Get Help
Download App
Select Language

Informacja o ochronie prywatności

Data wejścia w życie: 1 marca 2021 r.

Zarówno w Lime, jak i w spółkach z naszej rodziny (łącznie „ Lime", „ my", „ nas" albo „ nasz" itd.) jesteśmy silnie przywiązani do transparentności i zależy nam, aby odbiorcy naszych usług („ użytkownicy" albo „ użytkownik") rozumieli sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy ich dane. Niniejsza informacja o ochronie prywatności („ Informacja o ochronie prywatności") opisuje sposób, w jaki Lime postępuje z danymi w odniesieniu do stron internetowych Lime (w tym sklepu internetowego), oznakowanych marką Lime pojazdów będących własnością użytkowników, pojazdów będących własnością Lime oraz powiązanych mobilnych aplikacji i usług (łącznie „ Usługi") oraz wszelkich innych interakcji użytkowników z nami. W razie potrzeby niniejsza polityka opisuje również nasze praktyki w zakresie danych dotyczących Juicerów. Należy również zapoznać się z naszą Umową z użytkownikiem, która określa warunki regulujące te Usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego zmieniania niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Jeśli Lime wprowadzi zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, zaktualizowana Informacja o ochronie prywatności zostanie udostępniona za pośrednictwem naszych Usług, a jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, powiadomimy o tym w sposób wyraźny i możemy również skontaktować się z użytkownikiem bezpośrednio pocztą elektroniczną albo inną metodą.

Rodzaje gromadzonych informacji

Gromadzimy albo otrzymujemy informacje na różne sposoby. Rodzaje informacji, które gromadzimy albo otrzymujemy, zależą od sposobu korzystania z naszych Usług i interakcji z nimi. W wielu przypadkach użytkownik może dokonać wyboru przekazywanych nam informacji, jednak niektóre informacje (na przykład dane konta) są nam niezbędne do świadczenia Usług, a jeśli informacje te nie zostaną przekazane, świadczenie Usług nie będzie możliwe. Wykorzystujemy i ujawniamy te informacje do celów opisanych poniżej. Rodzaje gromadzonych informacji obejmują:

Ponadto w przypadku użytkowników będących Juicerami, którzy pomagają Lime zbierać i ładować pojazdy, gromadzimy dodatkowe informacje:

Jak wykorzystujemy informacje

Wykorzystujemy informacje użytkownika, w tym informacje o jego lokalizacji, do:

Ponadto w przypadku użytkowników będących Juicerami wykorzystujemy dane użytkownika w celu: obliczania i wypłaty wynagrodzenia dla użytkownika; oraz monitorowania pracy wykonywanej przez użytkownika na rzecz Lime i do śledzenia pojazdów Lime.

Komu udostępniamy informacje na temat użytkownika?

Udostępniamy dane użytkowników jednostkom stowarzyszonym Lime, naszym usługodawcom, innym podmiotom zewnętrznym w sytuacjach, gdy jest to konieczne do wywiązania się z Umowy z użytkownikiem i w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. W szczególności udostępniamy dane użytkownika następującym podmiotom:

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki udostępnianie danych dotyczących liczby pasażerów pomaga społecznościom, znajduje się tutaj.

Możemy również udostępniać zagregowane, zdepersonalizowane albo pozbawione elementów identyfikacyjnych dane, których nie można w rozsądnym zakresie wykorzystać do ustalenia tożsamości użytkownika, podmiotom zewnętrznym, w tym rodzajom podmiotów zewnętrznych wymienionym powyżej.

