikationsinställningar som finns i din kontoprofil. Vi kan komma att fortsätta att skicka icke-marknadsföringskommunikation om din användning av tjänsten.

Hämta och hantera dina uppgifter : Om du har ett konto hos Lime kan du granska, ändra eller radera dina uppgifter genom att logga in på ditt konto och redigera din profil. Du kan ändra ditt mobilnummer eller e-postadress med hjälp av vår in app-funktion för ändring. Du kan när som helst ta bort ditt Lime-konto genom att skicka in en ansökan till oss på support@li.me eller med funktionen "Skicka en förfrågan" i appen. Om du är en Juicer och vill radera ditt konto ska du maila juicer@li.me.

Vem ansvarar för mina uppgifter?

För att se vem som är ansvarig för dina personuppgifter och hur du kontaktar dem klickar du här.