<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2008938579397699&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Kdo je zodpovědný za mé údaje?

 • Evropský hospodářský prostor (EHP), Švýcarsko a Spojené království

Vyjma toho, co je uvedeno níže, pokud je vaše obvyklé bydliště v EHP, Švýcarsku nebo ve Spojeném království, je správcem údajů zodpovědným za vaše osobní údaje společnost Lime Network B.V., kterou můžete kontaktovat e-mailem na adrese legal@li.me nebo poštou na adrese:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Nizozemsko

 • Konkrétní země EHP

Pokud je vaše obvyklé bydliště v následujících zemích EHP, jsou správci údajů zodpovědnými za vaše osobní údaje následující subjekty:

 • Francie: Lime Network B.V. a Lime SARL
 • Itálie: Lime Network B.V. a Lime Technology S.R.L.

Tito správci údajů (tzn. Lime Network B.V. a Lime SARL, máte-li trvalé bydliště ve Francii, a Lime Network B.V. a Lime Technology S.R.L., máte-li trvalé bydliště v Itálii) společně řídí zpracovávání vašich osobních údajů, aby vám bylo možné poskytovat služby. Společnost Lime Network B.V. má mezi těmito správci dat právo provádět rozhodnutí o zpracovávání vašich společně spravovaných osobních údajů.Rovněž jsme zavedli taková opatření, která zaručují, aby byly vaše osobní údaje používány pouze v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Chcete-li uplatnit svá práva související s těmito společně spravovanými osobními údaji, kontaktujte společnost Lime Network B.V. e-mailem na adrese legal@li.me nebo poštou na adrese:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Nizozemsko

Společnost Autoriteit Persoonsgegevens bude nadále vystupovat jako hlavní dohledový orgán společnosti Lime.

 • Mimo EHP

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Lime nebo jejích postupů a sídlíte mimo EHP, kontaktujte společnost Lime e-mailem na adrese legal@li.me nebo poštou na adrese:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

USA

Hvem er ansvarlig for mine oplysninger?

 • Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweiz og Storbritannien

Undtagen som angivet nedenfor, hvis du har din sædvanlige bopæl i EØS, Schweiz eller Storbritannien, er den dataansvarlige for dine personoplysninger, Lime Network B.V., som du kan kontakte via e-mail på legal@li.me eller pr. brevpost på:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Holland

 • Specifikke EØS-lande

Hvis du har din sædvanlige bopæl i de følgende lande i EØS, er de dataansvarlige for dine personoplysninger som følger:

 • Frankrig: Lime Network B.V. og Lime SARL

 • Italien: Lime Network B.V. og Lime Technology S.R.L.

Disse dataansvarlige (d.v.s. Lime Network B.V. og Lime SARL hvis du sædvanligvis er bosiddende i Frankrig, og Lime Network B.V. og Lime Technology S.R.L. hvis du sædvanligvis er bosiddende i Italien) er i fællesskab ansvarlige for behandlingen af dine personlige oplysninger for at levere tjenesterne til dig. Disse dataansvarlige imellem har Lime Network B.V. magt til at implementere beslutninger om behandlingen af dine personlige oplysninger. Vi har også ordninger på plads, som har til formål at sikre, tt dine personlige oplysninger kun bruges i henhold til denne privatlivsbestemmelse. Du kan udøve dine rettigheder i forhold til disse personlige oplysninger under fælles ansvar ved at kontakte Lime Network B.V. via e-mail på legal@li.me eller pr. brevpost på:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Holland

Autoriteit Persoonsgegevens vil fortsat fungere som Limes førende overvågningsmyndighed.

 • Uden for EØS

Hvis du har nogen spørgsmål om Limes databeskyttelseserklæring eller -praksisser, og du er bosat uden for EØS, bedes du kontakte Lime via e-mail på legal@li.me eller pr. brevpost på:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

USA

Wer ist für meine Informationen verantwortlich?

 • Europäischer Wirtschaftsraum (EWR), Schweiz und Vereinigtes Königreich

Wenn Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz im EWR, in der Schweiz oder im Vereinigten Königreich haben, ist der für Ihre personenbezogenen Daten zuständige Verantwortliche, außer wie unten dargelegt, die Lime Network B.V., an die Sie sich per E-Mail unter legal@li.me oder per Post unter folgender Adresse wenden können:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Niederlande

 • Bestimmte EWR-Länder

Wenn Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz in den folgenden Ländern des EWR haben, lauten die für Ihre personenbezogenen Daten zuständigen Verantwortlichen wie folgt:

 • Frankreich: Lime Network B.V. und Lime SARL
 • Italien: Lime Network B.V. und Lime Technology S.R.L.