Reklamy i analizy

Pozwalamy innym podmiotom świadczyć usługi analityczne i wyświetlać reklamy w naszym imieniu w ramach naszych Usług w Internecie i aplikacjach mobilnych. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne, identyfikatory urządzenia oraz inne technologie do gromadzenia informacji o korzystaniu przez użytkownika z naszych Usług oraz innych stron internetowych i aplikacji, w tym adresu IP użytkownika, informacji o przeglądarce internetowej, sieci komórkowej, odwiedzanych stronach, czasie spędzonym na stronach albo w aplikacji mobilnej, klikniętych łączach oraz informacji o konwersji. Informacje te mogą zostać wykorzystane przez Lime i inne podmioty w szczególności do analizowania i śledzenia danych, określania popularności danych treści, dostarczania w ramach naszych Usług i na innych stronach reklam i treści dopasowanych do zainteresowań użytkownika, pomiarów skuteczności naszych reklam i lepszego zrozumienia aktywności internetowej użytkownika. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami, znaleźć więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach albo wycofać zgodę na wykorzystywanie informacji dotyczących aktywności w sieci do celów reklamy behawioralnej poprzez naszą Politykę dotyczącą plików cookie albo odwiedzając stronę https://www.aboutads.info/choices. W przypadku użytkowników w UE należy wejść na stronę https://www.youronlinechoices.eu/.

W sytuacjach gdy Lime korzysta z Facebook Pixel (rodzaj plików cookie) w celu dostarczania użytkownikowi reklam, Lime i Facebook Ireland są współadministratorami w ramach tego przetwarzania. Na mocy postanowień RODO spółki Lime i Facebook Ireland podzieliły między siebie odpowiedzialność w zakresie tego przetwarzania. Przykładowo, Lime odpowiada za przekazanie tej informacji użytkownikom, a Facebook Ireland odpowiada za zarządzanie prawami przysługującymi użytkownikom w zakresie wspólnego przetwarzania. Informacje dotyczące sposobu egzekwowania swoich praw ze strony Facebook Ireland w odniesieniu do wspólnego przetwarzania oraz informacje dotyczące sposobu, w jaki spółka Facebook Ireland będzie później przetwarzać dane osobowe użytkownika jako niezależny administratorze danych, znajdują się w Zasadach dotyczących danych Facebook.

Współpracujemy również z podmiotami zewnętrznymi, aby dostarczać użytkownikowi reklamy w ramach spersonalizowanych kampanii na platformach podmiotów zewnętrznych (takich jak Facebook i Instagram). W ramach tych kampanii reklamowych dane dotyczące użytkowników, takie jak adres e-mail i numer telefonu, mogą być konwertowane przez nas albo platformy podmiotów zewnętrznych do unikalnych wartości, które można przyporządkować do kont użytkowników na tych platformach, aby umożliwić nam uzyskanie większej ilości informacji o zainteresowaniach użytkowników i dostarczanie reklam dopasowanych do tych zainteresowań. Należy mieć na uwadze, że platformy podmiotów zewnętrznych mogą umożliwić użytkownikowi wybór dotyczący wyświetlania tego rodzaju spersonalizowanych reklam.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych podmiotom zewnętrznym do celów realizowanych przez nie działań w zakresie marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę.

Nasza podstawa prawna do korzystania z informacji użytkownika

W Europie jesteśmy zobowiązani do określenia celów, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkowników oraz podstaw prawnych, na których się opieramy w celu tego przetwarzania. Lime opiera się na szeregu podstaw prawnych, aby móc gromadzić, wykorzystywać, udostępniać i w inny sposób przetwarzać dane użytkowników do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, co w szczególności obejmuje sytuacje, w których:

Więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników można znaleźć tutaj.

Sposób przekazywania danych użytkowników

Ponieważ oferujemy nasze usługi w wielu miejscach na całym świecie, możemy przekazywać dane użytkownika do albo z tych lokalizacji w celu świadczenia Usług.

W przypadku użytkowników na stałe przebywających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („ EOG"), Szwajcarii albo Wielkiej Brytanii możemy przekazywać albo przenosić dane użytkowników do Stanów Zjednoczonych i innych krajów poza miejscem zamieszkania użytkownika w celu ich przechowywania, przetwarzania, a także w innych celach opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. W krajach spoza EOG, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii zachowanie takiego samego poziomu ochrony danych jak w kraju zamieszkania użytkownika może nie być możliwe. Przykładowo, nie zapadła jeszcze decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. W przypadku krajów, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, Lime może opierać się na decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, aby w stosownych przypadkach przekazywać do nich dane.

