Get Help
Download App
Select Language

Oznámení o ochraně osobních údajů

Účinnost: 1. března 2021

Ve společnosti Lime a v naší skupině společností (společně dále jen „ Lime", „ my", „ nás" nebo „ náš" v příslušných tvarech) jsme se pevně zavázali k transparentnosti a chceme, abyste vy („ vy" nebo „ váš" v příslušných tvarech) porozuměli tomu, jak vaše informace shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „ oznámení o ochraně osobních údajů") popisuje, jak společnost Lime nakládá s informacemi v souvislosti se svými webovými stránkami (včetně svého obchodu e-commerce), vozidly značky Lime vlastněnými uživateli a vozidly vlastněnými společností Lime a souvisejícími mobilními aplikacemi a službami (společně dále jen „ služby") a tehdy, když s námi komunikujete jinak. Je-li to uvedeno, popisují tyto zásady rovněž naše postupy v oblasti dat týkající se Juicerů. Přečtěte si prosím rovněž naši smlouvu s uživatelem, která stanoví podmínky upravující služby.

Vyhrazujeme si právo toto Oznámení o ochraně osobních údajů čas od času měnit. Pokud společnost Lime provede v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů změny, bude aktualizované Oznámení o ochraně osobních údajů k dispozici prostřednictvím našich služeb, a pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů provedeme nějaké podstatné změny, učiníme výrazné oznámení a možná vás také budeme kontaktovat přímo e-mailem nebo jiným způsobem.

Typy informací, které shromažďujeme

Informace shromažďujeme nebo přijímáme různými způsoby. Typy informací, které shromažďujeme nebo přijímáme, závisí na tom, jak s našimi službami komunikujete. V mnoha případech si můžete vybrat informace, které nám poskytnete, ačkoliv určité informace (například informace o účtu) jsou vyžadovány, abychom mohli poskytovat služby, a pokud nebudou tyto informace poskytnuty, nebudeme služby moci poskytovat. Tyto informace používáme a sdělujeme k níže popsaným účelům. Mezi typy informací, které shromažďujeme, patří:

Dále, pokud jste Juicer, který pomáhá společnosti Lime shromažďovat a nabíjet vozidla, shromažďujeme další informace:

Jak informace používáme

Vaše informace, včetně informací o vaší poloze, používáme k tomu, abychom:

kromě toho, pokud jste Juicer, používáme vaše údaje k: výpočtu vašeho platu a k tomu, abychom vám mohli platit, a ke sledování práce, kterou pro společnost Lime odvádíte, a ke sledování vozidel Lime.

S kým vaše údaje sdílíme?

Vaše údaje sdílíme se sesterskými společnostmi Lime, s našimi poskytovateli služeb, s dalšími třetími stranami, když je to nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem, a jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Konkrétně sdílíme vaše údaje s:

Více informací o tom, jak sdílení údajů o jezdcích pomáhá komunitám, naleznete zde.

Agregované, depersonalizované nebo deidentifikované informace, které nelze přiměřeně použít k vaší identifikaci, můžeme také sdílet s třetími stranami, včetně výše uvedených typů třetích stran.

Reklama a analytika

Umožňujeme ostatním poskytovat analytické služby a zobrazovat reklamy v našich službách a naším jménem v rámci webových stránek a v mobilních aplikacích. Tyto subjekty mohou používat soubory cookie, webové signály, identifikátory zařízení a další technologie ke shromažďování informací o vašem používání našich služeb a jiných webových stránek a aplikací, včetně vaší adresy IP, webového prohlížeče, informací o mobilní síti, zobrazených stránek, času stráveného na stránkách nebo v mobilních aplikacích, kliknutí na odkazy a informací o konverzi. Tyto informace může společnost Lime a další osoby používat mimo jiné k analýze a sledování dat, určení oblíbenosti určitého obsahu, poskytování reklamy a obsahu cíleného na vaše zájmy v našich službách a jiných webových stránkách, k měření účinnosti naší reklamy a lepšímu porozumění vaší online aktivitě. Své preference můžete spravovat, najít více informací o zájmově orientované reklamě nebo se odhlásit z používání informací o procházení webových stránek pro účely behaviorální reklamy prostřednictvím našich zásad používání souborů cookie nebo na adrese https://www.aboutads.info/choices. Pokud se nacházíte v EU, navštivte prosím adresu https://www.youronlinechoices.eu/.