Diese Datenverantwortlichen (d. h. Lime Network B.V. und Lime SARL, falls Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz in Frankreich haben und Lime Network B.V. und Lime Technology S.R.L., falls Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz in Italien haben) haben gemeinsam die Kontrolle über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, um Ihnen die Dienste bereitzustellen. Von diesen Datenverantwortlichen hat Lime Network B.V. die Befugnis, Entscheidungen zur Verarbeitung Ihrer gemeinsam kontrollierten personenbezogenen Daten umzusetzen.Wir haben zudem Maßnahmen ergriffen, die sicherstellen sollen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzmitteilung verwendet werden. Sie können Ihre Rechte bezüglich dieser gemeinsam kontrollierten personenbezogenen Daten durch Kontakt vom Lime Network B.V. ausüben, entweder per E-Mail an legal@li.me oder per E-Mail an:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Niederlande

Die Autoriteit Persoonsgegevens fungiert auch weiterhin als leitende Aufsichtsbehörde für Lime.

 • Außerhalb des EWR

Wenn Sie Fragen zur Datenschutzerklärung oder den Datenschutzpraktiken von Lime haben und sich Ihren Wohnsitz außerhalb des EWR befinden, kontaktieren Sie Lime bitte per E-Mail unter legal@li.me oder per Post unter:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

USA

Who is responsible for my information?

 • European Economic Area (EEA), Switzerland and the United Kingdom

Except as set out below, if you are habitually resident in the EEA, Switzerland or the United Kingdom, the data controller responsible for your personal information is Lime Network B.V. which you can contact by email at legal@li.me or by mail at:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

The Netherlands

 • Specific EEA Countries

If you are habitually resident in the following countries in the EEA, the data controllers responsible for your personal information are as follows:

 • France: Lime Network B.V. and Lime SARL
 • Italy: Lime Network B.V. and Lime Technology S.R.L.

These data controllers (i.e. Lime Network B.V. and Lime SARL if you are habitually resident in France and Lime Network B.V. and Lime Technology S.R.L. if you are habitually resident in Italy) jointly control the processing of your personal information in order to provide you with the Services. As between these data controllers, Lime Network B.V. has the power to implement decisions about the processing of your jointly controlled personal information.We also have arrangements in place intended to ensure your personal information is only used in accordance with this Privacy Notice. You can exercise your rights relating to this jointly controlled personal information by contacting Lime Network B.V. by email at legal@li.me or by mail at:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

The Netherlands

The Autoriteit Persoonsgegevens will continue to act as Lime’s lead supervisory authority.

 • Outside the EEA

If you have any questions about Lime’s Privacy Notice or practices and you are based outside of the EEA, please contact Lime by email at legal@li.me or by mail at:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

USA

¿Quién es responsable de mi información?

 • Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza y el Reino Unido

Excepto por lo establecido a continuación, si usted reside habitualmente en el EEE, Suiza o el Reino Unido, el responsable de los datos de su información personal es Lime Network BV, y puede ponerse en contacto con ellos enviando un correo electrónico a legal@li.me o por correo postal a la dirección:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Ámsterdam

Países Bajos

 • Países específicos del EEE

Si usted reside habitualmente en los siguientes países del EEE, los responsables del tratamiento de datos responsables de su información personal son los siguientes:

 • Francia: Lime Network B.V. y Lime SARL
 • Italia: Lime Network B.V. y Lime Technology S.R.L.

Estos responsables del tratamiento de datos (es decir, Lime Network B.V. y Lime SARL si usted reside habitualmente en Francia y Lime Network B.V. y Lime Technology S.R.L. si usted reside habitualmente en Italia) controlan conjuntamente el tratamiento de su información personal con el fin de prestarle los Servicios. Al igual que entre estos responsables del tratamiento de datos, Lime Network B.V. tiene el poder de implementar decisiones sobre el tratamiento de su información personal controlada de forma conjunta.También tenemos acuerdos para garantizar que su información personal solo se utilice de acuerdo con este Aviso de privacidad. Puede ejercer sus derechos relacionados con esta información personal controlada de forma conjunta comunicándose con Lime Network B.V. por correo electrónico en legal@li.me o por correo postal a la dirección:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Ámsterdam

Países Bajos

La Autoriteit Persoonsgegevens continuará actuando como la autoridad de control principal de Lime.

 • Fuera del EEE

Si tiene alguna pregunta sobre el Aviso de privacidad o las prácticas de Lime y reside fuera del EEE, comuníquese con Lime por correo electrónico en legal@li.me o por correo postal a la dirección:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

EE. UU.

¿Quién es responsable de mi información?