Lime opiera się również na standardowych klauzulach umownych, które Komisja Europejska zatwierdziła w celu umożliwienia przekazywania danych z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych i innych krajów poza krajem zamieszkania użytkownika. Użytkownik może zażądać uzyskania kopii standardowych klauzul umownych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail legal@li.me.

W określonych ograniczonych okolicznościach możemy stosować odstępstwa, takie jak odstępstwo z powodu konieczności wynikającej z umowy, aby w stosownych przypadkach przetwarzać dane osobowe, o ile nie obowiązują żadne inne mechanizmy przekazywania danych. Na przykład w sytuacji, gdy przekazanie danych jest konieczne do świadczenia przez nas Usług w sposób określony w Umowie z użytkownikiem.

Jak długo przechowujemy informacje

Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak jest to w uzasadniony sposób niezbędne do świadczenia użytkownikowi Usług, albo do momentu usunięcia konta użytkownika, w zależności od tego, co nastąpi później, chyba że dłuższy okres przechowywania będzie wymagany na mocy przepisów prawa albo użytkownik zostanie poinformowany o wydłużeniu tego okresu. Przykłady niektórych obowiązujących nas okresów przechowywania przedstawiono poniżej.

Rodzaj danychOkres przechowywania
Dane kontaCały okres istnienia konta. Określone informacje związane z transakcjami powiązanymi z kontem są przechowywane przez siedem lat zgodnie z obowiązkami księgowymi Lime.
Informacja o posiadaniu wydanego przez organ administracji publicznej prawa jazdy oraz wynik weryfikacji selfie względem dowodu tożsamościPo przeprowadzeniu weryfikacji mającej na celu sprawdzenie, czy prawo jazdy jest ważne, przechowujemy wyłącznie ograniczone informacje dotyczące weryfikacji w celu zapobiegania oszustwom oraz umożliwienia użytkownikowi korzystanie z Usług. W przypadku korzystania z technologii rozpoznawania twarzy do celów weryfikacji prawa jazdy względem zdjęcia przechowujemy wyłącznie informacje dotyczące tego, czy zdjęcia były zgodne. Przechowujemy te informacje przez cały okres istnienia konta, chyba że inny okres przechowywania jest wymagany przepisami prawa obowiązującymi w systemie prawnym użytkownika.
Zapytania do działu obsługi klientaCały okres istnienia konta.

Po usunięciu konta użytkownika możemy potrzebować nieco więcej czasu, aby całkowicie usunąć dane użytkownika z naszej bazy danych i dzienników systemu. Możemy również przechowywać informacje z usuniętych kont w celu zapobiegania oszustwom, pobierania opłat, egzekwowania Umowy z użytkownikiem, wypełniania naszych obowiązków prawnych albo egzekwowania naszych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto, jeśli użytkownik jest Juicerem, Lime zachowuje pewne informacje w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych. Na przykład Lime może przechowywać niektóre z informacji użytkownika w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych, prawnych, sprawozdawczych i audytowych oraz innych wymogów w krajach, w których prowadzimy działalność.

Prawa przysługujące użytkownikom

Chociaż niektóre z tych praw mają ogólne zastosowanie, niektóre prawa mają zastosowanie tylko w ograniczonych przypadkach. Niektóre z tych praw mogą nie mieć zastosowania w przypadku użytkowników spoza regionów wskazanych poniżej.

Prawa przysługujące w EOG / Szwajcarii / Wielkiej Brytanii

Jeśli użytkownik zwykle przebywa w EOG, Szwajcarii albo Wielkiej Brytanii, posiada szereg praw związanych ze swoimi danymi.

Prawo do sprzeciwu (marketing) – Użytkownik ma prawo w dowolnym wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do sprzeciwu (prawnie uzasadniony interes) – Jeżeli przetwarzanie danych użytkownika odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes, użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania w określonych okolicznościach. Jeśli nie będziemy mieć uzasadnionych powodów albo gdy będzie to konieczne ze względów prawnych, przestaniemy przetwarzać dane użytkownika po otrzymaniu takiego sprzeciwu.