Pokud společnost Lime používá Facebook pixel (typ souboru cookie) za účelem poskytování reklamy, jsou společnosti Lime a Facebook Ireland společnými správci pro toto zpracování. Společnosti Lime a Facebook Ireland si rozdělily své povinnosti podle GDPR ve vztahu k tomuto společnému zpracování, společnost Lime například odpovídá za poskytnutí vám tohoto oznámení a společnost Facebook Ireland odpovídá za správu vašich individuálních práv souvisejících se společným zpracováním. Informace o tom, jak uplatnit svá práva u společnosti Facebook Ireland v souvislosti se společným zpracováním, a informace o tom, jak společnost Facebook Ireland následně zpracovává vaše osobní údaje jako nezávislý správce údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

Spolupracujeme také s třetími stranami za účelem poskytování reklamy jako součásti přizpůsobených kampaní na platformách třetích stran (jako je Facebook a Instagram). V rámci těchto reklamních kampaní můžeme my nebo platformy třetích stran převést informace o vás, jako je vaše e-mailová adresa a telefonní číslo, na jedinečnou hodnotu, kterou lze přiřadit uživatelskému účtu na těchto platformách, abychom se mohli dozvědět o vašich zájmech a mohli vám poskytovat reklamu přizpůsobenou vašim zájmům. Upozorňujeme, že platformy třetích stran vám mohou nabídnout volby ohledně toho, zda uvidíte tyto typy přizpůsobených reklam.

Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám ani je s nimi nesdílíme za účelem jejich přímého marketingu, pokud k tomu nedáte souhlas.

Náš právní základ pro používání vašich údajů

V Evropě jsme povinni specifikovat účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, a právní základy, na které se přitom spoléháme. Společnost Lime se opírá o různé právní základy při shromažďování, používání, sdílení a jiném zpracovávání vašich údajů pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, včetně toho, kdy:

Další informace o našem zákonném základu pro zpracování vašich osobních údajů jsou k dispozici zde.

Jak vaše údaje předáváme

Jelikož naše služby nabízíme na mnoha místech po celém světě, můžeme vaše údaje předávat do těchto míst nebo z těchto míst za účelem toho, abychom vám poskytovali služby.

Pokud je vaše obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „ EHP"), Švýcarsku nebo ve Spojeném království, budeme vaše údaje předávat nebo přenášet do Spojených států a dalších zemí mimo zemi, kde žijete, za účelem uložení, zpracovávání a za dalšími účely popsanými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Země, které jsou mimo EHP, Švýcarsko nebo Spojené království, nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany údajů jaká existuje ve vaší domovské zemi; v současné době například neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně ve Spojených státech. Pokud Evropská komise uzná, že země poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů, může se společnost Lime při předávání údajů opírat o rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně.

Při předávání údajů z EHP, Švýcarska a Spojeného království do Spojených států a dalších zemí mimo zemi, kde žijete, se společnost Lime opírá o standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. O kopii standardních smluvních doložek můžete požádat tak, že nás budete kontaktovat na adrese legal@li.me.

Za určitých omezených okolností můžeme použít odchylky, například odchylku spočívající ve smluvní nezbytnosti, je-li to vhodné ke zpracování osobních údajů, pokud neexistují žádné jiné platné mechanismy pro předávání údajů. Například pokud je předání informací nezbytné pro poskytování našich služeb, jak je stanoveno ve smlouvě s uživatelem.

Jak dlouho si informace ponecháváme

Vaše údaje si ponecháme tak dlouho, jak je to opodstatněně nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, nebo dokud není váš účet vymazán, podle toho, co nastane později, s výjimkou jakéhokoli delšího období, které mohou vyžadovat platné právní předpisy nebo které je vám oznámeno. Příklady některých období uchovávání jsou uvedeny níže.

Typ údajůDoba uchovávání
Informace o účtuDoba existence účtu. Některé informace týkající se transakcí týkajících se účtu jsou uchovávány po dobu 7 let v souladu s účetními povinnostmi společnosti Lime.
Informace o státem vydaném řidičském průkazu a výsledek ověření, zda se selfie shoduje s IDPoté, co provedeme ověření za účelem zajištění toho, že je průkaz platný, ponecháme si pouze určité omezené ověřovací informace za účelem předcházení podvodům a abyste mohli služby využívat. Když používáme technologii rozpoznávání obličeje k ověření toho, že váš řidičský průkaz odpovídá vašemu obrázku, uchováváme informace pouze o tom, zda průkaz odpovídá vašemu obrázku. Tyto informace uchováváme po celou dobu existence účtu, pokud zákon nevyžaduje jiné období ve vaší jurisdikci.
Dotazy na zákaznickou podporuDoba existence účtu.

Když svůj účet vymažete, může nám nějakou dobu trvat, než vaše údaje zcela vymažeme z našich databází a systémových protokolů. Informace z vymazaných účtů si můžeme rovněž ponechat za účelem předcházení podvodům, výběru poplatků, vymáhání smlouvy s uživatelem, abychom dodrželi své zákonné povinnosti nebo vymáhali svá zákonná práva.

Kromě toho, pokud jste Juicer, ponechává si společnost Lime určité údaje v rozsahu nezbytném pro dodržení našich zákonných povinností. Společnost Lime si může například ponechat některé vaše údaje, aby splnila platné daňové, zákonné, ohlašovací povinnosti a povinnosti auditu a další požadavky v zemích, kde působíme.