 • Espacio Económico Europeo (EEE), Suiza y Reino Unido

Salvo por lo que se establece más adelante, si usted es habitualmente residente del EEE, Suiza o el Reino Unido, el controlador de datos responsable de su información personal es Lime Network B.V., con quien puede comunicarse por correo electrónico escribiendo a  legal@li.me o por correo normal a:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

The Netherlands

 • Países específicos del EEE

Si usted es habitualmente residente de los siguientes países del EEE, los controladores de datos responsables de su información personal son los siguientes:

 • Francia: Lime Network B.V. y Lime SARL
 • Italia: Lime Network B.V. y Lime Technology S.R.L.

Estos controladores de datos (es decir, Lime Network B.V. y Lime SARL si usted es residente habitual de Francia, y Lime Network B.V. y Lime Technology S.R.L. si usted es residente habitual de Italia) controlan en forma conjunta el procesamiento de su información personal para poder prestarle los Servicios.  Como algo que ocurre entre estos controladores de datos, Lime Network B.V. tiene autoridad para implementar decisiones con respecto al procesamiento de su información personal controlada en forma conjunta. También tenemos arreglos vigentes para asegurarnos de que su información personal sea usada exclusivamente de acuerdo con lo que se establece en este Aviso de privacidad.  Puede ejercer sus derechos en relación con esta información personal controlada en forma conjunta comunicándose con Lime Network B.V. por correo electrónico a  legal@li.me o por correo normal a:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

The Netherlands

The Autoriteit Persoonsgegevens seguirá desempeñándose como autoridad supervisora en jefe de Lime.

 • Fuera del EEE

Si tiene alguna inquietud relacionada con el Aviso de privacidad o las prácticas de Lime y se encuentra fuera del EEE, comuníquese con Lime por correo electrónico escribiendo a legal@li.me o por correo normal a:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

USA

Kuka on vastuussa tiedoistani?

 • Euroopan talousalue (ETA), Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta

Lukuun ottamatta alla mainittuja poikkeuksia, jos vakituinen asuinpaikkasi on Euroopan talousalueella, Sveitsissä tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, henkilötiedoistasi vastuussa oleva rekisterinpitäjä on Lime Network B.V., johon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella legal@li.me tai postitse osoitteella:

Lime Network B.V.
Kingsfordweg 151
1043 GR
Amsterdam
Alankomaat

 • Erityiset ETA-maat

Jos vakituinen asuinpaikkasi on jossakin seuraavista ETA-maista, henkilötiedoistasi vastuussa oleva rekisterinpitäjä on seuraava taho:

 • Ranska: Lime Network B.V. ja Lime SARL
 • Italia: Lime Network B.V. ja Lime Technology S.R.L.

Nämä rekisterinpitäjät (so. Lime Network B.V. ja Lime SARL, jos vakituinen asuinpaikkasi on Ranskassa, ja Lime Network B.V. ja Lime Technology S.R.L., jos vakituinen asuinpaikkasi on Italiassa) hallinnoivat yhteisesti henkilötietojasi tarkoituksenaan tarjota sinulle palveluita. Näiden rekisterinpitäjien kesken Lime Network B.V.:llä on valta toimeenpanna päätöksiä yhteisesti hallinnoitavien henkilötietojesi käsittelystä.

Käytössämme on myös järjestelyjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että henkilötietojasi käytetään ainoastaan tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti. Voit käyttää oikeuksiasi, jotka liittyvät näihin yhteisesti hallinnoitaviin henkilötietoihisi, ottamalla yhteyttä Lime Network B.V. -yhtiöön sähköpostitse osoitteella legal@li.me tai postitse osoitteella:

Lime Network B.V.
Kingsfordweg 151
1043 GR
Amsterdam

Alankomaat Autoriteit Persoonsgegevens tulee edelleen olemaan Lime-yhtiön pääasiallinen valvontaviranomainen.

 • ETA:n ulkopuolella

Jos sinulla on kysyttävää Limen tietosuojailmoituksesta tai käytännöistä ja vakituinen asuinpaikkasi on ETA:n ulkopuolella, ota yhteyttä Lime-yhtiöön sähköpostitse osoitteella legal@li.me tai postitse osoitteella:

Neutron Holdings, Inc.
85 2nd Street
San Francisco 94105
USA

Qui est responsable de mes données ?

 • Espace économique européen (EEE), Suisse et Royaume-Uni

Sauf indication contraire ci-dessous, si vous résidez habituellement dans l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni, le responsable du traitement de vos informations personnelles est Lime Network B.V., que vous pouvez contacter par e-mail à l’adresse legal@li.me ou par courrier à :

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Pays-Bas

 • Pays particuliers de l’EEE

Si vous avez votre résidence habituelle dans les pays suivants de l’EEE, les responsables du traitement de vos informations personnelles sont les suivants :

 • France: Lime Network B.V. et Lime SARL
 • Italie: Lime Network B.V. et Lime Technology S.R.L.