Prawo do uzyskania dostępu – Użytkownik może uzyskać dostęp do znacznej części swoich danych, logując się do swojego konta. Użytkownik może również poprosić o kopię swoich danych i informacji wyjaśniających sposób wykorzystania danych.

Prawo do sprostowania danych – Użytkownik ma prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych użytkownika.

Prawo do usunięcia danych – W określonych przypadkach użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych, o ile istnieją ku temu ważne przyczyny oraz jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – W określonych przypadkach użytkownik ma prawo czasowo ograniczyć przetwarzanie przez nas swoich danych, o ile istnieją ku temu ważne przyczyny.

Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik może mieć prawo do otrzymania swoich określonych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i do przekazania tych informacji innemu administratorowi danych.

Prawo do wycofania zgody – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną wcześniej zgodę, na przykład na wysyłanie treści w ramach marketingu bezpośredniego. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Co więcej, nawet w przypadku wycofania zgody możemy nadal wykorzystywać dane użytkownika w zakresie dozwolonym albo wymaganym na mocy przepisów prawa.

Prawo do przekazania wytycznych dotyczących zarządzania danymi użytkownika po jego śmierci – Użytkownik ma prawo przekazać nam określone wytyczne dotyczące przechowywania, usuwania albo przekazywania jego danych osobowych po jego śmierci.

W celu skorzystania z któregokolwiek z tych praw albo w przypadku, gdy użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane, należy skontaktować się z nami w sposób określony w części „Kto ponosi odpowiedzialność za moje dane?" poniżej. Ze względów bezpieczeństwa możemy wymagać od użytkownika wykonania określonych czynności w celu zweryfikowania, czy jest on właścicielem konta Lime. Przykładowo, możemy wymagać od użytkownika posiadania zweryfikowanego adresu e-mail powiązanego z kontem Lime i skontaktowania się z nami za pośrednictwem tego zweryfikowanego adresu e-mail powiązanego z kontem Lime użytkownika. Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do miejscowego organu nadzoru ochrony danych. Dostęp do listy organów nadzorczych UE można uzyskać tutaj. Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Lime pod adresem dpo@li.me.

Kalifornijskie przepisy dotyczące prywatności Użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii przysługują określone prawa w odniesieniu do danych osobowych. Więcej informacji o tych prawach oraz sposobach ich egzekwowania znajduje się w naszej Informacji o ochronie prywatności w stanie Kalifornia, która została włączona do niniejszej polityki przez odniesienie.

Dostępne opcje i sposób, w jaki użytkownicy mogą zarządzać swoimi danymi : Uważamy, że użytkownik powinien mieć możliwość wyboru sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik nie chce, aby spółka Lime gromadziła jego dane, nie powinien korzystać z Usług.

Wiadomości e-mail i inne powiadomienia : Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić rodzaj otrzymywanych od nas powiadomień, w tym wycofać zgodę na otrzymywanie od nas komunikacji marketingowej, aktualizując preferencje w zakresie komunikacji określone w profilu konta użytkownika. Możemy nadal wysyłać użytkownikowi wiadomości o charakterze innym niż marketingowy oraz inne informacje dotyczące korzystania z Usług przez użytkownika.

Uzyskiwanie dostępu do informacji i zarządzanie nimi : Jeśli użytkownik posiada konto w Lime, może przejrzeć, zmienić albo usunąć swoje dane, logując się na swoje konto i edytując swój profil. Użytkownik może zmienić swój numer telefonu komórkowego albo adres e-mail za pomocą naszej funkcji zmiany w aplikacji. Użytkownik może usunąć swoje konto Lime w dowolnym momencie, zgłaszając żądanie na adres e-mail support@li.me albo korzystając z funkcji „Zgłoś żądanie" w aplikacji. W przypadku użytkowników będących Juicerami, którzy chcą usunąć swoje konto, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail juicer@li.me.

Kto ponosi odpowiedzialność za moje dane?

Aby uzyskać informacje o tym, kto jest odpowiedzialny za dane osobowe użytkownika oraz w jaki sposób można skontaktować się z tym podmiotem, należy kliknąć tutaj.