Vaše práva

I když některá z těchto práv platí obecně, určitá práva platí pouze v omezených případech. Některá z těchto práv se na vás nemusí vztahovat, pokud sídlíte mimo oblasti uvedené níže.

Práva v EHP / Švýcarsku / ve Spojeném království

Pokud se váš obvyklý pobyt nachází v EHP, Švýcarsku nebo ve Spojeném království, můžete ve vztahu k vašim údajům využít mnoha práv.

Právo vznést námitku (marketing) – máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo vznést námitku (oprávněný zájem) – když zpracováváme vaše údaje na základě oprávněných zájmů, můžete vůči tomuto zpracovávání za určitých okolností vznést námitku. Jestliže vznesete námitku, tak pokud nebudeme mít závažné legitimní důvody nebo pokud to nebude zapotřebí ze zákonných důvodů, přestaneme vaše údaje zpracovávat.

Právo na přístup – k mnoha svým údajům máte přístup tak, že se přihlásíte ke svému účtu. Můžete rovněž požádat o kopii údajů, které o vás máme, a o informace vysvětlující, jak se tyto údaje používají.

**Právo na opravu ** – máte právo požadovat, abychom opravili vaše nepřesné údaje.

Právo na výmaz – v určitých případech máte právo požadovat, abychom vaše údaje vymazali za předpokladu, že k tomu existují oprávněné důvody a že je to v souladu s platnými právními předpisy.

Právo omezit zpracovávání – v určitých případech máte právo dočasně nechat omezit zpracovávání vašich údajů z naší strany za předpokladu, že k tomu existují oprávněné důvody.

Právo na přenositelnost údajů – můžete mít právo získat některé své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenést tyto informace jinému správci.

Právo odvolat souhlas – pokud jste dříve poskytli svůj souhlas, například abychom vám mohli zasílat přímý marketing, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Neovlivní to však zákonitost zpracovávání založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Navíc dokonce i v případě odvolání můžeme vaše údaje i nadále používat tak, jak povolují či vyžadují právní předpisy.

Právo poskytnout pokyny ohledně správy vašich údajů po vašem úmrtí – máte právo poskytnout nám konkrétní pokyny týkající se uchovávání, vymazání vašich osobních údajů po vašem úmrtí.

Kontaktujte nás prosím, jak je uvedeno v části „Kdo odpovídá za mé údaje?" nacházející se níže, pokud byste chtěli uplatnit některá z těchto práv nebo pokud byste měli jakékoli obavy ohledně způsobu, jakým vaše údaje zpracováváme. Z bezpečnostních důvodů můžeme vyžadovat, abyste postupovali určitým způsobem, abychom ověřili, že jste vlastníkem účtu Lime. Můžeme například požadovat, abyste měli ověřený e-mail spojený s vaším účtem Lime a abyste se s námi spojili pomocí ověřeného tohoto e-mailu spojeného s vaším účtem Lime. Máte také právo podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu údajů. Seznam dozorových úřadů EU je k dispozici zde. Můžete se rovněž obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lime na adrese dpo@li.me.

Kalifornská práva na ochranu osobních údajů : Máte-li bydliště v Kalifornii, náleží vám určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům. Více informací o těchto právech a jejich uplatňování naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů pro stát Kalifornie, které je začleněno do těchto zásad odkazem.

Vaše možnosti volby a jak můžete své údaje spravovat : Domníváme se, že byste měli mít možnosti volby ohledně shromažďování, používání a sdílení vašich údajů. Pokud nechcete, aby společnost Lime vaše údaje shromažďovala, služby prosím nepoužívejte.

E-maily a jiná sdělení : Pokud byste chtěli změnit typy sdělení, která od nás dostáváte, včetně odhlášení odběru reklamních sdělení od naší společnosti, můžete tak učinit kdykoli tím, že aktualizujete předvolby komunikace uvedené ve vašem profilu účtu. Můžeme vám i nadále zasílat nepropagační sdělení a další informace o vašem používání služeb.

Přístup k vašim údajům a jejich správa : Pokud máte u společnosti Lime účet, můžete si své údaje kontrolovat, měnit nebo vymazat tak, že se k svému účtu přihlásíte a upravíte svůj profil. Můžete změnit číslo svého mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu pomocí funkce změny v naší aplikaci. Svůj účet Lime můžete kdykoli vymazat odesláním požadavku na adresu support@li.me nebo pomocí funkce v aplikaci „Odeslat požadavek". Pokud jste Juicer a chcete vymazat svůj účet, zašlete prosím e-mail na adresu juicer@li.me.

Kdo je zodpovědný za mé údaje?

Chcete-li vidět, kdo je zodpovědný za vaše osobní údaje a jak tyto osoby kontaktovat, klikněte prosím zde.