Ces responsables du traitement (à savoir Lime Network B.V. et Lime SARL si vous résidez habituellement en France et Lime Network B.V. et Lime Technology S.R.L. si vous résidez habituellement en Italie) contrôlent conjointement le traitement de vos données à caractère personnel afin de vous fournir les Services. En ce qui concerne les relations entre ces responsables du traitement, Lime Network B.V. a le pouvoir de mettre en œuvre les décisions concernant le traitement de vos données à caractère personnel soumises au contrôle commun de ces responsables du traitement.Nous avons également pris des dispositions pour nous assurer que vos données à caractère personnel ne sont utilisées que conformément au présent avis de confidentialité. Vous pouvez exercer vos droits relatifs à ces données à caractère personnel traitées par les responsables du traitement conjoints en contactant Lime Network B.V. par courrier électronique à legal@li.me ou par courrier à :

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Pays-Bas

Autoriteit Persoonsgegevens demeurera l’autorité de contrôle principale à l’égard de Lime.

 • En dehors de l’EEE

Si vous avez des questions au sujet de l’avis de confidentialité ou des pratiques de Lime en matière de respect de la vie privée et que vous êtes basé en dehors de l’EEE, veuillez contacter Lime par e-mail à l’adresse legal@li.me ou par courrier à :

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

USA

מי אחראי על המידע שלי?

 • האזור הכלכלי האירופי, שוויץ ובריטניה

מלבד כפי המוגדר להלן, אם אתה תושב קבע באזור הכלכלי האירופי, שוויץ או בריטניה, אזי בקר הנתונים האחראי על המידע האישי שלך הינה Lime Network B.V. עמה ניתן ליצור קשר ב- legal@li.me או בדואר:Lime Network B.VKingsfordweg 1511043 GRAmsterdamThe Netherlands

 • ארצות ספציפיות באזור הכלכלי האירופי

אם אתה תושב קבע במדינות הבאות באיחוד הכלכלי האירופי, אזי בקרי הנתונים האחראיים על המידע האישי שלך הינם כדלקמן:

 • צרפת: Lime Network B.V ו-Lime SARL
 • איטליה: Lime Network B.V ו-Lime Technology S.R.L

בקרי נתונים אלו (כלומר, Lime Network B.V ו-Lime SARL, אם אתה תושב קבע בצרפת ו-Lime Network B.V ו-Lime Technology S.R.L אם אתה תושב קבע באיטליה) מבקרים במשותף את עיבוד המידע האישי שלך במטרה לספק לך את השירותים. מתוך בקר נתונים אלו, Lime Network B.V מחזיקה בסמכות לקבל החלטות הנוגעות בעיבוד המידע האישי שלך שתחת בקרה משותפת.בנוסף, יש לנו הסדרים בתוקף המיועדים להבטיח שהמידע האישי שלך משמש רק בהתאם להודעת פרטיות זו. באפשרותך להשתמש בזכויותיך הנוגעות למידע אישי זה המבוקר במשותף, על-ידי יצירת קשר עם Lime Network B.V במייל: legal@li.me או בדואר:Lime Network B.VKingsfordweg 1511043 GRAmsterdamThe Netherlands הרשות להגנת נתונים ההולנדית (Autoriteit Persoonsgegevens) תמשיך לפעול כסמכות המפקחת המובילה של Lime.

 • מחוץ לאזור הכלכלי האירופי

בכל שאלה לגבי הודעת הפרטיות או שיטות עבודה של Lime, ובמידה שאתה מתגורר מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, צור קשר עם Lime בדוא"ל legal@li.me או בדואר:Neutron Holdings, Inc.85 2nd StreetSan Francisco 94105USA

Ki felel az adataimért?

 • Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc és Egyesült Királyság

Az alábbiak kivételével, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az EGT, Svájc vagy az Egyesült Királyság, az Ön személyes adataiért felelős adatkezelő a Lime Network B.V., amelyet e-mailen a legal@li.me címen, vagy postai úton a következő címen érhet el:Lime Network B.V.Kingsfordweg 1511043 GRAmszterdamHollandia

 • Egyes EGT országok

Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye a következő EGT országok valamelyike, a személyes adataiért felelős adatkezelők a következők:

 • Franciaország: Lime Network B.V. és Lime SARL
 • Olaszország: Lime Network B.V. és Lime Technology S.R.L.

Ezek az adatkezelők (azaz a Lime Network B.V. és a Lime SARL, ha Ön szokásos tartózkodási helye Franciaország, a Lime Network B.V. és a Lime Technology S.R.L, ha az Ön szokásos tartózkodási helye Olaszország) közösen kezelik az Ön személyes adatainak feldolgozását a Szolgáltatásoknak az Ön részére történő nyújtása érdekében. Ezen adatkezelők közül a Lime Network B.V. jogosult arra, hogy az Ön közösen kezelt személyes adatainak feldolgozása tekintetében döntéseket hajtson végre.Ezen kívül megállapodásokat kötöttünk annak biztosítása érdekében, az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban kezeljék. Ön a közösen kezelt személyes adatokkal kapcsolatos jogait úgy gyakorolhatja, ha e-mailen megkeresi a Lime Network B.V.-t a legal@li.me címen, vagy postai úton a következő címen:Lime Network B.V.Kingsfordweg 1511043 GRAmszterdamHollandia A Lime fő felügyeleti hatóságaként az „Autoriteit Persoonsgegevens” (a holland adatvédelmi hatóság) fog eljárni.

 • Az EGT-n kívül

Amennyiben kérdése van a Lime Adatvédelmi nyilatkozatával vagy gyakorlataival kapcsolatban, és Ön az EGT-n kívül lakik, kérjük, keresse meg a Lime céget e-mailen a legal@li.me címen, vagy postai úton a következő címen:Neutron Holdings, Inc.85 2nd StreetSan Francisco 94105USA

Chi è responsabile delle mie informazioni?

 • Spazio Economico Europeo (SEE), Svizzera e Regno Unito

Fatto salvo quanto di seguito indicato, se l’utente risiede abitualmente nel SEE, in Svizzera o nel Regno Unito, il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Lime Network B.V. che può essere contattata tramite e-mail all’indirizzo legal@li.me o per posta all’indirizzo:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Paesi Bassi

 • Stati membri dello SEE

Se l’utente risiede abitualmente nei seguenti paesi del SEE, i titolari del trattamento dei suoi dati personali sono i seguenti:

 • Francia: Lime Network B.V. e Lime SARL
 • Italia: Lime Network B.V. e Lime Technology S.R.L.

Questi titolari del trattamento dei dati (cioè Lime Network B.V. e Lime SARL se l’utente risiede abitualmente in Francia e Lime Network B.V. e Lime Technology S.R.L. se l’utente risiede abitualmente in Italia) controllano congiuntamente il trattamento dei dati personali dell’utente al fine di fornirgli i Servizi. Per quanto concerne i rapporti tra detti titolari del trattamento, Lime Network B.V. ha il potere di assumere le decisioni in merito al trattamento dei dati personali controllati congiuntamente.Abbiamo inoltre in essere degli accordi per garantire che i Dati personali dell’utente vengano utilizzati esclusivamente in conformità con la presente Informativa sulla privacy. È possibile esercitare i diritti relativi a questi Dati personali controllati congiuntamente contattando Lime Network B.V. via e-mail all’indirizzo legal@li.me o per posta all’indirizzo:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Paesi Bassi

L’Autoriteit Persoonsgegevens continuerà ad agire quale principale autorità di controllo di Lime.

 • Al di fuori dello SEE

Per domande in merito all’Informativa sulla privacy o alle pratiche di Lime, se l’utente risiede al di fuori del SEE, deve contattare Lime tramite e-mail all’indirizzo legal@li.me o per posta all’indirizzo:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

USA

Wie is verantwoordelijk voor mijn informatie?

 • Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk

Behalve zoals hieronder uiteengezet, indien u uw gewone verblijfplaats in de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk heeft, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke informatie Lime Network B.V., waarmee u per e-mail contact kunt opnemen op legal@li.me of per post op:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Nederland

 • Specifieke EER-landen

Als u uw gewone verblijfplaats in een van de volgende landen van de EER heeft, zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonlijke informatie als volgt:

 • Frankrijk: Lime Network B.V. en Lime SARL
 • Italië: Lime Network B.V. en Lime Technology S.R.L

Deze verwerkingsverantwoordelijken (d.w.z. Lime Network B.V. en Lime SARL als u uw gewone verblijfplaats in Frankrijk heeft en Lime Network B.V. en Lime Technology S.R.L. als u uw gewone verblijfplaats in Italië heeft) controleren gezamenlijk de verwerking van uw persoonlijke informatie om u de Diensten te kunnen leveren. Tussen deze verwerkingsverantwoordelijken heeft Lime Network B.V. de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de verwerking van uw gezamenlijk gecontroleerde persoonlijke informatie. We hebben ook regelingen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze Privacykennisgeving. U kunt uw rechten met betrekking tot deze gezamenlijk gecontroleerde persoonlijke informatie uitoefenen door contact op te nemen met Lime Network B.V. via e-mail op legal@li.me of per post op:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Nederland

De Autoriteit Persoonsgegevens blijft de hoofdtoezichthouder van Lime.

 • Buiten de EER

Als u vragen hebt over de Privacyverklaring of privacypraktijken van Lime en u buiten de EER gevestigd bent, neem dan contact op met Lime via e-mail op legal@li.me of per post op:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

USA

Hvem er ansvarlig for opplysningene mine?

 • EØS, Sveits og Storbritannia

Med unntak av det som er angitt nedenfor, hvis du er bosatt i EØS, Sveits eller Storbritannia, er Lime Network B.V. dataansvarlig for dine personopplysninger , og de kan kontaktes via e-post på legal@li.me eller per post på:

Lime Network B.V.
Kingsfordweg 151
1043 GR
Amsterdam
Nederland

 • Spesifikke EØS-land

Hvis du er bosatt i de følgende landene i EØS, er dataansvarlige for dine personopplysninger som følger:

 • Frankrike: Lime Network B.V. og Lime SARL
 • Italia: Lime Network B.V. og Lime Technology S.R.L.

Disse dataansvarlige (f.eks. Lime Network B.V. og Lime SARL hvis du er bosatt i Frankrike og Lime Network B.V. og Lime Technology S.R.L. hvis du bor i Italia) kontrollerer sammen behandlingen av dine personopplysninger for å kunne tilby deg tjenestene. Som mellommann mellom disse dataansvarlige har Lime Network B.V. myndighet til å implementere beslutninger om behandlingen av dine felles kontrollerte personopplysninger.

Vi har også ordninger på plass for å sikre at dine personopplysninger kun brukes i samsvar med denne personvernerklæringen. Du kan utøve dine rettigheter knyttet til disse felles kontrollerte personopplysningene ved å kontakte Lime Network B.V. via e-post på legal@li.me eller per post på:

Lime Network B.V.
Kingsfordweg 151
1043 GR
Amsterdam
Nederland

Autoriteit Persoonsgegevens vil fortsette å fungere som Limes ledende tilsynsmyndighet.

 • Utenfor EØS

Hvis du har spørsmål om Limes personvernerklæring eller -praksis, og du er basert utenfor EØS, ta kontakt med Lime via e-post på legal@li.me eller per post på:

Neutron Holdings, Inc.
85 2nd Street
San Francisco 94105
USA

Kto jest odpowiedzialny za moje dane?

 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo

Z wyjątkiem sytuacji wymienionych poniżej, jeśli zwykle użytkownik mieszka w EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, administratorem danych odpowiedzialnym za jego dane osobowe jest Lime Network B.V., z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem legal@li.me lub pocztowo pod adresem:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Holandia

 • Określone kraje EOG

Jeśli użytkownik zwykle przebywa w następujących krajach EOG, administratorami danych odpowiedzialnymi za jego dane osobowe są następujące podmioty:

 • Francja: Lime Network B.V. oraz Lime SARL
 • Włochy: Lime Network B.V. oraz Lime Technology S.R.L.

Określeni administratorzy danych (tj. Lime Network BV i Lime SARL, jeśli użytkownicy zwykłe miejsce zamieszkania we Francji, oraz Lime Network BV i Lime Technology SRL, jeśli zwyczajowo zamieszkują we Włoszech), wspólnie kontrolują przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu świadczenia Usług. Pomiędzy tymi kontrolerami danych Lime Network B.V. ma uprawnienia do wdrażania decyzji dotyczących przetwarzania wspólnie kontrolowanych danych osobowych.Posiadamy również uzgodnienia mające na celu zapewnienie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą informacją o prywatności. Użytkownik może egzekwować swoje prawa związane z tymi wspólnie kontrolowanymi danymi osobowymi, kontaktując się z Lime Network B.V. pocztą elektroniczną pod adresem legal@li.me lub pocztą pod adresem:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Holandia

Autoriteit Persoonsgegevens będzie nadal działać jako główny organ nadzorczy firmy Lime.

 • Poza EOG

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące informacji o ochronie prywatności lub praktyk prywatności w Lime i mieszka poza EOG, należy skontaktować się z Lime pocztą elektroniczną pod adresem legal@li.me lub pocztą pod adresem:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

USA

Quem é Responsável Pelas Minhas Informações?

 • Espaço Económico Europeu (EEE), Suíça e Reino Unido

Salvo conforme especificado infra, caso seja um residente habitual do EEE, Suíça ou do Reino Unido, o controlador dos dados responsável pelas suas informações pessoais será a Lime Network B.V., a qual você pode contactar por e-mail através do endereço legal@li.me ou por correio postal através do endereço:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amesterdão

Holanda

 • Países EEE Específicos

Se é residente habitual dos seguintes países do EEE, os controladores de dados responsáveis pelas suas informações pessoais são os seguintes:

 • França: Lime Network B.V. e Lime SARL
 • Itália: Lime Network B.V. e Lime Technology S.R.L.

Estes controladores de dados (i.e., a Lime Network B.V. e a Lime SARL, caso seja residente habitual de França, e a Lime Network B.V. e a Lime Technology S.R.L., caso seja residente habitual de Itália) controlam conjuntamente o processamento das suas informações pessoais de modo a poderem disponibilizar-lhe os Serviços. Do mesmo modo que os referidos controladores de dados, a Lime Network B.V. tem a competência de implementar decisões acerca do processamento das suas informações pessoais conjuntamente controladas.Implementámos igualmente medidas destinadas a assegurar que as suas informações pessoais apenas sejam utilizadas em conformidade com este Aviso de Privacidade. Pode exercer os seus direitos relativamente a estas informações pessoais conjuntamente controladas, contactando a Lime Network B.V. através do endereço de e-mail legal@li.me ou por correio postal, através do endereço:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amesterdão

Holanda

A Autoriteit Persoonsgegevens continuará a desempenhar o papel de autoridade supervisora principal da Lime.

 • Fora do EEE.

Se tiver dúvidas acerca do Aviso de Privacidade ou das práticas da Lime e está situado fora do EEE, queira contactar a Lime por e-mail através do endereço legal@li.me ou por correio postal através do endereço:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

EUA

Cine este responsabil pentru informațiile mele?

 • Spațiul Economic European (SEE), Elveția și Regatul Unit

Cu excepția celor prevăzute mai jos, dacă aveți reședința obișnuită în SEE, Elveția sau Regatul Unit, operatorul de date responsabil pentru informațiile dvs. cu caracter personal este Lime Network B.V., pe care îl puteți contacta prin e-mail la adresa legal@li.me sau prin poștă la:Lime Network B.V.Kingsfordweg 1511043 GRAmsterdamȚările de Jos

 • Țări din SEE specifice

Dacă aveți reședința obișnuită în următoarele țări din SEE, operatorii de date responsabili pentru informațiile dvs. cu caracter personal sunt următorii:

 • Franța: Lime Network B.V. și Lime SARL
 • Italia: Lime Network B.V. și Lime Technology S.R.L.

Acești operatori de date (de ex., Lime Network B.V. și Lime SARL dacă aveți reședința obișnuită în Franța, și Lime Network B.V. și Lime Technology S.R.L. dacă aveți reședința obișnuită în Italia) controlează în comun prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal, pentru a vă furniza Serviciile. În raporturile dintre acești operatori de date, Lime Network B.V. are puterea de a implementa decizii cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal controlate în comun.De asemenea, există acorduri în vigoare pentru a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt utilizate numai în conformitate cu această Notificare privind confidențialitatea. Vă puteți exercita drepturile legate de aceste informații cu caracter personal controlate în comun, contactând Lime Network B.V. prin e-mail la adresa legal@li.me sau prin poștă la:Lime Network B.V.Kingsfordweg 1511043 GRAmsterdamȚările de Jos Autoriteit Persoonsgegevens va continua să acționeze ca autoritate de supraveghere principală a Lime.

 • În afara SEE

Dacă aveți întrebări referitoare la Notificarea sau practicile de confidențialitate ale Lime și aveți sediul în afara SEE, vă rugăm să contactați Lime prin e-mail la adresa legal@li.me sau prin poștă la:Neutron Holdings, Inc.85 2nd StreetSan Francisco 94105SUA

정보 담당자

 • 유럽경제지역(EEA), 스위스 및 영국

아래에서 규정된 경우를 제외하고, 귀하가 EEA, 스위스 또는 영국에 상주하는 경우, 귀하의 개인정보를 담당하는 데이터 통제자는 Lime Network B.V.이고, 이 회사로 이메일 주소(legal@li.me)로 연락하거나, 다음 우편 주소로 연락할 수 있습니다. 

Lime Network B.V. 
Kingsfordweg 151
1043 GR
암스테르담
네덜란드

 • 특정 EEA 국가

귀하가 EEA의 다음 국가에 상주하는 경우, 귀하의 개인정보를 담당하는 데이터 통제자는 다음과 같습니다. 

 • 프랑스: Lime Network B.V. 및 Lime SARL
 • 이탈리아: Lime Network B.V. 및 Lime Technology S.R.L.

이러한 데이터 통제자(즉, 귀하가 프랑스에 상주하는 경우 Lime Network B.V. 및 Lime SARL이고, 귀하가 이탈리아에 상주하는 경우 Lime Network B.V. 및 Lime Technology S.R.L.임)는 귀하에게 서비스를 제공하기 위해 공동으로 귀하의 개인정보 처리에 대해 통제합니다. 이러한 데이터 통제자 사이에서, Lime Network B.V.는 공동으로 통제되는 개인정보의 처리에 관한 결정을 집행할 권한이 있습니다.  

당사는 귀하의 개인정보가 본 개인정보취급준칙에 따라서만 이용될 수 있도록 적절한 조치를 취하고 있습니다. 귀하는 Lime Network B.V.에 이메일 주소(legal@li.me)로 연락하거나, 다음 우편 주소로 연락하여 공동으로 통제되는 이 개인정보와 관련된 자신의 권리를 행사할 수 있습니다. 

Lime Network B.V. 
Kingsfordweg 151
1043 GR
암스테르담
네덜란드 Autoriteit Persoonsgegevens는 Lime의 수석 감독 기관으로서 역할을 계속 수행할 것입니다.  

 • EEA 외부 지역

Lime의 개인정보취급준칙이나 관행에 대해 질문이 있거나 EEA 외부 지역에 거주하는 경우, Lime에 이메일 주소(legal@li.me)로 연락하거나, 아래의 우편 주소로 연락하시기 바랍니다. 

Neutron Holdings, Inc. 
85 2nd Street
샌프란시스코 94105
미국

Vem ansvarar för min information?

 • Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien

Med undantag av vad som anges nedan, om du är bosatt i EES, Schweiz eller Storbritannien, så är den registeransvarige som ansvarar för din personliga information Lime Network BV som du kan kontakta via e-post på legal@li.me eller per post på:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Nederländerna

 • Specifika EES-länder

Om du är bosatt i följande länder i EES, är de registeransvariga som ansvarar för dina personuppgifter följande:Frankrike: Lime Network B.V. och Lime SARLItalien: Lime Network B.V. och Lime Technology S.R.L Dessa personuppgiftsansvariga (dvs. Lime Network BV och Lime SARL om du är bosatt i Frankrike och Lime Network BV och Lime Technology SRL om du är bosatt i Italien) kontrollerar gemensamt behandlingen av dina personuppgifter för att tillhandahålla dig Tjänsterna. Som personuppgiftsansvarig har Lime Network B.V. befogenheten att genomföra beslut om behandling av dina gemensamt kontrollerade personuppgifter. Vi har även åtgärder på plats för att säkerställa att dina personuppgifter endast används i enlighet med detta sekretessmeddelande. Du kan utöva dina rättigheter avseende dessa gemensamt kontrollerade personuppgifter genom att kontakta Lime Network B.V. via e-post på legal@li.me eller per post på:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

Nederländerna

Autoriteit Persoonsgegevens fortsätter att agera som Lime:s ledande tillsynsmyndighet.

 • Utanför EES

Om du har några frågor om Limes sekretessmeddelande eller praxis och du är baserad utanför EES ska du kontakta Lime via e-post på legal@li.me eller per post på:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

USA

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες μου;

 • Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ), Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο

Εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις, εάν έχετε τη συνήθη διαμονή σας στον ΕΟΧ, την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι η Lime Network B.V., με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο legal@li.me ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

The Netherlands

 • Συγκεκριμένες χώρες του ΕΟΧ

Εάν έχετε τη συνήθη διαμονή σας στις ακόλουθες χώρες του ΕΟΧ, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων για τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι οι εξής:

 • Γαλλία: Lime Network B.V. και Lime SARL
 • Ιταλία: Lime Network B.V. και Lime Technology S.R.L.

Αυτοί οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. Lime Network B.V. και Lime SARL εάν έχετε τη συνήθη διαμονή σας στη Γαλλία και Lime Network B.V. και Lime Technology SRL εάν έχετε την συνήθη διαμονή σας στην Ιταλία) ελέγχουν από κοινού την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, για να σας παράσχουν τις Υπηρεσίες . Μεταξύ αυτών των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων, η Lime Network B.V. έχει την εξουσία να εφαρμόζει αποφάσεις σχετικά με την επεξεργασία των από κοινού ελεγχόμενων προσωπικών σας πληροφοριών.Έχουμε επίσης διευθετήσεις με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτές τις από κοινού ελεγχόμενες προσωπικές πληροφορίες επικοινωνώντας με την Lime Network B.V. μέσω email στο legal@li.me ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Lime Network B.V.

Kingsfordweg 151

1043 GR

Amsterdam

The Netherlands

Η Autoriteit Persoonsgegevens θα συνεχίσει να ενεργεί ως η κύρια εποπτική αρχή της Lime.

 • Εκτός του ΕΟΧ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου ή τις πρακτικές της Lime και ζείτε εκτός του ΕΟΧ, επικοινωνήστε με την Lime μέσω email στο legal@li.me ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Neutron Holdings, Inc.

85 2nd Street

San Francisco 94105

USA